Етапи на съставяне на бизнес план Етапи на бизнес-планиранетоДата10.04.2018
Размер105.11 Kb.
#66048

Етапи на  съставяне на бизнес план

 

Етапи на бизнес-планиранетоEТАП 1: Представяне на фирмата и нейните намерения-При разработването на този етап от бизнес-плана се преминава през следните  стъпки.

Стъпка 1.Представяне на идеята-На тази стъпка се изготвя представянето на фирмата пред потенциалните инвеститори и кредитори.Обяснява се как е достигнато до идеята за предлагания продукт или услуга,вижданията относно потребностите на клиентите,целите и стремежите при реализирането на идеята.Ако начинанието изисква привличането на инвеститори или кредитори,то е разумно до се представи и първоначална оценка на размера на капитала,който се търси,и начинът по който ще се управлява.

Структура на разработване:

·         Как се заражда идеята?

·         Защо се счита че тя ще успее?

·         Описание на задачата и на съответствието на предлагания продукт или услуга с потребностите на пазара.

·         Основни краткосрочни цели

·         Основни дългосрочни цели

·         Описание на задачите и плановете на работа

·         Преценка на необходимата сума с представяне на основните насоки на разходите.

Стъпка 2.Описание на дейността на фирмата-При изпълнението на тази стъпка се дава информация за това коя е фирмата ,за хората в нея –с тяхната квалификация и умения,за опита,който има,и се показва нейната пригодност.В случай,че фирмата вече съществува и извършва търговска дейност се подготвя информация за миналите резултати.

Структура на разработване:

·         Име на фирмата

·         Юридически статут на фирмата

·         Опит и умения в организацията ,които да подпомогнат начинанието.

·         Външни сътрудници,изпълнители и т.н. с достатъчно опит

·         Представяне на организационната схема с разпределение на отговорностите по функции

·         План за решаване на проблема с недостиг на хора или на квалификация за начинанието(ако има такъв)

·         Виждания за поддържането на мотивацията и лоялността на персонала в началния(най-натоварен) етап на работа

·         Необходими професионални консултанти(счетоводни услуги,правни услуги,патентно право, маркетинг,мениджмънт и т.н.)

·         Представяне на финансови резултати за вече действащ бизнес

Стъпка 3:Описание на продуктите или услугите-На тази стъпка се описват продуктите или услугите,които фирмата предлага или ще предлага на пазара.Описва се до какъв етап от разработването е достигнат и по какъв начин ще конкурират съществуващите подобни продукти или услуги на пазара.

Структура на разработване:

·         Подробно описание на продукта или услугата

·         Продава ли се на пазара?Ако не –какво трябва да се направи,колко ще струва пускането на пазара и колко време ще отнеме?

·         Притежава ли фирмата законова защита на продукта?

·         По какво се различава предлаганият продукт или услуга от подобните вече съществуващи на пазара?

·         Какви гаранционни условия и сервизно обслужване са предвидени при продажбата на новия продукт?

·         Съществува ли възможност на базата на предлагания продукт или услуга да се разработят нови допълващи продукти?

ЕТАП 2:Пазарни проучвания-На този етап вниманието се насочва към клиентите,конкурентите и пазарните условия,

както и към областите,към които трябва да се насочат проучванията.Пазарните проучвания са скъпоструващи услуги,за които се препоръчва да се направят преди началото на нов бизнес или преди въвеждането на нова стратегия,нови продукти,разширение и т.н.Това помага на организациите да спестят пари,време и усилия за коригиране на грешките. Проблемите на този етап се решават в три стъпки.

Стъпка 4:Клиентите Фирмата трябва да бъде наясно какви са нейните клиенти

Структура на разработване:

·         Териториално определяне на желания пазар

·         Кои потребности на клиентите задоволява продуктът или услугата на фирмата?

·         Изброяване и описание на основните типове клиенти на фирмата

·         Определяне на основните пазарни сегменти на фирмата

·         Съответствие на характеристиките на продукта или услугата на предпочитанията на клиентите от избрания сегмент

·         Описание на характеристиките на иноваторите (хората които са склонни да купят за първи път от нова стока)за избрания сегмент.

·         Описание на факторите, които влияят върху решението за покупка на предлагания продукт или услуга.

·         Характеристика на пазара-развиващ се или замиращ.Какъв е бил той за периода на изминалите,напр.5 год.?

·         Към какъв дял от този пазар се стреми фирмата като начало?

Стъпка 5:Конкурентите-

Структура на разработване:

·         Изброяване и кратка характеристика на фирмите които са преки конкуренти

·         Анализ на големината на пазарния дял,на печалбата и действията на конкурентите.

·         Определяне на относителните силни и слаби страни на конкурентите и сравнение между тях и предлагания бизнес.

·         Определяне ,на основа на горния анализ,на най-важните фактури за успех.

·         Дефиниране на уникалното в дейността на фирмата,което и дава предимство пред конкурентите.

Стъпка 6:Планиране на пазарното проучване-Целта на пазарното проучване е да се набере такава информация за клиентите и пазарите,която ще позволи на фирмата да реализира успешно навлизането на пазара или разширяването на дейността.

Структура на разработване:

·         Преглед на наличната информация за клиенти , конкуренция пазари и т.н.

·         Определяне същността на необходимата допълнителна информация и специфичните потребности от нея.

·         Определяне на вида проучване,което е необходимо да се извърши

·         Определяне на полевото проучване(анкета или интервю на улицата)

·         Определяне на времето и средствата,необходими за провеждане на пазарното проучване

·         Разпределение на отговорностите по провеждането на проучването

·         Кога ще е възможно да се използва набраната информация?

ЕТАП 3:Конкурентна бизнес-стратегия

Стъпка 7:Ценообразуване-

Структура на разработване:

·         Определяне на всички разходи ,свързани с производството и маркетинга на продукта

·         Изчисляване на постоянните и променливите разходи,свързани с предлагания продукт

·         Изчисляване на оптималната цена при съобразяване на разходите и на планираната норма на печалба.

·         Съпоставяне на изчислената цена с цената на конкурентите

·         Съществуват ли пазарни сегменти,които са по-слабо чувствителни към цената?

·         Съществува ли възможност да се образуват различни цени за различните пазарни сегменти,а оттам да се увеличи печалбата?

Стъпка 8.Реклама и промоция-

Структура на разработване:

·         Подготовка на материал за основните клиенти,който описва продукта или услугата

·         Изготвяне на съобщение за пресата относно появяването на фирмата на пазара.Изготвяне на списък на медиите.

·         Разработване на план за рекламата и промоциите ,в който трябва да се застъпи:

*Какъв резултат от рекламата се очаква? *Мотиви за провеждане на рекламна кампания

*Рекламни послания

*Предпочитани медии

*Схема за наблюдение на резултатите от рекламата

*Ориентировъчни разходи за реклама

·         Описание на вече извършени реклама и промоции във фирмата и на постигнатите резултати.Изводи.

Стъпка 9 Място и начин на дистрибуция-

Структура на разработване:

·         Определяне на вида и размера на необходимите помещения

·         Описание на местоположението на избраните помещения

·         Обосновка на избора от гледна точка конкурентното поведение.Предимства пред конкурентите

·         Разходи-закупуване,наем и т.н.

·         Съпоставяне на планирания оборот с този на конкурентните продукти

·         Застраховки на имуществото

·         Описание на необходимите помещения с оглед бъдещи потребности.План за решаване на проблемите.

·         Разработване на каналите за дистрибуция и начините за тяхното използване

ЕТАП 4:Дейности Стъпка 10 План на дейностите-В бизнес-плана се отделя сериозно място на всяка една дейност,която се предвижда да бъде извършена

Структура на разработване:

·         Определяне на тези ,които ще извършват продажбите

·         Описание на методите на продажби

·         Използвани рекламни и информационни материали

·         Организация на управлението и контрола на продажбите

·         Описание на процеса на продажбата-по възможност от различни гледни точки-на клиента,на спазването на взетите решения,на постигане на съгласие и т.н.

·         Описание на причините продуктът да се произвежда във фирмата или да се закупува от други.

·         Описание на производствения процес във фирмата и на процесите при основните конкуренти

·         Потребности от оборудване,характеристики на оборудването и примерна цена

·         Потребност от работна сила.Начини на набиране

·         Разработване на длъжностните характеристики,определяне на начина и равнището на заплащане, формите на обучение и квалификация на работната сила

·         Определяне на заместници на основните фигури във фирмата

·         Преглед на законите и на други нормативни документи,засягащи дейността на фирмата.

ЕТАП 5:Прогнозирани резултати-След формулирането на основната бизнес-стратегия,е необходимо да се извършат някои предвиждания и прогнозни изчисления за резултатите от фирмената дейност.

Стъпка 11.Прогнозиране на продажбите-

Структура на разработване:

·         Осигуряване на подробни данни за получените поръчки

·         Осигуряване на данни за възможните продажби по обем и клиенти

·         Проверка на прогнозните данни с помощта на резултати от пазарни проучвания

·         Подготовка на прогноза за продажбите по обем и стойност за всеки продукт или услуга от основния асортимент на фирмата за целия планов период,като за първите 2 години прогнозата е месечна,а след това тримесечна.

·         Подкрепа на прогнозните разчети с примери от дейността на други подобни фирми.

·         Оценка на пазарния дял,който ще се достигне при сбъдване на прогнозите.

Стъпка 12.Модел на счетоводен баланс-

Структура на разработване:

·         Разработване на модел на счетоводен баланс на фирмата

·         Изброяване и обяснение на предположенията,на които се градят финансовите прогнози

·         Разработване на примерен баланс при приемане на хипотезата,че прогнозните разчети са верни

Стъпка 13.Модел на приходите и разходите –

Структура на разработване:

·         Разработване на отчети за приходите и разходите за първите пет години с приемане на хипотезата,че направените предположения и предвижданията за обема на продажбите се сбъдват

·         Разработване на годишен отчет на приходите и разходите за плановия период при приетите хипотези

·         Разработване на анализ,в който се установява кои промени ще повлияят сериозно върху изпълнението на бизнес-плана:

*Спад в продажбите(%)

*Увеличаване на постоянните разходи(%)

 *Увеличаване на продажната цена(%)Стъпка 14.Модел на паричния оборот-

Структура на разработване:

·         Разработване на модел на паричния оборот за периода преди стартиране на бизнеса

·         Разработване на модел на паричния оборот за годините на плановия период, с приемане на предположението,че се достига прогнозираното равнище на продажбите

Стъпка 15.Анализ на приключването без загуба

Точката на приключване без загуба е моментът,от който фирмата започва да реализира печалба, т.е. постъпленията от продажбите започнат да превишават сумата на общите и променливите разходи. Обемът на продажбите който поставя началото на реализиране на печалба,се изчислява по формулата:

_FC_______________

BEP=(TR-VC)

Където :BEP-точка на приключване без загуба FC-постоянни разходи

TR-приходи от продажба на единица продукт VC-променливи разходи на единица продукт

Структура на разработване:

·         Разработване на анализ на приключването без загуба,като се използват получените данни от разработените модели на отчет на приходите и разходите

·         Разработване на варианти на за изместването на точката на приключване без загуба при увеличение или намаление с избран % на:

*обема на продажбите

*единичната продажна цена

*променливите разходи за единица продукция

*постоянните разходи

·         Проверка на изчисленията,извършени в стъпка 7,при нужда,на предполагаемата продажна цена.

Стъпка 16.Изисквания към финансирането-При формулирането на изискванията към финансирането е полезно да се отговори на следните въпроси:

*С каква цел се набират финансови средства?

 *Какъв вид финансови средства са необходими?*Кога са необходими средствата?

 *Какво предлага фирмата на потенциалните инвеститори?*Каква сигурност се предлага на потенциалните инвеститори

Структура на разработване:

·         На основата на финансовите разчети на фирмата се определя каква сума е нужна.

·         Сравнимост на търсената сума с парите,които фирмата влага като собствени средства-коефициент на задлъжнялост:

GR=TF ,където GR-коефициент на задлъжнаялост

 OF-собствени средства

        (OF+SF) TF-общо необходимите средства

        SF-средства на акционери или съдружници·         Предполагаеми източници на финансиране

·         Разработване на график за използване на средствата

·         Представяне на начините кога и как ще се изплащат заетите средства?

·         Какво се предлага на потенциалния инвеститор?

·         По какъв начин инвеститорите могат да напуснат бизнеса?

·         Необходимост от гаранции за всеки заем

ЕТАП 6:Контрол над бизнеса Стъпка 17.Контрол над финансите-

Структура на разработване:

·         Изисквана от закона система за водене на счетоводна отчетност

·         Определяне на главен счетоводител или счетоводна фирма за водене на счетоводство

Стъпка 18.Контрол над продажбите и маркетинга-

Структура на разработване:

·         Описание на използвания начин на контрол над продажбите

·         Други ,предвидени за внедряване начини за контрол над продажбите.

Стъпка 19.Контрол над други дейности-

Структура на разработване:

·         Описание на предвидени начини за контрол над други дейности

·         Обосновка на тяхната значимост

ЕТАП 7:Представяне на бизнес-плана-Представянето на бизнес-плана пред потенциалните кредитори или инвеститори преминава през няколко етапа:

·         Техническа подготовка-написване, редактиране, отпечатване, подвързия и т.н.

·         Подготовка на резюме.Ориентировъчния му обем е около 2 страници,като то трябва да съдържа следното:

*Представяне на фирмата и нейната готовност да се появи на пазара,вече постигнатите резултати,пазарните позиции,основните служители

*Представяне на продуктите или услугите,които фирмата възнамерява да продава и техните конкурентни предимства

*Обосновка на потребителското търсене на продукта и услугата, големина и растеж на пазарния дял *Дългосрочни и краткосрочни цели на фирмата и стратегии за тяхното достигане.

*Обобщени данни от прогнози за продажби,печалба и паричен оборот

*Необходими финансови средства

 *Изгоди за инвеститорите или кредиторите 
Каталог: 2010
2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
2010 -> Код на училище Име на училище


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница