Ендокринология и болести на обмянатастраница1/4
Дата21.12.2017
Размер0.53 Mb.
  1   2   3   4
НАРЕДБА № 6 от 10.02.2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ендокринология и болести на обмяната"
Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 20 от 8.03.2005 г.
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт "Ендокринология и болести на обмяната" съгласно приложението.

(2) Дейността по ендокринология и болести на обмяната се осъществява при спазване на стандарта по ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни заведения, в които се осъществява дейност по ендокринология и болести на обмяната.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.


Приложение

към член единствен


Медицински стандарт "Ендокринология и болести на обмяната"
I. Определение

Ендокринология и болести на обмяната (ендокринология) е профилна

специалност на основната специалност "Вътрешни болести". В тази специалност се изучават нарушенията в отделните жлези с вътрешна секреция, връзката помежду им, връзката на ендокринната система с централната нервна система, с другите органи и системи в организма, както и регулацията и нарушенията на метаболизма, диагностиката, диференциалната диагноза и терапевтичното поведение при отделните нозологични единици.

Ендокринолог е лекар, който е придобил специалност по "Ендокринология и

болести на обмяната" по реда на Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата за здравеопазването (ДВ, бр. 64 от 2001 г.).

II. Устройство и оборудване на помещения, в които се извършва

ендокринологична дейност в лечебните заведения

1. Ендокринологичен кабинет (ЕК) в амбулатория за специализирана

извънболнична медицинска помощ

Ендокринологичният кабинет е най-малката структура, която може да бъде

самостоятелно звено или част от структурата на лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ.

1.1. Устройство на ЕК

Състои се от помещение за прегледи и манипулационна:

Кабинетът се използва за преглед на пациента - снемане на анамнеза,

физикален статус, попълване на медицинските документи, назначаване на лечение и провеждане на обучение на болния.

Манипулационната служи за извършване на специфичните диагностични

дейности - вземане на кръвни и уринни проби за биохимични и хормонални изследвания; измерване на ръст, тегло, обиколка на талия и ханш на пациента; кожно-алергични проби; обучение за работа с устройства (глюкомер, писалки с лечебни средства и др.). Манипулационната може да се обособи като функционална част от помещението за прегледи или да се помещава в отделна стая.

1.2. Оборудване на ЕК

Кабинет: лекарско бюро, столове, шкаф за документи, медицинска кушетка,

мивка с течаща вода, минимум два електрически контакта тип "Шуко", локално осветление на бюрото, телефон, закачалка, медицински документи - амбулаторен журнал, рецепти, бланки за назначаване на лабораторни и рентгенови изследвания.

Манипулационна: масичка за извършване на манипулации, столове за извършващия манипулациите, стол за пациента, медицинска кушетка, мивка с течаща вода, минимум два електрически контакта тип "Шуко", спешен шкаф с медикаменти, инсулинови спринцовки с игли, инсулин - бързодействащ, глюкагон, тест-ленти за урина (опаковка), глюкомер, набор ленти за глюкомер, шпатули, кантар, ръстомер, мек шивашки метър, камертон, неврологично чукче, есмарх, ластични бинтове, инструментариум за първична обработка на рани, легенче бъбрековидно, стерилни тампони за бактериологично изследване, консумативи за обработка на рана.

2. Клиника по ендокринология (КЕ), отделение или сектор по

ендокринология към лечебно заведение за болнична помощ

2.1. Устройство

Териториално обособената площ на клиниката/отделението по

ендокринология (ОЕ) включва:

2.1.1. болнични стаи - с естествено осветление, общо и локално

изкуствено осветление, легла - 6,5 мќ площ за всяко легло в стая, до всяко легло да има тристранен достъп, нощно шкафче до всяко легло, гардеробчета за цивилните дрехи на всеки пациент, масичка и столове за лекаря и сестрата при визитация;

2.1.2. кабинет за функционална диагностика - ЕКГ, ехографски апарат за

ултразвукова диагностика на шийна област, друга апаратура;

2.1.3. кабинет(и) за диагностика и консултации на лежащо болни от други

отделения на лечебното заведение или от други лечебни заведения; за приемане на болни за хоспитализация; за назначаване на лечение на болните, които не се хоспитализират;

2.1.4. канцелария или помещение за секретар на клиниката/отделението;

2.1.5. лекарски кабинети;

2.1.6. кабинет за началника на клиниката/отделението;

2.1.7. кабинет на дежурния лекар с легло, бюро, столове, телефон,

мивка;

2.1.8. сестринска стая, която се използва и за стая на дежурнатасестра, с легло, бюро, столове, телефон, мивка;

2.1.9. манипулационна за стационара с работни плотове, шкафове,

кушетка, столове, централен спешен шкаф, хладилник, центрофуга, стативи и друго оборудване;

2.1.10. столова;

2.1.11. кухненски бокс;

2.1.12. склад;

2.1.13. помещение за свиждане на болните с близките им (по възможност).

В Клиниката по ендокринология, където се извършва обучение на студенти

и специализанти, се осигурява и:

2.1.14. сектор за интензивни грижи - минимум 4 легла;

2.1.15. самостоятелен ехографски кабинет за ехография и тънкоиглена

аспирационна биопсия (ТАБ) на органи в шийната област;

2.1.16. самостоятелен кабинет за ЕКГ и друга апаратура (при нужда);

2.1.17. кабинет по остеоденситометрия със съответно оборудване;

2.1.18. учебна зала, оборудвана с маса, екран и учебна дъска и други

принадлежности;

2.1.19. гардеробно помещение за студенти и за обучаващи се лекари и

сестри;


2.1.20. лаборатория за хормонални изследвания на територията на

болницата, където се намира КЕ, или по договор със специализирана лаборатория или друго лечебно заведение;

2.1.21. лаборатория за цитоморфологична диагностика на територията на

болницата, където се намира КЕ, или по договор със специализирана лаборатория или друго лечебно заведение.

2.2. Оборудване в клиника/отделение по ендокринология:

2.2.1. кислородна инсталация или кислородни бутилки в манипулационните

и стационара (не се отнася за сектор по ендокринология), електроинсталация;

2.2.2. общо луминесцентно осветление и индивидуално (за легло)

нелуминесцентно осветление съобразено с хигиенните изисквания;

2.2.3. апарат за ЕКГ;

2.2.4. апарат за ултразвукова диагностика (на територията на

болницата);

2.2.5. АМБУ;

2.2.6. носилка;

2.2.7. седяща инвалидна количка;

2.2.8. хладилници - минимум по един във всяка манипулационна, в

стационара и болничната лаборатория;

2.2.9. основна лабораторна апаратура: микроскопи, центрофуги,

термостати, водна баня и сушилни, друга необходима апаратура за клиничнолабораторна и хормонална диагностика;

2.2.10. апарат за алкално-киселинно състояние (АКР) на територията на

болницата.

В Клиниката по ендокринология се осигуряват и:

2.2.11. ехограф с Доплер-диагностика;

2.2.12. остеоденситометър;

2.2.13. лабораторна апаратура за цитологични изследвания;

2.2.14. хладилна камера;

2.2.15. портативен съдов Доплер;

2.2.16. учебната зала да бъде оборудвана с мултимедийно устройство,

шрайбпроектор, диапроектор.

III. Изисквания за персонала и за организацията на работа

1. Ендокринологичен кабинет в амбулатория за специализирана

извънболнична медицинска помощ

1.1. Персонал

1.1.1. Лекари - един лекар с призната специалност по ендокринология и

болести на обмяната. Специалистът ендокринолог носи отговорност за пациента от момента на първия преглед, като провежда изследванията, поставя диагнозата, изготвя лечението и следи ефекта му чрез контролни прегледи до момента, в който пациентът бъде предаден на общопрактикуващия лекар (ОПЛ), постъпи в болница или на санаториално лечение или при промяна на местожителството.

1.1.2. Медицинска сестра в ЕК се назначава по преценка на

ендокринолога. Медицинската сестра трябва да има съответната специфична подготовка, като е преминала курс в КЕ поне един месец (по 10 дни във всяко от трите направления на ендокринологията - захарен диабет; тиреоидна и костна патология; хипоталамо-хипофизарно-надбъбречно-полова патология), за което да е получила сертификат по следдипломно обучение (СДО). Медицинската сестра работи под контрола на специалиста - ендокринолог.

1.2. Организация на работата

Диагностиката и лечението се осъществяват от лекаря чрез:

1.2.1. анамнеза;

1.2.2. обстоен физикален статус (преглед по системи);

1.2.3. инструментални изследвания - определяне стойността на кръвната

захар с глюкомер, инструментално снемане на неврологичен статус при пациент със захарен диабет, вземане на ранев секрет от язва при диабетно стъпало;

1.2.4. допълнителни изследвания - показатели на кръвно и уринно ниво,

спермограма, ехографски изследвания, рентгенови изследвания, ЕКГ и други, както и тяхната интерпретация;

1.2.5. поставяне на вероятна диагноза;

1.2.6. изграждане на диференциално-диагностичен план;

1.2.7. интерпретация на инструментални специализирани изследвания;

1.2.8. интерпретация на лабораторни и специализирани изследвания;

1.2.9. поставяне на диагноза като резултат от проведената диференциална

диагноза;

1.2.10. изготвяне на индивидуален лечебен план;

1.2.11. изготвяне на индивидуален профилактичен план и обучение на

болния;


1.2.12. периодичен контрол на състоянието на пациента и корекции на

лечебния план;

1.2.13. оказване на спешна медицинска помощ при необходимост;

1.2.14. водене на диспансерно наблюдение по нозологични единици на

пациенти, които имат нужда и желаят да продължат лечението си в кабинета;

1.2.15. извършване на експертна дейност и освидетелстване на болни с

ендокринни проблеми;

1.2.16. консултиране на пациентите при нужда с необходимите профилни

специалисти.

2. Клиника по ендокринология, отделение или сектор по ендокринология

към лечебно заведение за болнична помощ

2.1. Определение.

2.1.1. В ОЕ се извършва лечебно-диагностична дейност, съобразена с

актуалните световни достижения в ендокринологичната наука.

2.1.2. В КЕ наред с лечебно-диагностичната дейност се извършват и:

а) учебно-преподавателска дейност на студенти и стажант-лекари и

обучение на специализиращи лекари, докторанти и медицински сестри в рамките на СДО;

б) научноизследователска работа в областта на ендокринологията,

включително нови диагностични и терапевтични методи, както и на предстоящи за регистриране лекарства и медицински изделия от фази II, III и IV.

2.2. Персонал в клиника по ендокринология, респективно в отделение по

ендокринология

Щатен персонал: началник на университетската клиника, респ. ОЕ,

завеждащи сектори, лекари, медицински сестри и лаборанти, санитари. Броят му зависи от броя на леглата, от потока амбулаторни болни, от обучението на студенти, лекари и сестри и от обема научноизследователска дейност.

В КЕ се зачисляват обучаващи се лекари и медицински сестри. Броят им

зависи от програмите за СДО, възможностите на КЕ да приеме обучаващи се и от преценката на началника на клиниката.

2.3. Организация на работата

Структурата на КЕ, респ. ОЕ, следва да обхваща основните направления в

ендокринологията. В клиниката, респ. отделението по ендокринология, се лекуват болни със следните болести: захарен диабет и болни със съмнение за хиперинсулинизъм (органичен, функционален); тиреоидна и метаболитна костна патология - всички заболявания на щитовидната жлеза и паращитовидните жлези, метаболитни костни заболявания; хипоталамо-хипофизо-надбъбречно-полова патология - всички заболявания на хипоталамо-хипофизарната ос, надбъбречна патология, заболявания на гонадните жлези, редки генетични заболявания, ендокринни хипертонии, редки ендокринни синдроми и заболявания, ендокринен стерилитет, патология на пубертета и климактериума.

2.4. Лекар специалист - ендокринолог, в екип със сестра осъществява

лечебно-диагностичния процес в отделения по ендокринология, а именно:

2.4.1. снемане на ендокринологична анамнеза;

2.4.2. клиничен преглед - снемане на физикален статус по системи,

назначаване необходимите лабораторни, функционални и инструментални изследвания;

2.4.3. ендокринологът - лекуващ лекар, е длъжен да информира пациента и

неговите близки за състоянието на болния, за характера на заболяването му, за предстоящите изследвания и методи на лечение (вид медикаменти, клинична ефективност и безопасност на прилаганите медикаменти); ако болният или неговите близки дадат писмено съгласие, започва лечебният процес;

2.4.4. лекарят в ОЕ при налична квалификация може да извършва

ехографски прегледи на болни от ОЕ, от другите отделения на болницата и от други лечебни заведения;

2.4.5. лекарят в ОЕ при налична квалификация може да извършва

остеоденситометрии, да разчита остеоденситометрии, да консултира, изследва и назначава лечение на болни с остеопороза (най-честото метаболитно костно заболяване);

2.4.6. лекарят в ОЕ извършва експертна дейност при някои ендокринно

болни с алергични проблеми по искане на здравни и социални институции;

2.4.7. ендокринологът - лекуващ лекар, носи отговорност за пациента от

приемането до момента на изписването му; в деня на изписването му издава епикриза.

2.5. Специфични дейности в клиника по ендокринология са следните:

Общи положения, принципи и норми на дейността:

2.5.1. лекарите от КЕ, които имат квалификация, правят ехографски

(включително и Доплер) изследвания на шийната област при болни от лечебното заведение;

2.5.2. лекарите от КЕ, които имат квалификация, правят при много строги

показания тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ) на органи в шийната област в болнична обстановка след получаване на писмено информирано съгласие от болния или от родителите му при непълнолетен болен; процедурата може да се извършва под ехографски контрол или на сляпо според конкретния случай; извършването на манипулацията изисква достатъчно време, спокойствие и строго прецизиране на показанията; резултатът често е решаващ за диагнозата;

2.5.3. лекарите от КЕ, които имат квалификация, правят ехографски

(включително и Доплер) прегледи на тестиси;

2.5.4. лекарите от КЕ правят ежедневни консултации на болни с костна

патология, в това число и на най-честото заболяване остеопороза; това е свързано с извършване на остеоденситометрично измерване при наличие на квалификация, с разчитане на остеоденситометрията, с допълнителни

диагностични изследвания, уточняване, лечение и включване на диспансерен контрол, без който е немислимо продължителното и успешно лечение на това заболяване;

2.5.5. екипът на КЕ участва активно във физическата и психологическата

подготовка на болните с показания за радикално оперативно лечение на тиреоидната и паратиреоидната патология, на заболяванията на надбъбречните жлези, хипофизата, ендокринния панкреас, половите жлези;

2.5.6. специалистите от КЕ оказват консултативна помощ по проблемите на

ендокринните заболявания и по всички ендокринологични въпроси в други лечебни заведения в цялата страна;

2.5.7. в КЕ се осъществява обучение на студенти и специализиращи лекари

в курсовете по СДО и на индивидуално обучение;

2.5.8. в КЕ се осъществява обучение на ендокринно болни по утвърдени

програми по отношение промяна в стила на живот с цел превенция и комплексно лечение на заболяването - хранителен режим, вредни навици, двигателна активност по програма за профилактика на острите и хроничните усложнения на захарния диабет, по програма за профилактика на паданията при остеопороза, както и обучение върху начина за провеждане на лечението и други програми.

2.6. В клиника по ендокринология се организират дейности по:

2.6.1. лечение на болни с ендокринна патология, насочени от

специалистите по ендокринология, поради сложността и комплицираността в диагностиката и/или лечението на някои болни;

2.6.2. подбор и подготовка на болните за радикално оперативно лечение

при съответни показания за последното;

2.6.3. преценка и подготовка на болните за приемане на лечебна доза

радиойод или лъчетерапия на хипоталамус-хипофиза с цел постигане на трайно овладяване на заболяването;

2.6.4. осъществяване на консултации в други клиники или отделения на

лечебното заведение;

2.6.5. консултативна помощ по всички проблеми на ендокринните

заболявания за други лечебни заведения;

2.6.6. обучение на работещи в други лечебни заведения по въпросите на

ендокринната патология.

2.7. В клиниката/отделението по ендокринология се контролират

дейностите по:

2.7.1. непрекъснато обучение на персонала на клиниката/отделението по

проблемите на ендокринологията;

2.7.2. изправността на апаратурата, от която зависи прецизната работа с

пациентите и точната диагностика;

2.7.3. ефективното и безопасно провеждане на диагностичните манипулации

и лечение;

2.7.4. всяка КЕ/ОЕ участва в програма за външен контрол на качеството

по ендокринология;

2.7.5. проследяване състоянието на болните с цел да се предотвратят или

да се лекуват своевременно усложненията на основното заболяване и/или придружаващите го усложнения;

2.7.6. проследяване състоянието на стабилизираните диспансеризирани

болни и навременна промяна в терапевтичното поведение в амбулаторни условия или при необходимост с предложение за хоспитализация;

2.7.7. поддържане на болните, чакащи радикално хирургично лечение, във

възможно най-добро клинично и психологическо състояние;

2.7.8. поддържане на болните, чакащи радикално лечение с радиойод, във

възможно най-добро клинично и психологично състояние;

2.7.9. отчитането на извършената от персонала на КЕ/ОЕ работа;

2.7.10. снабдяването на КЕ/ОЕ с необходимите консумативни материали и

медикаменти за лечението на посочените заболявания и техните усложнения;

2.7.11. отчитане на изразходваните при лечението лекарства и медицински

изделия;


2.7.12. предприемане на мерки за предотвратяване на трансмисивни

инфекции при условията на работа с кръв и други биологични материали.

2.8. В клиниката/отделението по ендокринология се координират дейностите по:

2.8.1. оборудването на КЕ/ОЕ с необходимата апаратура за провеждане на

лечение на ендокринната патология;

2.8.2. краткосрочно и дългосрочно планиране на дейностите на КЕ/ОЕ;

2.8.3. взаимодействието на КЕ/ОЕ с другите звена на лечебното

заведение;

2.8.4. взаимодействието с други сходни звена;

2.8.5. разработването на научни теми по проблемите на ендокринната

патология.

2.9. Лекар специалист - ендокринолог, в екип със сестра осъществява

лечебно-диагностичния процес в клиниката по ендокринология, а именно:

2.9.1. Основни функции:

а) подбира и насочва към клиниката си болните, които се нуждаят от

прецизиране на диагнозата, от по-сложни манипулации и изследвания, от преоценка на терапевтичното поведение;

б) при налична квалификация извършва ехографски консултации на болни

от КЕ и от други клиники или отделения на лечебното заведение, от други лечебни заведения и специализирани кабинети от цялата страна;

в) извършва и разчита остеоденситометрии, консултира, изследва и

назначава лечение на болни с остеопороза (най-честото метаболитно костно

заболяване); остеоденситометрия извършват само лекари, респ. технически лица, с налична квалификация;

г) обучава пациентите с ендокринни заболявания за правилен начин на

живот в условията на съществуващото заболяване и за предотвратяване евентуалното настъпване на усложнения;

д) дава съвети на болния за правилен избор на метод на лечение;

е) следи състоянието на болните, чакащи оперативно лечение, и полага

грижи за тяхната физическа, клинична и психологическа подготовка за операцията;

ж) следи състоянието на болните, чакащи лечение с радиойод или

лъчелечение, и полага грижи за тяхната клинична и психологическа подготовка за лечението;

з) дава съвети на болния за правилен избор на антихипертензивно лечение

след холтер-наблюдение;

и) разчита резултатите от хормоналните изследвания и спермалния

анализ и назначава лечение на болните;

й) ендокринологът - лекуващ лекар, носи отговорност за пациента от

приемането до момента на изписването му; в деня на изписването му издава епикриза.

2.9.2. Допълнителни функции:

а) извършва ТАБ на щитовидна, паращитовидна жлеза, лимфни възли в шийната област при строги показания и след преценка на общото състояние и съпътстващи заболявания на болния в болнични условия след получаване на писмено информирано съгласие от болния или родители при непълнолетен болен; тази манипулация се извършва само от лекари с налична квалификация;

б) провежда обучението на специализиращи от други ендокринни и вътрешни

отделения в страната;

в) само лекари, които имат сключен договор с висше училище за

преподаване като асистенти (научни сътрудници), доценти (старши научни сътрудници II степен) и професори (ст. н. с. I ст.), осъществяват и преподавателска дейност на студенти, стажант-лекари и специализиращи лекари;

г) ендокринолози, работещи в КЕ, могат да извършват научно-приложна

дейност - научна разработка на теми, клинични проучвания, както и изследване на нови лекарства и медицински изделия в различна фаза на проучването им (II, III, IV фаза).

2.9.3. Отговорности: лекарят в КЕ е професионалист, който носи

отговорност за имуществото на клиниката, за правилното и разумното изразходване на консумативните материали и медикаментите, за използваната от него апаратура.

2.9.4. Подготовка: лекарят в КЕ придобива специалност по вътрешни

болести и ендокринология.

2.9.5. В Университетската клиника по ендокринология могат да работят и

лекари без призната специалност по ендокринология в хода на тяхното обучение (специализиция) по съответната програма на СДО; това става под ръководството и отговорността на ръководителя на клиниката и с помощта на щатен лекар - специалист от отделението.

2.9.6. Допълнителни квалификационни изисквания:

а) професионален опит: трудов стаж по специалността - не е задължително

условие за започване на работа в КЕ;

б) компютърна грамотност;

в) допълнителна лична квалификация: лекарят в КЕ е длъжен да следи

развитието на медицинската наука и на използваната апаратура; той се стреми да придобие специалност по вътрешни болести и ендокринология; цел на научната му работа е защитаването на научна степен;

г) лични качества: колаборативност, самостоятелност в спешни ситуации

и инициативност.

2.10. Професионална характеристика на медицинската сестра в

клиника/отделение по ендокринология

Ендокринологичната сестра в КЕ/ОЕ е сестра с квалификация и опит в тази

област на вътрешните болести. Тя има следните функции и задължения:

2.10.1. Длъжностни задължения - основни функции:

а) медицинската сестра в КЕ има важна роля при лечението на болните с

подкожно аплициране на хормони (инсулин, калцитонин и други); тя първоначално обучава, а после подпомага пациента до момента, когато той е в състояние сам да провежда сигурно и асептично манипулацията;


Каталог: media -> articles -> 2240
2240 -> Медицински стандарт ортопедия и травматология
2240 -> Медицински стандарт по психиатрия І. Принципи на лечението и обслужването на лица с психични разстройства
2240 -> Медицински стандарти по хирургия въведение
2240 -> I. Въведение …2 II. Общи положения …2
2240 -> Медицински стандарт
2240 -> Медицински стандарт по лицево-челюстна хирургия
2240 -> Ушно-носно-гърлени болести
2240 -> Наредба №28 от 20 юни 2007 Г. За дейности по асистирана репродукция
2240 -> Трансфузионна хематология


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница