{envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на хранитестраница1/5
Дата17.12.2017
Размер0.62 Mb.
  1   2   3   4   5


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{ENVI}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2012/0074(NLE)

{16/01/2012}16.1.2013

*rocLect>

ПРОЕКТОДОКЛАД

относно проекта за директива на Съвета за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека

cRef>(COM(2012)0147 – C7 0105/2012 – 2012/0074(NLE))


{ENVI}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Michèle RivasiPR_NLE-CN_art55am


Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация

*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)

***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със засегнатите технически служби.
Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който проектът на акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].


СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 5

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 39ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТотносно проекта за директива на Съвета за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека

(COM(2012)0147 – C7 0105/2012 – 2012/0074(NLE))

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2012)0147),

– като взе предвид член 297, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и членове 31 и 32 от Договора за Евратом, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7 0105/2012),

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

– като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7 0000/2012),

1. одобрява проекта на Съвета, както е изменен;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Изменение 1

Предложение за директива


Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека, и за изменение на Директива 98/83/ЕО на Съвета

Or. {FR}frИзменение 2

Предложение за директива

Правно основание

Текст, предложен от Комисията

Изменение

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия и по-специално членове 31 и 32 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, изготвено след получаване на становището на група лица, определени от Научния и технически комитет измежду научни експерти от държавите членки, в съответствие с член 31 от Договора,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет
като взеха предвид становището на Комитета на регионите3

след консултации с Европейския парламент,

като действат съгласно обикновената законодателна процедура4,
3 ОВ С от ... г., стр.
4 ОВ С от ... г., стр.

Or. {FR}fr

Обосновка

Настоящата директива се отнася до водата, предназначена за консумация от човека. Радионуклидите във водата, предназначена за консумация от човека, понастоящем са в обхвата на Директива 98/83/EО (Директивата за питейната вода), която определя параметърни стойности за трития и общата индикативна доза.. По принцип, Комисията следва да е приела мерки относно мониторинга, честотата и методите в съответствие с процедурата по регулиране с контрол (надлежно приложима през 2000 г.). Следователно е целесъобразно да се използва същото правно основание, както в Директива 98/83/EО. Ако радионуклидите са в обхвата на Евратом, докато другите канцерогенни замърсители като химическите вещества са в обхвата на Договора, не може да се отчете кумулативното въздействие на неблагоприятните ефекти. В съответствие с гласуването на Европейския парламент по P7_TA(2011)0055 (доклада на Belet) от 15/2/2011 г., правилата за радиационна защита следва, в тази връзка, да се разглеждат съгласно Договора.Изменение 3

Предложение за директива

Съображение - 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(-1) В съответствие с член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз, политиката на Съюза в областта на околната среда се основава на принципите на предпазните мерки и превантивните действия и допринася за осъществяването на цели като опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда и защита на здравето на хората.

Or. {FR}fr

Обосновка

вж. обосновката на изменение 2 относно промяната на правното основаниеИзменение 4

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Поемането на вода е един от пътищата за навлизане на радиоактивни вещества в човешкото тяло. В съответствие с Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение, допринасянето за облъчването на населението като цяло от практики, които включват риск от йонизиращи лъчения, трябва да бъде поддържано на най-ниското разумно постижимо ниво.

(1) Поемането на вода е един от пътищата за навлизане на вредни вещества в човешкото тяло.

Or. {FR}fr

Обосновка

вж. обосновката на изменение 2 относно промяната на правното основаниеИзменение 5

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) С оглед на значението за човешкото здраве на качеството на водата, предназначена за консумация от човека, е необходимо на равнището на Общността да бъдат определени стандарти за качество, които да имат функция на показател и да осигуряват следенето на съобразяването с тях.

(2) За да се постигне висока степен на защита на здравето на населението, е необходимо да бъдат определени общи стандарти за качество на водите, предназначени за консумация от човека, разполагащи с функция на показател, както и да се осигури следенето на съобразяването с тях.

Or. {FR}fr

Обосновка

вж. обосновката на изменение 2 относно промяната на правното основаниеИзменение 6

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В част В от приложение I по отношение на радиоактивните вещества вече са определени индикаторни параметри, както и съответни разпоредби за мониторинг в приложение ІІ към Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека. Тези параметри обаче попадат в обхвата на основните стандарти, посочени в член 30 от Договора за Евратом.

(3) В част В от приложение I по отношение на радиоактивните вещества вече са определени индикаторни параметри, както и съответни разпоредби за мониторинг в приложение ІІ към Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека.

Or. {FR}fr

>Обосновка

вж. обосновката на изменение 2 относно промяната на правното основаниеИзменение 7

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Следователно изискванията за мониторинг на нивата на радиоактивност във водата, предназначена за консумация от човека, следва да бъдат приети в специално законодателство, което осигурява еднородността, съгласуваността и пълнотата на законодателството за радиационна защита във връзка с Договора за Евратом.

заличава се

Or. {FR}fr

Обосновка

вж. обосновката на изменение 2 относно промяната на правното основаниеИзменение 8

Amend>Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Разпоредбите на настоящата директива, приети в съответствие с Договора за Евратом следва да заменят тези на Директива 98/83/EО по отношение на замърсяването на питейната вода с радиоактивни вещества.

(5) Настоящата директива актуализира индикаторните параметри, предвидени в приложение I, част В, от Директива 98/83/ЕО, и установява правила относно контрола на наличието на радиоактивни вещества в питейната вода.

Or. {FR}fr

Обосновка

вж. обосновката на изменение 2 относно промяната на правното основаниеИзменение 9

Предложение за директива

cle>Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) В случай на несъответствие с параметър, който има функция на показател, съответната държава членка следва да направи оценка на това дали въпросното несъответствие представлява риск за човешкото здраве и, когато е необходимо, да предприеме коригиращи действия за възстановяване качеството на водата.

(6) В случай на несъответствие с параметър, който има функция на показател, съответната държава членка трябва да установи причината за това и да предприеме действия, позволяващи да се гарантира снабдяването с вода, отговаряща на критериите за качество, определени от настоящата директива.

Or. {FR}fr

Обосновка


Потребителите имат право да бъдат информирани посредством лесно достъпни средства.Изменение 10

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Потребителите следва да са адекватно и правилно информирани за качеството на водата, предназначена за консумация от човека.

(7) Потребителите трябва да са информирани за качеството на водата, предназначена за консумация от човека, посредством лесно достъпни публикации.

Or. {FR}fr

Обосновка

Потребителите имат право да бъдат информирани посредством лесно достъпни средства.Изменение 11

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Необходимо е от обхвата на настоящата директива да бъдат изключени натуралните минерални води и водите, които са лекарствен продукт, тъй като за тях са определени специални правила в Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води и в Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба. Мониторингът на водата в предназначени за продажба бутилки или контейнери и различна от натурална минерална вода, с цел проверка на това дали нивата на радиоактивните вещества отговарят на параметърните стойности, определени в настоящата директива, следва да бъде извършван в съответствие с принципите на анализа на опасностите и контрола в критичните точки (HACCP) съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004.

(8) Необходимо е от обхвата на настоящата директива да бъдат изключени натуралните минерални води и водите, които са лекарствен продукт, тъй като за тях са определени специални правила в Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води и в Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба. Комисията обаче следва, най-късно две години след влизането в сила на настоящата директива, да представи предложение за преразглеждане на Директива 2009/54/EО, с цел привеждане в съответствие на изискванията за контрол за естествените минерални води с изискванията, предоставени в настоящата директива и в Директива 98/83/EО. Мониторингът на водата в предназначени за продажба бутилки или контейнери и различна от натурална минерална вода, с цел проверка на това дали нивата на радиоактивните вещества отговарят на параметърните стойности, определени в настоящата директива, следва да бъде извършван в съответствие с принципите на анализа на опасностите и контрола в критичните точки (HACCP) съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004.

Or. {FR}fr

Обосновка

Потребителите очакват, че изискванията относно качеството за минералните води са най-малкото толкова строги, колкото за чешмяната вода. Следователно е целесъобразно да се поиска от Комисията да адаптира Директива 2009/54/ЕО в тази връзка.Каталог: RegData -> commissions -> envi -> projet rapport -> 2013
envi -> Европейски парламент
envi -> Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определянето, описанието, представянето и етикетирането на спиртните напитки /DocRef
envi -> Европейски парламент
envi -> {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
envi -> Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията Предложение за регламент
2013 -> {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
envi -> Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница