Ескиден Иранлълар Греклерле узун савашлар япардълар ве бютюн Гъртсъяйъ еле гечирмейе калктъларДата10.02.2018
Размер45.51 Kb.
#56598
Яръшъ битир !

Гириш:


 • Ескиден Иранлълар Греклерле узун савашлар япардълар ве бютюн Гъртсъяйъ еле гечирмейе калктълар

 • Исадан ьондже 490 сенесинде коджаман бир орду иле Атиная яклаштълар: 25.000 аскер ве 700 гемийе каршъ садедже 7.000 Грек аскер вардъ

 • Маратон адънда бир касаба вар, Атинадан 42 км узак. Орая топландълар, саваштълар - Греклер де бир муджизе гиби, Иранлъларъ йендилер

 • Грек ордусу Фейдипидес адънда бир аскери йолладълар, Атинадакилере хабер гьондерсин

 • о да бютюн 42 км хич дурмадан кошту - Атинада чаршъ мейданъна варънджа тек бир сьоз сьойледи: “Йендик!” ве хемен аркасъндан джан верди.

 • бунун шерефине бугюнлерде маратон яръшларъ япълъйор

 • бизим ичин не гюзел ьорнек: адама бир иш вердилер, ве о иши битирмек ичин саğа сола бакмадан копушту, саде копушту

 • биз де ьойле бир яръш ичиндейиз - ве бугюн бираз даха фазла бу иманлънън яръшъна бакмак истийоруз

А. Киминле яръшъйоруз?


 • деğил башка иманлъларла яръшалъм: “Ким даха гюзел дуа едийор? Ким даха гюзел илахи чалъйор? Кимин билгиси даха фазла? Ким даха чок киши имана гетирийор?

 • деğил Шейтанла яръшалъм: онун ихтияджъ йок яръшсън, чюнкю затен билийор ки, йенилди

 • ама: - беден табийетине каршъ яръшъйоруз


1.Кор. 10:24-26

“Йокса билмез мисиниз ки, бир яръшта хепси кошуйорлар, ама саде бир киши мадаляйъ казанъйор? Демек, ьойле кошун, мадаляйъ аласънъз. 25 Ама ким спор яръшмаларъна катълърса, хер шейде кендини контрол едийор. Онлар чюрюйен бир тач ичин яръшъйорлар, биз гене чюрюмейен бир тач ичин яръшъйоруз. 26 Онун ичин, йолуну шашърмъш бири гиби кошмуйорум. Хавая йумрук атан бири гиби дьовюшмюйорум. 27 Хайър, бен бедениме серт давранъйорум, ону кендиме кьоле япъйорум. Ьойле ки, башкаларъна хабери гетирдиктен сонра, бен кендим ексик булунмаяйъм.”
 • ески хаятта: хеп кьотюлюğе чекилирдик - дюнядаки инсанларъ копя едердик

 • ама шимди: Раб бизи сечти - артък Исайъ копя едийоруз - онун хаятъ бизим хаятъмъз олсун

 • ескиден дюшюнджесиз яшардък: дюшюнмеден адетлери девам едердик, беденимиз нейи буйурдуйса, ону япардък - БЕДЕН бизи айдардъ

 • “Ама ким спор яръшмаларъна катълърса, хер шейде кендини контрол едийор.” -

КОНТРОЛ - санки кенди хаятънън арабасънъ айдъйорсун - воланъ кимсейе верме !

1. не башка кишилере (акрабалар, ахбаплар)

2. не де матерялно бир шейе (сигара, ички, йемек)

3. не де башка дюшюнджелере (адетлер, мераклар (араба, тото, футбол, балъкчълък, телевизйон ...))

4. не де кьотю рухлара (бакъмджълък, мюслюманлък)Б. Казанджъмъз не оладжак?


- чюрюмез тач
2.Тим 4:6-8

“Чюнкю беним канъм затен адак шарабъ гиби дьокюлюйор. Вакът якънладъ артък, бен айрълайъм. 7 Бен ийи мухаребеде дьовюштюм, яръшъ битирдим, иманъ колладъм. 8 Артък бундан сонра доğрулуğун таджъ беним ичин хазърдър. Доğру хаким олан Раб о таджъ бана сон гюнде вереджек. Ве деğил саде бана версин, ама хер ким Онун гелишини северсе, она да вереджек.”Якуп 1:12

“Не мутлу денемейе даянан адама. Чюнкю тамам булунду му, яшам таджънъ аладжак. Раб о таджъ кендисини севен кишилере сьоз верди.”1.Кор 10:25

“Онлар чюрюйен бир тач ичин яръшъйорлар, биз гене чюрюмейен бир тач ичин яръшъйоруз.”Дж. Насъл яръшмак лазъм?

1. кураллара гьоре


2.Тим 2:5

“Ве бириси спор ойунларъна катълърса, лазъм о спорун сърасъна уйгун оларак катълсън. Йокса мадаляйъ аламаяджак.”
 • кестирме йок - бютюн йолдан гечмек лазъм

 • ьорнек:

- 1896 Атинада биринджи олмипятлар япълдъ ве биринджи маратон кошусу

- Спиридон Белокас адънда бир Грек кошуджу ючюнджю йерде калдъ, бронз казандъ

- ама сонра анладълар ки, биркач километре бейгир арабасъна бинмиш

- мадаляйъ ондан гери алдълар


Матта 22:11-13

“Ама крал не заман мисафирлере бакмак ичин ичери гирди, орада дюğюн рубаларънъ гийимемиш олан бирини гьормюш. 12 Она демиш: 'Аркадаш, насъл олуйор да, сен дюğюн рубаларъ олмадан бурая гирдин?' Адамън дили тутулмуш. 13 О заман крал, хизметчилере демиш: 'Ону еллеринден ве аякларъндан баğлайън ве дъшаръ атън, каранлъğън ен кенаръна атън.” • дюğюн рубаларъ: тьовбе етмеден килисейе девам етмек2. дисиплин лазъм


1.Кор 10:25

“Ама ким спор яръшмаларъна катълърса, хер шейде кендини контрол едийор.”


3. герексиз шейлери атмак лазъм


Ибр. 12:1-2

“Евет гьордюк ки, етрафъмъзда о кадар бюйюк бир калабалък шахитлер вар. Мадем ьойле, бютюн йюклерден ве бизи чок чабук саран гюнахтан сойуналъм. Ве бизим ичин хазърланмъш олан яръшта сабърла кошалъм.”
 • яръшджълар чок аз гийинийорлар - оламаз адам калън яке, ботушлар, юч кат костюм ве шапка такъп да яръша башласън - ьондже хершейи сойуйор

 • иманлънъ хаятънда да герексиз шейлер вар:

а. гюнахтан сойунмак -

б. йюклерден сойунмак - дюня ичин кайгълар, кахърлар, мал севгиси


Д. Нерейе кошуйоруз?


Ибр. 12:2

“Гьозлеримизи Иса'я дикелим, иманъмъзъ башлаттъран ве тамамлаян Одур.” • хер кошуджуя бир хедеф лазъм, йокса гюджю битеджек

Е. Кошу не кадар узундур?


 • кошуларън арасънда фарк вар: къса (100м ве 200м), орта (400м ве 800м) ве узун (1500м, 5000м, 10000м ве маратон)

 • къса кошуджулар хепси чок мускуллу, чюнкю бютюн енергияйъ бир анда харджъйорлар

 • ама узун кошуджулар хепси чок зайъф, енергияйъ усул усул харджъйорлар

 • бизим иманлъ яръшъмъз бир маратона бензийор


Ибр. 12:1

“Ве бизим ичин хазърланмъш олан яръшта сабърла кошалъм.”Ачък 2:10

“Сен ьолюм дереджесине кадар садикан ол. О заман сана яшам таджънъ вереджем.” • демек, биз хазърланъйоруз ки, иманлъ хаятъмъз узун сюреджек - бютюн енергияйъ бир керектен харджамъйоруз

 • деğил имана гелиркен чок бюйюк лафлар япъп да хемен сьонелим (Петрус гиби хемен вазгечмейелим)

СОН:


 • Бу иманлъ яръшъ насъл битиребилириз? - анджак Раббин гюджю ве Руху иле


1Ки 18:42-46

“Ахав йийип ичмек юзере орадан айрълънджа, Иляс Кармел Даğъ'нън тепесине чъктъ. Йере капанарак башънъ дизлеринин арасъна койду. 43 Сонра ушаğъна, "Хайди гит, денизе доğру бак!" деди. Ушаğъ гидип денизе бактъ ве, "Хичбир шей гьормедим" дийе каршълък верди. Иляс, ушаğъна йеди кез, "Гит, бак" деди.

44 Йединджи кез гидип бакан ушак, "Денизден авуч кадар кючюк бир булут чъкъйор" деди. Иляс шьойле деди: "Гит, Ахав'а, 'Яğмура якаланмадан арабанъ ал ве гери дьон де."

45 Там о сърада гьокйюзю булутларла карардъ, рюзгар чъктъ, шиддетли бир яğмур башладъ. Ахав хемен арабасъна бинип Йизреел'е гитти. 46 Юзерине РАБ'бин гюджю инен Иляс кемерини кушанъп Йизреел'е кадар Ахав'ън ьонюнде кошту.”
 • Иляс бурада 30 км кошту - хем де бейгирлерин ьонюнден

 • 100 м яръшънда инсан бейгирден даха хъзлъ кошабилир, ама ондан сонра бейгирлер даха хъзлъ

 • ама: “Раббин гюджю Илясън юxзерине инди” - сен де кенди гюджюнле Раббе гьоре яръшамазсън, ону мемнун едемезсин - ама о сана гюч вереджек
Каталог: vaaz
vaaz -> Меджделли Мерйем
vaaz -> Дюнйанън сону херкес ахрет гюнюне инанъйор
vaaz -> Каядан чъкан су Чъкъш 17: 1-16
vaaz -> 1001 гедже масалъ гиби окунуйор, ама тарихтир еа чок геч тарихинде йер алъйор (И. Ьо. 480)
vaaz -> Давут’ун хаятъ 13. вааз Самуел 30 Зиглаг’даки фелакет
vaaz -> Хакимлер 3: 1-7 Аллах халкънън арасънда дюшманлар
vaaz -> Бу, Ески Ахит’и сон китаъдър, санки Йени Ахит’е бир кьопрю гиби
vaaz -> Севинч & дененме Чъкъш 15: 1-27 1
vaaz -> Бирлик шарттър
vaaz -> Раб ичин ишлемек


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница