„Електрокаталитична активност на аморфни и нанокристални сплави за отделяне на водород” на Любен Димитров МихайловДата11.01.2018
Размер36.41 Kb.
Становище
върху дисертационен труд на тема Електрокаталитична активност на аморфни и нанокристални сплави за отделяне на водород

на Любен Димитров Михайлов

представен за получаване на образователната и научна степен “доктор”

от проф. дхн Тони Георгиев Спасов

Факултет по химия и фармация на СУ “Св. Кл.Охридски”
Представеният дисертационен труд съдържа 109 страници; включени са 45 фигури и 6 таблици. Библиографията обхваща 152 литературни източника. По обем, структура и оформяне съответства напълно на дисертационна работа за образователна и научна степен “доктор”.

Дисертационният труд е посветен на изучаване на електрокаталитичната активност на някои аморфни и нанокристални сплави към реакцията на отделяне на водород, както и на възможността за създаване на порьозни метални структури с повишена каталитична активност. Аморфните метални сплави притежават обещаващи електрокаталитични свойства към реакциите на отделяне на водород и кислород в алкална среда поради тяхната подобрена корозионна устойчивост и механични свойства, както и поради възможността да се получават различни метастабилни и нестабилни сплави варирайки условията на синтез. От своя страна микро- и нанопорьозните метали се свързват с различни потенциални приложения, поради подходящата комбинация от механични, термични, електрични и химични свойства. На това се дължи и засилващият се интерес през последните години към оптимизиране на тяхната порьозна структура. Един от многообещаващите подходи за синтез на порьозни метали с различна големина на порите е селективното разтваряне на метални сплави, при което по-благородният метал не се разтваря и формира т.нар. лигаменти. Разтварянето може да се проведе както по химичен, така и по електрохимичен път, а изходните сплави могат да бъдат в различно микроструктурно състояние, от многофазни кристални до твърди разтвори и аморфни. За получаването на хомогенен микро- или нанопорьозен материал (притежаващ равномерна порьозност в целия обем на сплавта) трябва да се използват обаче твърди разтвори на дву- или многокомпонентни системи. Използването на аморфни метални сплави като прекурсори е друга обещаваща възможност за получаването на подходяща равномерна микро- или нанопорьозност. Наличието само на близък порядък и отсъствието на междукристалитни граници, както и възможността да се варира химичният състав в сравнително широки граници правят тези материали привлекателен обект на изследване. Наличните в литературата резултати отнасящи се до този проблем, обаче, са изключително малко и това мотивира настоящото дисертационно изследване, целящо изучаване на електрокаталитичната активност на аморфни и нанокристални сплави по отношение на реакцията на отделяне на водород, както и получаване на нанопорести структури, чрез електрохимично разтваряне на Zr от Zr-Ni аморфни и нанокристални сплави и изследване на тяхната каталитична активност.

Подбраните методи позволяват постигането на поставените цели и получването на оригинални научни резултати. Използвани са както стандартните методи за характеризиране на фазовия състав, морфологията и микроструктурата на бързозакалени метални сплави (електронна микроскопия и рентгено-фазов анализ), така и подходящите методи (електрохимични методи, диференциална сканираща калориметрия) за установяване на електрокаталитичната активност, водород-сорбционните характеристики и условията на селективно разтваряне на изследваните материали. Този подход е довел до постигането на резултати, които водят до няколко основни извода, най-важните от които са свързани с установяването на зависимост на електрохимичната активност на сплави на основата на Ni и Zr от тяхната микроструктура; разграничаването на процесите на водородна дифузия и водородоотделяне и получаването на надеждна информация за дифузионните коефициенти на водорода в изследваните сплави и дълбочината на проникването му при различни електрохимични условия. Определени са също подходящи условия за селективно разтваряне на Zr от изследваните аморфни и нанокристални Zr-Ni сплави и е доказано, че реакцията на селективно разтваряне е повърхностно контролирана.

Важен показател за стойността на получените резултати в дисертационния труд са публикациите в реномирани международни списания (3) – International Journal of Hydrogen Energy, Corrosion Science, Journal of Materials Science. Забелязани са 6 цитирания от чужди автори. Части от дисертационния труд са представени на 7 международни научни форума.

Докторантът е бил мой студент в магистърската програма “Материалознание”. Защитил е отлично дипломна работа под ръководството на проф. Бакланов (IMEC, Белгия). Като преподавател и научен ръководител на Михайлов имам всички основания да споделя, че той притежава необходимите качества на млад изследовател с подчертани интереси към материалознанието. Михайлов навлезе бързо в областта на приложната електрохимия, като усвои различни електрохимични методи за характеризиране на електрокаталитичните, водород-сорбционните и корозионните свойства на сплави с различна микроструктура. Важно е да се отбележи също, че той сам разработи различни елетрохимични клетки, съобразени с целите на поставените експериментални задачи и с условията на експеримента.

Въз основа на гореизложеното смятам, че представеният дисертационен труд притежава всички необходими качества и дисертантът заслужава присъждането на образователната и научна степен “доктор”.


04.12.2013 г. проф. дхн Тони Г. Спасов
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница