Епископ константин преславскиДата20.09.2016
Размер55.79 Kb.
#10346

KONSTANTIN

PRESLAVSKY

UNIVERSITY

S H U M E N


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
КОМПЛЕКТ НА СТУДЕНТА

Ф А К У Л Т Е Т П О П Р И Р О Д Н И Н А У К И
СПЕЦИАЛНОСТ: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ОКС: МАГИСТЪР

ДИСЦИПЛИНА: БУБАРСТВО

Шумен


2014


I. К О Н С П Е К Т

по дисциплината “Бубарство”

за специалност “Растителна защита”


 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОПРИНЕНИТЕ ПЕПЕРУДИ. Място на копринените пеперуди в класификацията на насекомите. Диви, полуодомашнени и одомашнени видове копринени пеперуди

 2. ОНТОГЕНЕТИЧНО РАЗВИТИЕ НА ЧЕРНИЧЕВАТА КОПРИНЕНА ПЕПЕРУДА (Bombyx mori L). Морфологични, анатомични и физиологични особености на имагото.

 3. ОНТОГЕНЕТИЧНО РАЗВИТИЕ НА ЧЕРНИЧЕВАТА КОПРИНЕНА ПЕПЕРУДА (Bombyx mori L). Особености и развитие на яйцата

 4. ОНТОГЕНЕТИЧНО РАЗВИТИЕ НА ЧЕРНИЧЕВАТА КОПРИНЕНА ПЕПЕРУДА (Bombyx mori L). Морфологични, анатомични и физиологични особености на гъсеницата.

 5. ОНТОГЕНЕТИЧНО РАЗВИТИЕ НА ЧЕРНИЧЕВАТА КОПРИНЕНА ПЕПЕРУДА (Bombyx mori L). Характеристика на копринената обвивка. Особености и процеси при стадий какавида.

 6. РАЗВЪЖДАНЕ НА КОПРИНЕНАТА ПЕПЕРУДА. Породи. Характеристика на масово използваните в практиката породи

 7. ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ И АДАПТАЦИЯ. Абиотични фактори

 8. ЕКОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ И АДАПТАЦИЯ. Биотични фактори

 9. БОЛЕСТИ, ОТРАВЯНИЯ, НЕПРИЯТЕЛИ И ПРОФИЛАКТИКА В БУБАРСТВОТО. Защитни механизми при черничевата копринена пеперуда

 10. БОЛЕСТИ, ОТРАВЯНИЯ, НЕПРИЯТЕЛИ И ПРОФИЛАКТИКА В БУБАРСТВОТО. Болести при черничевата копринена пеперуда

 11. БОЛЕСТИ, ОТРАВЯНИЯ, НЕПРИЯТЕЛИ И ПРОФИЛАКТИКА В БУБАРСТВОТО. Отравяния и неприятели при черничевата копринена пеперуда

 12. БОЛЕСТИ, ОТРАВЯНИЯ, НЕПРИЯТЕЛИ И ПРОФИЛАКТИКА В БУБАРСТВОТО. Основни мерки и средства за борба срещу болестите

 13. МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОПРИНЕНИТЕ БУБИ. Провеждане на инкубацията на бубените семена

 14. МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОПРИНЕНИТЕ БУБИ. Помещения и условия за отглеждане на черничевата копринена буба

 15. МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОПРИНЕНИТЕ БУБИ. Отглеждане на черничевата копринена буба през отделните възрасти

 16. МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОПРИНЕНИТЕ БУБИ. Приключване на бубохраненето. Грижи по време на завиване на пашкулите. Обиране на пашкулите. Характеристика на пашкулите

 17. МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПАШКУЛИТЕ.


ІI. Литература

Греков Д., 1993. Ръководство за упражнения по бубарство. Земиздат, С., 111 с.

Овесенска Л., 1992. Бубарство. Земиздат, С., 171 с.

Петков М., И. Пенков, 1980.Справочник по бубарство. Земиздат, С., 200 с.

Петков М., И. Пенков, М. Манчев, З. Петков, 2002. Отглеждане на буби. Земиздат, С., 128 с.

ІІІ. Форми на самостоятелна работа.

1. Изготвяне на реферат по зададена тема – 0-40 т.

2. Подготовка и провеждане на контролни /тестове/ – 0-60 т.

ІV. Семестриален контрол

1. Писмени контролни работи по раздели от учебното съдържание.

2. Практическа работа в рамките на лабораторните упражнения, изготвяне и защита на протоколи.
V. Условия за допускане до изпитна процедура (вид, присъствие, форми на контрол в процеса на изучаване на учебната дисциплина)

1. Реализиране на аудиторната заетост съгласно учебния план и изработване на предвидените упражнения по дисциплината.

2. Изпълнение на формите на самостоятелната работа – не по-малко от 35 т.:
VІ. Изпитни процедури/схема/компоненти, процедура на изпита/

Изпитът се провежда чрез решаване на тест по въпроси от конспекта.


VІІ. Kритерии за оценяване знанията, уменията и компетентностите на студентите, на оформяне на изпитната оценка, на присъждане на кредити
Критерии за оценяване на самостоятелната работа

За т. 1– Реферат:

Среден (3) – 17-22 т., Добър (4) – 23-28 точки; Мн. добър (5) – 29-34 точки; Отличен (6) – 35-40 т.


За т. 2:

Среден (3) – 21-30 т., Добър (4) – 31-40 точки; Мн. добър (5) – 41-50 точки; Отличен (6) – 51-60 т.


Крайната оценка за самостоятелната работа на студента се оформя като средноаритметична величина от оценките на извършеното през семестъра.
Реферат:

 • Първо равнище (3-8 т.) – репродуктивно представяне на текста, липса на основни моменти от темата, неусвоени специфични термини, беден език – Среден (3);

 • Второ равнище (9-12 т.) – описателно извеждане на темата, допускане на неточности в използваните термини, сравнително добра езикова култура – Добър (4);

 • Трето равнище (13-16 т.) – продуктивно извеждане на темата, анализ на материала, адекватност на използваните термини; добра езикова култура – Мн. добър (5);

 • Четвърто равнище (17-20 т.) – творческо извеждане на темата, умение да се откроят основните моменти, точност и умело боравене с терминологията, богата езикова култура – Отличен (6).


Писмени контролни работи:

 • Първо равнище (8-15 т.) – обща представа по дадената тема, наличие на съществени пропуски, неусвоени специфични термини, беден език – Среден (3);

 • Второ равнище (16-24 т.) – описателно извеждане на темата, допускане на неточности в използваните термини, сравнително добра езикова култура – Добър (4);

 • Трето равнище (25-33 т.) – продуктивно извеждане на темата, анализ на материала, адекватност на използваните термини; добра езикова култура – Мн. добър (5);

 • Четвърто равнище (34-40 т.) – извеждане на темата с разбиране на представения материал, умение да се откроят основните моменти, точност и богата езикова култура – Отличен (6).


Критерии за оценяване знанията и уменията на студента:

 • Първо равнище – притежаване на необходимия минимум от знания по дисциплината; репродуциране в “готова схема” с отсъствие на основни моменти от темата; неусвоен понятиен апарат, беден език – Среден (3);

 • Второ равнище – притежаване на добра основа от теоретични знания по дисциплината; репродуктивно – описателно извеждане на темата; допускане на неточности в използваните понятия, добра езикова култура – Добър (4);

 • Трето равнище – овладяна голяма част от необходимите теоретични знания по дисциплината; продуктивно-нестандартно извеждане на темата чрез търсене на нов алгоритъм и анализ; използване на литературни данни; адекватност на използваните понятия, налице е тяхното разбиране и осмисляне; добра езикова култура – Мн. добър (5);

 • Четвърто равнище – овладян в максимална степен необходимия обем от знания по дисциплината; творческо, самостоятелно логично извеждане на темата: обоснованост и оригинална интерпретация на литературата, творческо мислене и индивидуален стил на изразяване, изявено отношение и позиция към разкриваната тема; увереност и правилно използване на научната терминология и понятия; точност и богата езикова култура – Отличен (6).

Присъждане на кредити

При положителна оценка от формите на самостоятелната работа и след успешно представяне на теста на студентите се присъждат предвидените по учебен план кредити.

VІІІ. Принципи на формиране на оценката

Окончателната оценка се формира на базата на оценките от формите на самостоятелната работа и от изпита.

За студент, получил слаба оценка на изпита, оценката е Слаб /2/. Студентът се явява на поправителна сесия, като оценките от самостоятелната работа се признават.

* Шуменският университет "Епископ Константин Преславски" не носи отговорност при промяна в текста от страна на потребителите и недобросъвестно използване на документа
Комплект за студента по Бубарство за специалност “Растителна защита”

Издание 1

Редакция 3

03.10.2014

стр. от 4
Каталог: tadmin -> upload -> storage
storage -> Литература на факта. Аналитизъм. Интерпретативни стратегии. Въпроси и задачи
storage -> Лекция №2 Същност на цифровите изображения Въпрос. Основни положения от теория на сигналите
storage -> Лекция 5 система за вторична радиолокация
storage -> Толерантност и етничност в медийния дискурс
storage -> Ethnicity and tolerance in media discourse revisited Desislava St. Cheshmedzhieva-Stoycheva abstract
storage -> Тест №1 Отбележете невярното твърдение за подчертаните думи
storage -> Лекции по Въведение в статистиката
storage -> Търсене на живот във вселената увод
storage -> Еп. Константинови четения – 2010 г някои аспекти на концептуализация на богатството в руски и турски език


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница