Етапна връзка „Обход на гр. Малко Търново” от км 2+732. 37 до включването в път і-9 при км 364+331. 10 /съвпадащ с км 3+381. 06 – край на етапната връзкастраница1/5
Дата14.01.2017
Размер0.66 Mb.
#12665
  1   2   3   4   5
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА:
Етапна връзка „Обход на гр. Малко Търново” от км 2+732.37 до включването в път І-9 при км 364+331.10 /съвпадащ с км 3+381.06 – край на етапната връзка/
(съгласно Приложение №2 на Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/2011 г.)
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”


ИЗПЪЛНИТЕЛ: „П-ЮНАЙТЕД” ООД
УПРАВИТЕЛ:................................

(ПЕТЪР ПЕТРОВ)

Август, 2012 г.

При изготвянето на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение за „Етапна връзка „Обход на гр. Малко Търново” от км 2+732.37 до включването в път І-9 при КМ 364+331.10 /съвпадащ с км 3+381.06 – край на етапната връзка/”, са спазени изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно писмо на РИОСВ-Бургас с изх.№ 3122/30.05.2012г. трасето, предвидено за реализация на инвестиционното предложение, попада в границите на две защитени зони от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0002040 „Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.106/2008 г.) и BG0001007 „Странджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007 г.). Предложението попада и в границите на Природен парк „Странджа”, обявен със Заповед №РД-30/25.01.1995г. на министъра на околната среда и водите.

Въз основа на направената проверка за допустимост съгласно нормативната уредба по биологично разнообразие е установено, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002040 “Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-802/2008 г. на Министъра на околната среда и водите. Предвидените дейности по доизграждането на етапната връзка не противоречат на режимите, въведени със Закона за защитените територии и заповедта за обявяване на парка.

Информацията е съобразена и с изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие по отношение съвместяването на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС и преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони. Информацията е придружена с уведомление по чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

І.1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице

Агенция „Пътна инфраструктура”

БУЛСТАТ: BG000695089

І.2. Пълен пощенски адрес

Гр. София, 1000, бул. „Македония” № 3І.3. Телефон, факс, e-mail.

02/952 19 93І.4. Лице за контакти

Инж. Виктор ЛебановІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ІІ.1. Резюме на предложението

В момента обходният път на гр. Малко Търново няма връзка със съществуващото трасе на Път І-9, което го прави практически неизползваем, т.е. не може да изпълни основното си предназначение – да изведе автомобилния трафик извън границите на града.

Изграждането на „Обходен път на гр. Малко Търново” от км 0+000 до км 2+732.37 е завършено през 2011г. Извършеното строителство не е обвързано със съществуващия Път І-9 и към момента обходния път е без изход. С цел извеждане на движението извън чертите на населеното място, е необходимо двата пътя да бъдат свързани чрез изграждане на етапна връзка от км 2+732.37 до включването й в съществуващото трасе на Път І-9.

Новото трасе на етапната връзка е с дължина 0,649 км и преминава изцяло през територията на землището на гр.Малко Търново. При км 3+191.56 е проектирано триклонно кръстовище за връзка на обходния път с направлението ГКПП „Малко Търново” – Царево, като последното е подчинено на проектираната етапна връзка.

Основните параметри на етапната връзка съгласно Норми за проектиране на пътищата – 2000 са:

-Проектна скорост – 60км/ч

-Габарит на пътя

• пътно платно – 2 ленти по 3.50м плюс допълнителна лента с ширина 3.50м за тежкотоварното движение;

• банкети – 2 по 1.00м, в които водеща ивица 0.25м и стабилизиран банкет 0.75м;

• При насип с височина над 3.00м - банкети – 2 по 1.50м, в които водеща ивица 0.25м и стабилизиран банкет 1.25м;

• При дълбок изкоп в началото - ригола – настилката се уширява с 1.00м, от които 0.25м водеща ивица и 0.75м риголно отводняване;

-Максимален надлъжен наклон – 7% .

-Напречен наклон в права – 2.5%.

-Категория на движението – „тежко“.

С обекта не се засягат комуникации на техническата инфраструктура, собственост на други дружества, ведомства и институции.

ІІ.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Изграждането на обходен път на гр. Малко Търново от км 0+000 до км 2+732.37 е завършено през 2011 г. Извършеното строителство обаче не е обвързано със съществуващия път I-9 и към момента обходния път е без изход, което го прави негоден за ползване. Поради тази причина, с цел извеждане на движението извън чертите на гр. Малко Търново и повишаване безопасността на пътуване, е необходимо и целесъобразно двата пътя да бъдат свързани. За постигане на това следва да се изгради етапна връзка от км 2+732.37 до включването в съществуващото трасе на път I-9.ІІ.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Инвестиционното предложение за "Етапна връзка “Обход на гр. Малко Търново” от км 2+732,37 до включването в път І-9 при 364+331.10 /съвпадащ с км 3+381.06 – край на етапната връзка/ е пряко свързано с основния обект - обходен път на гр. Малко Търново от км 0+000 до км 2+732.37, както и със съществуващия път I-9.

При км 3+191.56 е проектирано триклонно кръстовище за връзка на обходния път на гр. Малко Търново с направлението ГКПП „Малко Търново” – Царево, като кръстовището е подчинено на проектираната етапна връзка.

Инвестиционното предложение за етапната връзка се изготвя въз основа на Техническо задание за изработване на парцеларен план от 2011 г., във връзка с актуализация на изработения през 2005 г. парцеларен план към проекта за обходен път на гр. Малко Търново. Обект на настоящото инвестиционно предложение са само новите площи за отчуждаване на необходимите земи от поземления фонд и частни имоти в обхвата на проектираната етапна връзка.ІІ. 4. Подробна информация за разгледани алтернативи

Тъй като настоящата проектна разработка представлява доизграждане на етапната връзка „Обходен път на гр. Малко Търново” с дължина 0,649 км до включването й в съществуващ Път I-9, възможностите за осъществяване на намерението са ограничени и не са разглеждани други алтернативи за местоположение на обекта.

Приемането на „нулева алтернатива” за инвестиционното предложение, равносилна на отказ от неговото реализиране, означава, че обходният път на гр. Малко Търново ще остане негоден за ползване.

ІІ.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Цялото инвестиционно предложение е разположено в землището на община Малко Търново. За целта ще бъдат трайно засегнати 5.559 дка земи от поземления фонд и 3.703 дка горския фонд.

Началото на участъка е при км 2+732.37, а краят е при км 3+381.06 - включването на етапната връзка в съществуващото трасе на Път І-9. При км 3+191.56 е проектирано триклонно кръстовище за връзка на обходния път с направлението ГКПП „Малко Търново” – Царево. Теренът, върху който ще се осъществи намерението, е без наличие на ерозионни участъци или свлачища. Не се пресичат повърхностни водни тела.Местоположение на етапната връзка (върху топографска карта)Разположение на проектираното трасе на етапната връзка спрямо изграденото трасе на обходен път на гр. Малко Търново (върху Google Earth)

Цялата дейност по реализацията на инвестиционното предложение ще се извършва в обхвата на проектираната етапна връзка.

Необходимите площи за временна дейност по време на строителството на този етап на проектиране не могат да се прецизират. Този въпрос се разглежда при утвърден работен проект, когато бъде представена програма за строително-монтажни работи (СМР) от фирмата-изпълнител на строежа. Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за пътищата, републиканските пътища имат ограничителна строителна линия от двете страни, която отстои на 25 м от края на ръба на платното. В тази площ се прокарват обслужващите пътища по време на строителство; могат да се разположат строителните машини или съоръжения за работата по строителството; да се складират или комплектоват строителните материали, както и да се складират отпадналите в процеса на работа материали. В рамките на тази ограничителна линия, строителните площадки могат да бъдат разположени във всеки един участък от пътната отсечка, съгласно съгласуван план.

При определяне на местата и площта на строителните площадки (ако се налага изграждането на такива) и местата за временно или постоянно депониране на излишните материали и изкопни земни маси, същите ще се съгласуват с община Малко Търново.


ІІ.6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет

На обекта ще бъдат извършени 3 основни вида дейности по доизграждането на етапната връзка – земни, асфалтови и пътни. С обекта не се засягат комуникации на техническата инфраструктура, собственост на други дружества, ведомства и институции. На следващата фигура е представена ситуацията на трасето (в т.ч. е приложена на електронен носител в DWG формат към настоящата информация).

Ситуация на етапната връзка

По време на строителните работи ще се използват плътен асфалтобетон тип А, неплътен асфалтобетон (биндер), битумизиран трошен камък и несортиран трошен камък. Те ще бъдат осигурени от лицензирани бази и бетонови възли.

По време на експлоатацията природни ресурси няма да се използват.

Пътна настилка ще се състои от следните пластове:

- Плътен асфалтобетон

- Неплътен асфалтобетон

- Битумизиран трошен камък

- Несортиран трошен камък

Отводняването ще се извършва с две колекторни системи, ситуирани в двата банкета на етапната връзка, които ще обхващат повърхностната вода.

При доизграждането на етапната връзка от землището на гр. Малко Търново ще бъдат засегнати 27 имота, от които трайно засегнатата площ е 5.559 дка земи от поземления фонд и 2 имота от горския фонд, от които трайно засегнатата площ е 3.703 дка. Площта за промяна предназначението е 3.929 дка от поземления фонд и 3.703 дка от горския фонд.ІІ.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Самото реализиране на инвестиционното предложение е свързано с изграждане на нова и промяна на съществуващата пътна инфраструктура. По същество предложението е за доизграждане на етапната връзка „Обходен път на гр. Малко Търново” и включването й в Път І-9, като ще бъде изградено и триклонно кръстовище за връзка на обходния път с направлението ГКПП „Малко Търново” – Царево. Подробно описание на предвижданията на инвестиционното предложение е направено в т. II.1 “Резюме на предложението”.ІІ.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Строителните дейности по изграждане на етапната връзка включват разделно отнемане на хумусния пласт и временното му съхраняване на депа, изкопни работи, същински строителни работи свързани с полагане на настилките, маркировка на платното, рекултивация на засегнатите площи встрани от етапната връзка. Конкретна програма за дейностите ще бъде изготвена и изпълнена от строителя.

Експлоатацията на етапната връзка, е свързана с преминаване на транспортен трафик, с цел осигуряване придвижването на пътници, стоки и товари.

Етапната връзка е с дългосрочна експлоатация, като на този етап не се предвижда нейното закриване, възстановяване на площите и последващо използване.

Общината контролира фирмата изпълнител на строителството за точното изпълнение на всички изисквания и препоръки в проекта.

ІІ.9. Предлагани методи за строителство

Фирмата изпълнител на строителството, на базата на основните технически параметри и необходимите дейности за изграждане на етапната връзка, ще предложи методите, съобразени с нейните възможности, които да отговарят на строителните изисквания за пътищата.

На този етап на проектиране е прието, че строителството на етапната връзка не изисква взривни работи, за които да се налагат представяне на допълнителни проекти. Не се засягат инфраструктурни съоръжения на други ведомства, поради което не се налагат измествания и реконструкции на такива.

ІІ.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

По време на изпълнението на строителството на етапната връзка, както и по време на експлоатацията и, не се предвижда използването на природни ресурси, в т.ч. полезни изкопаеми, повърхностни или подземни води.

За доизграждане на етапната връзка, по време на пътно-строителните работи ще се използват плътен асфалтобетон тип А, неплътен асфалтобетон (биндер), битумизиран трошен камък и несортиран трошен камък. Изброените строителни материали ще бъдат осигурени от лицензирани бази и бетонови възли. Предвидено е разделното отнемане, временното съхраняване и използването по предназначение на хумусния пласт.

ІІ.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране

Съгласно Наредба № 3 от 01.04.2004 г., относно класификацията на отпадъците:

1. При работата по изграждането на етапната връзка ще се генерират неподходящи за това строителство земни и скални маси, които ще се отнесат към код 17 05 04 Почва и камъни (несъдържащи опасни вещества). Част от земните маси ще бъдат обратно насипани. При определяне на мястото за депониране на частта земни маси, която няма да се използва за обратно насипване, трябва да се има предвид, че тези количества да бъдат оползотворени в други видове строителство. Местата за депониране на излишните количества земни и скални маси в процеса на строителство се съгласуват с Община Малко Търново.

2. В процеса на работа на пътностроителните машини, при тяхната експлоатация, поддръжка или ремонти, налагащи се при неизправности, има вероятност да се получат (макар и в минимални количества) отпадъци отнесени към групи: 13 01 използвани хидравлични масла, 13 02. Отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки; 13 07 Отпадъци от течни горива; 16 01 Излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт и отпадъци от разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка. Прогнози не могат да се направят, защото такива отпадъци биха се получили само при аварийни ситуации, които са непредвидими.

3. Обслужващият машинния парк персонал, работниците по трасето, а в последствие (по време на експлоатацията) пътуващите ще бъдат източник на отпадъци с код 20 03 01 смесени битови отпадъци. Количеството ангажирани на обекта работници е ограничено и ако приемем осреднените прогнозни норми за натрупване на битови отпадъци от табл. 1 на Наредба № 13 от 1998 г. ще се получат максимално количество ТБО на един работник по 0.05 м3 на месец, при това количеството е приравнено към жител на населено място, което предполага по-големи количества прогнозирани отпадъци. При тези условия, от 10 човека (приблизително количество работници в една строителна бригада) за този период от време ще се получат 0,5 м3/месец. Предвид малкия обхват на обекта, генерираните количества ТБО в процеса на строителство ще са незначителни и ще може да се поемат от местното депо за ТБО.

4. Допълнително по време на експлоатацията на етапната връзка, във връзка с нейното целогодишно поддържане от пътните служби, последната ще се явява постоянен генератор на отпадъци с код 20 03 03 отпадъци от почистване на улици. Почистването се прави по график от Областното пътно управление.

Събирането и извозването на отпадъците генерирани при различните видове дейности при строежа, а в последствие и при експлоатацията на етапната връзка се извършва със специализирани автомобили, които да ги транспортират съответно до:

- депо за ТБО (за битовите отпадъци от хората и тези от почистването на пътя по време на експлоатация);

- депо за строителни материали (за отпадъците получени по време на строителството).

Битовите отпадъци и отпадъците от почистването на пътните канавки ще се извозват със сметовози, по график, към предвиденото за целта депо за ТБО.

Образуваните отпадъци от обекта, ще се предават и транспортират от обекта, съгласно писмен договор сключен между фирмата – изпълнител на строителството и лица притежаващи съответните разрешителни за дейности с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително.


ІІ.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Мерките за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда се разглеждат в две групи, поради наличието на два основни етапа, водещи до въздействие върху околната среда:А. Разгледани мерки по време на строителството

Въздействието върху околната среда е свързано с необратимо нарушаване на геоложката основа по протежение на пътното платно, както и почвеното покритие и растителността над нея. Типът на ландшафта няма да се промени, доколкото трасето се развива в сравнително урбанизиран район.

Строителните работници ще бъдат изложени на шум и вибрации. Очаква се временно и локално запрашаване в рамките на строителната площадка. За предотвратяване и намаляване на тези въздействия трябва да се използват индивидуални средства за защита - прахови маски, шлемофони и др.

За строителните работници ще бъдат осигурени химически тоалетни, за чието периодично почистване ще бъде наета лицензирана фирма, която има догор с ВиК ЕООД.

Като неразделна част от проекта е разработен и План за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 за здравословни условия на труд.

Няма да се засягат терени извън посочените имоти.

Изграждането на етапната връзка е съобразено с инженерно-геоложките условия в района.

Всички изкопи ще бъдат обезопасени с огради и подходящо осветление нощно време, за да се избегнат злополуки с хора и животни.

Ще се разработи проект за озеленяване и ландшафтно оформяне на трасето на етапната връзка. Той е предмет на самостоятелна разработка и е неразделна част към техническия проект. Предвижда се подходяща за района растителност по откосите на пътя.

По време на изпълнение на строителните, предвид прогнозирания тежък трафик по обходният път на гр. Малко Търново, съответно по етапната връзка, ще бъде създадена такава организация на движението, осигуряваща неговата безопасност.

Генерираните по време на строителството отпадъци ще бъдат транспортирани до най-близкото депо въз основата на договор с лицензирана фирма и ще бъдат третирани съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците.Б. Разгледани мерки по време на експлоатацията

Постоянно въздействие на околната среда ще оказва трафика по пътя, което ще се изразява основно в отделяне на изгорели газове от двигателите на автомобилите, както и в шумово натоварване. Предвид отдалечеността от населени зони и други обекти, подлежащи на здравна защита, няма рискове и очаквани негативни въздействие по отношение на населението и човешкото здраве в резултат на реализирането на инвестиционното предложение.

По график на пътното управление в района трябва да се извършва почистване на отводнителните канали и канавки, за да се избегне затлачване и запушване.

С оглед предотвратяване на аварийни ситуации и намаляване на последиците при възникване на инциденти трябва да се изготви проект за организация на движението, като за периода на експлоатация се предвиждат редица мерки.

- осигуряване на отлична видимост по цялата дължина на етапната връзка;

- надлъжни и напречни наклони на повърхността на настилката, позволяващи безопасно движение при скорости дори по-високи от допустимата;

- пътно покритие, осигуряващо добро сцепление на гумите на автомобилите с пътната настилка;

- ефикасно отводняване и бързо отвеждане на дъждовните води от пътното платно;

- на всички опасни места е предвидена предпазна еластична ограда;

- в проекта за вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка да се предвидят знаци и маркировка за своевременно предупреждаване на водачите на МПС за характера и опасностите на участъка.ІІ.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Инвестиционното предложение за изграждане на етапната връзка не предполага други дейности освен строителните по време на изграждането. След пускане на съоръжението в експлоатация няма друга дейност, освен обслужването на автомобилния трафик.ІІ.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение не засяга обекти и комуникации на други ведомства и не е свързано с необходимост от измествания, реконструкции на такива.

Инвестиционното предложение не засяга повърхностни и подземни водни обекти и за реализирането му не се изисква разрешително по реда на Закона за водите.

За реализирането на предложението е необходимо получаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.ІІ.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

При изграждането на новопроектираната етапна връзка дискомфорт под формата на прахово и шумово замърсяване ще се получи за периода на строителството. Дискомфортът ще се отрази единствено върху работниците, участващи в строителството, предвид, че най-близките населени зони на гр. Малко Търново са на разстояние повече от 1,3 км в източна посока.

По време на експлоатацията ще се получи замърсяване на околната среда от трафика по етапната връзка, което ще се изразява основно в отделяне на изгорели газове от двигателите на автомобилите, както и в шумово натоварване за района. Въздействието обаче ще е положително за населението на гр. Малко Търново, тъй като благодарение на етапната връзка „Обходен път на гр. Малко Търново”, движението и основният трафик ще бъдат изнесени извън регулационните граници на града.

Дискомфортът предизвикан от строителството и експлоатацията за представителите на фауната в района ще бъде аналогичен на съществуващия към момента, предвид настоящата експлоатация на съществуващия път I-9.Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница