{envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на хранитестраница1/5
Дата09.02.2017
Размер0.79 Mb.
  1   2   3   4   5


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{ENVI}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


<RefProc>2013/0150RefProc><RefTypeProc>(COD)RefTypeProc>

{30/09/2013}30.9.2013

ИЗМЕНЕНИЯypeAM>

18 - 53

Проектодоклад

Матиас Гроте

(PE516.835v02-00)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди по отношение на някои условия за достъп до пазара

Предложение за регламент

(COM(2013)0288 – C7 0141/2013 – 2013/0150(COD))
AM_Com_LegReport

<RepeatBlock-Amend><Amend>Изменение <NumAm>18NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Джули Гърлинг, Мирослав ОузкиMembers>

RepeatBlock-By>

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В член 19, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 528/2012 се забраняват разрешения за предоставянето за ползване от масовия потребител на биоциди, които отговарят на критериите, позволяващи им да бъдат считани за устойчиви, биоакумулиращи и токсични („PBT“), или за много устойчиви и много биоакумулиращи („vPvB“) съгласно посоченото в приложение XIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията. Въпреки това, макар че биоцидите са често смеси и понякога изделия, тези критерии се прилагат само до вещества. Следователно член 19, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 528/2012 следва да се отнася за биоциди, които са съставени от, съдържат или генерират вещества, отговарящи на тези критерии.

(1) В член 19, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 528/2012 се забраняват разрешения за предоставянето за ползване от масовия потребител на биоциди, които отговарят на критериите, позволяващи им да бъдат считани за устойчиви, биоакумулиращи и токсични („PBT“), или за много устойчиви и много биоакумулиращи („vPvB“) съгласно посоченото в приложение XIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията. Въпреки това, макар че биоцидите са често смеси и понякога изделия, тези критерии се прилагат само до вещества. Следователно член 19, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 528/2012 следва да се отнася за биоциди, които са съставени от, съдържат или генерират вещества, отговарящи на тези критерии, в концентрация, равна на или надвишаваща 0,1 тегловни процента (w/w).

__________________

__________________

2 ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

2 ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

3 ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

3 ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

Or. {EN}en

Обосновкаt>

Целта на настоящото изменение е да се осигури съгласуваност с Регламента REACH.

Amend>

<Amend>Изменение <NumAm>19NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Джули Гърлинг, Гастон ФранкоMembers
>

RepeatBlock-By>

<DocAmend>Предложение за регламентDocAmend>


<Article>Съображение 1a (ново)Article
>
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(1a) Член 3, параграф 1, буква т) следва да бъде изменен, за да се разреши на биоциди с по-малко строга класификация да бъдат част от група, основаваща се на формулации с по-висок риск, ако имат сходен състав, нива на експозиция и доказана ефикасност.

Or. <Original>{EN}enOriginal>

(Виж измененията на член 3, параграф 1, буква т) и член 19, параграф 6 относно групата биоциди.)

Amend>

<Amend>Изменение <NumAm>20NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Джули Гърлинг, Гастон ФранкоMembers
>

RepeatBlock-By>

<DocAmend>Предложение за регламентDocAmend
>

<Article>Съображение 2a (ново)Article
>
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(2a) Член 19, параграф 6 следва да бъде изменен, за да се разреши на биоциди с по-малко строга класификация да бъдат част от група, основаваща се на формулации с по-висок риск, ако имат сходен състав, нива на експозиция и доказана ефикасност.

Or. <Original>{EN}enOriginal>

(Виж измененията на член 3, параграф 1, буква т) и член 19, параграф 6 относно групата биоциди.)

Amend>

<Amend>Изменение <NumAm>21NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Мишел РивазиMembers
>

RepeatBlock-By>

<DocAmend>Предложение за регламентDocAmend
>

Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(6a) С цел улесняване на доброто сътрудничество, координацията и обмена на информация между държавите членки, Агенцията и Комисията във връзка с прилагането на регламента и с цел използване на съществуващите структури, на Агенцията следва също така да се възложи задачата да предоставя подкрепа и съдействие на държавите членки по отношение на дейностите по контрол и прилагане, по-специално чрез Форума.

Or. <Original>{EN}enOriginal>

<TitreJust>ОбосновкаTitreJust>

REACH създаде така наречения „Форум“ с цел координиране на дейностите по прилагане на регламента между държавите членки с подкрепата на Агенцията и Комисията. Форумът следва да се използва също така за улесняване на прилагането на Регламента за биоцидите.

Amend>

<Amend>Изменение <NumAm>22NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Матиас Гроте, Криста Клас, Джули ГърлингMembers
>

RepeatBlock-By>

<DocAmend>Предложение за регламентDocAmend
>

<Article>Съображение 7a (ново)Article
>

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(7a) За да може системата, създадена с настоящия регламент, да функционира ефективно, следва да има добро сътрудничество, координация и обмен на информация между държавите членки, Агенцията и Комисията по отношение прилагането на регламента.

Or. <Original>{EN}enOriginal>

Amend>

<Amend>Изменение <NumAm>23NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Сабине ВилсMembers
>

RepeatBlock-By>

<DocAmend>Предложение за регламентDocAmend
>

<Article>Съображение 7a (ново)Article
>
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(7a) За да може системата, създадена с настоящия регламент, да функционира ефективно, следва да има добро сътрудничество, координация и обмен на информация между държавите членки, Агенцията и Комисията по отношение прилагането на регламента.

Or. <Original>{EN}enOriginal>

Amend>

<Amend>Изменение <NumAm>24NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Джули Гърлинг, Гастон ФранкоMembers
>

RepeatBlock-By>

Предложение за регламент

Съображение 12rticle>
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) В член 89, параграф 4 и член 93, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се предоставят преходни периоди за биоциди, за които не е издадено разрешение. Същите периоди следва да се прилагат за постепенно премахване на съществуващите форми на продукт, който вече е на пазара, в случаите, когато за него се дава разрешително при условие че продуктът бъде променен.

(12) В член 89, параграф 4 и член 93, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се предоставят преходни периоди за биоциди, за които не е издадено разрешение. Различни преходни периоди следва да се прилагат за продуктите в зависимост от това, дали промяната в етикетирането оказва влияние върху безопасната употреба и/или ефикасността на продукта.

Or. <Original>{EN}enOriginal>

<TitreJust>ОбосновкаTitreJust>

Промени в етикетирането, които не оказват влияние нито върху безопасната употреба на продуктите, нито върху тяхната ефикасност, следва да разполагат с по-дълъг преходен период.

Amend>

<Amend>Изменение <NumAm>25NumAm>

<RepeatBlock-By><Members>Матиас ГротеMembers
>

RepeatBlock-By>

<DocAmend>Предложение за регламентDocAmend
>

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Член 94, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се прилага само за обработени продукти, които вече са били пуснати на пазара, и съответно ще въведе непреднамерена забрана върху повечето нови обработени продукти за периода от 1 септември 2013 г. до одобряването на последното активно вещество, съдържащо се в продуктите. Следователно обхватът му трябва да бъде разширен така, че да включва нови обработени продукти. В член 94, параграф 1 следва да се предвиди също и преходен период за обработени продукти, за които до 1 септември 2016 г. не се предвижда да бъде поискано одобряване на активното вещество за съответния продуктов тип. С цел опростяването на текста, в член 94 параграф 2 следва да се обедини с параграф 1 от същия член.

(15) Член 94, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се прилага само за обработени продукти, които вече са били пуснати на пазара, и съответно ще въведе непреднамерена забрана върху повечето нови обработени продукти за периода от 1 септември 2013 г. до одобряването на последното активно вещество, съдържащо се в продуктите. Следователно обхватът му трябва да бъде разширен така, че да включва нови обработени продукти. В член 94, параграф 1 следва да се предвиди също и преходен период за обработени продукти, за които до 1 септември 2016 г. не се предвижда да бъде поискано одобряване на активното вещество за съответния продуктов тип. С цел опростяването на текста, в член 94 параграф 2 следва да се обедини с параграф 1 от същия член. С цел избягване на възможни вредни въздействия върху стопанските субекти, следва да се предвиди тези изменения да влязат в сила от 1 септември 2013 г.

Or. <Original>{EN}enOriginal>

Amend>

Каталог: RegData -> commissions -> envi -> amendments -> 2013
amendments -> Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определянето, описанието, представянето и етикетирането на спиртните напитки /DocRef
amendments -> Европейски парламент
envi -> {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
envi -> {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
2013 -> Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията Предложение за регламент
envi -> {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
amendments -> Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница