Енергийният паспорт на нова сграда се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител за строежите от пета категория, преди въвеждане на строежа в експлоатация и съдържа енергийната характеристикастраница1/13
Дата17.08.2018
Размер2.88 Mb.
#79823
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

план ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА септември

2011г.
Съдържание

Енергийният паспорт на нова сграда се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, преди въвеждане на строежа в експлоатация и съдържа енергийната характеристика, съответстваща на нормативните и проектните изисквания на завършената сграда и потвърдена от необходимите изпитвания и проверки, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ. 67

Съвременно положение на нормативната база в България и ЕС по отношение на уличното осветление. 101

Влияние на осветлението върху пътно-транспортните произшествия 103

Изисквания към равномерността на осветлението на автомобилни пътища 104

Недопустимо заслепяване се предизвиква от светлината, падаща на зеницата 105

Дискомфортно заслепяване 105

Цели и задачи на енергийно ефективната реконструкция на уличното осветление: 113

Оптимална реконструкция на съществуващи улични осветителни уредби 113

Уличното осветление на територията на Община СЕПТЕМВРИ 118

Горски ресурси и поземлен фонд 134


Раздел І

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И

ПРОЕКТ ВЪГЛЕРОДНА ДИЕТА

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Общинската програма за енергийна ефективност е важна стъпка в енергийната политика на Община СЕПТЕМВРИ. Една интелигентна, устойчива енергийна политика е съвкупност от политиката за опазване на околната среда, икономическата, иновационната и социалната политика. Тя предоставя големи възможности за съчетаване на нужните мерки за опазване на климата с нови технологични и икономически дейности с перспективни работни места.

Целите на Протокола от Киото и Лисабонската Стратегия за създаването на „най-конкурентоспособната и динамична, най-иновативната и изключително базирана на знанието и науката икономическа област” се допълват. С по-ефективното използване на енергия, Община СЕПТЕМВРИ ще бъде по-конкурентоспособна, особено като се имат предвид повишаващите се цени на електроенергията. От това ще профитират всички, тъй като спестяването на енергия е равно на спестяване на разходи. Предизвикателството се състои в това да се сложи край на прекомерно увеличаващото се енергийно потребление без да се намалява качеството на живот. От една страна това може да бъде постигнато чрез подобряване на енергийната ефективност и от друга страна чрез промяна в поведението на енергийните консуматори.
За енергийна ефективност говорят следните фактори:


 • Икономически фактор: по-нисък разход за енергодобив, увеличаване стойността на съществуващото вече ноу-хау;

 • Екологически фактор: по-ниско изразходване на ресурси, отдаване по-голяма важност на климата, качество на въздуха;

 • Фактор за социална справедливост: енергийната ефективност ще допринесе за запазването на достъпа на всички социални групи до енергийни услуги.

Взети предвид всички гореизброени фактори, планът за енергийна ефективност поставя потребителската страна на централна позиция.

Увеличаването на енергийната ефективност е важна част от политическите стратегии и мерки, които са нужни за осъществяването на задълженията, включени в рамките на Протокола от Киото, и трябва да бъде включвана във всяка политическа концепция за изпълнението на други задължения.

Контрола над енергийното потребление е важен инструмент за влияние върху средната и дългосрочната сигурност на енергоснабдяването.

Европейската Комисия е изнесла следните точки в зелената книга за сигурност на енергоснабдяването: • Според предположенията на експерти, ако не бъдат взети крупни мерки, зависимостта на Европейския Съюз от външни енергийни доставки ще достигне до 70% до 2030г., най-вече заради увеличаването на енергийното потребление.

 • Европейският Съюз разполага със сравнително малко време, за да повлияе на условията за енергоснабдяване и разпределение, било чрез изграждането на нови мощности или чрез подобрение в преноса и разпределението на енергия. За целта усилията трябва да се концентрират върху увеличаването на енергийната ефективност и контролирането на енергопотреблението, най-вече чрез възможност за използване и търсене на услуги в сферата на енергийната ефективност.

 • Тъй като отделянето на CO2 и други парникови газове в ЕС постоянно се увеличава, става все по-трудно да се реагира на предизвикателството за изпълнение на задълженията ни към протокола от Киото. Тъй като 94% от CO2 емисиите, (CO2 e най-разпространения парников газ), биват предизвикани от човешки дейности, свързани с и дължащи се на използването на енергия, тази област има уникалната възможност да допринесе за сигурността на енергийните доставки и да понесе отговорността за проблемите в климатичните промени, както и да се погрижи за увеличаването на конкурентоспособността на промишлеността и заетостта.

 • Ефективното и пестеливо използване на енергията е нужно да бъде форсирано, поради следните причини:

 • Икономически: по-нисък разход за енергодобив, повишаване стойността на реалните дадености, дългосрочни конкурентни преимущества, поради вече съществуващото ноу-хау;

 • Екологични: например по-малко изразходване на ресурсите, отдаване по-голяма важност на климата, повишаване качеството на въздуха;

 • Социални/между – генерационни: например на бъдещите поколения се полага същото право на дефицитното благо енергия и сигурно енергоснабдяване, както и на днешните. 1. КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ на СО2 в ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

Изменението на климата е факт. Необходими са спешни действия за ограничаването му до ниво, от което може да бъде контролирано. ЕС прие необходимите вътрешни мерки и поведе международната общност, за да се гарантира, че повишението на средната световна температура няма да надхвърли нивото отпреди началото на индустриализацията с повече от 2 °C.

Оценката на въздействието на предприетите мерки показва, че това е технически изпълнимо и икономически постижимо при условие, че големите емитери реагират бързо. Ползите далеч надхвърлят икономическите разходи.

Предлага се ЕС да преследва в контекста на международните споразумения целта за намаляване от страна на развитите страни на емисиите на парникови газове (ПГ) с 30 % до 2020 г. (сравнено с нивата от 1990 г.). Това е необходимо, за да се гарантира, че светът ще остане в рамките на ограничението от 2 ºC.

Този подход ще даде възможност на ЕС да бъде международен лидер по въпросите на климата. Това ще даде и знак на промишлеността, че СТЕ (система за търговия с емисии) ще продължи след 2012 г. и ще насърчи инвестиции в технологии за намаляване на емисиите и в алтернативи с ниско съдържание на въглерод.

Мерки за опазване на климата на Община СЕПТЕМВРИ

За изпълнението на поставените високи цели за предотвратяване изменението на климата е нужно да бъдат въведени широко обхватни енергийно политически, структурни и социални мерки, които да изградят пътя към едно устойчиво енергоснабдяване и съответното енергопотребление.

На база на проведените проучвания ще бъдат представени основните мерки за постигане на целите за опазване на климата. В следващите точки те ще бъдат описани по сектори.


  1. Предложение за въвеждане на енергоспестяващи мерки в общинските сгради

Потреблението на енергия от сградите може да бъде намалено с 30 % като се разшири обхвата на приложение на директивата за енергийните характеристики на сградите и се въведат изисквания за енергийните характеристики в ЕС, насърчавайки сгради с много ниско енергийно потребление (водещо до широкото им разпространение до 2015 г.). Тъй като климатичните промени ще повлияят върху по-малко облагодетелстваните части от обществото, правителствата следва да предвидят специални енергийни политики за социални жилища.

От гледна точка на фактор време, най-спешно е преструктурирането на образователния сектор. Това преструктуриране трябва да се отрази най-вече върху ръководството: • Поставяне на цели в енергийния мениджмънт / Концепция на сградния мениджмънт;

 • Индивидуални задължения за изграждане на минимален енергиен стандарт;

 • Преструктуриране на училищната еко програма;

 • Мотивация на потреблението от ръководството;

 • Подобрение на информационният поток:

 • Работен екип от енергийния мениджмънт на градските институции,

 • Външен обмен на опит с общини, активни в сферата на опазването на климата,

 • Изготвяне на проекти за предотвратяване промените в климата, които да служат като пример за други общини;

 • Възможност за вземане на решения на локално ниво относно енергийния мениджмънт;

 • Осигуряване на инвестиционни мерки за спестяване;

 • Въвеждане на възобновяеми енергийни източници в общинските сгради.
  1. Предложение за въвеждане на енергоспестяващи мерки в домакинствата

Ключов въпрос в мерките в сектор частни домакинства е в сферата на сградното енергийно саниране. Подобряването на енергийната ефективност на сградите не само допринася за облекчаване на човешкия отпечатък върху планетата, но намалява сметките, които плащаме на публичните доставчици. Санирането на сградите в първата си фаза води до отрицателни разходи за намаляване на емисиите. Счита се, че при сегашните технологии е възможно сметките за енергия в бита да бъдат намалени двукратно. В Германия и отчасти Франция вече се строят т.нар. пасивни сгради, разходите за отопление на които не надхвърлят 150 евро годишно за 100 кв.м.: благодарение на добро изложение, свръх изолация и известни технически рационализации.

За да стане това възможно и в България, първата стъпка е добрата координация на информацията на общинско ниво. Чрез организирането, например на кампания за енергоспестяване, която да включва информационен бюлетин за възможностите за енергийна ефективност /ЕЕ/ в домакинствата и спестените средства от нейното приложение, гражданите ще бъдат мотивирани в закупуването и използването на енергоспестяващи и устойчиви електроуреди, както и насърчени към едно по-ефективно електро потребителско поведение.Важни стъпки в стимулирането на въвеждане на мерки за ЕЕ :

 • Координация и оптимизация на енергийните консултации;

 • Стимулиране на външните изолации на сградите;

 • Енергийно саниране на жилищата, които се отдават под наем;

 • Информационна кампания за наематели, включваща сравнение на измервателни уреди за енергийно потребление;

 • Стимулиране изграждането на нулево емисионни сгради.
  1. Въвеждане на енергоспестяващи мерки в частния и обществения сектор на услугите

При ново изграждането и цялостното термично саниране на частните и обществените сгради от сектора на услугите, трябва да бъдат взети предвид минималните енергийни изисквания, най-вече що се отнася до Наредбата на ЕС за сградния фонд. При спазване на изискванията ще се осигури минимизирането на енергийното потребление за отопление и охлаждане в сградите. При изграждането е нужно също така да се предвидят във възможно най-ранен стадии всички енергийни аспекти; чрез етаблирането на установяване на разходите през жизнения цикъл (предвиждане на инвестиционните разходи плюс експлоатационните разходи на сградите), става възможно изграждането на икономически оптимизирани и енергийно ефективни сгради.

В последните години е налице засилена употреба на климатични инсталации в южноевропейските страни. Това създава значителни проблеми във върховите моменти на натоварване, с което се увеличава стойността на електрическата енергия и се нарушава енергийния баланс в тези страни. Стратегиите, насочени към подобряване на температурната ефективност на сградите през летния период следва да бъдат приоритетни. За тази цел, трябва да се разработват техники за пасивно охлаждане, предимно такива, които подобряват климатичните условия в помещенията и микроклимата около сградите.

Отоплителните уредби и преди всичко климатичните инсталации съставят голяма част от енергийното потребление. Дела на електрическите уреди за отопление и климатизация, както и на IT и други офис уреди е все по-голям. Ако при строежа не е била избегната нуждата от охладителна система, то е нужно поне да бъдат използвани нови иновативни и енергийно ефективни алтернативи на най-често използваните компресорни климатични инсталации (например охладителни системи на базата на соларна енергия).
С помощта на задължителна периодична инспекция и поддръжка на съществуващите отоплителни и климатични системи и разработването на съобразени, специфични предложения за подобрения, енергийната ефективност може да бъде икономически ефективно подобрена. Като цяло, използването на енергийно ефективни уреди и тяхната енергоспестяваща употреба трябва да бъдат поощрявани. Особено в публичния сектор на услугите, при закупуването на ново оборудване, съответните критерии за енергийна ефективност трябва задължително да бъдат прилагани. Също така е важно да се гарантира, че при саниране или цялостна подмяна на уреди, технологии за задвижване (особено при помпи, вентилатори, асансьори) и осветителни системи, ще бъдат прилагани енергийно-ефективни технологии.


 1. Координираща инстанция по въпросите за опазване на климата


Координация на дейностите за опазване на климата

За да бъдат постигнати целите за намаляване на СО2 в Община СЕПТЕМВРИ, е нужно да бъдат изпълнени голям брой мерки от различни основни действащи лица.

Тъй като опазването на климата функционира само от части чрез пазарно-икономически инструменти, то има нужда от една институция, която да обединява и подкрепя участниците в инициативата, както и да проверява резултатите от работата.

Една подобна институция трябва да бъде дългосрочно защитена от влиянието на единични лични интереси и предана на целите за устойчива политика за опазване на климата.

За Община СЕПТЕМВРИ се открива възможност за стартиране на подобна инициатива, тъй като е задължително за една Община да носи отговорност за дългосрочните интереси на гражданите, а не за икономическите интереси на различни организации. Една ефективна политика по въпросите за изменението на климата може не само да постигне средносрочно облекчаване на бюджета на Общината, а и да предпази гражданите от лоши инвестиции и да подпомогне регионалният пазар на труда, но също така и да даде решителен тласък на работата по изменението на климата на държавно, национално и европейско равнище.

Институцията ще бъде отговорна за контролинга на изпълнението на мерките и най-вече трябва да изпълнява следните задачи: • Разпространение на концепцията за опазване на климата. Също както при концепцията за намаляване на СО2, трябва да се постигне консенсус на партийно ниво.

 • Структура на контролинга на климатичните изменения. Освен сметния контролинг на годишното количество на СО2 емисии, един до два пъти в годината трябва да се извършва контрол над изпълнението на предвидените мерки.

Законодателството на Р.България не позволява учредяването на институции на общинско ниво. За сметка на това общините, чрез съвместна работа, могат да повлияят чрез една устойчива политика в посока превенция на изменението на климата. Проектите за намаляване емисиите на СО2 и за увеличаване на енергийната ефективност могат да бъдат финансирани чрез редица ЕС програми. Също така може да се направи голям интегриран проект между няколко общини, който също така може да бъда финансиран от ЕС. 1. Проектът “Въглеродна диета”

Въглеродната диета е инициатива на Асоциацията „Корпоративна Социална Отговорност – България” и има за цел да насърчи обществото, публичния и частен сектор да намалят своя отпечатък от въглероден двуокис (СО2), който всеки един от нас оставя върху планетата под формата на „отпадъчни продукти”, резултат от дейността ни и начина на живот. Реализацията му е подкрепена от Министерство на Икономиката, Енергетиката и Туризма (МИЕТ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Американска търговска камара в България (AmCham Bulgaria), международната бизнес-организация SME Union, Филипс България, Геотехмин, Свилоза, Маркетор, както и медийните ни партньори – бТВ, БНР, в. Дневник, в. Капитал, сп. Бизнес и екология и сп. 8.

Информационно образователната кампания цели да създаде устойчив модел на отговорно поведение и съпричастност към проблемите в околната среда, свързани с климатичните промени, глобалното затопляне и чистотата на природата. Кампанията ще провокира общественото внимание към каузата чрез организирани дискусии, публични дебати и информационни материали, базирани на проучвания и изследвания в тази област.

Раздел ІI

 • Основание за разработване

 • Нормативна база

 • Политика за енергийна ефективност

 • Цел и обхват на плана за енергийна ефективност

 • Бариери за реализиране на проекти по ЕЕ в

 • Община СЕПТЕМВРИ

 • Анализ на общинските обекти и енергийните ресурси 1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕРазработването на ПЕЕ от органите на държавната власт и на местно самоуправление е регламентирано в чл.11, ал.1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр.98 от 2008.

Във връзка с изискванията на Закона за енергийна ефективност /глава втора, Раздел четвърти, Чл.11 и Чл.12/, е необходимо всяка Община да изготви планове и програми за енергийна ефективност. При липса на такива планове и програми Общините се лишават от средства от бюджета и търпят парични санкции, съгласно «Административно-наказателни разпоредби», глава седма от ЗЕЕ.

При изпълнение на гореизложеното и във връзка със задължителната паспортизация на сградния фонд в България и Наредба 16/2008 г., новите промени в Закона за енергийна ефективност, Чл.16, е необходимо всеки държавен и общински обект да вземе необходимите енергийни мерки - енергиен одит и последващи от него мерки, като за обектите с над 1000 м2 РЗП законовите условия са императивни.

Изготвянето на общински програми и изпълнение на проекти за повишаване на енергийната ефективност и за използване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ е един от приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода до 2013 г.

Чрез устойчиви енергийни проекти и стратегии за тяхното изпълнение, кохезионната политика превръща екологичните предизвикателства като качеството на въздуха, изменението на климата и управлението на ресурсите, във възможности за регионално развитие посредством превръщането на градовете и регионите в по-атрактивни места за инвестиране и работа, повишаването на конкурентните регионални преимущества и износа на регионални иновации в областта на околната среда.

При положение, че на градовете и урбанизираните райони се падат 75% от цялото потребление на енергия в Европа, местните власти трябва да играят водеща роля в разумното използване на енергията. Реализирането на местни стратегии, планове и проекти за устойчиво потребление на енергията трябва да се превърне в неотменно задължение за всички общини в Европа, защото това носи значителни ползи на местните общности. Чрез намаляване на потреблението на енергия, общините намаляват разходите си за енергия, като спестените средства могат да бъдат инвестирани в други дейности, също така подобряват качеството на въздуха, стимулират местното развитие чрез използване на местни ресурси, а самите общини могат да бъдат признати за градове новатори.


НОРМАТИВНА РАМКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:

 • Директива 2002/91/ЕО на европейския парламент и съвета от 16 декември 2002 година относно енергийната ефективност на сградния фонд;

 • Директива 2006/32/ЕО на европейския парламент и съвета - от 5 април 2006 относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги;

 • Енергийна стратегия на Република България;

 • Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015;

 • Национална краткосрочна програма ЕЕ;

 • Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015;

 • Закон за енергийната ефективност;

 • Закон за енергетиката;

 • Закон за малките и средни предприятия ;

 • Закон за достъп до обществена информация;

 • Наредба № рд-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати;

 • Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

 • Наредба № рд-16-932 от 23 октомври 2009 г. За условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл.28, ал. 1 от закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях;

 • Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания;

 • НОВО - Удостоверение за енергийни спестявания съгласно Заповед № 14-44/18.02.2010г.;

 •  НОВО - Заявление за издаване на удостоверение за енергийни спестявания съгласно Заповед № 14-44/18.02.2010г.;

 • Наредба № рд-16-347 от 2 април 2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост;

 • Наредба № рд-16-301 от 20 март 2009 г. За определяне а съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация;

 • Наредба № рд-16-346 от 2 април 2009 г. За показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи;

 • Наредба № рд-16-348 от 2 април 2009 г. За обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране.

НОВО!!!

Каталог: str prioriteti
str prioriteti -> 1. Значение и обхват на общинския план за развитие 6
str prioriteti -> Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012 2015 година
str prioriteti -> Политика за привличане на инвестиции на Община Септември за периода 2014-2020 година
str prioriteti -> План за действие на община септември/2013-2014
str prioriteti -> Програма за регионално развитие, което е предпоставка за тяхното финансиране. Плащането на местни проекти от външни източници зависи от факта, дали са част от планов документ, по който има обществено съгласие
str prioriteti -> 1. Значение и обхват на общинския план за развитие 6
str prioriteti -> Програма за реализация на плана за развитие на община септември за период 2007-2013 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница