Áîæествениÿт ìîäåë на ïëàíà за ñïàñåíèестраница1/19
Дата19.06.2017
Размер4.37 Mb.
#23943
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Ãëàâà 1

Áîæествениÿт ìîäåë на ïëàíà за ñïàñåíèе

Ïñàëом (77:11-15)Àïîñòîëите - àâòîðи на Íîâия Çàâåò, с èзêëþ÷åíèå на Ëóêа, áиëè åâðåè. След като починали, място им в църквите заели öъðêоâнèте отци, голяма ÷àñò от които били ãъðци. Те не оценили ïî äîñòîйíñòâо äîêòðèíата за ñâеòèëèùåто, êîяòî, сïîред тях, èìаëà çíà÷åíèå само за åâðåите è се îòíаñяëà за Старозаветния период. Ïîñòåïåííî, на това ó÷åíèе ïðåñòàнало да се отäåëÿ âíèìàíèå. В края на äåâеòíàäесетото ñòîëåòие то áиëî âъзñòàíîâåíî от ñъçäàдеíата в òîва âðåìå Öъðêâа на аäâåíòèñòите от сåäìия деí.

Уникалният принос на Öъðêâата на аäâåíòèñòите от сåäìия деí â ñъâðåìåííата Õðèñòèяíñêа òåîëîãèя е äîêòðèíàта за светилището, но трябва да признаем, че тази доктрина има много малко влияние в християнския свят. В повечето случаи тя не се приема от страна на неадвентните богослови. Ние ли грешим или не ни разбират правилно?

Повечето õðèñòèяни си çàäàват âъïðîñа: «Êàêво îòíîøåíèå може да èìа äîêòðèíàта на ñâеòèëèùåто за öъðêâата?» За Христовата църква у÷åíèåто за ñâеòèëèùåто е от първостепенно значение, защото в книгите на Новия Завет много често се използват термини и понятия свързани с него. Áîã ïðедставя образно в Свещеното писание това ó÷åíèе, êîето ðàзêðиâà èñòèíата за ñïàñåíèето â Õðèñòос – истина с изключително голяма öåííîñò è çíà÷åíèå.

Ñъãëàñíî записаното в ïîñëàíèето êъм Åâðåите (9 ãëàâà) Ñâÿòият Äóõ е ïðåäíàçíà÷иë доктрината на ñâеòèëèùåто за разбиране ïëàíà на ñïàñåíèе. Съществува опасност да повторим грешката на Èóäеите. Като пренебрегнали важното, те ñъñðåäîòî÷èëè ñâîåто âíèìàíèå в óñòðîéñòâото на çåìíîтî ñâеòèëèùе и ðèòóàëите извършвани в него. Ние можем да се окажем в същото положение, ако не насочим вниманието си към службата на Христос в небесното светилище.

Ïî Божий çàìиñъл ñëóæбите в ñâеòèëèùåто илюстрират ïëàíа за ñïàñåíèе îò íà÷àëо до неговия край. С дðóãè думи, светилището - това е ìîäåëа за ñïàñåíèе.

Êîãато ðàáîòех като àðõèòåêò, забелязах, че хората много трудно могат да си представят от чертежа на даден проект обекта в трите му измерения. Ðåêòîðът на óíèâåðñèòåòà Àíäðþñ, äîêòîð по ôèëîñîôèя, се ñðåщнал ñ àðõèòåêòа, êîãàто çàвършило ñòðîèòåëñòâîто на íàó÷íî-èзñëåäîâàòåëñêия êîìïëåêñ. Той споделил: «Не разбрах защо тези две помещения са разположени над горния етаж.» На ректора не му харесал чертежа, който представил архитекта в началото на строителството, защото не можел да си представи сградата в завършен вид. За това, êîãато àðõèòåêòът ñъçäàва голям проект, той прави макет на бъдещата сграда или комплекс.

Ñâеòèëèùåто – това е íàãëеäíо ïîñîáèе на ïëàíà за ñïàñåíèе è аз âярвам, ÷е ние ще се нуждаем от него до тогава, докато бъдем взети на небето. Íàãëеäíитå ïîñîáèÿ ни ïîìаãàò по-ëåсно да разберем èäåèте в проекта.

 Áîæиåто ñâеòèëèùå âñичко ãîâîðè за Неговата ñëàâа. Óñòðîéñòâîто на ñâеòèëèùето, îáðÿäите извършвани в íåго и ñâеùåíñòâîто ðàзêàçâàò за Áîæията ñëàâа. Ñëàâàта на Áîга – òîва е Неговата поæåðòâователна ëþáîâ.

 ïîñëàíèето към Åâðåите (4:2) е êàçàíî: «Защото на íàс се донесе едно благовестие, êàêто и на òях». Ãîâîðейки за «òях», àïîñòîëът èìа предвид åâðåитå в ïåðèîäà на èзõîäà.

Åâàíãåëèåто áиëî ïðîïîâяäвàíî на åâðåите ÷ðåç ñëóæбите â ñâеòèëèùåто. Ñâеòèëèùåто – това е Áîæèят ìàêåò на ïëàíà за ñïàñåíèе, êîйòî ïîçâîëÿва да вèäим не само ðàçëè÷íтå ïåðèîäи, но è äèíàìèêата на развитие на този ïëàí. Ïëàíът за ñïàñåíèе èìа òðè ïåðèîäà.

Ïъðâият ïåðèîä – обещание. Той се простира îò Àäàì äî Õðèñòос. С изтичане на това âðåìå, заâъðøвà ñëóæбата â çåìíîто ñâеòèëèùå, за да çàïå÷àòа â óìовете на хората Áîæèето обещание. И разбира се в края, êîãато Õðèñòîñ дойде, ñëóæбата â çåìíîто ñâеòèëèùå загубва ñâîåто çíà÷åíèå, защото Õðèñòîñ èзïълни Áîжието обещание. È òàêа, ïъðâия ïåðèîä на ïëàíà за ñïàñåíèе – òîва е ïåðèîäа на обещанието, зà което ñâèäåòåëñòâàëи службите в ñâеòèëèùåто – åæåäíåâíата è ãîäишната. Ïîñëàíèåто êъм Åâðåите ни представя, ÷е с възкресението на Õðèñòîñ започва втория период.

Âòîðият ïåðèîä на ïëàíà за ñïàñåíèе е èзïълнение на обещанието. Това е сърцевината на учението за ñâеòèëèùåто. Всичко, което Бог е îáåùàë е èзïъëíåíî в праведния æèвот на Õðèñòà. Това, което Той прави днес за нас, êàто Ïъðâîñâеùåíèê, е áиëî èзïъëíåíî от Него, êîãàто беше тук, на çåìята. Затова, âòîðият ïåðèîä на ïëàíà за ñïàñåíèе е êратък – òðèäесет и òðè ãîäини - îò ðîæäåíèето äî âъçíåñåíèето на Õðèñòà. Това е най-важният ïåðèîä на ïëàíà за ñïàñåíèе.

 äåíя на умилостивението се е ïðèíасял â æåðòâа êîçåë «за Ãîñïîäà» (Ëåâèò, 16:9) è òîзи îáðÿä е символ за êðъстната ñìъðò на Õðèñòà. В оñíîâата нà î÷èстването на ñâеòèëèùето стои æåðòâàта на Èñóñ.

Òðåòèят ïåðèîä на плана зà ñïàñåíèе започва îò âъçíåñåíèето на нашия Господ è ще çàâъðøи при ñъçäàването на Íîâата Çåìя. Това е ïîñëåäíèят ïåðèîä, êîãато Èñóñ Õðèñòîñ, íàøият Ïъðâîñâеùåíèê, изработва ðåàëíо â íàøия æèвот òîва, което Áîã вече е изпълнил в Ñâîя Ñиí. Òîва, което èзпълни Õðèñòîñ â òå÷åíèе на 33 години от ñâîåтî çåìíî ñëóæåíе, трябва да промени íàøия æèвот.

Нека да оáъðнем âíèìàíèå íà íяêîëêî òåêñòа от Íîâия Çàâåò. Ïъðâият от тях се намира в ïîñëàíèето êъм Ðèìëÿíите è ïîêàçвà ïðåõîäа îò обещанието êъм èзïъëíåíèето. «А сега и íезависимо от çàêîí, се ÿâè ïðàâäàта от Áîга» (3:21). Ïðàâäата, êîято ни îòêðива ó÷åíèåто за ñâеòèëèùåто, íå е íàøà ïðàâäа, íî Áîæèÿ, îáåùàíà è èзïъëíåíà от Него. Тя ñòàва íàøа само ÷ðåç Íåãî. Ïðåäи тези ñòèõîве àïîñòîëът ãîâîðè, ðàзêðиâàйки ïðîáëåìа с ãðåõà, ÷е «ни една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела изисквани от закона, понеже чрез закона става само познанието на греха. А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелстват законът и пророците.»

Нека отбележим, ÷е глагола «се ÿâè», â òîзи òåêñò, е â минало âðåìå. Ïðåäи òази ïðàâåäíîñò е áиëà îáåùàíà чрез çàêîíа è ïðîðîците, íî днес тя íå е îáåùàíèå, à ðåàëíîñò. Тя се èзïъëíè è ÿâè. Ïðàâåäíîñòта на Áîга, за êîято ãîâîðеха ñëóæбите â ñâеòèëèùåто - òова вече е èñòîðèÿ.  íåìския еçиê има êðàñèâа дума «Íeilsgeschichte», êîято îçíà÷àва «èñòîðèÿ на ñïàñåíèето». Õðèñòîñ дойде íà çåìята заðàäè íàøåтî ñïàñåíèе, дойде за да èзïъëíè завета, êîйòî Áîã даде на ñâîя íàðîä è на целия свят.

Õðèñòîñ èзêóïè греха на цялото човечество и ñïàñåíèето трябва да се îñъùåñòâè â æèвота на хората. Â ïъðâата ïðîïîâåä, êîято áе ïðîèçíåñåíà â äåíя на Ïеòäåñÿòíèöа, ние íàмираме думите: «Тогова Èñóñ Áîã âъзêðåñè, на което ние всички сме свидетели. È òъй като се âъзвиси до Áîæèята десница, и взе îò Îòöà îáåщания Ñâеòи Äóõ, Той èçëя òîва, което âèжäаòå è чувате, защото Äàâèä íå се е âъзнесъл íà íåáåñàта» (Äåÿí.2:32-36).

 òîзи пасаж се потвърждава, че при смъртта ÷овек, íå се âъçíаñÿ íà íåáетî. «Äàâèä íå се е âъзнесъл íà íåáåñàта”. Íî ñàì (Äàâèä) казва: «Рече Ãîñïîä на Моя Ãîñïîä: ñåäè îäåñíо Ìи, äîêëå ïîëîæа âðàãîâете Òи за Òâîе подножие».

Õðèñòîñ днес öàðува íà íåáåто è ñтои îт дясната ñòðаíа на Áîãà, äîкато всички врагове на Åâàíãåëèето è на Áîæиите äåца íå áъäаò ïîëîæåíи â Неговото подножие. Õðèñòîñ öàðува, защото ó Íåãî å съредоточена âëàñòта. Äî Ãîëãîта Той нямаше законно право да ни ñïàñè. Ïàâåë ãîâîðè за това â ïîñëàíèето êъм Ðèìëÿíите (3:24,25). До времето на разпятието на Õðèñòîñ, Áîã е ïðîùàваë ãðåõовете чрез Ñâîето дълготърпение и äîáðîòа, íî след Ãîëãîта èìа ïъëíî ïðàâî да ïðîùàва è да ни ñïàñява.  òîва се çàêëþ÷àва äîáðàта âåñò за ñâеòèëèùето.

Днес ние èìаме Èзêóïèòåë, êîйòî се âъçíåñе è ñåдна от дясната страна на Áîãà, за да ни ñïàñява.

 ïîñëàíèето êъм Åâðåите (10:12,13) ÷еòåì: «Но Той, като ïðèíåñе еäíа æåðòâа çà ãðåõовете, завинаги ...». Да зàïîìíèì òази дума - «завинаги». Той óìðя íå само çà íàøèте ãðåõове, êîито сме извършили â миналото. Той óìðя çà всеки ãðяõ, êîйто ние ще направим äî äеíÿ, â êîйто ще óìðåì - еäíà âå÷íà æåðòâà, è «... ñåдна от дясната ñòðаíа на Áîãà, оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие».

Íîâият Çàâåò îòъæäåñòâÿва Õðèñòос ñъс ñâеòèëèùåто. Çåìíîто ñâеòèëèùå, неговото óñòðîéñòâî è службите â íåго били äàдени от Áîãа, за да могат да представят на преден план Èñóñ Õðèñòос è ñïàñåíèåто ÷ðåç Íåãî, à íå за ñъùåñòâуâàíåто на íåáåñíîтî ñâеòèëèùе. Ние сме äëъæíи да îñъзнаем, ÷е Èñóñ Õðèñòîñ å ðåàëíîñòта на ñвеòèëèùето. Èñóñ Õðèñòîñ, êîйто áеше ðàзïнат, който се âъçíåñе è ñåдна îт дясната ñòðаíа на Áîãà, за да õîäàòàéñòâа çà íàñ.

Åâðåèте èçâðàòèëè Åâàíãåëèåто. Âìåñòî да ñъñðåäîòî÷аò ñâîåто âíèìàíèå към Èñóñ, те ïîñòàâèëè àêöåíòа íà çäàíèето. Â äíèте на Õðèñòос те се ãîðäеели с Èåðóñàëèìñêèя õðàì, êîйто áил ïîñòðîåí âìåñòî ñêèíèята издигната по âðåìåто íа изõîäà от Åãèïеò.

Åâðåèте è днес молят Áîãà да âъзñòàíîâè ðàçðóøåíия õðàì, ìîëÿт Го за това на Сòåíата на ïëà÷à. Èñóñ бе êàçàë: «Ðàçðóøете този õðàì, è за òðè äíи ще го âъçäèãíа» (Èîàí, 2:19). Той èìал предвид Ñåáе си, íî те ìислиëè, ÷е Той ãîâîðè за Õðàìа è â това се състои тяхната грешка. «За това юдеите рекоха: За четиридесет и шест години е бил граден тоя храм, та Ти за три дни ли ще го издигнеш? » (20 ñòèõ). Ние употребихме много време, за да построим този забележителен храм, а ти искаш да го издигнеш за три дни? «À Той ãîâîðеше за õðàìа на Ñâîåто тяло» (21 ñòèõ).

Ó÷åíèците на Õðèñòос също íå разбирали това, те áиëè æåðòâа на Èóäàèçìà и íå âèäяëè èñòèíата äî âъзêðåñåíèето на Õðèñòà: «Êîãато Той âъзêðъсна от ìъðòâите, ó÷åíèците си спомниха, че Той говореше за това и повярваха в Писанието и в думите, които каза Иñóñ» (22 ñòèõ). Íîâият Çàâåò в това вðåìå оùå íå áиë íàïèñàí, затова ïîä думата Ïèñàíèå следва да разбираме Стария Çàâåò. Ó÷åíèцèте разбрали, ÷е ñëóæбите â ñâеòèëèùåто, çäàíèåто è óñòðîéñòâîто áиëè äàдеíи от Áîãа êàто íàãëеäíî ïîñîáèå на ïëàíà за ñïàñåíèе, êîйто се îñъùåñòâè â Èñóñ Õðèñòос.

 Èзõîä, 25 ãëàâà, 8 ñòèõ, ние намираме ïъðâîто óказание, êàçàíî от Áîãа за ñâеòèëèùåто: «È да Ми направят ñâеòèëèùå, за да îáèòàвам между тях». Ñðàâíеòå ñ Èîàí (1:14): «È Ñëîâîто ñòàна ïëъò è пребиваваше между íàс».  ãðъцêия еçиê има òðè ñèíîíèìà на думата «îáèòàвам».  òåêñòа на Åâàíãåëèето îò Èîàí е èзïîëçâàíа думата «ñëîâî», èìаща оáù êîðåí ñ думата ñâеòèëèùå. «È âèäяхме ñëàâата Му, ñëàâа êàто на Еäèíîðîäíия îò Îòöà». Ñëàâàта се ÿâè â ëèöåто на íàøия Ãîñïîä Èñóñ Õðèñòос. Îáðàçът се ñðåща ñ ïъðвîîáðàçа, êîãато Õðèñòîñ дойде на íàøата çåìя. Èñóñ êàçà: «Аз съм ïътят, è èñòèíàта, è æèвота; íèêîй íå дохожда при Îòöа, освен ÷ðåç Ìåíе». (Èîàí, 14:6). Èñóñ Õðèñòîñ – това е ïътя, затова Той е èзïъëíåíèå на ñâеòèëèùето. Àãíåöът, êîйто се ïðèíаñяше като æåðòâа â ñâеòèëèùåто, сочеше íà Õðèñòà. Èîàí Êðъñòèòåë êàçà: «Ето Áîæèят Àãíåö, êîйто носи ãðåõа на света» (Èîàí, 1:29).  ñâеòèëèùåто áеше и масичката с õëåáния ïðинос è â Åâàíãåëèето îò Èîàí (6 ãëàâà, 51 ñòèõ) Èñóñ êàçà: «Аз съм æèâия хляб, който е слезъл от íåáåто». «Ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не ïèеòе кръвта Му, нямате живот в себе си.» (53 ñòèõ). ×оâåшêàта ïðèðîäà, êîято прие Èñóñ, áеше ñâеòèëèùåто è â òази ïðèðîäа Той èзïъëíè ñъâъðøåíо Áîæèята воля, така ÷е ние да áъдем ïðàâåäíè â Íåго ïðåä ëèöето на Áîãà. Затова Èñóñ Õðèñòîñ - õëябът на æèвота å íàøàта åäèíñòâåíà íàäåæäà зà ñïàñåíèå.

 ïîñëàíèето êъм Åâðåите (10 ãëàâà) Ïàâåë ñðàâíяâà ïëътта на Õðèñòà ñъс çàâåñата на ñâеòèëèùето.  çåìíîто ñâеòèëèùå ìåæäó Ñâеòая è Ñâеòая Ñâеòиõ имаше çàâåñà, затова ñâеùåíèêът, íàмиращ се в Ñâеòая, íå ìîжеше да âèäи Áîжието присъствие. Той ìîжеше да âèäи само ñèÿíèåто на ñëàâата излъчващо се над çàâåñата. Ñâеùåííèêът áеше ãðåøíèê, затова â ñâеòèëèùåто âинаги е имало çàâåñà ìåæäó Ñâеòия Áîã è ãðåøíия ñâеùåíèê. Коãато Ïъðâîñâеùåíèêът веднъж в ãîäината âлизал â Ñâеòая Ñâеòиõ е бил длъжен да ïðèíåñе îñîáена æåðòâа çà ñåáе си è за ñâîето ñåìейство.  Òàëìóäа е записано, ÷е при тази служба той е бил вързван с въже в случай, че загине да бъде изтеглен (íèêой íèêîãà íå се е îñìåëяâàë да влезе â Ñâеòая Ñâеòиõ). Âинаги е ñъùåñòâуâàëà ïðåãðàäà. Êîãато Õðèñòîñ áеше ðàзïнат, çàâåñàта се е ðàçдрала на две отгоре додолу и това означава, ÷е ïðåãðàäàта ìåæäó ãðåøíия ÷оâåê è Ñâеòия Áîã е премахната, è днес èìаме ïðÿк äîñòъï до Áîãа ÷ðåç Èñóñ Õðèñòос. Âñички âяðващи â този смисъл са ñâеùåíици. Íå е íåîáõîäèìî да има ïîñðåäíèê ìåæäó Áîãа è ÷îâåêа. ×ðåç Èñóñ Õðèñòос ние èìаìе ïðÿк äîñòъï до Áîãа, защото Той îòêри ïъò за íàñ.  1 Èîàíово (2:2) ÷еòåì: «Той (Õðèñòîñ) å óìèëîñòèâåíèå çà нашите ãðåõове, è íå само çà íàøèте, íî è çà ãðåõовете на целия свят».  íякои ïðåâîäи на Áèáëèята âìåñòî думата óìèëîñòèâåíèå е èзïîëçâàíа думата «èзêóïëåíèå». Çàêîíа ни îñъæäà, íî Õðèñòîñ ни оправдава. Христос å óìèëîñòèâåíèå, затова, êîãàто ние ïàäàìе и ñъãðåøàваìе, Èîàí ни казва, ÷е иìаìе Àäâîêàò - Èñóñ Õðèñòос Ïðàâåäíия. Ние ñъãðåøàваме íå защото искаме, íî защото сме âñå оùå ñëàáи è íå сме се íàó÷èëè наïъëíî да бъдем ðъêîâîäени от Ñâеòия Äóõ. Äîáðàта âåñò е, ÷е Õðèñòîñ å óìèëîñòèëåíèå íå само за нашите ãðåõове, íî çà ãðåõовете на целия свят. Ïðîáëåìът е, ÷е светът íå çíàå за òîва. Той íяма и да узнае, ако íяма хора, êоиòî да ïðîïîâяäват òîва.

Áîã е ïðèçоâàë всеки âяðваù да ðàзêàçже на света äîáðата âåñò за òîва, ÷е имаме Èзêóïèòåë. Áîëøèíñòâîто хора от òðåòия свят мислят, ÷е àìåðèêàíöите са най-щàñòëèâитå хора íà çåìята. Êîãато отпътувах от Àôðèêа, ìи казваха: «Òи, íàистина си много щаñòëèâ, ето сега отиваш â çåìята, къäåто òåкат ðåêè от мляко». Íî ïет години, ïðеæèвяни в тази ñòðàíа ми отвориха очите.

Ìàòåðèàëíите áîãàòñòâа íå доíасят щаñòие. Аз íå съм âèäяë äðóãа ñòðàíа â света, където хората да нямат чувство за сигурност. Â 1986 ãîäина 500.000 младежи от ÑАЩ правят îïиò за ñàìîóáèéñòâî. Това са деца на ðàçâеäени ðîäèòåëè, които нямат към кого да се îáъðнат çà ïîìîù. Ïðàâèòåëñòâîто ñъáèðà данъци за ñîöèàëíî îáåзïå÷аване, íî това íå им ãàðàíòèðа ïðîöъâòяваùо áъäеùå. Единствено â Õðèñòос ние ìîæåì да áъдем â áåçîïàñíîñò è да èìаме óâåðåíîñò, êîято íå ìîже да äàде íèто ïðàâèòåëñòâîто, íèто ïðîãðàìàта за ñîöèàëíî îáåзïå÷аване, íèто íàøåто ïîëîæåíèå â îáùåñòâото. Единствено кîãато èìаме çàùèòа â Õðèñòа, ние сме â ñъñòîÿíèе да ïðеминем пðåç всякакви òðóäíîñòè.

Êîãàто имаше áåзредия â Óãàíäа, аз се ðàçî÷àðîâàх от áðàòÿта ïî âяðа. По това âðåìе още íå áях ãðàæäàíèí на ÑАЩ. Аз бях ðåêòîð на êîëåæà è ñ тъга íàáëþäàвах, êàê ìèñèîíåðите от Àìåðèêа се îáъðнаха към àìåðèêàíñêîто ïîñîëñòâî ñ молба да îáåзïå÷аò áåçîïàñíîñòта им. Ïîñланикът на ÑАЩ им êàçà: «Íå се притеснявайте, ние имаме äîñòàòъ÷íî âъðòîëåòи â Етиîïèя, êîито ще доëåòÿò, за да ви вземат». Това вдъхна óâåðåíîñò на ìèñèîíåðите – посланиците на Áîãà íà çåìята. Ïîñланикът на ÑАЩ скри, че обещаните въртолети се намират в Асмар, в другия край на страната. Те не можеха да долетят до Уганда без допълнително да заредят гориво по пътя. В действителност отлитането на мисионерите беше невъзможно. Ïîñланикът ги излъга. Аз ïîìíя, какво êàçàх òîãава на моите áðàòÿ-ìèñèîíåðи: «Вие имате ïðàâèòåëñòâî, êîеòо ìîæå да ви изведе от тук. Íî êàêво ще стане с ìîèте ñъãðàæäàíи? Êàêва óâåðåííîñò ìîæåòå äà èì дадете, ако ñàìèте вие я нямате в Èñóñа Õðèñòа?» Ние трябва да уповаваме в Õðèñòос. Кðèçа ще дойде и в САЩ - ще изгубим ñîöèàëíîто си áëàãîñъñòîÿíèå, áàíêè ще фалират, êðåäèòíите êàðòи íå ще имат никаква стойност. Няма да има накъде да се бяга, защото в ñòðàíите от òðåòия свят няма да е по-добре отколкото в Америка.

Ñâеòèëèùåто – òîва е êîâ÷åãа на çàâåòà. Êîãато åâðåинът се е намирал изâъí äâîðà на ñâеòèëèùето, той нямал íàäåæäа, íî от ìîìåíòà, êогàто е âлезнал â äâîðа на ñâеòèëèùето е бил в áåçîïàñíîñò. Êîãато ÷ðåç âяðа ïðåминем в ïîëîæåíèå «â Õðèñòос» – ние сме в áåçîïàñíîñò. Трябва да èзñëåäâàме Íîâия Çàâåò, ако искаме ïðàâèëíî да òъëêуâàме ó÷åíèето за ñâеòèëèùåто, за да ïîëó÷èм ÿñíа êàðòèíа на ïëàíà за èзêóïëåíèе îò íà÷àëото äî êрая. Аз íå îòхâъðлям òðóäовете на Åëåíа Ваéò. Äàðът на ïðîðî÷åñòâото е даден на íàøата öъðêâа, за да ни върне към Áîæиåто Слово. Íî тя пише: «Íèêîãà íå се осланяйте само на моите трудове, ïðîïîâядвани от амвони». Áèáëèÿта – това е êíèãàта, от êîято тя иска да проповядваме. Аз четях нейните трудове в õîäа на ìîèте ëè÷íи èзñëåäâàíèя, âсички ние сме äëъæíи да правим това, íî ñâèäåòåëñòâайки за èñòèíата, трябва да уповаваме на Ñëîâîто Áîæèå. То е åäèíñòâåííия îáðàçåö на âяðа è æèвот за õðèñòèяíèíà. Аз се моля за по-голяма светлина при изучаването на доктрината за ñâеòèëèùето, откъдето ние ще узнаем èñòèíата.

На преден план, ще разгледаме обективните фактори на евангелието и след това ще преминем към субективните за приемане на тази истина. Ние не ìîæåì да ïîñòðîèм äîì, без да ïîëîæèм в íà÷àëото неговите îñíîâè. Никой човек не може да положи äðóãа îñíîâà, освен тази, êîято вече е положена - Èñóñ Õðèñòос. За това ãîâîðè апостол Ïàâåë â ïîñëàíèето êъм Êîðèíтяíите, за òîва ãîâîðè ñâеòèëèùåто. Нека Áîã ни помогне â èçó÷аването на ñâеòèëèùето - Неговият ìîäåë на ïëàíà за ñïàñåíèе.


Ãëàâà 2

Ðàзêðиване ïëàíà за ñïàñåíèе

Èзõîä (25: 1-9)


 ïъðâата ãëàâа ние óñòàíîâèхме, ÷е ñâеòèëèùåто – òîва е ìîäåëът на ïëàíà за ñïàñåíèе. Всичко в него - неãîвото óñòðîéñòâî, ðèòóàëи è ñëóæби трябваше да óêàçâàò íà Èñóñ Õðèñòос. За пîвåчå äåòàйëи ние ще ãîâîðèм в ñëåäваùата ãëàâа. Âъв âòîðата ãëàâа ще âèäèì â îáù план, êàê ñâеòèëèùåто ðàзêðиâà ïëàíа за ñïàñåíèе.

Ñâеòèëèùåто ïîêàçâà ðàçâèòèåто на ïëàíà за ñïàñåíèе îò нåãîвото íà÷àëо äî приключването му. Трябва да ïîìíèм, ÷е ñâеòèëèùåто – òîва е ìîäåëът на Åâàíãåëèето, îñîáåíî ïðè òъëêуâàíèето на òåêñòà, çàïèñàí â êíèãата на пророк Äàíèèë (8:14), êîйòî èìа îñîáенî çíà÷åíèå за íàøата öъðêâа. Ñâеòèëèùåто подчертава ñëåäваùèте øåñò ìîìåíòа, êîито ñòàнаха ðåàëíîñò â Õðèñòос.

1. Áîã се ñðåщаше ñ ÷оâåêа â ñвеòèëèùåто. Днес Áîã се ñðåща ñ íàс â Õðèñòа. Това е äîáðà âåñò за света.

2. Áîã îòêðиваше Ñåáе си на ãðåøíия ÷оâåê â ñâеòèëèùåто (Èзõîä, 29:46). Áîã ÿâè Ñåáе си â Èñóñ Õðèñòос. Èñóñ êàçà на Ôèëèï: «Който е видял Мене, âèäял е Îòöà». (Èîàí, 14:9). Ако ние искаме да óçíàем, êàêъâ е Áîã, äîñòàòъ÷íî е да погледнем íà Õðèñòà. Това е много âàæеí ìîìåíò, защото ìíîãо õðèñòèяíи âèждат îáðàçа на Áîãà разëè÷еí îò îáðàçà на Õðèñòà. Те мислят, ÷е Õðèñòîñ е ëþáÿù è ïðîùàващ, à Áîã Îòåö - ðàçãíåâен ñъäиÿ, êîйто иска да ни хвърли в îãненото езеро. Това е лъжа. Áîã áеше â Õðèñòа, ÿâè Ñåáе си ÷ðåç Íåãî è òåзи, êоиòî са âèäяëè Õðèñòос, са âèäåëè и Áîãà.

3. Áîã îáèòàваше ñ ãðåøíèците â ñâеòèëèùåто (Èзõîä, 25:8, 29-46). Дíес Той оáèòàва ñ íàс â Õðèñòос è ÷ðåç Õðèñòà ние âèждаме Неãîвата ñëàâа.  Åâàíãåëèето от Ìàòåÿ (1:23) ñе êàçвà: «È ще Го íàðåêаò Åìàíóèë, което оçíà÷ава: Áîã с нас».

4. Áîã ãîâîðеше ñ ãðåøíèêа â ñâеòèëèùåто. Днес Той ни ãîâîðè â Õðèñòа. «Áîã, Който при разни частични съобщения è по ìíîãî начини, е ãîâîðèл в старо време на бащите ни чрез ïðîðîците, â края на тия äíè ãîâîðè íàì чрез Ñиíа». (Åâðåите, 1:2) С дðóãè дуìè, Õðèñòîñ – òîва е Áîæието ñëîâî, êàçàíî íа æèâеещите â íîâîçàâåòíия ïåðèîä на èñòîðèята.

5. Áîã ïðèемàше ãðåøíèêà â ñâеòèëèùåто (Ëåâèò, 1:4). Днес Той ни ïðèема â Õðèñòос. «Той ни прие âъв Âъçëþáåíия», казва Ïàâåë â ïîñëàíèето êъм Åôåñÿíите (1:6).

6. Áîã оïðîùàваше ãðåøíèците â ñâеòèëèùåто. Ние ïîëó÷àваме ïðîùåíèå на ãðåõîâете â Õðèñòа.

È òàêа, ñâеòèëèùåто – òîва е ìîäåëа на Åâàíãåëèето. Îáъðнете âíèìàíèå, êàê Áîã îòêðи Ñâîя ïëàí за ñïàñåíèе на åâðåите.  êíèãата Èзõîä (25:1,2) ние ÷еòåì: «Тогава Господ говори на Мойсея казвайки: Кàæè на Èçðàèëтяните, да ми съберат принос; оò âñеêи ÷оâåê, êîйто на радо ñъðцå би дал, ще ïðèеìеòå ïðèíîс за Ìеíå». Ïðèíîøåíèÿ се ñъáèðàха, за да се ïîñòðîè ñâеòèëèùåто (Èзõîä 25:8). Хората трябваше да правят това от сърце, ïðèíîøåíèÿта áяха äîáðîâîëíи. Áîã êàçà на Ìîйñåй, ÷е ñâеòèëèùåто трябва да áъде ïîñòðîåíî òî÷íî ïî îáðàçец на íåáåñíîтî.

Ïñàëìèñòа ãîâîðè, ÷е âñичко â ñâеòèëèùåто îòêðиâà Áîæията ñëàâа, âñичко èìа çíà÷åíèå è ñìиñъë. Затова ние ще изследваме âíèìàòåëíî âъïðîñите за ñâеòèëèùåто, за да не проïóñнем íè еäиí äåòàиë, защото всеки от тях ни ðàзêðиâà Åâàíãåëèåто. Ще èçó÷àваме ñâеòèëèùåто, за да разберем, êàê тî íи ãîâîðè за ïëàíа на ñïàñåíèе.

Ние ще започнем ñ äâîðà на ñâеòèëèùето. Неãîвият ðàçìåð îïðåäåëåí от Áîãа áеше ñòî ëаêòи äълъг è ïеòäåñеò øèðок. Ëаêъò – òîва е ìяðкà за äъëжèíа: îò ëаêъòÿ äî êрая на ïàëеöà. Äàæå и днес в Áëèзкия Изòîê ïðîäàâачите â павилионите èçìåðват платовете â ëаêòи.

Ó÷åíитå са óñòàíîâèëè, ÷е ëаêъòя е ðàâåí на 30,48 ñì. 100 ëаêòи – òîва са 30,48 метра.  êíèãата на пророк Èåçåêèë (43:13) Áîã казва, ÷е ëаêъòя за ñâеòèëèùето малко се îòëè÷àва îò îáиêíîâåííия ëаêъò. Åâðåéñêèтå èзñëåäîâàòåëè ñ÷èòàò, ÷е той е ðàâåí 1,8 ôóòà. В тàêъв случай, ðàçìåðите на äâîðà са áиëи 180 íà 90 ôóòа - ( 55 x 27,5 ìетра).

Около äâîðà на ñêèíята имаше ëеíеíи çàâåñи с âиñîчина 2,75 ì. Какво ли биха казали хората от íàøèте îáùèíи, ако ние бяхме ïîñòðîèëè òðиìåòðîâи ñòåíи около íàøèте öъðêâи? Ако отидете в църквата ни в Найроби, тя се намира до ïîñîëñòâîто на Ðуñèя. Êàêто è ïîñîëñòâîто â Àäèñ-Àáåáа, тî е îãðадеíî с òðиìåòðîâа ñòåíа от камък и ìåòàë ñ заострени шипове на âъðõа. Áîã ñ÷еòе, че е íåîáõîäèìо да îãðаäè ñâеòèëèùåто с âиñîêа çàâåñа, за да не може íèêой да âèжда, какво става âъòðе? Ние ще óçíàåì за òîва в ñëåäващите äâе ãëàâи, êîãато ще èçследваме èñòèíата «â Õðèñòос».

Ôàêòè÷åñêè äâîðа на ñêèíèята се ñъñòîÿë от äâа êâàäðàòа. От дясната ñòðаíа, â изòî÷íата ÷àñò се е íàмирал ìåäíия æåðòâåíèê è óìиâàëíèêа, â êîйто ñâеùåííèците îìиâàли ðъцете си. Само от òази ñòðаíа имало âõîä за äâîðа на ñâеòèëèùàто. Çàïàäíàта ïîëîâèíà също, êàêто è ëяâàта, áила с ðàçìåð 50 x 50 ëаêòи. Много âàæíî е да разберем, êàê е áиëî ðàзïîëîæåíо ñâеòèëèùåто.  öåíòъðа на изòî÷íата ïîëîâèíа се íàмирал ìåäíия æåðòâåíèê, à â öåíòъðа на çàïàäíата - êîâ÷åãа на çàâåòà. Æåðòâåííèêа è êîâ÷åãа ни îòêðиâàò, ÷е Õðèñòîñ ðàзпнат е íàøàта íàäåæäà - èзêóïèòåëíàта æåðòâà çà íàøèте ãðåõове. Той е íàøия Õîäàòàé. Äâà са îñíîâíите ìîìåíòà â ñëóæбата â ñâеòèëèùåто – òîва е Õðèñòîñ ðàзïнат è Õðèñòîñ íàøия Õîäàòàé, èëè ïîñðåäíèê.

 изòî÷íата ïîëîâèíа на äâîðà ìîжели да âлизат îáиêíîâåíите хора. Тази ÷àñò се íàричала ñъáðàíèå.  çàïàäíата ÷àñò âлизали само ñâеùåííèците. Êàê åâðåèте са разбирали, къде е края на изòî÷íàта è къде започва çàïàäíàта ïîëîâèíà на äâîðà? Ðàçìåðът на Ñâеòая Ñâеòиõ áил 10 x 10 ëаêòи, à на Ñâеòая – 20 x 10. Òъй êàто êîâ÷åãа на çàâåòà е áил разположен â öåíòъðа на Ñâеòая Ñâеòиõ, îò öåíòъðà на çàïàäíата ïîëîâèíа äî âъòðåшíата çàâåñа разтоянието е било ïеò ëаêòи è îò âъòðåшната çàâåñа äî âъíøíата - äâàйсет. È òàêа, îò öåíòðà на çàïàäíата ÷àñò äî ïъðâата èëè âъíøíата çàâåñа разтоянието е било äâàäесет и ïеò ëаêòи. Âъíøíата çàâåñà ñèìâîëèçèðа âõîäа за íåáето. Âðаòàта на изòî÷íата ïîëîâèíа îçíà÷àва âõîäа â ïîëîæåíèå «â Õðèñòа». «Íяма íикакво îñъæäане на тия, êîито са в Õðèñòа Исуса». (Ðèìëÿíи 8:1). Нека си припомним, ÷е êðъùåíèåто â Íîâия Çàâåò å âинаги «â Õðèñòа». С дðóãè думи, докато ние не сме в положение «â Õðèñòа», ñïàñåíèåто íå може да се осъществи чрез нашите ñóáåêòèâíи îïиòи. За да èçó÷èòе, какво îçíà÷àва да бъдеш «â Õðèñòа», аз ви ñъветвам да ïðî÷åтете ïîñëàíèÿта на Ïàâеë. Ако ви се струва, че ще загубите много време, ïðî÷еòеòå само еäíî ïîñëàíèå - êъм Åôåñÿíите. Всеки път, êîãàто ñðåщнеòå израза «â Õðèñòа», «â Íåго», «âъв Âъçëþáåíия» èëè «заедно ñ Íего», ïîä÷åðтайте ги è пребройте êîëêî пъти сте ñðåщнали òîзи израз. Това ще е áëàãîñëîâåíèå за âàøåто äóõîâíî израстване.

Повечето от áîãîñëîâите èçó÷àващè Íîâия Çàâåò след ðåôîðìàöèята, залагаха, ÷е öåíòðàëíата òåìа в òåîëîãèята на Ïàâеë се ÿâÿва îïðàâäàíèåто ÷ðåç âяðа. Ñъâðåìåííитå èзñëåäîâàòåëè са дошли до извода, ÷е ãëàâíата òåìа на àïîñòîëà се ÿâÿва èñòèíàта «â Õðèñòа». Ако можем да разберем този въпрос, само тогава, ние ще ìîæåì да âъзïðèемем и êîíöåïöèята на Ïàâеë за îïðàâäàíèе ÷ðåç âяðа. Ще ïîñâеòèì äâå ãëàâи за èçó÷аването на този âъïðîñ. Òåìата «â Õðèñòа» íå е ëåсна за разбиране от çàïàäíия óì. Нека Áîã ни ïîìîгне â òîва, защото îñъзнаването на òîзи âъïðîñ ще промени æèвота ни.

След като ïîä÷åðтаете споменатите изрази, îáърнете внимание íà ãëàãîëите, ñâърçàíи ñ тях. Âие ще откриете цяло съкровище от èñòèíи. Áîã ñïàñяваше хората â äâîðа на ñâеòèëèùето. Äâîðът е îáðàç на ïîëîæåíèето «â Õðèñòа». Изòî÷íàта ïîëîâèíà на двора представя çåìíата ñëóæба на Õðèñòос. Çàïàäíàта ïîëîâèíà това е íåáåñíата ñëóæба на Христос. Ако ñъединим тези äâå ÷àñòè, ние ще ïîëó÷èì ïëàíа за ñïàñåíèе на ÷îâå÷åñòâото.

Çíàåòå ëè, че пî âðåìе на ïъòуването на èçðàèëòÿíите за Ханаан, êîãато те са се уñòàíовявали на лагер, ðàзñòîÿíèåто äî êîâ÷åãà е трябвало да бъде íå по-малко от 2000 ëаêти (ïðèìåðíî 1100 ì)? Íèто еäíа ïàëàòêа не е можело да бъде ðàзïîëîæена на по-близко от това ðàзòîÿíèе.  1981 ãодина аз ïðîâедах ñåðèя от срещи ñ ïàñòîðите от Åãèïеò.  çíàê на áëàãîäàðíîñò те ме поканиха на едно ïъòåøåñòâèå êъм планината Ñèíàé. С кола през ïóñòинята ние пристигнахме след осем часа до íàçíà÷åíото място.

Ñъùåñòâóват две ïðåäïîëîæåíия на ó÷åíите за ìястото, където израилтяните са се уñòàíîâèëè, êîãàто Áîã им äàâà óêàçàíèÿ, êàê да ïîñòðîят ñâеòèëèùåто. Аз съм склонен да приема становището на дîêòîð Õîðí по този âъïðîñ, отколкото становището, че това е мястото където е ðàзïîëîæåí ìаíàñòиðа Ñâеòа Åêàòåðèíа, което не може да се приеме за достатъчно ðàâíèíнî.

 ïъðâîто има äîñòàòъ÷íî ìяñòо за да се ðàзïîëîæè ñâеòèëèùåто и ñòàíа. Най-бëèзкия øàòъð е трябвало да се намира íà ðàзсòîÿíие íå по-ìалко от 2000 ëакти, за това êîãàто ÷оâåê отивал в ñâеòèëèùåто, за да принесе æåðòâа çà ãðяõ, âñички са могли да го видят. Âåðîÿòíî, това е давало повод за ñïëåòíи. «Èíòåðåñíî е да узнем, какво ли е направил, щом отива да пренесе жертва за грях?» Íî след като ÷îâåê е âлезъл â äâîðа на ñâеòèëèùàто, íèêой íå е ìîãъл да го âèäи. Той е бил покрит с ïðàâåäíîñòта на Õðèñòос. È â това се състои добрата вест!

Изòî÷íàта ïîëîâèíà на äâîðà на ñâеòèëèùето ñèìâîëèçèðа çåìíата ñëóæба на Õðèñòос è сочи на Неãîвия æèвот è ñìъðò. Ñâеòèëèùåто îòговаря íà âъïðîñа: за кого дойде Õðèñòîñ íà íàøата çåìя.  ïîñëàíèето êъм Åâðåите (9:12) се ãîâîðè, ÷е Õðèñòîñ ïðèдоби за íàñ âå÷íî èзêóïëåíèå. Ние сме äëъæíи òî÷íî è âíèìàòåëíî да èзïîëçâàме Áèáëåéñêèтå òåðìèíи. Õðèñòîñ е ïðèдобил за нас âå÷íî èзêóïëåíèå.  äåñеòата ãëàâа на ïîñëàíèето êъм Ðèìëÿíите, Ïàâåë ïðîòèâîïîñòàâÿ ñïàñåíèåто â Õðèñòа, на ñïàñåíèето чрез äåëà. «Ïîнеже Христос изпълнява целта на çàêîíà, да се оправдае всеки, който вярва» (Ðèìëÿíи, 10:4). Ñòèõът íå се ïîäðàçбира, ÷е Õðèñòîñ сëîæèë êрай на çàêîíа, но че Õðèñòîñ å èзïъëíåíèåто на çàêîíà за ïðàâåäíîñò на всеки който âярва.  ïîñëàíèето êъм Ðèìëÿíите (10:5) ние íàмираме формулирано îïðåäåëåíèåто на çàêîííè÷åñòâото èëè ñïàñåíèето ÷ðåç äåëà.

Ако ние желаем да постигнем ïðàâåäíîñò ÷ðåç èзïъëíåíèå на çàêîíà, çàêîíът изисква îò нас äâå неща. Пъðâо - ñъâъðøåíî ïîñëóøàíèå, íî докато ние сме ãðåøíèци, òîва ïîñëóøàíèå íå ìîæå да ни направи ïðàâåäíè, ïîñëóøàíèåто íå ìîæå да заличи íàðóøåíèåто на çàêîíà. È, âòîðо, çàêîíът изисква ñïðàâåäëèâîñò è затова Áîã е äëъæåí да ни êàже: «Фàêòът, ÷е âие сега ñъâъðøåíо èзïъëíявате çàêîíа, íå ìîæå да ви èçâèíè за âàøèте минали ãðåõове. Заплатата нà ãðåõа е ñìъðò».

Èñóñ èзïъëíè и двете изисквания на çàêîíà. Неговото èзêóïèòåëíî дело не започва от ìîìåíòà, êогàто ïðèема êðъùåíèå èëè íà êðъñòа, à ñ Неговото âъïëъùåíèе.  продължение на целия си живот Той â пълнота е èзïъëíил çàêîíа. Затова Той е могъл да каже: «Èäå êíÿçът на тоя свят. Той няма нищо в Ìеíå» Èîàí 14:30. Íî äàæå èзïъëíåíèåто на çàêîíà íå би ìîãëî да направи Õðèñòос íàøа ïðàâåäíîñò. Той трябваше да óìðå, за да се ïîä÷èíè на справедливия ñъä. Той óìðя íà êðъñòа зараäè íàøåто ñïàñåíèе. И затова Õðèñòîñ е изпълнението на закона çà ïðàâåäíîñò на âñеêи който âяðва.

Трябва да запомним, ÷е Õðèñòîñ óìðя íå само çà íàøèте минали ãðåõове. Той óìðя çà âñички ãðåõове. На вас няма да ви се отдаде да намерите òåêñò â Стария èëè Íîâия Çàâåò, êîйòî да ãîâîðè, ÷е Õðèñòîñ е óìðял само çà ãðåõовете, êîиòî ние сме изâъðøèëè â миналото. Извинете, но íå èзïîëçвайòå текста в ïîñëàíèåто êъм Ðèìëÿíите (3:25), íå желая вие да се заблуждавате. Ако ïðèâåäåòå за äîêàçàòåëñòâо òîзи òåêñò, âие ще направите това, без да се съобразите с êîíòåêñòа. Â Õðèñòа ние èìаме ïðîùåíèå на âñички ãðåõîâе. Ние ще разгледаме òîзи âъïðîñ много äåòàйëíî по-късно.

Äîтук ние ãîâîðèхме за çåìíата ñëóæба на Õðèñòос. Èñóñ се âъçíåñе íà íåáåто ñ ïðàâåäíîñòта, êîято äàва ïðàâî да áъде ñïàñåí всеки, êойòî ïðèеìå òози äàð.  ïîñëàíèето êъм Ðèìëÿíите (5:18) ÷еòåì: «И така, както чрез престъплението на едного (Àäàìà) дойде осъждане на âñички човеци, òъй и чрез ïðàâäата на еäíîãî дойде на âñички ÷îâåци îïðàâäàване за æèвот». Това å äîáðàта âåñò на Åâàíãåëèето, вест поверена от Õðèñòîñ на öъðêâата, за да я ïðîïîâядва на света: áëàãîäàðение на Неговото ïîñëóøàíèе, ïðàâåäíîñòта е äàдеíà â äàð на всички за îïðàâäàíèе è íå просто за îïðàâäàíèе, íî îïðàâäàíèе за æèвот.

Òîва, което èìаме â Àäàì, ни ïðèíàäëåæè ïî ïðèðîäа, òъй êàто сме äåца на Àäàì. Òîва, което èìаме â Õðèñòа å äàð, на êîйòî ние мîæåì да се ðàäâàме само, ако го ïðèемем. Â ïîñëàíèето êъм Ðèìëÿíите (5:17) се ãîâîðè ясно за това: «Защото, ако с ïðåñòъïëåíèåто на един човек ñìъðòта öàðуâà чрез него еäиíия, много повече ония, коиòî приемат изîáèëно áëàãîäàòта è äàðа на оïðàâåäаíèето, ще öàðуват â æèвот чрез Еäíîãî Èñóñà Õðèñòà». Íåáåñíата ñëóæба на Õðèñòà също âêëþ÷ва äâå ôàçи - åæåäíåâíа è ãîäишна. След приключване на çåìíата си ñëóæба Õðèñòîñ влезе в íåáесния хðàì, за да õîäàòàéñòâà за íàñ.

Íякои хора ó÷àò, ÷е Äåíя на Èзêóïëåíèето е çàâъðøèë íà êðъñòа. Ние ще èзñëåäâàме òîзи âъïðîñ, òъй êàто ñъâъðøåíî î÷åâèäíî е, ÷е íåáåñíата ñëóæба на Õðèñòос започва â 31 ãîäина на íàøата еðа è íå ще приключи докато Áîã íå ñъòâоðè íîâата çåìя è çëîто íå áъäå óíèщîæåíî. За нас е íåîáõîäèìî да се íàó÷èм, да правим разлика ìåæäó îáðàçа è ïъðвîîáðàçа.  ïîñëàíèето êъм Åâðåите се ãîâîðè, ÷е ñâеòèëèùåто – òîва е ïðèò÷à. À äåòàйëèте на ïðèò÷ата ÷еñòî íå трябва да се разбират áóêâàëíî èëè да се ðàзглеждат îòäåëíî, âън от êîíòåêñòà.  ïðîòèâен ñëó÷й няма да можем да изáåгнем някои çàòðóäíåíèя.  ïîñëàíèето êъм Åâðåите ÷еñòî се ïîâòаðÿ тази ìиñъë è ние пак ще се âъðíåì към това. Ще ïðèâåäа äâà ïðèìåðà.

Първи пример:  çåìíîто ñâеòèëèùå се принасяха утринни и вечерни æåðòâи, ïеò äðóãè âèäîâе æåðòâи, à също и æåðòâи êîиòî се ïðèíаñяха â êрая на ãîäинàта. Вñички те сочеха на една æåðòâа. Когато гîâîðèì за óòðинíите èëè за âå÷åðíи æåðòâи, те сочеха íà ñìъðта на Õðèñòà.

Âòîðи ïðèìåð: Â çåìíîто ñâеòèëèùå Áîã îáèòàваше â Ñâеòая Ñâеòиõ. Òîва, което правеше Ñâеòая Ñâеòиõ едно îñîáено ìяñòî, не áе çäàíèåто, à Божието ïðèñъñòâèå. Ñâеùåííèêът õîäàòàéñòâàше çà íàðîäа â Ñâеòая Ñâеòиõ. Íî ñъùåñòâуâàше ïðîáëåì. Самият ñâеùåííèê áеше ãðåøíèê. Заради неговите íåñъâъðøåíñòâà, ìåæäó íего è Áîãа имаше çàâåñà. Â ïîñëàíèèто êъм Åâðåите (7:28) се казва: «Защото çàêîíът ïîñòàâÿ за ïъðâîñâеùåíèци ÷оâåци, които èìат íåìîùè, à êëеòâåíото след закона слово, ïîñòàâè Ñиíà, Който е íàâåêè ñъâъðøåí».

Ñâеùåíèцèте, êîиòî извършваха ñëóæбите â çåìíîто ñâеòèëèùå, áяха ãðåøíи хора. Те èìаха íåäîñòàòъци è ñëàáîñòè, затова âинаги имаше ïðåãðàäà ìåæäó тях è Áîã. Един път в годината в Умилостивителния дåí ïъðâîñâеùåíèêът âлизаше â Ñâеòая Ñâеòиõ. Тогава той ïðèíасяше îñîáена æåðòâа çà ñâîèте ãðåõове. Õðèñòîñ íå беше äëъæåí да ïðèíåñе æåðòâа çà ñâîèте ãðåõове. Той óìðя çà íàøèте ãðåõове, но самия Той никога не е ñъãðåøаваë. È òàêа, ñâеùåíèêа беше äëъæåí да ïðèíåñе æåðòâа çà ñåáе си è за ñâîето ñåìейство ïðåäи да âлезе â Ñâеòая Ñâеòиõ. Него äàæå са го вързвали с въже, за да могат да го изтеглят от Ñâеòая Ñâеòиõ â ñëó÷àй, че óìрå в Божието присъствие.  действителност íяма ïðåãðàäа ìåæäó Õðèñòîс íàøèя Ïъðâîñâеùåíèê è Áîãа. Затова и ние ìîæåì ñìåëî да дойдем íåïîñðåäñòâåíî при Áîãа â Õðèñòа.

Âие може да мислите, че ïðîïîâядвам ëъæливо ó÷åíèå? Ще ïðèâåäа íяêîëêî öèòàòа от òðóäîâете на Åëена Вàéò. Ние îñíîâаâàìе ó÷åíèåто за ñâеòèëèùåто íà Áèáëèята, íî аз ще ïðèâåäа òезè öèòàòи за онези от вас, êоиòî искат да âèäяò ïîäòâъðæäåíèå на тези ìиñëи â книгите и.

Ïъðâият öèòàò е от êíèãата «Õðèñòîñ – íàäåæäàта на света», ñòð. 549. «Âåëèêàта æåðòâà áеше ïðèíåñåíà. Ïътят â Ñâеòая Ñâеòиõ е îòêðиò. Íîâият ïъò êъм Áîãа е ïðèãîòâåí за âñички. Ïðåñòîëът на áëàãîäàòта, íà êîйòî ïîчива Áîæията слава е äîñòъïåí за âñåки êойòî ïðèемà Õðèñòос êàто óìèëîñòèâåíèå çà ãðяõ». Ñëåäващия öèòàò е от êíèãата «Притчи Христови», ñòð. 386. «Õðèñòîñ дойде да ðàçðóøè ñòåíата на ðàçäåëåíèе è да îòêðие äîñòъïа â всяко îòäåëåíèе на ñâеòèëèùàто, така че всеки ÷оâåê да èìа ñâîáîäен ïъò êъм Áîãа». È ïîñëåäíия öèòàò е от SDA Bible Commentary, стp. 1109. «Íîâия è æèâ ïъò, íå преграден с никаква çàâåñа се предлага на всички».

Êîãато Õðèñòîñ óìðя íà êðъñòа, çàâåñàта â Õðàìа се ðàçдра íà äâå, от горния до долния край. Áîã направи това, за да ïîêàже, ÷е íяма ïðåãðàäа ìåæäó Ñâеòия Áîã è ãðåøíия ÷оâåê, êîйòî èдва при Íåго â Õðèñòа. «È òъй, áðàòÿ, като èìаме äðъçíîâåíèå да влизаме â ñâеòèëèùåто чрез кðъâта на Èñóñà Õðèñòà, по íîâ è æèâ път» (Åâðåите, 10:19-22). Обикновения èçðàèëòÿíин, íямаше ïðàâо да âлезе â çàïàäíата ÷àñò на äâîðà на ñâеòèëèùето, на ñâеùåíèêà също áеше му çàбранено да âлезе â Ñâеòая Ñâеòиõ, â ìяñòîто на Божието присъствие. Ìåæäó тях и Áîã âинаги е имало çàâåñà. «Êîйто (ïъò â ñâеòèëèùåто) отíîâо ни îòвори Той ÷ðåç çàâåñата, сиреч ïëътта Си, è като èìаме âåëèê Ñâеùåíèê íàä Áîæèя дом, нека ïðèñòъïвàìе ñ èñêðåíо ñъðöå, при ïъëíа âяðа, след като с поръсване î÷èñòèм ñъðöàта си îò лукава ñъâåñò è îìием òяëîто си с ÷èñòа вода».

Това е äîáðà âåñò! Êàêто вече представихме, âъíøíата çàâåñà ñèìâîëèçèðа âõîäа â íåáетî. Âъòðåшíата çàâåñà ïðåäñòàâÿ âõîäа â Áîæèåто присъствие. È аз áëàãîäàðя на Áîãà ÷ðåç Èñóñà Õðèñòà, ÷е за íàс е îòêðиò íå само ïъò за íåáåто, íî ÷е имаме äîñòъï до Áîãа.  òîва се състои ïðåвилегията на õðèñòèянина. Îçíà÷àва ëè òîва, ÷е Äåíят на умилостивение е çàâъðøèë íà êðъñòа? Íå.  Äåíя на умилостивението трябваше да бъдат óáèòи äâà êîçеëà. Истина е, ÷е êîçåëът за Ãîñïîäà, êîйòî се ïðèíаñÿше â æåðòâа, ñèìâîëèçèðа êðъñòа, íî ïðîðî÷åñòâîто за ñìъðòта на êîçеëà за îтïóùаíе íå се èзïъëíè â 31 ãîäина от íàøата еðа. Това ще стане в бъäеùå. Това е âàæеí ìîìåíò, ние ще ïîäходим êъм íåго, êîãато разгледаме ïîäðîáíо äеíя на умилостивението. Ïъòя към íåáето è â Áîæèåто присъствие е îòêðиò за всеки, êойòî ïðèеме Èñóñ Õðèñòос êàто Ñâîй Ñïàñèòåë.

Ñëóæбата â íåáåñíîто ñâеòèëèùå ìîæе да се ðàçäåëè íà äâå ÷àñòè. Ïъðâата – òîва е ïîñðåäíè÷åñката. Христос ïîñòîÿííî õîäàòàéñòâа çà íàñ. Нека се оáъðнем êъм 7 ãëàâа на ïîñëàíèето êъм Åâðåите. Думите «завинаги” от òðåòия ñòèõ, «âинаги» от äâàйсет и ïетия è «íàâåêè» от äâàäесет и оñìия се ÿâÿват ñèíîíèìè на åâðåéñêата дума «òàìèä», която îçíà÷àва åæåäíåâíî. Нека се върнем êъм 3 ñòèõ: «Áåç баща, áåç ìàйка, áåç ðîäîñëîâèе (Õðèñòîñ е ñâеùåíèê ïî ÷èíа Ìåëõèñåäåêов), íямащ нито íà÷àëо на äíи, íèто êрай на æèвот, и по такъв начин, е уподобен на Ñиíа Áîæèй, - ïðåáъдâà завинаги ñâеùåíèê».  Стария Çàâåò тази дума се ïðåâежда êàто åæåäíåâíî. Като ãðåøíици, ние се íóæäàåì от Õîäàòàй. Искам да ви приïîìíя òåêñòа от ïîñëàíèето êъм Ðèìëÿíите, êîйòî ще ни ïîìîгне да разберем, защо се íóæäàåì от Ñâеùåíèê, êîйòî да стои от дясната страна на Áîãà: «Êой е, койòî ще îñъæäà? (Ïàâåë ãîâîðè, ÷е òîва íå е Õðèñòîñ, защото) Õðèñòîñ Èñóñ, Който óìðя, íî още и âъзêðъñна: Който е и îтäåñíо на Áîãà, Който и õîäàòàéñòâа çà íàñ». (Ðèìëÿíи 8:34).

Нека пðî÷еòеì ïъðâия ñòèõ от 8 ãëàâа на ïîñëàíèето êъм Åâðåите: «А гëàâíî â òуй, щî ãîâîðèì å, че èìаìе òàêъв Ïъðâîñâеùåíèê, Êîйòî ñåдна îтäåñíо на ïðåñòîëà на âåëè÷èето в íåáåñàта è å служител на ñâеòèëèùето è на истинската ñêèíèя, êîяòî âъçäèãна Ãîñïîä, à íå ÷оâåê”. Ние имаме Àäâîêàò - Õðèñòîñ, êîйòî стои от дясната страна на Áîãà è õîäàòàéñòâа çà íàñ. Тîй е íàøàта íàäåæäà. Идва âðåìе, êîãàто Áîã ще óíèщîæè ãðåõа, è òîва трябва да стане в Умилостивителния дåí. Ãðåõът трябва да бъде óíèщîæåí. Днес ние заключваме, за да обезопасим своя äîì îò крадци. Ние няма да се нуждаем от това â Íîâия Èåðóñàëèì, защото ãðåõа ще áъäå óíèщîæåí. Òàì íе ще има крадци и убийци. Нека Áîã да ни áëàãîñëîâè, за да можем ñìåëî да ïðèстъпим êъм Íåго ÷ðåç Èñóñà Õðèñòà.

Áîã има ïëàí за нас – ïëàí за ñïàñåíèе. Áèáëèÿта ãîâîðè, ÷е òåзи, êоиòî ïîâяðват в Õðèñòа, íå ще áъäаò ðàçî÷àðîâàíи. Нека погледнем íà Èñóñà Õðèñòà, êîйòî се âъçíåсе, за да õîäàòàéñòâà çà íàñ è êîйòî ще се âъðíå, за да ни вземе íà íåáето. Èñóñ êàçà на ñâîèте ó÷åíèци: «Â äîìа на Îòöà Ìи има много жилища».  îðèãèíàë òîзи òåêñò çâó÷è малко по различно. Ако Èîàí æèвееше днес, той би êàçàë òàêа: «Â äîìа на Îòöà Ìи има ìяñòо за âñички». Ние отиваме на хотел и виждаме îáÿâëåíèå: «Ìåñòа íяма» - òîва îçíà÷àва, ÷е íяма ñâîáîäíи стаи. Ние сме закъснели. Íî â äîìа на Отца ни има ìяñòî за всички.

Õðèñòîñ е íàø Èзêóïèòåë, óìèëîñòèâåíèå çà ãðåõовете на âñички хора, è Áîã желае âñички хора да áъдат â Неговото öàðñòâо. Той е ïðèãîòâèë ìяñòî за всеки, íî íå ìîæå със сила да çàñòàâè някой да влезе там. Той забавя Ñâîåто ïðèøåñòâèå, защото не желае, някои хора да погинат. Íàø äълг е да ðàзêàжем на света тази äîáðа âåñò! Áîã ïîðъ÷а на íàс да ïðîïîâяäваме âåñòта на ïðèìèðåíèе. Нека Той ни ïîìîгне да ðàзêàжем на света за това, ÷е ние èìаме Ñïàñèòåë, êîйтî ïðèдоби за ÷оâå÷åñòâото ïъëíî è ñъâъðøåíî ñïàñåíèå. Това ñïàñåíèå е äàð; за да го получиш е íóæíî само ñ áëàãîäàðíîñò да ïðèемеш ñïàñåíèåто. Желанието ми е, нека Áîã да ни áëàãîñëîâè â разбиране на ó÷åíèето за ñâеòèëèùåто, за да станем светлина там където се намираме.


Ãëàâà 3

«Áîã с нас»

Åâðåи (10:5-10)
 ïъðâите äâе ãëàâи ние ïîëîæèхме îñíîâàта за разбиране ó÷åíèето за ñâеòèëèùåто. Ние îòбелязахме äâà много âàæíи ôàêòà.

1. Áîã заповяда на Ìîèñåй да ïîñòðîè ñâеòèëèùå, êîеòî се ÿâÿва Неговия ìîäåë на ïëàíà за ñïàñåíèе. Ñâеòèëèùåто – това е îòêðîâåíèå за това, което Áîã прави в ïðîдължåíèе на цялата човешка èñòîðèя за íàøåто ñïàñåíèе.

2. Ние подчертахме, ÷е ãëàâíîто, íà което сочи ñâеòèëèùåто – òîва е Èñóñ Õðèñòîñ. Този ôàêò íå îòðèча ñъùåñòâуâàíето на íåáåñíîто ñâеòèëèùе. В 8-ма ãëàâà на ïîñëàíèето êъм Åâðåите ÿñíî се ãîâîðè, ÷е íà íåáåто има ñâеòèëèùå. Áîã е äàë на íàс âåñòта за ñâеòèëèùåто, за да îáъðне íàøåто âíèìàíèå към ëè÷íîñòта на Èñóñ Õðèñòос. Êîãато се îáðъùàìе êъм Áîæието слово, сме äëъæíи да изîñòàâèм íàøèте ìíåíèÿ è да ïîçâîëèм Той да ни ãîâîðè: «Íяма èçâèíåíèе за òåзи, êоиòî ñ÷èòàò, ÷е íå е íåîáõîäèìî, да ни се îòêðива повече ñâåòлина за èñòèíата è ÷е íå äîïóñêàìе грешки â òъëêуâàíето на Ñâеùåíîто Ïèñàíèе. Фàêòът, ÷е îïðåäåëåíи äîêòðèíи ñ÷èòàме за èñòèííи â íàøата öъðêâа в продължение на ìíîãо години, íå трябва да се приема като äîêàçàòåëñòâî за това, ÷е те са âåðíи. Çàáëóæäåíèята íå се уñòàíîâяват ñ âðåìеíна èñòèíа, ïðàâäàта е áåзïðèñòðàñòíà. Íè еäíà èñòèííà äîêòðèíà не губи íèщо ïðè едно по-ùàòåëíî èзñëåäâàíе». (Counsels to Writers and Editors, p. 35).

Ще èçследваме èñòèíата «â Õðèñòа». Трябва да оñòàâèì ñâîèте ïðåäубедени ìíåíèÿ, като íå çàáравяме, ÷е и на ó÷åíèците на Õðèñòà им беше трудно, защото те се опитваха, ïî думите на Èñóñ, да налеят «ìëаäî âèíî â стари ìåõове». Нека се оáъðнем êъм Áîæието Ñëîâо è да му ïîçâîëèì, то да ни ãîâîðè. Ние ìîæå да óçíàем íåщо íîâî, което не се ñъãëàñуâа ñ òова, което сме çíàеëè ïðåäи. В случая ñëîâîто на Áîга трябва да áъде ìåðèëî за èñòèíата.

Áîã има öåë â ïëàíа си за ñïàñåíèе è я èзïъëíява. От äреâíè âðåìåíа, ñъçäàâàйки ÷îâåêà, Áîã е æåëàеë да îáèòàва â íàñ, за да може ÷ðåç ÷оâå÷åñòâîто да изÿâè Ñâîята ñëàâа. След ãðåõîïàäåíèето Áîæèят план áиë íàðóøåí. Ние сме се ðîäèëè êàто äåца на òъìнината. ×ðåç Èñóñ Õðèñòос Áîã желае да ни направи отíîâо äåца на ñâåòлината. Ïîñëåäíата öåë на Áîãà е íàçоâàíà â Áèáëèята «âå÷еí çàâåò», èëè «íîâ çàâåò», който се ïðîòèâîïîñòàâÿ на «стария çàâåò», êîйòî å îáðàç. Âå÷íият çàâåò е ñèíîíèì на израза âå÷íî Åâàíãåëèå, êîето трябва да бъде ïðîïîâяäвàíî на âñÿêî «êîëяíо, еçиê è íàðîä».

 2-то ïîñëàíèе êъм Êîðèíтÿíите (6:16) ние ÷еòåì: «Êàêва прилика между Áîæèÿ õðàì и èäîëèте? Защото âие сте õðàì на æèâия Áîã». Áîã íå æåëàå да îáèòàва â çäàíèÿ. Той æèâåе íà íåáåто è желае да îáèòàва â íàñ. «Ще се поселя в тях è ще ходя между тях; è ще им áъäа Áîã, а те ще áъäаò Ìîй íàðîä». Това Áîæèå íàìåðåíèå се îòíаñя за íàñ. Той желае да îáèòàва â íàñ íå само за да ни ñïàñè è да ни âçеме íà íåáåто, íî è за да ÿâè Ñåáе си ÷ðåç íàñ.

Îáðъùàйки се êъм еçи÷íèците, Ïàâåë êàçва: «È òъй, âие íå сте вече ÷óæди è ïðèøåëöи, а ñъãðàæäàíи на ñâеòиите è ñâîè на Áîãа, като се óòâъðäихте върху îñíîâàта на аïîñòîëите è ïðîðîците, èìайки Ñàì Èñóñ Õðèñòос за êðàйъãъëеí êàìък, върху êîйòî цялото çäàíèå, ñòðîéíî, сглобено âъçðàñòя â õðàì ñâÿò чрез Ãîñïîäа, върху êîйòî è âие се съзиждате â æèëèùå Áîæèå чрез Äóõа». (Åôåñÿíите, 2:19-22).

Îáъðнеòå âíèìàíèå, ÷е Èñóñ Õðèñòîñ е «êðàйъãъëíия êàìък». Â Àìåðèêа повечето äîìîâе са дърâени. В Áëèзкия изток, в Áèáëейските страни äðåâåñèíàта е ðазêîø. По голямата част от страните са пустинни, è да се íàмери äъðâî за ñòðîèòåëñòâо е ïðîáëåì, íî íå липсват êàìъни, затова повечето äîìîâе са ïîñòðîåíи от êàìъни. Êîãато се поставят основите на äîìà, ïъðâото нещо което ñòðîèòåëя е äëъæåí да направи е да ïîëîæè êðàйъãъëíия êàìък. От този êàìък се ïðаâят âñички èçìåðвания. След като той е положен, се вземат още òðè êàìъка è се опъва канап. Âñички èçìåðвания се правят по êðàйъãъëíия êàìък.

За това ãîâîðè è Ïàâåë â откъса от ïîñëàíèето êъм Åôåñÿíите, êîйòî ние ïðî÷етахме, à също и Ïåòъð. Тази ìиñъë ÷еñòî се ïîâòаðÿ â Íîâия Çàâåò. Íàøият õðèñòèяíñêи îïиò трябва да се ñравнява с Èñóñ Õðèñòос. Затова сме äëъæíи започвайки, да íå разчитаме на ñâîя îïиò, íî íà Êðàйъãъëíия Êàìък. Çäàíèåто трябва да се ñòðîè съпоставяйки се с Íåãî, докато õðàìа Áîæèé áъäå çàвършен. Това е пîñëåäíата Божия öåë â ïëàíа за ñïàñåíèе.

В Èîàí 1:14 са èзïъëíåíèте ñëîâа, çàïèñàíи â êíèãата Èзõîä (25:8). Áîã êàçà на Ìîйñåй: «È ще Ми направят ñâеòèëèùå è Аз ще живея помежду им». Áîã îáèòàва â íàñ днес ÷ðåç Èñóñà Õðèñòà. Õðèñòîñ е íàçоâàí â ïъðâата ãëàâа на Åâàíãåëèето îò Èîàí Ñëîâîто.  14 ñòèõ се казва: «È Ñëîâîто ñòàна ïëъò è живя между íàс». (È ние âèäяхме ñëàâата Му, ñëàâа êàто на Åäèíîðîäíия îò Îòöà).

Ñëîâîто ñòàна ïëъò. Това îçíà÷àва, ÷е Èñóñ Õðèñòîñ, êîйòî å Áîã - ñòàна ÷оâåê.  ÷îâåшêата ïðèðîäа на Исус Õðèñòос, îáðàç на êîйòî се ÿâÿва ñâеòèëèùåто, îáèòàваше Áîã.

 тази ïðèðîäа Áîã ñïàñява è âъзñòàíоâява ÷оâå÷åñòâîто. Åëена Вàéò ïèше, ÷е «÷îâåшêàта ïðèðîäà на Õðèñòос èìа îãðîìíî çíà÷åíèå за íàñ”.

Ñëîâîто «îáèòàва ñ íàс». Ñëîâîто îáëåче ÷îâåшêа ïðèðîäа è îáèòàва ñ íàс. Ãëàãîëът, êîйòî â òîзи ñòèõ на Åâàíãåëèето е ïðåâåäåí êàто «îáèòàва», íà ãðъцки еçиê èìа îáù êîðåí ñ думата ñêèíèÿ. Èîàí ни казва, ÷е Õðèñòîñ, êîйòî прие ÷îâåшка ïðèðîäа е ïðèãîòâåíото от Áîãа ñâеòèëèùå. Áîã, à íå Ìàðèÿ è íå Èîñèô, направи Ñëîâîто ïëъò. Áîã живя è èзêóïè ÷îâå÷åñòâîто â тази ïëъò. Това е ïъðâîто, което ние сме äëъæíи да îòêðием за ñåáе си.  äîïъëíåíèå êъм казаното, нека да ïðî÷етåì евангелието от Ìàòåÿ (1:23): «Ето, дåâица ще зачене â утрîбата си и ще ðîäè Ñиí, è ще Му íàðåêаò èìето Åìàíóèë, което ще рече: ñ íàс е Áîã». Èñóñ Õðèñòîñ е ñâеòèëèùå, è Áîã îáèòàваше â òîва ñâеòèëèùå (â Неговата ÷îâåшêа ïðèðîäа). Áîã îáèòàваше â Õðèñòа, за да ни изêóïè.

Оùå еäèí òåêñò, êîйòî ние íàмираме â Åâàíãåëèето îò Èîàí (2:13-32), ãîâîðè, ÷е Õðèñòîñ îòъæäåñòâè Ñâîята ÷îâåшêа ïðèðîäа ñ Áîæия õðàì.  òîзи пасаж се ðàзêàçâà за това, êàê Èñóñ дошъл â Èåðóñàëèì íà ïðàçäíèêа Ïàñõа è âèäяë, ÷е èóäåèте îñêâåðíèëè õðàìа, като го ïðåâърнали â ìяñòî за òъðãîâия. Той направил бич è изгонил âñички от õðàìà заедно ñ îâöете è âîëовете. Той им êàçàл: «Âçеìеòå òîва îòтук è äîìà на Îòöà Ìи íå правете äîì за òъðãîâèя» (16 ñòèõ). Êîãато проèçíåñъл тези слîâà, ó÷åíèците му си ñïîìíèëè, ÷е е било ïèñàíî: «ðåâíîñòта за Òâîя дом Ме изяде» (17 ñòèõ). Èóäåèте Му отговорили: «С кàêва личба ще ни äîêàæåø, че имаш власт тъй да ïîñòъïвàш? »

Èñóñ èì îòговорил: «Ðàçðóøеòå този õðàì è â òðè äíи ще го âъçäèãíа» (19 ñòèõ). Íåîáõîäèìî е да îòбåлежим äâå неща.

1. Áîã направи òåëàта на Àäàì è Åâа ñъâъðøåíè, íî те ги îñêâåðíèха.

2. Èñóñ Õðèñòîñ æèвя íà çåìята â ÷îâåшêî òяëо, ñъçäàдеíî от Áîãа. «Íà òîва Èóäåèте отговорили: този õðàì е граден четирийсет и шест години, та Òи ли â òðè äíи ще го âъçäèãíåø? » (20 ñòèõ). «Той обаче ãîâîðеше за õðàìа на òялото Ñи” (21 ñòèõ). «А кîãато âъзêðъсна от ìъðòâите, ó÷åíèцèте Му си ñïîìíèха, ÷е Той бе ãîâîðèë òîва, è ïîâяðваха на Ïèñàíèето è на думата, що бе êàçàë Èñóñ» (ñòèõ 22).

Èñóñ Õðèñòîñ â ÷îâåшêа ïðèðîäа – òîва е õðàì Áîæèé.  ïъðâата ãëàâа на Åâàíãåëèето îò Èîàí е êàçàíî, ÷е â òîзи õðàì ние âèждаме ñëàâата Áîæèя. Èîàí äàва îïðåäåëåíèå на ñëàâата Áîæèя â 14 ñòèõ 1 ãëàâа. Ñëàâàта Áîæèÿ е ïъëíà с «áëàãîäàò è èñòèíа». Áîæиÿта áëàãîäàò – òîва е ëþáîâта Му êъм ãðåøíèêà, чрез êîяòî Той ни èзêóïè â Õðèñòа. Затова ñëàâàта Áîæиÿ – òîва е Неговата поæåðòâователна ëþáîâ. Ето защо ние ìîæåì да âèäим èñòèíския îáðàç èëè õàðàêòåð Áîæèé â Õðèñòа. Áîã, òîва íå е îãъí, êîйòî иска да ни óíèщîæè. Áîã å ëþáîâ è Той æåëàå да ни ñïàñè è заðàäè òîва Той е изпратил при íàс Èñóñà Õðèñòà. Òъй êàто ние се доêîñíахме до âъïðîñà за âъïëъùåíèето на Õðèñòà, нека да ïðî÷åтеì òåêñòа от ïîñëàíèето êъм Åâðåите (10:5): «Заради това Õðèñòîñ, âлизайки в света, казва: «æåðòâа è ïðèíîс íå си поискал, но приготвил си ми òяëî». Този ñòèõ ни казва, ÷е Õðèñòîñ е дошъл в íàøия свят íå äа óâåêîâå÷è ñèñòåìата на æåðòâîïðèíîøåíята. Той е доøъë, за да покаже техния ñìиñъë. Затова в øåñòи ñòèõ ÷еòåì: «Âñåñъæåíèÿ è æåðòâи çà ãðяõ íå Ти са óãîäíи». Какво е имал впредвид àâòîðът на ïîñëàíèето êъм Åâðåите? Нали Áîã заповяда да се ïðèíаñяò æåðòâи? Òîãава защо да не Му са óãîäíи æåðòâите? Ïîради една единствена ïðè÷èíа - åâðåèте започнаха да разчитат, ÷е чрез æåðòâîïðèíîøåíèå ìîæе да çàñëóæат ñïàñåíèå.

Ние не трябва да повтаряме тяхната грешка по отношение на обрядите в Новия Завет, било то кръщение или тайнството на Господната вечеря. Това са символи, които са призовани единствено да ни напомнят и да сочат на реалността – Христос. Затова авторът на посланието ни уверява, че Бог не изпитва удоволствие от животински жертвоприношения. Той ги мрази, защото Той е Твореца на живия свят. Кръстната смърт на Христос бе най-високата цена за Бога – това Той искаше да ни покаже чрез жертвоприношенията, но самия обряд няма никаква стойност.

 ïîñëàíèето êъм Åâðåите (10:7) се казва: «Òîãава рекох: ето, èäа, (ïèñàíî е за Ìеíå в началото на книгата), да èзïъëíя, Боже Твоята âîëя». Това е öèòàò от 39 ïñàëì. Àâòîðът на ïîñëàíèето öèòèðа част от ïñàëìа, êàто ñ÷èòà, ÷е åâðåèте са çíàеëè целия пасаж. Нека да го пðî÷еòåì â ïñàëìите: «Æåðòâа è ïðèíîс Òи íå пожела; тяло ми приготви; âñåñъæåíèÿ è æåðòâи çà ãðяõ íå ïîиска. Òîãàва рекох: ето, èäа; â êíèæíия свитък е ïèñàíî за ìеíå: Жåëàя да èзïъëíя âîëята Ти, Áîæå ìîé, è Òâîят çàêîí е â ñъðöåто ми» (Ïñàëì 39: 7-9).

Ïîä çàêîí ñëåäва да разбираме Òîðата, ïъðâите ïеò êíèãи на Стария Çàâåò, â êîйòî се ñъäъðæàò âñички ñèìâîëи, óêàçâàùè íà ðåàëíîñòта. Êîãàто Èñóñ áеше íà çåìята, Той êàçà: «Аз íå съм дошъл да íàðóøа, а да èзïъëíя» (Ìàòåÿ, 5:17). За това ãîâîðè è 10 ãëàâà на ïîñëàíèето êъм Åâðåите. Âîëÿта Áîæия – òîва е íàøåто èзêóïëåíèå. Това виждаме и в Åâàíãåëèето îò Èîàí (3:17), ÷е «Áîã íå ïроводи Ñиíà Ñи на света, за да съди света, а за да бъде светът ñïàñåí ÷ðåç Íåãî». «Áîã изпрати Своя Ñиí (Åäèíîðîäеí), Êîйòî се ðîäè îò æåíа и се ïîä÷èíè на çàêîíа, за да èзêóïè ония, които бяха ïîä çàêîíа, та да ïîëó÷èм оñиíîâåíèåто» (Ãàëàòяни, 4:4).

 ïîñëàíèето êъм Åâðåите (10:8) се казва: «Като каза по-горе, æåðòâа и ïðèíîс, âñåñъæåíèя и æåðòâи çà ãðяõ, êîйòî се ïðèíаñÿò според çàêîíа, Òи íå пожела è íå Ти са угодни». Âñичко е преминало – òîва са îáðàçи. Много ÿñíî àïîñòîëа ïðåäñòàâÿ òезè îáðàçи â ïîñëàíèето êъм Åâðåите (9:9-10): «Тя (ñêèíèÿта) å îáðàç íà ñегашното âðåìå, през êîеòî се ïðèíаñÿò äàðове è æåðòâи, които íå ìîãат да направят приносителя съвършен â ñъâåñòта». Ñèñòåìàта на æåðòâîïðèíîøåíия íå ìîæå да ñïàñè. «А само с ястия и ïèòèÿ, è с ðàçни îìивания è телесни îáðеäè са óñòàíîâåíи, докле настане изправлението». È òàêа â ïîñëàíèето êъм Åâðåите (10:8) Ïàâåë ãîâîðи, ÷е жертвената ñèñòåìà íå ìîæå да ñïàñè ÷îâåêà.

 ïîñëàíèето êъм Åâðåите (10:9) ÷еòåì: «Ïîсле казва: Ето, дойдох да èзïъëíя âîëята Ти». Îòìåíÿ се ïъðâîто, за да ïîñòàíîâè âòîðîто. «Ïъðâîто» – òîва е ñèñòåìàта на æåðòâîïðèíîøåíèята - îáðàç. «Âòîðîто» – òîва е ðåàëíîñòта. Êàêто вече споменахме, ñâеòèëèùåто – òîва е Божия ìîäåë за спасение. Ìîäåëът е âàæен äî тогава, докато íяма ðåàëíа âåù. Êîãато се ïîÿâи ðåàëíîñòта, ìîäåëа ïðåñòàва да бъде öåíен, âие ìîæåòå да го ïîñòàâèòе íà âèòðèíа, за да ïîêàçвà, êàêъв е áиë проекта. Ïðîåêòа за ñòðîèòåëñòâо след като çäàíèåто е вече ïîñòðîåíî, ìîæе да се сложи в шкафа èëè да се хвърли â îãъíя. Êой от вас çíàå, къäå се íàмира ïðîåêòа на öъðêâата, êîяòî ïîñåùàвате? Ние не се íóæäàåì от íåго, той е бил íóæåí само тогава, êîãато çäàíèåто се е ñòðîяëî. Ðåàëíîñòта на ñâеòèëèùето е Èñóñ Õðèñòîñ.

Ñëóæбите в ñâеòèëèùåто íå приключиха съñ çåìíата ñëóæба на Õðèñòà. То âêëþ÷вà íåáåñíата ñëóæба è óíèщîæåíèåто на ãðåõà. Затова ние âñå още се íóæäàåì от îáðàçите на ñâеòèëèùето, за да âèäим в ïъëíота êàðòèíата на ïëàíà за ñïàñåíèе.

«Áëàãîñëîâåí да бъде Áîã è Îòåö на Ãîñïîäà íàø Èñóñà Õðèñòà, който ни áëàãîñëîâè â Õðèñòа с âñÿêо äóõîâíо áëàãîñëîâåíèå» (Åôåñÿíи, 1:3). Този òåêñò ïîêàçâà, ÷е âñичко íåîáõîäèìî за íàøåтî ñïàñåíèе се íàмира â Õðèñòа. Îáъðнеòå âíèìàíèå íà ãëàãîëа «áëàãîñëîâè». Той е използван в минало âðåìå – ãðъцки àîðèñò (òîва, което е минало веднъж завинаги). Той ни áëàãîñëîâè âñички, а íå ïîëîâèíата. Ñïàñåíèåто - òîва íå е îñåìäåñеò ïðîöåíòа Õðèñòîñ è äâàйсет ïðîöåíòа «аз», èëè äåâетдесет и äåâеò Õðèñòîñ è един ïðîöåíò «аз». Âñички áëàãîñëîâåíèя идват îò Áîãà, êîйòî ни «áëàãîñëîâè â Õðèñòа с âñÿêо äóõîâíо áëàãîñëîâåíèå â íåáåñàта». Той ни áëàãîñëîâè íå â íàøèте ãðåõîâíи òåëà, íî â Õðèñòа. «Като ни е èçáðàл в Него, преди съçäàíèето на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов» (Åôåñÿíи, 1:4). Êой îт нас е ñâÿò è íåïîðî÷åí? Íî â Õðèñòа ние сме ñâÿòи è íåïîðî÷íи. Аз желая да ви íàïîìíя ñòèõа от ïîñëàíèето êъм Åâðåите (10:10): «С тая воля ние сме îñâетени и чрез принасянето на Исус Христовото тяло еднаж завинаги».

 ïîñëàíèèето êъм Åôåñÿíите (1:4) се ãîâîðè, ÷е Áîã е ïðèãîòâèë òîва ïðåäи ñъçäàíèето на света. Това е Áîæèя ïëàí за íàñ. Âñичко, което Áîã е ïðèãîòâèë, Той ни го дава наведнъж. Той ни дава само едно – òîва от което се нуждаем - Èñóñ Õðèñòос.  Него имаме ïъëíî è ñъâъðøåíî ñïàñåíèå. Тази удивителна èñòèíà откриваме в ñâеòèëèùåто.  Õðèñòа ние âèждаме Áîæията ñëàâа, ïъëíа с áëàãîäàò è èñòèíа. Нека Áîã да ни áëàãîñëîâè, за да ïîçíàем èñòèíата è èñòèíàта да ни направи ñâîáîäíи.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница