{envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на хранитестраница1/6
Дата18.07.2017
Размер0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{ENVI}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


<RefProc>2013/0137RefProc><RefTypeProc>(COD)RefTypeProc>

{07/11/2013}7.11.2013

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ

на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал)

(COM(2013)0262 – C7 0121/2013 – 2013/0137(COD))

Докладчик по становище: Пилар Аюсо


PA_Legam

КРАТКА ОБОСНОВКА

Поради голямото разнообразие на съществуващия растителен репродуктивен материал, настоящото законодателство на Общността съдържа дванадесет технически, специфични за сектора директиви, които досега даваха възможност да се адаптира нормативната уредба към всеки конкретен случай. В предварителните консултации за изготвянето на законодателното предложение, както съответните сектори, така и държавите членки, показаха удовлетвореност като цяло относно законодателната рамка в сила, въпреки че изразиха готовност за своевременни преразглеждания. Обединението на действащите директиви в един законодателен акт, както предлага Комисията, не отговоря, следователно, на конкретно искане на заинтересованите страни.

Работата, започната с предложението на Комисията, ще бъде дълга и сложна, тъй като са предвидени и други 90 делегирани или изпълнителни акта, които в някои случаи не са надлежно обосновани.

Включването на силно различаващи се помежду си сектори в рамките на един регламент поражда несъответствия, тъй като понякога наложените изисквания са неподходящи за определени материали. Предложението на Комисията съдържа освен това неясноти и дава голяма свобода на тълкуване, което може да повлияе на хармонизираното прилагане на новия регламент в Европейския Съюз. Докладчикът също така счита за нецелесъобразно отменянето на норми, които са влезли в сила наскоро.

Този проектодоклад дава няколко разяснения относно определенията, като например тези, свързани с различните репродуктивни материали, в които определения Комисията премахва категорията „търговски материал“, която предлагаме да се възстанови. Докладчикът също така счита за необходимо да се гарантира официален контрол върху стандартните материали след тяхното пускане на пазара.

От друга страна, докладчикът счита за недопустимо, че в основния акт не са включени видовете със задължително сертифициране, в очакване на делегиран акт на Комисията, което би довело до забавяне, което е неприемливо, тъй като ще наруши сериозно определени пазари.

Що се отнася до нерегистрираните сортове, е уместно да се определят максимални срокове относно търговската реализация за ограничени количества репродуктивен материал, тъй като в противен случай ще се застраши съществуването на самата регистрация на сортове.

Докладчикът не споделя също и идеята, че лицата, които принадлежат към дадена организация за съхранение и които произвеждат и продават семена и растения, могат да бъдат освободени от прилагането на настоящия регламент, тъй като може да се създаде паралелна мрежа за посадъчен материал. Що се отнася до размяната в натура между частни лица, тя следва да се ограничи до малки количества, тъй като в противен случай се приема за даденост, че размяната по принцип не представляват търговска операция.

Що се отнася до освобождаването от регистрация за пазарните ниши на местни сортове, е необходимо ясно да се определят последните, за да се избегне безразборното прилагане на тази разпоредба. От тази регистрация не следва да бъдат освободени микропредприятията (оператори с по-малко от 10 служители и по-малко от 2 милиона евро оборот), тъй като те представляват по-голямата част от сектора за посадъчен материал. Следва да са определят максималните количества, които могат да се ползват от тези изключения, тъй като в противен случай ще се създаде паралелна верига от оператори, които предлагат на пазара семена от нерегистрирани сортове.

По мнението на докладчика не е необходимо да се извършва одит поне веднъж годишно, тъй като честота му следва да се определя въз основа на риска от неизпълнение на наложените на операторите изисквания.

Освен това, увеличаването на инспекциите, вземането на проби или изпитванията следва да бъде обосновано от необходимостта от контрол, а не въз основа на произволно решение на оператора.

В тази нормативна уредба Европейската комисия въведе регистрация на клонове — мярка, на която докладчикът се противопоставя, защото счита, че тя може да доведе до неоправдана административна тежест.ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

cAmend>Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Като се имат предвид потребностите на производителите и изискванията за гъвкавост и пропорционалност, настоящият регламент следва да не се прилага за репродуктивен материал, предназначен единствено за изпитване, за научноизследователски и селекционни цели, за генни банки, организации и мрежи, занимаващи се с обмен и съхранение на генетични ресурси (включително съхранението във ферми или домашни градини), или за репродуктивен материал, използван за размяна в натура между лица, които не са професионални оператори.

(7) Като се имат предвид потребностите на производителите и изискванията за гъвкавост и пропорционалност, настоящият регламент следва да не се прилага за репродуктивен материал, предназначен единствено за изпитване, за научноизследователски и селекционни цели, за генни банки, организации и мрежи, занимаващи се с обмен и съхранение на генетични ресурси с безвъзмездна цел (включително съхранението във ферми или домашни градини), или за репродуктивен материал в ограничени количества, използван за размяна в натура между лица, които не са професионални оператори.

Or. {ES}es

Обосновка

Не се счита за целесъобразно лицата, принадлежащи към дадена организация за съхранение, да могат да произвеждат и предлагат на пазара семена и растения, като се освобождават от прилагането на настоящия регламент, тъй като би могло да се създаде паралелна система за посадъчен материал. Размяната в натура между лица следва да се ограничи до малки количества, тъй като в противен случай приемаме, че размяната по принцип не се счита за търговия.

Изменение 2Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Натрупаният опит сочи, че надеждността и качеството на предлагания на пазара репродуктивен материал може да са застрашени при липса на възможност за проследяване на несъответстващ на приложимите стандарти репродуктивен материал. Поради това е необходимо да се създаде цялостна система за проследяване, позволяваща изтегляне от пазара или предоставяне на информация на потребителите или на компетентните органи. Поради тази причина съхранението на необходимата информация и документация за прехвърлянето на материал от и към професионалните ползватели следва да е задължително. Въз основа на принципа на пропорционалността това правило не следва да се прилага в случаите, когато доставката е в рамките на предлагане на пазара на дребно.

(11) Натрупаният опит сочи, че надеждността и качеството на предлагания на пазара репродуктивен материал може да са застрашени при липса на възможност за проследяване на несъответстващ на приложимите стандарти репродуктивен материал. Поради това е необходимо да се създаде цялостна система за проследяване, позволяваща изтегляне от пазара или предоставяне на информация на потребителите или на компетентните органи. Поради тази причина съхранението на необходимата информация и документация за прехвърлянето на материал от и към професионалните оператори следва да е задължително. Въз основа на принципа на пропорционалността това правило не следва да се прилага в случаите, когато доставката е в рамките на предлагане на пазара на дребно.

Or. {ES}es

Обосновка

Става въпрос за операторите — единствено компетентни в този проект.Изменение 3

Предложение за регламентend>

Съображение 13
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) С цел да се гарантира прозрачност и да се позволи на потребителите да правят информиран избор растителният репродуктивен материал, принадлежащ към включени в списък родове и видове, следва да се произвежда и предлага на пазара само в предварително определени категории. Тези категории следва да отразяват различните нива на качество и етапи на производство и материалът в тях да носи наименованията „предбазов“, „базов“, „сертифициран“ и „стандартен“.

(13) С цел да се гарантира прозрачност и да се позволи на потребителите да правят информиран избор, растителният репродуктивен материал, принадлежащ към включени в списък родове и видове, следва да се произвежда и предлага на пазара само в предварително определени категории. Тези категории следва да отразяват различните нива на качество и етапи на производство и материалът в тях да носи наименованията „предбазов“, „базов“, „сертифициран“ „търговски“ и „стандартен“.

Or. {ES}es

Обосновка

Няма ясни определения по отношение на материалите. В предложението на Комисията категорията „търговски“ отсъства, така че е необходимо да се добави.Изменение 4

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) С цел да се гарантира във възможно най-голяма степен наличието на растителен репродуктивен материал и възможността за избор за неговите ползватели професионалните оператори следва по принцип да имат възможност да предлагат на пазара растителен репродуктивен материал, принадлежащ към включени в списък родове или видове, във всяка една от категориите. За да се гарантира обаче продоволствената сигурност в областта на храните и фуражите и за да се постигне висока степен на идентичност, качество и здраве на растителния репродуктивен материал, този материал не следва да се предлага на пазара като стандартен материал, ако разходите по сертификация са пропорционални на така формулираните цели.

(14) С цел да се гарантира във възможно най-голяма степен наличието на растителен репродуктивен материал и възможността за избор за неговите ползватели професионалните оператори следва по принцип да имат възможност да предлагат на пазара растителен репродуктивен материал, принадлежащ към включени в списък родове или видове, във всяка една от категориите. За да се гарантира обаче продоволствената сигурност в областта на храните и фуражите и за да се постигне висока степен на идентичност, качество и здраве на растителния репродуктивен материал, този материал не следва да се предлага на пазара като стандартен материал, ако разходите по сертификация са пропорционални на така формулираните цели. Тези родове и видове със задължително официално сертифициране следва да бъдат включени в специален списък.

Or. {ES}es

Обосновка

Понастоящем има сектори, в които е установено задължително сертифициране на предлаганите на пазара материали, и не може този пазар да се нарушава в очакване на последващ акт на Комисията след проекта за регламент. Тези родове и видове със задължително официално сертифициране следва да бъдат включени в специален списък, изложен в приложение І а.Изменение 5

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Растителен репродуктивен материал, който се предлага на пазара само в ограничени количества от малки производители („растителен репродуктивен материал с нищожен пазарен дял“), следва да бъде освободен от изискването да принадлежи към регистриран сорт. Тази дерогация е необходима, за да се избегнат излишните пречки пред предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал, към който има по-малък търговски интерес, но който е все пак важен за запазване на генетичното разнообразие. Следва обаче да се гарантира, че тази дерогация не се прилага редовно за широк кръг професионални оператори и се използва само от професионални оператори, за които разходите и административната тежест по регистрацията на сорта са непосилни. Това е важно, за да се предотвратят злоупотреби с тази дерогация и да се гарантира прилагането на правилата на настоящия регламент. Поради това материал с нищожен пазарен дял следва да се предлага на пазара само от професионални оператори с малък брой персонал и малък годишен оборот.

(27) Растителен репродуктивен материал, който се предлага на пазара само в ограничени количества („растителен репродуктивен материал с нищожен пазарен дял“), следва да бъде освободен от изискването да принадлежи към регистриран сорт. Тази дерогация е необходима, за да се избегнат излишните пречки пред предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал, към който има по-малък търговски интерес, но който е все пак важен за запазване на генетичното разнообразие.

Or. {ES}es

Обосновка

Следва да се дефинира ясно понятието „нищожен пазарен дял“, за да се предотврати безразборното му използване. Става въпрос за малки местни пазари със сортове, към които има интерес на местно ниво. Операторите с по-малко от 10 служители са мнозинството в сектора за посадъчен материал, така че не може да се дискриминира нито един оператор.Изменение 6

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38) Следва да се установят правила относно процедурите за вписване на сортове и клонове в националните регистри на сортовете, за да се осигурят еднакви условия за разглеждането на всички заявки и прозрачна рамка за всички заинтересовани страни.

(38) Следва да се установят правила относно процедурите за вписване на сортове в националните регистри на сортовете, за да се осигурят еднакви условия за разглеждането на всички заявки и прозрачна рамка за всички заинтересовани страни.

Or. {ES}es

Обосновка

Понятието за клон е несъвместимо с разглеждането на сортовете. Клоновият материал е генетично неразпознаваем, няма наименование, с изключение на посочването на сорта, и не подлежи на разглеждане за възможно регистриране.Изменение 7

Предложение за регламентmend>

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) Следва да се приемат правила във връзка с регистрацията на сортове и клонове в регистъра на сортовете растения в Съюза. За целите на съгласуваността следва тези правила да са сходни с правилата относно вписването в националните регистри на сортовете.

(41) Следва да се приемат правила във връзка с регистрацията на сортове в регистъра на сортовете растения в Съюза. За целите на съгласуваността следва тези правила да са сходни с правилата относно вписването в националните регистри на сортовете.

Or. {ES}es

Обосновка

Понятието за клон е несъвместимо с разглеждането на сортовете. Клоновият материал е генетично неразпознаваем, няма наименование, с изключение на посочването на сорта, и не подлежи на разглеждане за възможно регистриране.Изменение 8

Предложение за регламент

Съображение 51а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(51а) С цел адаптиране на приложения I и Iа от настоящия регламент към развитието на научно-техническите познания, Комисията следва да представи законодателно предложение в съответствие с обикновената законодателна процедура по отношение на изменението на тези приложения от настоящия регламент.

Or. {ES}es

Обосновка

С оглед на значението на приложения I и Iа от настоящия регламент, те следва да бъдат изменени посредством обикновената законодателна процедура.Изменение 9

Предложение за регламент

Съображение 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(52) С цел да се гарантира, че приложенията към настоящия регламент са адаптирани към развитието на научно-техническите познания, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с изменението на приложенията към настоящия регламент.

(52) С цел да се гарантира, че приложения II—XII към настоящия регламент са адаптирани към развитието на научно-техническите познания, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с изменението на приложенията към настоящия регламент.

Or. {ES}esКаталог: RegData -> commissions -> envi
envi -> Европейски парламент
envi -> {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
envi -> Европейски парламент
envi -> Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определянето, описанието, представянето и етикетирането на спиртните напитки /DocRef
envi -> Европейски парламент
envi -> {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
envi -> Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията Предложение за регламент
envi -> {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
envi -> Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница