Ерлих асцитна карцинома експериментална туморна модел за рак на гърдастраница1/2
Дата09.11.2022
Размер6.31 Kb.
#115522
  1   2
Експериментални туморни модели

Ерлих асцитна карцинома - експериментална туморна модел за рак на гърда
Инна Суликовска, Иван Илиев
Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН
E-mail: inna_sulikovska@ukr.net
Ракът на гърда е най-често срещан карцином за жени, всека година се регистрира 2.1 млн. нови случаи на това заболяване. Въпреки голeмия напредък в съвременната медицина в диагностиката и лечението на раковите заболявания, броят на заболелите расте с всяка година, което нанася големи последствия върху икономиката и морално-етическите аспекти, свързани със загубата на хора на всяка една държава.
Експериментални туморни модели имат голямо значение при изследвания и терапия на ракови болести. В нашето изследване ние използваме тумор на Ерлих като експериментална модел за тумор на гърда при мишката. Той е спонтанен тумор на млечна железа при мишка която за първи път беше използван като експериментална туморна модел и трансплантиран от мишка на мишка подкожно в 1905 година от Ерлих и Аполант.
ЕАС е недеференцирана аденокарцинома, хетерогенна злокачествена клетъчна популация с висока способност за трансплантиране без регресия с бързо разпространение, което дължи на отсъствие на специфична за тумор трансплантационен антиген (TSTA). Предимството при Ерлих карцином е че една и съща туморна клетъчна линия може да бъде използвана при in vivo експерименти с асцитна и плътна форма на тумора в зависимост от целта на изследване. Образуване на две те форми на тумор зависи от място на инжектиране, следователно при перитонеално инжектиране на туморна клетъчна суспензия получаваме асцитна форма, а при подкожно солидна. Тумор на Ерлих е in vivo експериментална модел адаптирана към асцитна форма за пасиране (перитонеално).
При in vivo изследвания при подкожно инжектиране на клетъчна суспензия в количество 1x106 / ml, наблюдава се твърд тумор измерими в края на 1 седмица. Ако лечението не се извърши, смъртта се наблюдава при мишки в рамките на приблизително 6 седмици. Същото важи и за асцитна форма.
Развитие при тумор на Ерлих наблюдава се в два етапа след инжектиране. Пролиферация на клетки в перитонеална кухина увеличава се експоненциално и после при достигане на плато остава се постоянно. При преминаване от фаза на пролиферация към плато наблюдава се морфологични и метаболични промени на клетки, намален брой на митохондрии, намаления на биосинтеза на ДНК и РНК, намаляване на синтез на протеини, загуба на вътреклетъчен пурин и пиримидин, нуклеотиди, нуклеозиди, увеличава концентрация на тимидин с понижение на тимидин киназна активност, намалена концентрация на глутатион (GSH) и повишени триглицериди, холестерол, естери и свободни мастни киселини.
Ерлих асцитна карцинома позволява ежедневно да се определя обема на тумоното образование без да е необходимо убиване не експерименталнмите животни. Това ни дава възможност да проследим развитието на тумора във времето.
Според литературни проучвания при развитие на Ерлих карцинома при мишки проследява се промени в бъбреци, черен дроб и хематологични показатели. Намалява се ниво на албумини и общи протеини в сравнение с контролна група. Биохимични показатели такива като урея, креатинин, калий и хлоридни йони имат повишено ниво и намаляват натриеви йони, което свидетелства за промени на функциониране на бъбреци. Повишава се ниво на чернодробните ензими, аланин трансаминазата (ALT), аспартат трансаминаза (AST) и алкална фосфатаза (ALP), което е индекс за влошаване на чернодробните функции. При прогресия на ЕАС променя се параметри на глюкоза, холестерол, триглицериди, също наблюдава се намаляване на червените кръвни клетки (RBCs), хемоглобин (HGB), хематокрит (НСТ) и постепенно увеличава се ниво на тромбоцитите и белите кръвни клетки. Намаляване на еритроцити дължи на потискаще влияния на ЕАС върху еритропоезата в костния мозък. Въпреки това развитие на гранулоцитната левкоцитоза, дължи се на увеличаване на асцитна клетъчна течността и остро възпалителен отговор.
Литературни данни по хистологични изследвания в бъбрек показват че ЕАС индуцира клетъчна инфилтрация и некроза на клетките на гломерулите и бъбречни тубули в кортекс и медула. [6,22,37] EAC предизвиква много забележителни дегенеративни промени в черен дроб, от дезорганизации на чернодробни връзки, до умерена фиброза и некроза на тъкан.
Карциномните клетки на Ерлих могат да се случат, защото
раковите клетки се размножават и транспортират до
вътрешни органи [6], докато агрегациите на
възпалителни клетки може да се случи поради
дегенерация на митохондриите или
дезорганизация на цитоплазмата [36].


Целта на проучването беше охарактеризиране на клетъчната линия ЕАС, която ще се послужи като експериментална модел за изпитване на вещества с антитуморни действия.
За да достигнем целта беше поставени следните задачи. Първата беше морфологична характеристика за хетерогенни клетъчни типове с помощта на стандартни протоколи за оцветяване. Втората беше определяне за IC50 от стандартни цитостатици прилагани за лечение при рак на млечна железа, които ще послужат като позитивна контрола за последващи проучвания.


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница