Електротехника и електроникаДата16.10.2018
Размер74.4 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”Утвърдил

Декан:

/доц. д-р инж. Д. Петров/У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

по факултативната дисциплина

аналогова схемотехника

включена в учебния план на специалността:

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: компютърен инженер

Професионално направление:Комуникационна и компютърна техника

Катедра: “Комуникационна техника и технологии”Габрово


2003 г

Извадка от учебния планВид занятие

Семестър

Хорариум

1. Лекции

V
45
3. Лабораторни упражнения

V
30
5. Изпит

V
I. АНОТАЦИЯ

Дисциплината има за цел задълбоченото изучаване от студентите на основните принципи на действие, качествените показатели и характерис­тики, специфичните особености, методите за проектиране и приложението на аналоговите и аналогово-цифровите схеми и устройства с транзистори и интегрални схеми. При анализа е използуван обобщен честотен подход за работата в обхват от ниски до високи честоти. Разглеждат се и конкретни приложения на схемите при изграждането на функционални устройства с различно предназначение. Особено внимание е отделено на въпросите по генерирането на трептения с различна форма.Входни връзки - “Полупроводникови елементи и интегрални схеми”, “Теоретична електротехника” и др.

Изходни връзки –“Комуникационни преобразувателни устройства”,”Теория на електронните схеми”, “Токозахранващи устройства”, “Радио-комуникационна техника”, “Телевизионна техника” и др.

II. Съдържание на учебната програма

 1. Лекции

Модул 1

Класификация и качествени показатели на аналоговите схеми.Обратни връзки в усилвателите
7+2+6 / 8+0+6

Основни сведения. Класификация и качествени показатели на аналоговите схеми - входни и изходни параметри, коефициенти на предаване, честотни характеристики, честотни изкривявания, преходна характеристика, амплитудна характеристика, нелинейни изкривявания, консумирана мощност и коефициент на полезно действие, стабилност и надеждност, собствени шумове. Видове обратни връзки. Влияние на обратните връзки върху качествените показатели. Метод за анализ на схеми с обратна връзка.Устойчивост с обратна връзка. Паразитни обратни връзки.

Модул 2

Активни елементи в аналоговите схеми
8+4+3 / 7+3+3

Захранване на активните елементи. Захранване на биполярни транзистори. Стабилност на постояннотоковия режим. Захранване на полеви транзистори. Схеми на свързване на активните елементи. Усилване на аналогови сигнали. Динамични характеристики на усилвателните стъпала. Режими на работа на активния елемент. Работа на активния елемент като ключ.

Модул 3

Усилвателни стъпала с апериодичен товар. Постояннотокови усилватели
7+2+6 / 7+0+6

Основни сведения. Междустъпални връзки. Усилвателни стъпала с кондензаторна връзка. Усилвателни стъпала с корекция на честотните характеристики. Каскадни усилватели. Честотни зависимости в многостъпален усилвател. Усилватели с пряко усилване. Диференциални усилватели.
Модул 4

Операционни усилватели. Линейни и нелинейни схеми С ОУ
7+2+6 / 7+0+6

Основни сведения. Параметри и характеристики. Еквивалентни схеми. Устойчивост и корекция на честотните характеристики. Захранване. Компенсиране. Защита. Инвертиращ и неинвертиращ усилвател. Усилватели на напрежение и ток с галванична връзка. Измервателни и променливотокови усилватели. Усилватели с преобразуване на сигнала и галванично разделяне. Интегратори. Диференциатори. Управляеми усилватели. Нелинейни схеми за апроксимация. Ограничители на напрежение. Високочувствителни изправители. Логаритмични и експоненциални усилватели. Компаратори на напрежение. Аналогови ключове, памети, мултиплексори и демултиплексори и умножители.

Модул 5

Нискочестотни усилватели на мощност. Избирателни усилватели
7+2+6 / 8+0+6

Основни зависимости. Еднотактни и двутактни трансформаторни усилватели на мощност. Двутактни безтрансформатoрни усилватели на мощност. Усилватели на мощност с интегрални схеми. Усилватели на мощност клас ВС и с преобразуване на сигнала. Високочестотни мощни и избирателни усилватели. Широколентови усилватели. Високоефективни усилватели на мощност. Нискочестотни избирателни усилватели.

Модул 6

Генератори
9+3+3 / 8+0+3

Основни сведения. LC генератори. Нестабилност на честотата и кварцова стабилизация. RC генератори на правоъгълни и триъгълни импулси. Генератори управлявани с напрежение. Генератори на линейно и на стъпално изменящо се напрежение.


В. Лабораторни упражнения 30/30


1.Обратни връзки в усилвателите

3 часа

2.Схеми на свързване на активни елементи

3 часа

3.Режими на работа на активни елементи. Високочестотен усилвател на мощност

3 часа


4.Нискочестотен усилвател на мощност

3 часа

5.Проектиране и изследване на схемите на свързване на биполярни транзистори

6 часа

6.Проектиране и изследване на инвертиращ и неинвертиращ операционен усилвател

6 часа

7.Проектиране и изследване на диференциален усилвател с биполярни транзистори и операционен усилвател

6 часа

8.Симулации на схеми с БТ, ОУ, диференциални усилватели

6 часа

9.Генератори – проектиране, изследване и симулации

6 часа

10. Активни филтри

3 часа

Темите на лабораторните упражнения за предложени за хорариум от 45 учебни часа. По предложение на катедрата или по преценка на преподавателя някои от тях отпадат.III ФОРМИ НА КОНРОЛ

 • текущ контрол

- проверка на самостоятелната подготовка в началoто на всяко лабораторно упражнение
- контролна работа върху част от учебния материал през 9-та седмица в часовете за лабораторни упражнения

 • изпит

- самостоятелна работа в писмен върху три въпроса от различни модули на дисциплината и задача от въпросите разглеждани на семинарните упражнения.

Литература

 • Основна

 1. Немигенчев, И.Н., В.Алексиев. Аналогова схемотехника - учебник, ТУ Габрово, 1998.

 2. Златаров и кол., Аналогови схеми и устройства, Техника, С., 1993г.

 3. Немигенчев, И.Н., В.Алексиев. Аналогова схемотехника. Ръководство за лабораторни упражнения. ТУ Габрово, 1995.

 4. Немигенчев, И.Н., В.Алексиев. Аналогова схемотехника. Ръководство за семинарни упражнения. ТУ Габрово, 1996.

 5. Milman. Microelectronics:Digital and Analog circuits and Systems. Mc Graw-Hill. 1983.

 • Допълнителна

 1. Златаров, В.К., С.Куцаров и др.,Наръчник по електронни схеми. част 3. Усилватели. С., Техника, 1981.

 2. Симеонова, Б. Електронни аналогови устройства в съобщителната техника. С., Техника. 1982.


СЪСТАВИЛ:

/доц. д-р -инж. И.НЕМИГЕНЧЕВ /


Програмата е приета от КС на катедра “КТТ”, Протокол No …… / …………...... .

Р-Л КАТЕДРА :

/доц. д-р -инж. К.КОЙЧЕВ/


Учебната програма е утвърдена от КС на кат. “КСТ” с протокол № 16 от 14.04.2003 г.

Р-Л КАТЕДРА :

/доц. д-р -инж. Л.Цеков/


Учебната програма е утвърдена от ФС на Ф“ЕЕ” с протокол No ….. / …………………….

Зам. Декан УР:

/ доц. д-р инж. П. Жечев /Каталог: docs -> Bachelor -> III%20Kurs -> Sem%20V
Sem%20V -> Министерство на образованието и науката
Sem%20V -> Програма по дисциплината : "компютърна периферия" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20V -> Програма по дисциплината: ": компютърни архитектури" включена в учебния план на специалността " Компютърни системи и технологии"
Sem%20V -> Лабораторно упражнение n 1 Динамична памет
Sem%20V -> Литература по Операционни системи. Съставил: /гл ас д-р Елена Захариева
Sem%20V -> Програма По дисциплината: микропроцесорна техника
Sem%20V -> Програма по факултативната дисциплина: " Оптични комуникации " включена в учебния план на специалност: " компютърни системи и технологии"
Sem%20V -> Програма по дисциплината : "технология на програмирането" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20V -> Програма по дисциплината : "цифрова схемотехника" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница