Естество на рискаДата13.10.2018
Размер8.18 Mb.
#86796
ТипРегламент
В Министерство на здравеопазването постъпи информация от Комисията за защита на потребителите за получени нотификации по системата RAPEX, за следните опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз:ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химично
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: 


Оценка на риска и заключения: 
Информация относно известни инциденти и злополуки:

Продуктът представлява химическа опасност, тъй като материалът съдържа азобагрила, отделящи 93 мг / кг канцерогенен 3,3-диметоксибензидин, което надхвърля лимита от 30 мг / кг.

Продуктът не е в съответствие с регламента REACH.


Регламент № 1907/2006 REACH

Сериозен риск - материалът съдържа азобагрила, отделящи 93 мг / кг канцерогенен 3,3-диметоксибензидин, което надхвърля лимита от 30 мг / кг. (вж. приложения файл RAG Risk Assessment (оценка на риска))


Няма съобщенияОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химично

Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:
Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: 

Оценка на риска и заключения: 

Информация относно известни инциденти и злополуки:


Клинично / епидемиологично определената гранична стойност за никел е надвишена 48 пъти.

Първото изречение на член 67 (1) от Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH), във връзка с параграф 1, No 27 от приложение XVII към него


№ 27 от приложение XVII към Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH) определя ограниченията за никел. Съгласно параграф 1 от № 27 никелът не може да се използва във всякакви артикули, които се поставят в продупчени уши или в други продупчени части на човешкото тяло, освен ако нивото на отделяне на никел от тези предмети е по-малко от 0,2 g / cm² / седмица (лимит на миграция). Предвид на неопределеността на измерването отделянето на никел, измерено във веществото, трябва да бъде по-малко от 0,35 g / cm² / седмица. Отделянето на никел, измерено в този случай, е значително по-високо от тази цифра. Така че тази проба не съответства на изискванията на колона 2, алинея 1, № 27 от Приложение XVII.


Няма

ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химично


Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: 


Оценка на риска и заключения: 
Информация относно известни инциденти и злополуки:

Анализи със сканиращата електронна микроскопия (SEM) от Агенцията за защита на околната среда на региона Венето, Министерство на провинция Верона; НАЛИЧИЕ НА влакна, съдържащи азбест, според доклада на ARPAV Опит № 403369 версия 0 от 29 декември 2014 г., азбест е открит в малките сиви / белезникави цилиндрични тела, направени от компресиран влакнест материал от хризотил азбест в двойна стъклена обвивка на контейнерите, които действат като разделители. Канцероген: отделяне на азбестови влакна (канцероген при вдишване - клас 1 IARC), ако се счупи стъкления съд и азбестовия тампон се пипа с ръце.
Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH), Приложение XVII, точка 6

Азбест е открит в малките сиви / белезникави цилиндрични тела, направени от компресиран влакнест материал от хризотил азбест в двойна стъклена обвивка на контейнерите, които действат като разделители. Канцероген: отделяне на азбестови влакна (канцероген при вдишване - клас 1 IARC), ако се счупи стъкления съд и азбестовия тампон се пипа с ръце.


Няма съобщения

ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химично


Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: 


Оценка на риска и заключения: 

Информация относно известни инциденти и злополуки:Анализи със сканиращата електронна микроскопия (SEM) от Агенцията за защита на околната среда на региона Венето, Министерство на провинция Верона; НАЛИЧИЕ НА влакна, съдържащи азбест, според доклада на ARPAV Опит № 389885 версия 0 от 29 декември 2014 г. азбест е открит в малките сиви / белезникави цилиндрични тела, направени от компресиран влакнест материал от хризотил азбест в двойна стъклена обвивка на контейнерите, които действат като разделители. Канцероген: отделяне на азбестови влакна (канцероген при вдишване - клас 1 IARC), ако се счупи стъкления съд и азбестовия тампон се пипа с ръце.
Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH), Приложение XVII, точка 6

Канцерогенно: отделяне на азбестови влакна (канцероген при вдишване - клас 1 IARC), ако се счупи стъкления съд и азбестовия тампон се пипа с ръце.


Няма съобщения


ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химично


Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:
Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: 
Оценка на риска и заключения: 

Информация относно известни инциденти и злополуки:Резултатите от тестовете показват, че от продукта се отделя 0,91 g / cm2 / седмица никел, което превишава граничната стойност от 0,5 микрограма / cm² / седмица.
Регламент REACH № 1907/2006 приложение XVII 27

Продуктът представлява химическа опасност, защото отделя до 0,91 g / cm² / седмица никел, което превишава граничната стойност от 0,5 микрограма / cm² / седмица. Никелът е силен сенсибилизатор и може да предизвика алергични реакции, ако присъства в изделията, които влизат в директен и продължителен контакт с кожата. Продуктът не е в съответствие с регламента REACH.


Няма


ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химично


Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: 

Оценка на риска и заключения: 

Информация относно известни инциденти и злополуки:Установено е съдържание на никотин над 0,2 %, от което следва че химичната смес се класифицира в категория на опасност „Вреден“ с рискова фраза R21. На опаковката трябва да присъства пиктограма Xn и придружаващи фрази за безопасност S2, S36, S37, S46.

Eтикетирането е несъответстващо на действащи нормативни изисквания:

-няма пиктограма и обозначаване на риска за категория на опасност „Вреден“ и рискова фраза R21

-не е обозначена опасната токсична съставка никотин

-няма рискови фрази S36 и S37

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ В сила от 31.08.2010 г. 

Сериозен риск

Няма

ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химично
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: 


Оценка на риска и заключения: 

Информация относно известни инциденти и злополуки:Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в обеците съдържа 24-27 процента кадмий от теглото. Продуктът не е в съответствие с регламента REACH.

Регламент REACH 1907/2006 Приложение XVII 23.10

Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в обеците съдържа 24-27 процента кадмий от теглото. Продуктът не е в съответствие с регламента REACH.

Няма

ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химично


Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: 


Оценка на риска и заключения: 

Информация относно известни инциденти и злополуки:Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в топчето във вид на Буда съдържа 25 процента кадмий от теглото, шареното топче съдържа 25% кадмий от теглото. Металните топчета съдържат 3% олово. Продуктът не е в съответствие с регламента REACH.
Регламент REACH 1907/2006 приложение XVII 23.10, Регламент REACH 1907/2006 приложение XVII 63

Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в топчето във вид на Буда съдържа 25 процента кадмий от теглото, шареното топче съдържа 25% кадмий от теглото. Металните топчета съдържат 3% олово. Продуктът не е в съответствие с регламента REACH.

Няма информация


ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химично
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: 


Оценка на риска и заключения: 

Информация относно известни инциденти и злополуки:Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в пръстена съдържа 38 процента кадмий от теглото. Продуктът не е в съответствие с регламента REACH.
Регламент REACH 1907/2006 Приложение XVII 23.10

Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в пръстена съдържа 38 процента кадмий от теглото. Продуктът не е в съответствие с регламента REACH.


Няма информация
ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химично
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:
Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: 
Оценка на риска и заключения: 

Информация относно известни инциденти и злополуки:В задната част на обицата тип копче е открит интензитет на отделяне на никел от 3.2 мкг / cm² / седмица.

Съгласно точка 27 от приложение XVII към Регламент (ЕС) № 1907/2006 интензитетът на миграция на никел не може да надвишава 0,5 µg/ cm² / седмица.

По силата на член 67 (1) от Регламент (ЕС) № 1907/2006 във връзка с точка 27, параграф 1 (б) от приложение XVII към него, никел и съединенията му не бива да се използват в изделия, предназначени да влязат в директен или продължителен контакт с кожата, като например обеци, ако нивото на отделяне на никел от частите на тези изделия, които влизат в директен и продължителен контакт с кожата, е по-голяма от 0,5 μg / cm² / седмица. Съгласно параграф 2 артикулите, посочени в параграф 1, не могат да се пускат на пазара, ако не отговарят на изискванията, посочени в този параграф.

Съгласно раздел 9.2.2.2 на DIN EN 1811 лимитът на миграция на никел от 0.5 μg / cm²/ седмица се счита, че е превишен, когато стойността на отделяне на никел е по-голяма от или равна на 0.88 μg / cm² / седмица. Тази стойност е превишена от задната част на обицата тип копче.


-

ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химично

Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:
Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: 
Оценка на риска и заключения: 

Информация относно известни инциденти и злополуки:Резултатите от тестовете показват, че металът в закопчалката на каишката на часовника отделя 28.6-26.9 µg / cm2 / седмица никел.
Регламент REACH 1907/2006 Приложение XVII 27

Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в закопчалката на каишката на часовника отделя 28.6-26.9 µg / cm2 / седмица, което превишава граничната стойност от 0,5 µg / cm² / седмица. Този продукт не е в съответствие с разпоредбите на Регламент REACH.


Няма
ОПАСНОСТКатегория на риска:

Обобщение на резултатите от изпитванията / анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие:

Оценка на риска и заключения: *

Информация относно известни инциденти и злополуки:

Протоколи от изпитвания:
Химическа

Резултатите от тестовете показват, че металът в малката метална топка съдържа 0.035 тегловни % кадмий.

Регламент 1907/2006 приложение XVII 23.10

Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в малката метална топка съдържа 0,035 тегловни процента кадмий. Продуктът не е в съответствие с регламент REACH


Неизвестно

310_Analysrapport.pdf

ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химично


Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: 


Оценка на риска и заключения: 

Информация относно известни инциденти и злополуки:Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в гривната съдържа 0,44 процента кадмий от теглото. Продуктът не е в съответствие с регламента REACH.

Регламент REACH 1907/2006 приложение XVII 23.10

Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът в гривната съдържа 0,44 процента кадмий от теглото. Продуктът не е в съответствие с регламента REACH.
Няма информация


ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химично


Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: 


Оценка на риска и заключения: 

Информация относно известни инциденти и злополуки:Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът на пръстена съдържа 13 процента кадмий от теглото. Продуктът не е в съответствие с регламента REACH.

Регламент REACH 1907/2006 приложение XVII 23.10

Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът на пръстена съдържа 13 процента кадмий от теглото. Продуктът не е в съответствие с регламента REACH.
Няма информацияОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химично


Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: 


Оценка на риска и заключения: 

Информация относно известни инциденти и злополуки:Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът във висулката-сърце съдържа 34% кадмий от теглото. Продуктът не е в съответствие с регламента REACH.

Регламент REACH 1907/2006 приложение XVII 23.10

Продуктът представлява химическа опасност, тъй като металът във висулката-сърце съдържа 34% кадмий от теглото. Продуктът не е в съответствие с регламента REACH.
Няма информация


РЗИ–Ямбол ще извърши незабавно проверки на пазара за наличие на цитираните продукти.В случаи на установено наличие на горепосочените продукти, моля за подадете сигнал на тел. 046/663170 или на e-mail: rzi-yambol@mbox.contact.bg.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница