Enve-v-045 107-а пленарна сесия, 25 и 26 юни 2014 гДата24.07.2016
Размер265.61 Kb.
ENVE-V-045

107-а пленарна сесия, 25 и 26 юни 2014 г.


Rue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË —

Тел. +32 22822211 — Факс +32 22822325 — Интернет адрес: http://www.cor.europa.eu

BG

СТАНОВИЩЕ

Ролята на многостепенното управление за популяризиране на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и за изпълнение на международните цели от Айчи“
КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ


  • подчертава значението на прилагането на принципите на многостепенното управление и приветства направеното от Съвета позоваване в заключенията му от 12 юни 2014 г. относно 12-ата Конференция на страните по КБР на ролята, на местните и регионалните власти (МРВ) за постигането на напредък в изпълнението на Стратегическия план за КБР до 2020 г. и за постигането на целите за биологичното разнообразие от Айчи;

  • призовава държавите членки да изпълнят ангажиментите, поети в Решение X/22 на Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) и да усъвършенстват механизмите за управление и правните и доброволните инструменти за участие и подкрепа на МРВ, като същевременно вземат предвид конкретните препоръки, отправени в настоящото становище, и добрите инициативи, които някои държави членки и региони вече предприемат, за да окажат подкрепа на своите МРВ, както и тези, предприети от няколко органа на местното самоуправление;

  • призовава Европейската комисия при средносрочния преглед на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. да препоръча по-нататъшни действия за повишаването на ефективността на изпълнението на стратегията, в това число, като включи в законодателството на ЕС целта за нулева нетна загуба на биологично разнообразие и екосистемни услуги и предложение за законодателство на ЕС относно Трансевропейска екологосъобразна инфраструктура;

  • приканва Европейската комисия да създаде европейска награда за постижения и ангажираност в областта на биологичното разнообразие на градовете и регионите и платформа за обмен, за да отдаде признание на местните и регионалните власти в Европа за успешния им и значим принос за изпълнението на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие;

  • насърчава Европейската комисия да проучи, в сътрудничество с КР, допълнителни начини за подкрепа на децентрализираното сътрудничество между МРВ в ЕС и в развиващите се и съседните на ЕС страни относно устойчивото управление на биологичното разнообразие и екосистемите, а също и във връзка с инициативата на ЕС „Biodiversity for Life“ (B4Life).Докладчик
г-жа Kadri Tillemann (EE/EНП)

Председател на Общинския съвет на KeilaОтправен документ
Писмо от заместник-председателя на Европейската комисия от 13 декември 2013 г.

Становище на Комитета на регионите – Ролята на многостепенното управление за популяризиране на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и за изпълнение на международните цели от Айчи
І. ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ
КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ
А. Многостепенно управление на биологичното разнообразие за изпълнение на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и Решение X/22 на Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие (КБР)

отбелязва, че през март 2011 г. лидерите на ЕС се ангажираха с приоритетната цел на ЕС „да бъде спряна загубата на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните услуги в ЕС до 2020 г., както и те да бъдат възстановени, доколкото това е осъществимо, като същевременно се засили приносът на ЕС за предотвратяване на загубата на биологично разнообразие в световен мащаб“. Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., приета от Европейската комисия през май 2011 г.1 и от Съвета2, включва 6 основни цели и 20 мерки, които да помогнат на ЕС да постигне целта си в областта на биологичното разнообразие до 2020 г.;
отбелязва, че стратегията на ЕС има глобален мандат. Тя отразява глобалните цели и ангажименти, поети от ЕС на Десетата конференция на страните (10-ата КС) по Конвенцията на ООН за биологично разнообразие (КБР) през 2010 г., по-конкретно Стратегическия план за биологичното разнообразие за периода 2011–2020 г. (Решение X/2), включително 20-те цели за биологичното разнообразие от Айчи3;
припомня, че загубата на биологично разнообразие е световен проблем със сериозни екологични, здравни и социално-икономически последици, които засягат качеството на живот на хората. Това е феномен, който се дължи на много причини, сред които изпъква човешката дейност;
привлича вниманието върху факта, че местните и регионалните власти (МРВ)4 имат решаваща роля за изпълнението на европейските и международните цели в областта на биологичното разнообразие по места, а оттам и за оказване на съдействие на националните правителства за предотвратяване на по-нататъшна загуба на биологично разнообразие. В резултат на продължаващата децентрализация в много държави членки МРВ носят все по-голяма отговорност за изпълнението на политиките, свързани с биологичното разнообразие;
подчертава значението на прилагането на принципите на Бялата книга на КР за многостепенното управление и на Хартата за многостепенното управление (МСУ) в Европа, приета от КР през април 2014 г.5, при изпълнението на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и целите от Айчи. Според КР многостепенно управление означава координирани действия от страна на Европейския съюз, държавите членки и МРВ, основани на партньорство на всички етапи от цикъла на политиката – от разработването до осъществяването на политиките на ЕС. Управлението на биологичното разнообразие и екосистемните услуги означава съгласувани инструменти на политиката и правомощия на всички управленски равнища;
призовава Европейската комисия да изготви оценка на държавите членки във връзка с многостепенното управление на биологичното разнообразие и определянето на активна роля на регионалните и местните власти в това управление. В същия документ трябва да се определят областите, в които биологичното разнообразие може да е застрашено поради липса на модел на управление, съгласуван между държавите членки, местните и регионалните власти, съответните икономически и социални действащи лица, и да се направят предложения за справяне с тези заплахи;
във връзка с това приветства факта, че в стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. се посочва, че „Общите цели на ЕС и КБР трябва да се постигат с комбинация от дейности на поднационално и национално ниво и на ниво ЕС“ и че Европейската комисия се стреми да изгради ефективни дълготрайни партньорства със „заинтересовани страни, участващи в пространственото планиране и управлението на земеползването за приложението на стратегии за биологично разнообразие на всички нива“;
подчертава значението на Решение X/22 на КБР6, което включва „План за действие за поднационалните правителства, градовете и други местни власти за биологичното разнообразие (2011-2020 г.)“, и на Решение XI/8(A) на КБР7. КР счита Решение X/22 на КБР за уникално по рода си, в смисъл че то представлява най-напредничавото решение относно „многостепенното управление“ в многостранно споразумение в областта на околната среда;
припомня, че в становището си в рамките на подготовката за 10-ата конференция на страните по КБР8 КР и делегацията на КР за 10-ата КС подкрепиха категорично приемането на Решение X/22; освен това в Меморандума за разбирателство, подписан с Програмата на ООН за околната среда (UNEP) през 2012 г., КР изразява съгласие да насърчава изпълнението на това решение на КБР;
призовава държавите членки да изпълнят ангажиментите, поети в Решение X/22 на КБР, за подобряване на механизмите за управление и правните и доброволните инструменти за участие и подкрепа на МРВ в действия в областта на биологичното разнообразие на местно и регионално равнище, като вземат предвид мисията, целите и примерния списък на действия в Решение X/22 на КБР и целите и действията на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.;
приветства направеното от Съвета позоваване в заключенията му от 12 юни 2014 г. относно 12-ата Конференция на страните по КБР, която ще се проведе през октомври 2014 г.9, на ролята, която играят местните и регионалните власти за постигането на напредък в изпълнението на Стратегическия план за КБР до 2020 г. и за постигането на целите за биологичното разнообразие от Айчи; призовава Съвета, в бъдещите му заключения относно КС по КБР, да разгледа подхода на многостепенно управление чрез по-голямо признаване на местните и регионалните власти като заинтересовани страни, разграничени от други неправителствени участници в рамките на процеса, свързан с КБР;
би искал да сподели опита си в многостепенното управление в областта на биологичното разнообразие и изпълнението на Решение X/22 на КБР с МРВ от други региони по света, като придружи делегацията на ЕС на 12-ата конференция на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие през октомври 2014 г. в качеството на наблюдател, опирайки се на участието си в 10-ата конференция на страните по КБР и Меморандума за разбирателство с Програмата на ООН за околната среда (UNEP), за да гарантира адекватното представляване на позициите на МРВ в ЕС;Б. Ролята на европейските МРВ и необходимата подкрепа от държавите членки за изпълнението на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и целите от Айчи

привлича вниманието върху факта, че е възложил проучване във връзка с „Многостепенното управление на нашия природен капитал“10 в подкрепа на настоящото становище и за извършване на анализ на сътрудничеството между държавите членки и техните МРВ, на иновационните действия на МРВ и на настоящите най-добри практики, както и с цел формулиране на по-подробни практически предложения за усъвършенстване на многостепенното управление;
насърчава МРВ да изпълняват водеща роля като дават пример и приветства сърдечно стратегиите, действията и новаторските подходи, предприети от някои МРВ с цел устойчиво опазване и управление на тяхното биологично разнообразие и екосистеми; приветства също така добрите инициативи, които някои държави членки вече са започнали, за да окажат подкрепа на своите МРВ. Всички тези действия са в основата на изложените по-долу политически препоръки;Участие в националните стратегии и управление

призовава държавите членки да гарантират или подобрят участието на МРВ в изготвянето, прегледа и изпълнението на националните стратегии в областта на биологичното разнообразие и плановете за действие, като например включат националните сдружения или МРВ в националните ръководни комитети/комисии за биологичното разнообразие;
насърчава държавите членки да разработят допълнително, в сътрудничество с националните сдружения на МРВ, документи с насоки, инициативи за изграждане на капацитет и услуги за практически консултации във връзка с регионалните и местните стратегии в областта на биологичното разнообразие, съответните планове за действие и мерки;
настоятелно насърчава регионалните власти да разработят регионални стратегии за биологичното разнообразие и планове за действие, а градовете и общините да изготвят местни стратегии за биологичното разнообразие и планове за действие, и отчита вече предприетите в тази област инициативи. Те могат да предоставят по-всеобхватна визия и практическа рамка за устойчивото управление на биологичното разнообразие на поднационално равнище, отчитайки целите в областта на биологичното разнообразие, определени на национално и европейско равнище, както и на равнището на КБР;
насърчава държавите членки да оказват подкрепа, например в сътрудничество с националните сдружения на МРВ, за изграждането на връзки между техните МРВ с цел да се укрепи управлението на биологичното разнообразие и да се създадат или да се подпомогнат финансово национални награди/схеми за признаване, които насърчават предприемането на действия в областта на биологичното разнообразие от страна на МРВ;
насърчава МРВ да възприемат цялостен подход към биологичното разнообразие във всички свои административни отдели и да изграждат капацитет в рамките на своите администрации, като се възползват във възможно най-голяма степен от проектите за изграждане на административен капацитет, пакетите за обучение или насоките, които се предоставят за МРВ на национално, европейско или международно равнище; насърчава също така МРВ да засилят сътрудничеството си относно биологичното разнообразие в рамките на сдружения на МРВ, мрежи или платформи на национално, европейско и международно равнище като важно средство за обединяване на ресурси и опит за справяне с общите предизвикателства и предоставяне на съвместни политически консултации на държавите членки, ЕС и КБР;
призовава държавите членки да подобрят координацията си със своите МРВ при изготвянето на националните позиции и проследяването във връзка с Общата рамка за изпълнение на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие или в контекста на националните дейности (за докладване) по КБР;
призовава държавите членки в координация с местните и регионалните власти да изработят съвместно съвместими показатели, които да позволяват в областите на действие на съответните стратегии за биологичното разнообразие сравняване между ситуацията и развитията на различните равнища на действие;Укрепване на прилагането на законодателството на ЕС за „Натура 2000“

отново изтъква необходимостта държавите членки и МРВ да си сътрудничат ефективно и бързо, за да завършат изготвянето на планове за управление на мрежата „Натура 2000“ или равностойни инструменти, в които се определят мерки за опазване и възстановяване, необходими за постигането на цел 1 от Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие;Поддържане и възстановяване на екосистемите и техните услуги

очаква държавите членки и местните и регионалните власти да предприемат колективни действия за постигане на втората цел на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., а именно възстановяване на най-малко 15% от нарушените екосистеми до 2020 г., спиране на загубата на биологично разнообразие и на влошаването на състоянието на екосистемите и възстановяването им на цялата европейска територия, а не само в обектите от „Натура 2000“;
възобновява призива си11 към МРВ да прилагат принципа за „нулева нетна загуба на биологично разнообразие и услуги от екосистеми“ при планирането в градските и селските райони, издаването на разрешителни във връзка с жилищата, промишлеността, селското стопанство, рибарството, горското стопанство, отдиха, туризма, енергийните и транспортните инфраструктури и финансовата помощ, като осигуряват мерки за компенсация/неутрализиране на всякакви остатъчни неизбежни отрицателни последствия за биологичното разнообразие и екосистемните услуги;
припомня, че най-важните приоритети трябва да бъдат превенцията на влошаването на екосистемите и възстановяването на функционалните характеристики на увредените екосистеми, защото мерките за управление на последиците от нарушеното екологично равновесие в резултат на човешка дейност са винаги по-скъпи, времеемки и най-вече несигурни по отношение на резултатите;
подчертава значението на проучванията относно „Икономика на екосистемите и биологичното разнообразие“ (The Economics of Ecosystems and Biodiversity – TEEB) на национално, регионално и местно равнище във връзка със стойността на екосистемните услуги, и необходимостта от прилагането на този подход към местните проекти, за да се покажат социално-икономическите ползи например от националните, регионалните или местните защитени зони, както и необходимостта от включването на стойността на природния капитал в националните, регионалните и местните практики в областта на планирането, счетоводството/отчитането и бюджетирането в подкрепа на действие 5 от стратегията на ЕС за биологичното разнообразие;
смята, че макар икономическата оценка на екосистемните услуги да може да се окаже полезна в рамките на някои анализи на разходите и ползите и да спомогне за избор при наличие на противоречиви цели, то тя е свързана и с методологични и етични трудности. Поради това КР подкрепя алтернативни и гъвкави начини за оценяване на разходите, свързани със загуба на биологично разнообразие, включително упоменатите в неговото становище CDR4577-2013_00_00_TRA_AC;
смята, че е необходимо да се подкрепят усилията на МРВ за подобряване на знанията относно биологичното разнообразие, екосистемите и техните услуги, както и картографирането им чрез географски информационни системи, като се използват мащаби подходящи за местно/регионално планиране и мониторинг на състоянието на екосистемите, като тези нужди се отчитат при картографирането и оценката на екосистемите и техните услуги в Европа, както и да се оказва подкрепа на МРВ при управлението на пространствените данни за околната среда по начин, съответстващ на INSPIRE (Инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност), с цел да се улесни обменът на данни и да се свърже екологосъобразната инфраструктура през границите;
изтъква необходимостта от стартиране на портали за онлайн и актуална информация за биологичното разнообразие, които да служат като основна отправна точка за МРВ и заинтересованите граждани, с редовни прегледи и поддръжка, и приветства създаването на общоевропейски цифров атлас за картографиране и оценка на екосистемните услуги и на техните ползи в Европа (MAES);
посочва, че урбанизацията е предизвикателство, както и възможност за поддържане и управление на екосистемните услуги. Очевидно е необходимо да се обмисли взаимовръзката между факторите и въздействията, които свързват градовете и екосистемите, както и входящите и изходящите потоци, които са в границите на техните територии и извън тях. Градските райони би трябвало да бъдат настоятелно насърчени и подкрепени да поемат по-голяма отговорност за разработване и развиване на методи за интегриране на природната среда и човешките нужди и благосъстояние. Освен това подчертава значението на ландшафта като израз на отношението между човека и заобикалящата го среда, както и отговорността да се полагат грижи за ландшафта, което има важни последици за биологичното разнообразие. Изтъква значението на Европейска конвенция за ландшафта от 2000 г. и подчертава възможността да се търсят синергии със Стратегията за биологичното разнообразие;
привлича вниманието към икономическата перспектива на развитието на екосистемните услуги – животът в рамките на здрави екосистеми и повишаването на тяхната стойност ще подкрепят по естествен начин най-важните аспекти на екологосъобразната икономика: устойчивият икономически напредък, намаленото замърсяване и ефективното използване на ресурсите. За да се извлекат ползите от управлението на екосистемите на една екологосъобразна икономика, свързаните с нея процеси трябва да залегнат в процедурите по вземане на решение на всички управленски равнища (т.е. местно, регионално, национално и глобално), за да се подпомогне рационалното използване на ресурсите;
изтъква потенциала на екологосъобразната инфраструктура като интегриран териториален многофункционален инструмент за прилагането на принципите на многостепенното управление в управлението и опазването на биологичното разнообразие и за подобряване на екосистемните услуги на регионите, който допринася за Териториалната програма на стратегията „Европа 2020“ посредством укрепването на сближаването и териториалната идентичност;Въвеждане на екологосъобразна инфраструктура

отново отправя призив12 към МРВ да разгърнат, поддържат и наблюдават селската и градската екологосъобразна инфраструктура, по-специално посредством ролята си във връзка с териториалното устройство, градоустройството, регулирането на земеползването, планирането на процедурите за разрешения, стандартите, нормите и кодексите за строителство;
призовава държавите членки да подкрепят местните и регионалните инициативи за управление и планиране на екологосъобразни инфраструктури, като им предоставят необходимите ресурси, ясни насоки и ръководство, включително, като определят националните мрежи за екологосъобразна/екологична инфраструктура, и разпоредби в националното законодателство/политики за устройство на територията, за да могат МРВ да вземат предвид възможността за включване на екологосъобразна инфраструктура в своята система за устройство на територията и градоустройство;
подчертава, че за ефективното прилагане на екологосъобразната инфраструктура е жизнено важно държавите членки и местните и регионалните власти да поддържат и развиват съществуващите и да създават нови схеми за трансгранично сътрудничество между МРВ на макрорегионално и паневропейско равнище, както и децентрализираното сътрудничество за развитие да укрепва, ползвайки се от съвместни и интегрирани усилия за защита и управление на биологично разнообразие;Привличане на широката общественост, заинтересованите страни и партньори

привлича вниманието върху факта, че местните общности често разполагат със знания, натрупани въз основа на традиционен или личен опит, по отношение на способността на природните ресурси да предоставят необходимото в техните общности и квартали. Това може да улесни поддържането и възстановяването на екосистемни услуги, ако бъде адекватно подкрепено и ефективно интегрирано в проектирането и планирането на политиката в областта на биологичното разнообразие; насърчава държавите членки да разработват национални инициативи, насочени към подпомагане на самостоятелните партньорства на местни общности, които допринасят за постигането на националните цели в областта на биологичното разнообразие;
подчертава значителната роля на местните и регионалните власти за комуникацията, повишаването на информираността и съзнанието на обществеността (дейности по Класификацията на направленията за околната среда (CEPA). Широката общественост често разполага с относително ограничена информация относно целите на политиката в областта на биологичното разнообразие. За гражданите обаче, както и за по-широките групи заинтересовани страни, е важно да познават тези въпроси. КР счита, че насърчаването на знанията на гражданите е важен метод за ангажиране и повишаване на информираността на хората и за ефективно използване на знанията на местно равнище; също така насърчава държавите членки да подпомагат МРВ при осъществяване на техните дейности във връзка със CEPA, например посредством адекватен Механизъм за обмен на информация за биоразнообразието (CHM);
посочва необходимостта МРВ да поддържат и допълнително да увеличат усилията си за повишаване на информираността на всички заинтересовани страни и на обществеността относно целите, свързани с биологичното разнообразие, като за тази цел изпълняват или насърчават целенасочени програми за повишаване на осведомеността;
насърчава МРВ да подкрепят нови многостранни партньорства с частни дружества, гражданското общество, включително НПО в областта на околната среда и академичните среди, като им придават официална форма чрез създаването на местно/регионално сътрудничество с тези партньори, за да кандидатстват за финансиране от национални източници или от източници на ЕС (напр. по програма „Хоризонт 2020“), както и насърчаването на доброволни ангажименти от ключовите сектори като селското стопанство, туризма и сдруженията за спортове, практикувани на открито, или предприятията;
изтъква необходимостта всички съответни управленски равнища да осигурят успешно и всеобхватно участие на заинтересованите страни в процедурите по планирането и изпълнението на политиката в областта на биологичното разнообразие, тъй като така е възможно да се постигнат добри социални резултати като по-добро общо разбиране на ценностите на заинтересованите страни, повишаване на доверието и познаването; това включва успешни подходи на участие, например при определянето на защитени зони;Борбата с инвазивни чужди видове

очаква бъдещия регламент на Европейския парламент и на Съвета относно превенцията и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове13 да помогне на местните и регионалните власти да се справят с тази сериозна опасност, застрашаваща местното биологично разнообразие, екосистемните услуги, както и здравето на хората и икономиките. В контекста на нормативната уредба на ЕС относно инвазивните чужди видове и с помощта на насоките на националното законодателство и програми и трансгранични инициативи, местните и регионалните власти са в най добра позиция да предприемат ефективни действия за наблюдение, превенция, изкореняване, сдържане и контрол на тези видове, както и да предоставят подкрепа и благодарение на познаването на местните условия да постигнат необходимия баланс между съответните социално-икономически и екологични интереси и да повишат разбирането на проблема от страна на обществеността;Интегриране и финансиране на биологичното разнообразие

отбелязва, че биологичното разнообразие е междусекторен въпрос. С цел ефективно изпълнение на политиката съхранението на биологичното разнообразие би трябвало да бъде интегрирано в дневния ред на различни сектори на националното, регионалното и местното управление (устройство на територията, градоустройство, ландшафт, селско и горско стопанство, рибарство, енергетика, изменение на климата, здравеопазване, транспорт, жилищно настаняване, земеползване и др.) в съответствие с предложенията на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и целите на КБР от Айчи;
привлича вниманието върху специфичната потребност на властите на всички управленски равнища да признаят и обърнат внимание на въпроса за биологичното разнообразие в селското стопанство поради значителния потенциал на видовете в това отношение – породи/сортове и генетични ресурси от селскостопански интерес, както на селскостопанската екосистема по принцип;призовава МРВ и държавите членки, в съответствие със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, да използват по-целенасочено финансирането от ЕЗФРСР за опазване на биологичното разнообразие, в това число включването на количествени цели за биологично разнообразие в програмите за развитие на селските райони и съгласувано териториално и бюджетно разпределение в областта на агроекологичните мерки. За тази цел би било особено полезно да се насърчат инициативите за водено от общностите местно развитие, свързани с биологичното разнообразие (напр. постигане на континуалност (непрекъснатост) на ландшафта от селскостопанските производители и горските стопани, опазване на генетичните ресурси);
насърчава държавите членки и МРВ да гарантират оптималното използване на възможностите за финансиране, предлагани от ЕФРР, тъй като биологичното разнообразие и екосистемите за пръв път са включени в целите, като по този начин се предоставят допълнителни източници за финансиране на внедряването на екологосъобразна инфраструктура;
подчертава значението на програмата LIFE за проектите на МРВ в областта на биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура и настоятелно призовава националните звена за контакт LIFE да работят в тясно сътрудничество с МРВ, както и с регионалните звена за контакт LIFE при подготовката на кандидатурите по програма LIFE; би желал също така при новата категория за финансиране на интегрираните проекти по програма LIFE да се оказва по-голяма подкрепа за проектите с регионален мащаб и да се мобилизира подпомагане от други национални и частни фондове и фондове на ЕС14;
насърчава МРВ, с подкрепата на техните държави членки, да проучват новаторски методи на финансиране, включително например от частни фондации, фондации на дружества или фондации по публичното право, регионални/национални лотарии, публично-частни партньорства, проекти за възстановяване на горското стопанство/торфища като поглътител на въглерод, чрез данъчни стимули, плащания за екосистемни услуги, доброволно присъждане на екологични знаци/сертифициране или местни партньорства с предприятия. Приходите, събрани от дейности, свързани с териториалното устройство и издаването на разрешителни за строеж, трябва да бъдат предназначени директно за местни и регионални инициативи, посветени на биологичното разнообразие;
насърчава местните власти да предприемат ефективни действия на всички равнища на финансиране за спиране на субсидиите и данъчните механизми, които са вредни за биологичното разнообразие;
подчертава значението на националното съфинансиране на проектите на ЕС, за да могат МРВ да кандидатстват за съфинансиране от ЕС на проекти в областта на биологичното разнообразие с цел повишаване на способността им да се възползват от възможностите за финансиране по линия на оперативните програми на фондовете на ЕС на приспособени към конкретния обект решения в областта на биологичното разнообразие и екологосъобразните инфраструктури, както и да инвестират в необходимото изграждане на междусекторен капацитет, съфинансиране и работа в мрежа; признава също така значението на националните програми за финансиране, чрез които се финансират (пилотните) дейности на МРВ, даващи принос за постигането на националните цели в областта на биологичното разнообразие;В. Елементи, които да бъдат взети предвид от Европейската комисия при средносрочния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.

счита, че при средносрочния преглед Европейската комисия би трябвало да отчете всички промени, настъпили в периода между стартирането на стратегията през 2011 г. и средносрочния преглед през 2015 г., по-специално новата финансова рамка и фондовете на ЕС за периода 2014–2020 г., както и че редица от действия по стратегията трябва да бъдат изпълнени преди средносрочния преглед. В това отношение КР категорично подкрепя виждането на Съвета, че Европейската комисия би трябвало да препоръча по-нататъшни действия15, които да допринесат за повишаването на ефективността на втория етап на изпълнение на стратегията, за да се гарантира постигането на основната цел на стратегията до 2020 г.;
изразява съгласие с Европейския парламент, че решаващ тест за ангажимента на ЕС за постигане на целите, свързани с биологичното разнообразие, ще бъде окончателното заделяне на новите фондове на ЕС за периода 2014–2020 г. за тази цел. Неадекватната степен, в която опазването на биологичното разнообразие беше интегрирано в други области на политики на ЕС, доведе до неуспеха на първата стратегия на ЕС през 2010 г.16 За тази цел е необходима методология за проследяване на разходите, свързани с биологичното разнообразие, в целия бюджет на ЕС, подобно на разработеното за разходите, свързани с климата;
подчертава значението на екологизирането като централен стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП) с оглед на постигането на целите в областта на биологичното разнообразие. От основно значение е със средносрочния преглед на ОСП да се направи по-недвусмислена стъпка, с която да се гарантира, че екологизирането води до истински екологични подобрения, включително биологично разнообразие в селските райони в цяла Европа.
вярва в големия потенциал на екологосъобразната инфраструктура като ефективен инструмент за спиране на загубата на биологично разнообразие и предотвратяване на фрагментацията на местообитанията и затова очаква прегледът на стратегията да открои основните елементи, които да бъдат взети под внимание в доклада на Европейската комисия за напредъка относно екологосъобразната инфраструктура, който трябва да бъде изготвен до края на 2017 г., и по-специално да бъде планирано за 2018 г. изготвяне на предложение за законодателство на ЕС относно TEN G (Трансевропейска екологосъобразна инфраструктура) в рамките на бюджета на ЕС за периода след 2020 г., като отправя отново предишните си препоръки в това отношение;
припомня искането си17, отправено към Европейската комисия, да включи в европейското законодателство целта за нулева нетна загуба на биологично разнообразие и екосистемни услуги, като вземе предвид работата си по действие 7б от Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.;
приканва Европейската комисия да създаде европейска награда за постижения в областта на биологичното разнообразие на градовете и регионите и платформа за обмен, за да отдаде признание на местните и регионалните власти в Европа за успешния и значим принос за изпълнението на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие. В това отношение КР отчита новата награда „Натура 2000“, която обаче е адресирана до широк кръг заинтересовани страни;
призовава чрез информационната система за биологичното разнообразие на Европа (BISE) да се предоставят повече, в по-голяма степен локализирани и с по-висока резолюция данни относно екосистемните услуги, както и други данни от наблюдението, чрез включване и на данни, събирани от регионалните обсерватории на биологичното разнообразие, както и обобщени данни от градовете (например оценки на градовете в ЕС въз основа на индекса за биологичното разнообразие в градската среда/индекса на Сингапур), с цел да се насърчи споделянето на данни и информация между градовете и регионите, по-голямо диференциране на регионален принцип на насоките в политиката на ЕС, както и с цел да се улесни отчитането във връзка с подобренията на регионално/местно равнище в цяла Европа;
посочва необходимостта ЕС да продължи ефективно диалога и сътрудничеството с основни партньори в страни кандидатки и потенциални страни кандидатки, за да им помогне да развият или актуализират политиките си, за да посрещнат целите, свързани с биологичното разнообразие до 2020 г. МРВ в ЕС биха могли да окажат подкрепата, от която се нуждаят МРВ от държави извън ЕС, за да могат да допринесат за постигането на европейските и глобалните цели в областта на биологичното разнообразие, споделяйки своите знания и най-добри практики и посредством съответните съвместни консултативни комитети и работни групи с КР, както и Евро-средиземноморската асамблея на регионалните и местните власти (ARLEM) и Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP). Във връзка с това КР призовава Европейската комисия да насърчава децентрализираното сътрудничество за развитие между европейските МРВ и МРВ в развиващите се страни в рамките на новата инициатива на ЕС за биологичното разнообразие (B4Life);
призовава в стратегията на ЕС да се отдаде признание и да се гарантира допълнителна подкрепа за участието на местните власти като ключови партньори в инициативата за Биологично разнообразие и услуги от екосистемите в европейските отвъдморски територии (BEST), чрез която се насърчава съхранението и устойчивото използване на уникалното биологично разнообразие в най-отдалечените райони на ЕС и отвъдморските страни и територии;Г. Елементи, които да бъдат взети предвид от Европейската комисия при бъдещото докладване на КБР относно Решение X/22

призовава Европейската комисия да наблегне на голямото значение, което придава на Решение X/22 на КБР и на неговото изпълнение в Европа;
призовава Европейската комисия да посочи, че в ЕС е постигнат консенсус относно голямата необходимост институциите на ЕС, държавите членки и МРВ да възприемат многостепенен и интегриран подход на сътрудничество относно постигането на целите от Айчи в областта на биологичното разнообразие и свързаните с тях цели на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие. Въпреки че в тази насока вече е постигнат значителен напредък и в различните държави членки са налице някои добри практики, съществува усещането, че процесът на многостепенно сътрудничество и управление все още не е утвърден в достатъчна степен в целия ЕС и би трябвало да бъде допълнително усъвършенстван;
приканва Европейската комисия да отчете в своя доклад активното участие на няколко МРВ в ЕС в глобалните дейности и мрежи, посветени на биологичното разнообразие, включително консултативните комитети, създадени съгласно Решение X/22 на КБР, като Консултативния комитет на регионалните правителства и Консултативния комитет на градовете в рамките на Международния алианс за действия на местно и регионално равнище в подкрепа на биологичното разнообразие;
отчита приноса на Европейската комисия за Решение X/22 на КБР посредством настоящото прогнозно становище и сътрудничеството ѝ във връзка със съответното проучване на КР и участието на КР в Общата рамка за изпълнение на стратегията на ЕС, още повече, например посредством подкрепата на програмите LIFE и INTERREG за изграждане на капацитет и споделяне на добри практики и нови възможности в Новия биогеографски процес и неговата платформа за „Натура 2000“;
насърчава Европейската комисия да включи специфичната роля на МРВ във външната дейност на ЕС във връзка с докладването на КБР по отношение на Решение X/22 като едно от ключовите действия, на които ЕК/ЕС възнамерява да наблегне допълнително в бъдеще с оглед проучване – в сътрудничество с КР, на допълнителни начини за подкрепа на децентрализираното сътрудничество между МРВ в ЕС и в развиващите се и съседните страни относно устойчивото управление на биологичното разнообразие и екосистемите във връзка с действие ж) на Решение X/22 на КБР.


Брюксел, 26 юни 2014 г.
Председател
на Комитета на регионите
Michel Lebrunи.д. генерален секретар
на Комитета на регионите
Daniel JanssensII. ПРОЦЕДУРА


Заглавие

Прогнозно становище относно „Ролята на многостепенното управление за популяризиране на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и за изпълнение на международните цели от Айчи“

Отправни документи

Писмо с искане за консултация от Европейската комисия от 13 декември 2013 г.

Правно основание

член 307 от ДФЕС

Процедурно основание
Дата на писмото от Комисията

13 декември 2013 г.

Дата на решението на председателя

13 януари 2014 г.

Компетентна комисия

Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика

Докладчик

г-жа Kadri Tillemann (EE/EНП)

Обяснителна бележка

6 март 2014 г.

Разглеждане в комисия

24 април 2014 г.

Дата на приемане в комисия

24 април 2014 г.

Резултат от гласуването в комисия

(мнозинство, единодушие)

Прието с мнозинство

Дата на приемане на пленарна сесия

26 юни 2014 г.

Предходни становища на Комитета

Становище относно „Екологосъобразна инфраструктура — увеличаване на природния капитал на Европа“, CDR4577-2013_00_00_TRA_AC18

Становище относно „Седма програма за действие в областта на околната среда“, CDR593 2013_00_00_TRA_AC19

Становище относно „Европа за ефективно използване на ресурсите“, CDR140-2011_FIN_AC20

Становище относно „ЕС и международната политика в областта на биологичното разнообразие след 2010 г.“, CDR112-2010_FIN_AC21

Становище относно „Нов импулс за спиране на намаляването на биоразнообразието“, CDR22 2009_FIN_AC22


Дата на консултацията с Мрежата за наблюдение на субсидиарността

не е провеждана консултация

_____________1 COM(2011) 244 final.

2 Заключения на Съвета по околна среда от 21 юни и 19 декември 2011 г.

3 http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=12268.

4 В становището се използва понятието „местни и регионални власти“ в смисъла, който се влага в него в контекста на ЕС. В контекста на ООН и КБР, където под региони се разбират наднационални/световни региони, се използва формулировката „местни власти и поднационални правителства“.

5 CDR273-2011_FIN_AC, COR 2014-01728-00-00-RES-TRA.

6 http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=12288.

7 http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=13169.

8 CdR 112/2010 fin.

9 Заключения на Съвета по околна среда: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/bg/ec/143185.pdf.

10 Проучване, осъществено от Ecologic/ICLEI, юни 2014 г., http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Pages/studies-2014.aspx.

11 CDR4577-2013_00_00_TRA_AC.

12 CDR4577-2013_00_00_TRA_AC.

13 Предложение на Европейската комисия COM(2013) 620 final.

14 CdR 86/2012 fin.

15 Заключения на Съвета по околна среда от 19 декември 2011 г.

16 Резолюция 2011/2307(INI) на ЕП.

17 CDR4577-2013_00_00_TRA_AC.

18 ОВ С 356, 5.12.2013 г., стр. 43.

19 ОВ C 218, 30.7.2013 г., стр. 53.

20 ОВ C 9, 11.1.2012 г., стр. 37.

21 OВ C 267, 1.10.2010 г., стр. 33.

22 ОВ C 211, 4.9.2009 г., стр. 47.

COR-2013-08074-00-00-AC-TRA (EN) /3

Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница