"Електрокаталитична активност на аморфни и нанокристални сплави за отделяне на водород"Дата22.10.2018
Размер45 Kb.
#92430
С Т А Н О В И Щ Е

от

доц. д-р Митко Георгиев Христов от Институт по обща и неорганична химия при БАН

върху дисертационния труд на тема: “Електрокаталитична активност на аморфни и нанокристални сплави за отделяне на водород”представен за придобиване на образователната и научна степен „ доктор”

по направление 4.2 Химически науки (Химия на твърдото тяло)

от Любен Димитров Михайлов

  • редовен докторант във Факултета по химия и фармация при СУ

Един от най-важните съвременни проблеми e опазването на околната среда и решаването на проблема с непрекъснато нарастващото потребление на енергия от човечеството. Най-големи надежди в това направление се възлагат на водорода, защото той е с най-голяма енергийна плътност, спрямо традиционните горива и единственият продукт от неговото изгаряне е водни пари. Затова и една от най-актуалните и неотложни задачи на нашето съвремие е създаването и развитието на водородната енергетика. Скромен принос в многообразието от проблеми пред водородната енергетика, свързани с получаването и съхранението на водорода, е и темата на настоящото изследване посветена на получаването и изследването на електрокаталитичната активност на Zr и Ni базирани нанокристални и аморфни сплави по отношение на реакцията на отделяне на водород във воден разтвор на алкален електролит.

Литературният обзор обхваща 152 литературни източника , които третират разглежданите в дисертацията проблеми в световен мащаб. Дисертантът правилно анализира и обобщава литературните данни и прави съответните изводи от тях.

Обект на изследванията са електрокаталитичната активност на 5 никелови аморфни сплави по отношение на водородната реакция, получени при висока скорост на закалка. Изследвани са също така електрокаталитичната активност и дифузията на водород в аморфни, нанокристално/аморфни и нанокристални Zr2Ni сплави, получени при различни скорости на закалка, както и аморфни сплави, при които никелът е заместен напълно с кобалт или частично заместен с мед и алуминий. Изследвано е и електрохимично селективно разтваряне на аморфни и нанокристални Zr2Ni сплави и влиянието на селективното разтваряне върху електрокаталитичната им активност.

Приложени са подходящо подбрани методи за охарактеризиране на получените материали, като: рентгеноструктурен анализ, сканиращ електронен микроскоп, диференциална сканираща калориметрия, волтаметрия и електрохимична импедансна спектроскопия.

Основен принос на дисертацията е обвързването и обяснението на електрокаталитичната активност на бързозакалени от стопилка аморфни и нанокристални сплави на основата на никел и цирконий по отношение на водородната реакция в зависимост от техния химичен състав и микроструктура. Установено е, че подходящата микроструктура на нанокристалните Zr2Ni сплави /по-голяма плътност на дефекти/, е причина за по-високата електрокаталитична активност в сравнение с техните аморфни и нанокристално/аморфни аналози. Определен е дифузионният коефициент на водорода в аморфна и нанокристална Zr2Ni сплав, като той 2.5 пъти по-голям в полза на аморфната сплав. Варирайки типът , концентрацията на електролита и потенциала на електрохимичния процес са определени подходящите условия за разтваряне на циркония от изследваните сплави. Установено е, че селективното разтваряне на сплавите се състои в образуването на частично разтворени зони с правилна сферична форма и тяхната концентрация и разпределение по размер слабо зависят от микроструктурата на сплавите. Вследствие на селективното разтваряне се наблюдава частична кристализация на аморфната Zr-Ni сплав, което води до повишаване на електрокаталитичната им активност.

Резултатите от дисертационния труд са публикувани в три научни съобщения в списания с импакт фактор. ( J. Mater. Sci., International journal of hydrogen energy, Corrosion Science). Представени са 4 доклада на международни научни форуми и 3 на национални. Забелязяни са 6 положителни цитата.В заключение считам, че представеният дисертационен труд по своята значимост, научните приноси и наукометрични показатели отговаря на изискванията за присъждане образователната и научна степен “ доктор ” по направление 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло). Въз основа на това предлагам на Почитаемото научно жури да присъди на Любен Михайлов образователната и научна степен “ доктор ”, за което ще гласувам и аз с пълна убеденост.
София, 11.11.2013 г. Подпис:

/доц. д-р Митко Христов/
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница