Env. C. 2 – Пазарни инструменти, включително търговия с емисии на парникови газовестраница1/11
Дата01.11.2017
Размер0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ

ОКОЛНА СРЕДА

Дирекция В — Изменение на климата & въздухENV.C.2 – Пазарни инструменти, включително търговия с емисии на парникови газове

Дата: 12.02.2010 г.


Ръководство относно тълкуването на приложение I към Директивата на ЕС относно СТЕ

(с изключение на авиационните дейности)


СЪДЪРЖАНИЕ


1 ВЪВЕДЕНИЕ 4

1.1 Статус на ръководството 4

1.2 Предистория на ръководството 4

1.3 Практическо приложение на ръководството 4

1.4 Обхват на ръководството 5

2 ИНСТАЛАЦИЯ 5

2.1 Общи аспекти 5

2.2 Взаимовръзка с други класификации на дейности 6

2.3 Различни въпроси 8

2.3.1 Какво означава „стационарен“? 8

2.3.2 Граници на инсталациите и третиране на свързаните дейности 8

2.3.3 Тестване и научни изследвания 9

3 ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ГОРИВНИ ПРОЦЕСИ 10

3.1 Широко определение 10

3.2 Горивни процеси спрямо по-специфични дейности 11

3.2.1 Клауза 4 от приложение I 11

3.2.2 Специфични дейности, при които прагът на мощността, изразен като обща номинална топлинна мощност, надвишава 20 MW 15

3.3 Проблеми, свързани с тълкуването 16

3.3.1 Какво представлява „топлинната мощност“ 16

3.3.2 Изгаряне на отпадъци и съвместно изгаряне на отпадъци 17

3.3.3 Съоръжения за (съвместно) изгаряне на отпадъци 18

3.3.4 Съоръжения, използващи изключително биомаса 19

4 ПРАВИЛО ЗА АГРЕГАЦИЯ 20

4.1 Мощност 20

4.2 Клауза за агрегация 20

4.3 Резервни и поддържащи съоръжения и паралелни мощности 22

4.4 Определение за „съоръжение“ 22

4.5 Поетапен подход 23

4.5.1 Определяне на инсталациите, попадащи в обхвата на СТЕ на ЕС 23

4.5.2 Идентифициране на инсталации, които попадат в обхвата на СТЕ на ЕС, но могат да бъдат изключени по силата на статута им на „малки инсталации“ съгласно член 27 24

5 НОВИ ДЕЙНОСТИ 26

5.1 Какво представляват „органичните химически вещества “? 26

5.2 Глиоксал и глиоксилова киселина 27

5.3 Азотна киселина, адипинова киселина, глиоксал и глиоксалова киселина 28

5.4 Производство на първичен и вторичен алуминий 28

6 ДРУГИ ВЪПРОСИ 28

6.1 Определение за „болница“ 28

6.2 Десулфуриране на димни газове 29

7 ПРИЛОЖЕНИЕ 29

7.1 Речник 29

7.2 Приложение I към преразгледаната Директива относно СТЕ (с изключение на авиационните дейности) 301 ВЪВЕДЕНИЕ

1.1 Статус на ръководството

Настоящият ръководен документ е разработен от консултанти в тясно сътрудничество с експерти от държавите-членки и от Европейската комисия. Макар и да не изразява непременно мнението на Европейската комисия, настоящата версия (от 12 февруари 2010 г.) взема под внимание дискусиите, проведени в рамките на няколко заседания на Оперативна група III „Нови отрасли и газове съгласно форума за съответствие“, както и коментарите, направени по време на дейността на няколко РГ III на Комитета по изменение на климата, и писмените коментари, предоставени от заинтересовани страни и експерти от държави-членки в периода до 4 февруари 2010 г. Поради цялостното преразглеждане на Директивата на ЕС относно СТЕ, по-специално преразглеждането на приложение I, предходните ръководни документи относно обхвата на СТЕ на ЕС, предоставени от Комисията, вече се считат за неприложими в третата фаза от СТЕ на ЕС. Настоящото ръководство отчита факта, че директивата е съгласувана между Европейския парламент и Съвета и единствено Съдът на Европейските общности може да издава окончателни постановления относно нейното тълкуване.1.2 Предистория на ръководството

Настоящото ръководство е изготвено в отговор на постъпили искания от държави-членки за предоставяне на допълнителни практически насоки относно тълкуването на приложение I към преразгледаната Директива на ЕС относно СТЕ, влизаща в сила от 2013 г. Комисията счита също така за необходимо постигането на по-голяма съгласуваност относно тълкуването. Настоящото ръководство е замислено като инструмент за подпомагане на държавите-членки и техните компетентни органи в процеса на практическа реализация на преразгледания обхват на директивата, както и за постигане на последователно тълкуване, подпомагане на усилията за хармонизация и предотвратяване на евентуални нарушения или смущения на конкуренцията в рамките на Общността.


Най-общо позоваванията на членове в настоящия документ се отнасят за преразгледаната Директива на ЕС относно СТЕ.

1.3 Практическо приложение на ръководството


Настоящият документ предоставя насоки относно тълкуването на приложение I към преразгледаната Директива на ЕС относно СТЕ, т.е. обхвата на СТЕ на ЕС в периода след 2013 г.
Държавите-членки могат да използват това ръководство още при събирането на данни съгласно член 9a, параграф 2, което предстои да бъде извършено в срок до 30 април 2010 г.
Ръководството може да бъде използвано от държавите-членки и при определяне на пълния списък от инсталации, които следва да са предмет на Националните мерки за прилагане (НМП) съгласно член 11, параграф 1.

Приложение относно чл. 9а, параграф 2 и чл. 11

1.4 Обхват на ръководството


Настоящият ръководен документ не разглежда подробно процедурите, които държавите-членки прилагат при издаване на разрешителни за емисии на парникови газове. Признава се фактът, че подходите за определяне на границите на инсталациите, посочени в разрешителните за емисии на ПГ, са различни в отделните държави-членки. Поради това не се предоставят допълнителни насоки относно определенията за „оператор“ и „обект“. В някои държави-членки промишлените обекти (например в химическата промишленост) получават едно общо разрешително за емисии на ПГ за целия обект, поради което се разглеждат като една инсталация, докато в други държави-членки този обект би могъл да получи отделни разрешителни за емисии на ПГ и поради това да се разглежда като повече от една инсталация.
Например в някои държави-членки за функционирането на промишлени когенерационни инсталации се издава отделно разрешително за емисии на ПГ, а в други интегрирано разрешително за емисии на ПГ – обхващащо и промишлената инсталация, на която съответната когенерационна централа доставя топлинна енергия. Вследствие на тези различни подходи, които вероятно няма да се променят през третата фаза от СТЕ на ЕС, пълната хармонизация на разрешителните процедури в отделните държави-членки не се очаква да бъде осъществена, поради което тя попада извън обхвата на настоящото ръководство.
Настоящото ръководство разглежда единствено обхвата на СТЕ на ЕС по отношение на стационарни инсталации. За насоки относно обхвата по отношение на авиационните услуги вж. 2009/450/ЕО1.

Запазване на условията относно издаването на разрешителни

Каталог: r-r -> r-te
r-r -> Доклад по околна среда ( гдос ) за 2013 год
r-r -> Решение №382-Н0-И0-А1/2011г влязло в сила на 07. 07. 2011 ) (за периода 01. 01. 2013 31. 12. 2013 г.) Съдържание Увод
r-r -> Доклад за 2016г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
r-r -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително
r-r -> Доклад за 2015 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
r-r -> Г о д и ш е н д о к л а д за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
r-r -> Доклад за 2014 Г. За изпълнение на дейностите, за които е представено
r-r -> Доклад по околна среда ( гдос ) за 2014 год


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница