Етиологичен факторДата14.03.2018
Размер260.77 Kb.


Етиологичен фактор

Лекари-специалисти, участвуващи в медицинските прегледи

Лабораторни изследвания


задължително

по показания

задължително

по показания

1

2

3

4

5

1. Олово и неорганичните му съединения

терапевт, невролог, стоматолог акушер-гинеколог

офталмолог

ДАЛК, олово в кръв

Нв, свободни еритроцитни порфирини, базофилно пунктирани еритроцити, ретикулоцити, ДАЛК, дехидраза, глутатион, олово в урина, копропорфирини, коеф. на недоокисление в урина.ЕКГ

2. Тетраетилолово, течност, етилизиран бензин, етилова

невролог-терапевт, стоматолог

психиатър

ДАЛК в урина, олово в кръв

Нв, свободни еритроцитни порфирини, базофилно пунктирани еритроцити, ретикулоцити, ДАЛК, дехидраза, глутатион, олово в урина, копропорфирини, коеф.на недоокисление в урина; ЕКГ

3. Живак (органични и неорганични съединения)

невролог, терапевт, стоматолог акушер-гинеколог, офталмолог
урина — отн. тегло, албумин, живак в урина

Нв, протеинограма с общ белтък, глутатион (или сулфхидрилни групи в се рум), хлориди в серум или в урина, урея в серум, Аф и, ГОТ в урина, коеф, на недоокисление в урина, остатъчен азот в урина, алкално-киселинни параметри (стандартен бикарбонат и излишък от основи).

4. Манган и неговите съединения

невролог, терапевт

рентгенолог, акушер-гинеколог

Нв, манган в урина, флуорография на белите дробове

левкоцити с диференциално броене, манган в серум, ХЕА, АФ, рО2, НбО2, 17 кетостероиди, метионин и цистеин в серум, ретикулрцити, ЕМГ и ЕЕГ

5. Хром, хромова кисели, съединения и сплави

оториноларинголог

терапевт, дерматолог, офталмолог, стоматолог

Урина – относително тегло, албумин

Нв, левкоцити, ДКК, СУЕ, урина — пълно изследване, ХЕА, рентгенография на белите дробове

6. Арсен и съединията му

терапевт, оториноларинголог, дерматолог, стоматолог

невролог, акушер-гинеколог, офталмолог

Нв, еритроцити, арсен в урина

глутатион, уробилин в урина, билирубин в кръв, СГОТ, СГПТ

7. Селен, телур и съединения- та му

терапевт

офталмолог, дерматолог, оториноларин-голог, невролог, акушер-гинеколог

глутатион или сулфхидрилни групи в серум, Нв, левкоцити

селен и телур в кръв, белтък и белтъчни фракции, уробилин в урина, билирубин в кръв, СГОТ, .СГПТ рентгенография на бе­лите дробове

8. Фосфор и съеди-ненията му

терапевт, стоматолог

невролог, офталмолог, ото-риноларинголог

Нв, уробилиноген, калции в урина

Еритроцити, глутатион, холестерин, СГОТ, СГПТ, рентгенография на костита

9. Суперфосфати и преципитати, нитрофосфорни торове

терапевт

оториноларинголог, стоматолог, офталмолог

флуорография, калций в серум

рентгенография на дългите кости, рентгенография на белите дробове

10. Мъчнотопими редки метали: ванадий, .волфрам, кобалт, молибден, титан и цирконий

терапевт

оториноларин-голог, невролог, офталмолог, дерматолог

Нв, урина — общо изследване

еритроцити, левкоцити, ДКК; урина — седимент, изследване на съответния метал в кръв или урина; рН на носен секрет, рентгенография на белите дробове

11. Кадмий и съединенията му

терапевт, стоматолог

оториноларин-голог, акушер-гинеколог

кадмий в кръв, урина, — белтък (количествено), захар

кадмий в урина; Нв, еритроцити, глутатион АФ, КФ, ЛАП и лизозим в урина; калций и фосфор в урина

12. Берилий и съединенията му

терапевт ото риноларинголог

дерматоло офталмолог, невролог, акушер-гинеколог

Нв, левкоцити, рентгенография на гръдния кош, дишане — ФЕО, ВК

РУЕ алергологични проби

13.Редки земни елементи

терапевт

фтизиатър

флуорография, дишане — ФЕО ВК

рентгенография на белите дробове, газов анализ на кръвта

14. Талий и съединенията му

Терапевт, невролог, дерматолог

психиатър, акушер-гинеколог, офталмолог
СУЕ, ДКК, СГОТ СГПТ, урина — белтък, седимент

15. Никел и съединенията му

Терапевт, дер матолог

Оториноларин-голог

Нв, левкоцити, флуорография (в прахови произв.), дишане — ФЕО1 ВК

СУЕ, ретгенография на гръдния белите дробове и на околоносните кухини, рН на. носен секрет

Никелов карбонил

терапевт

невролог, оториноларйнголог, дерматолог

Нв, левкоцити

СУЕ, ретгенография на кош и на околоносните кухини, рН на носен секрет СУЕ, магнезий в урина

17. Магнезий

терапевт

невролог

Нв, левкоцити, магнезий в серум

СУЕ, магнезии в урина

18.Флуор и съединенията му

.терапевт, оториноларинголог, стоматолог

рентгенолог

Нв, калций в урина

левкоцити, ДКК, АФ, калций в серум, уробилин и флуор в урина, рН на носен секрет, алкално-кисе-линно състояние, рентгенография на белите дробове и костите

19. Хлор и съединенията му

терапефвт, стоматолог

офталмолог, оториноларинголог

Нв, левкоцити

СУЕ, ретгенография на белия дроб; дишане – ФЕО1,ВК, спирография, алкално-киселинно равновесие

20. Производство и системна употреба на сярна, серниста, солна и азотна киселина и на техните анхидрити

терапевт, оторинсаларинголо стоматолог

Офталмолог, дермалог

амоняк, титрационна киселин-ност, вит. С в урина, флуоро-графия и алкално-киселии-но състояние на кръвта

Нв, еритроцити, сулф Нв, мент Нв, рН и захар в урина, дишане — ФЕО,, ВК

21. Перхидрол

Оториноларинго-лог дерматолог терапевт
Нв, урина —общо

еритроцити, левкоци-ти, ДКК, рН на но­сен секрет

22.Серовъглерд

терапевт, нев-ролог, офталмолог, акущер-гишеколог

Психиатър,оториноларинголог

йодазиден тест, белтък и захар в урина, тиурея, холестерин

бета-липопротеини, НЕМК, 3-глицериди, церулоплазмин, мед, цинк, магнезий в се­рум, МАО в серум, серотонин, андрена-лин.норадреналин, 5-. ХИОК и сулфати в урина, натоварване с дисулфирам или ами-нопирин; ЕКГ, ЕМГ, осцилография

23. Сероводород

офталмолог невролог, терапев
Сулф Нв

левкоцити, сулфати и урина

24. Циановодородна киселина и съединенията и

терапевт

невролог, офталмолог

тиоцианити в урина

Нв, левкоцити, ДКК, глутатион, кръвна за хар, сулфхидрилни групи в серума; урина — общо изследване и сулфати

25. Нефт и нефтопродукти, газове от нефтопреработка

терапевт, невролог

офталмолог,оториноларин-голог

Нв, СОНв, холестерин

еритроцити, глута-тион, уробилиноген в урина, трансаминази, ГГТП

26. Наситени и ненаситени мастни въглеводороди

терапевт, невролог

кардиолог, дерматолог, акушер-гинеколог

Нв, СОНв, вегетологични проби

ернтроцити, СГОТ, СГПТ, ГГТП, АФ, ЛАП, фибриноген; ЕКГ, осцилография

27. Халогенни производни на мастните въглеводороди

тефапевт, невролог

дерматолог, офталмолог

Нв, левкоцити, 3-хлороцетна киселина и 3-хлоретанол в урина (при 3-хлоретилен)

тромбоцити, СГОТ, СГПТ, АФ, ОКТ, Л ДХ, холестерин

28. Амидо- и нитропроизводнина мастните въглеводороди (диетиламин, етиламин идр)

терапевт

дерматолог, невролог

Нв, левкоцитн, уробилиноген в урина

СУЕ

29. Формалдехид, фенол, фор-малдехидни смоли

терапевт оториноларинголог, стоматолог

невролог, офталмолог, дерматолог

формалдехид в кръв или ури­на; урина — отн. тегло, бел­тък, титрацион-на кнселинност, фенол

алкално-киселишю състояние на кръвта," урина — СГОТ, СГПТ, ХЕА, креатинин, глутатион, сулфхидрилни групи; урина — мравчена и глюкоро-нова к-на, фосфати: рентгенография на бе- лите дробове; епику-танно тестуване (при постъпв. на работа)

30. Хексоген

терапевт, ото-риноларинголог, офталмолог

невролог, дерматолог
левкоцити, ДКК, алкално-киселннно състояние

31. Фурфурол, 2-метилфуран (силван)

терапевт

невролог, офталмолог

Нв, левкоцити

СУЕ

32.Хидразин и съединенията му

терапевт, невролог. терапевт

дерматолог

Нв, метНв, левкоцити

ДКК, ретикулоцити, флок. проби, СГОТ, СГПТ

33. Ароматни въглеводороди (бензол, толуол, ксилол и техни хомолози)
стоматолог офталмолог, акушер-гинеко-лог

Нв, еритр., левкоцити, ДКК, тромбоцити, фенол и хипурова к-на в урина

безофилно пункт., еритр., ретикулоцити, глутатион, ХЕА, общи масти, холестерин, НЕМК, фосфолициди, време на кървене и съсирване, глюкуро-нова к-на и сулфати в урина

34. Халогенни производни на ароматните въглеводороди (нафталини, дифенили, хлорбензол и др.)

терапевт, дерматолог, невролог
Нв, сулфНв мет Нв

левкоцити, ДКК, флок. проби, СГОТ, СГПТ, ЛАП

35.Амидо- нитро- нитрозопроизводни на ароматните въглеводороди (ТНТ, ДНТ, ДНФ, анилин, толуидин, нитробензол и др.)

терапевт, офталмолог

Оториноларинголог, дерматолог, гастро-ентеролог, акушер-гинеколог.

Нв, метНв, телца наХайнц, пара-аминофенол вурина

левкоцити, ДКК, глу­татион, ХЕА, СГОТ, СГПТ, АФ, ОКТ; уро-билиноген в урина

36. Бензидин, диазидин, алфа-нафтиламин

терапевт

невролог, дерматолог, гастроентеролог, аку-шер-гинеколог

Нв, левкоцити

СУЕ, цистоскопия

Никотин и никотинова киселина


невролог, терапевт, оторино-ларинголог

дерматолог, офталмолог, акушеро-гинеколог

Нв, урболино-ген в урина

левкоцити, ДКК, ХЕА, никотин в кръв или урина

Урсол и урсолови багрила

терапевт, дер­матолог

оториноларин-голог, алерголог

Ео — абсолютен брой; дишане — ФЕОь ВК

Нв, левкоцити, ДКК, алергологични проби; рентгенография на бе­лите дробове

Каменовъглени смоли, катран, шистови смоли, антрацен и креозотово масло

дерматолог

терапевт, невролог, офталмолог, уролог

Нв, Ео — абсолютен брой

левкоцити, ДКК

40.Епоксидни смоли, лепила

дерматолог, терапевт

невролог, ото-риноларинголог

Нв, левкоцити, СГОТ, СГПТ

СУЕ, Ео — абсолютен брой, ДКК, ГГТП, алергологични проби, спирометрия

41.Силикоорганични съединения (алкиларил-хлорсилани и етоксисилани)

терапевт, оториноларинго-лог

невролог, офталмолог

флуорография, левкоцити

Нв, рентгенография на белите дробове

42.Синтетичен каучук и всички видове от изходните му продукти

терапевт, ото-риноларинголог

невролог, дер­матолог

Нв, левкоцити; урина: уроби-линоген, баде-мена и фенил-глиоксалова к-на

билирубин, глутатион, ХЕА, МАО, сулфати в урина, олфактомет-рия

43. Каптакс, Тиурам, неозам, други органични ускорители и средства, подобряващи физикохимичните свойства на каучука

терапевт, невролог

дерматолог

холестерин, тимолова проба; урина — тиоурея

билирубин в кръв флок. проби, СГОТ, СГПТ, фосфолипиди, Нв, левкоцити, сулф Нв, урина — диетил-дитиокарбамати, натоварване с аминопирини

44. Синтетични влакна, и пластмаси

терапевт

невролог, оториноларинголог

Нв, еритр., левкоцити, СУЕ;

дишане — ФЕО, ВК, ДКК

а) полиакрилнитрилни влакна — булана
акушер-гинеко-лог

урина — общо изследване; флуорография
б) полиамидни влакна — видлон

терапевт

невролог, ото-риноларинголог, акушер-гинеко-лог

Ео — абе. брой, уробили-ноген в урина, вегетологични проби

еритр., левкоцити, ДКК, Нв, СУЕ, про-теинограма, СГОТ, СГПТ; урина — фенол и глюкуронова к-на

в) производни на полиуретан -дунапрен

терапевт

невролог, ото-риноларинголог, акушер-гинеко-лог

Ео — абе. брой, флуоро­графия

Нв, еритр., левкоцити, ДКК, РУЕ, рентгенография на белите дробове; дишане — ФЕО,, ВК

г) полиестерни влакна —ямболен

терапевт

невролог, ото-риноларинголог, акушер-гинеко-лог

урина — общо изследване, уробилиноген, билирубин

Нв, ерит., левк., ДКК, СГОТ, СГПТ, билирубин, урея, формалдехид в урина

д) поливинилхлоридна смола

терапевт, невролог

рентгенолог, гастроентеролог

левкоцити, тромбоцити, ГТТП; урина — общо изследване; капиляроскопия ч студова проба

Нв, ерит., време на кървене и съсирване, крадна захар, СГОТ, СГПТ; натоварване с аминопирин; рентге-нография на пръстите и китките на ръцете,

е) полиетилен и полипропилен

терапевт

невролог

левкоцити, СУЕ, урина — уробилиноген и билирубин

ЕКГЕо — абе. брой, СГОТ СГПТ, флуо­рография

ж) полистирол и стъклопласти

терапевт

оториноларин-голог, дерматолог

Ео — абсолютен, брой, СУЕ; урина — ба­демова и фе-нилглиоксало-ва киселина

флуорография, диша­не — ФЕО1 ВК

з) карбамид-формалдехид-на смола и пластмаси

терапевт, дерматолог

алерголог, ото-риноларинголог

Е6 — абсл. брой, формалдехйд в кръв, СУЕ; урина — титрацйонна киселинност

алкално-киселинно състояние на кръвта флуорография; диша не — ФЕО, ВК РУЕ, рентгеногрйфи: на белите дробове

45. Метилметакрилати (органично стъкло, акропласти)

терапевт

дерматолог, оториноларин-голог, офталмо-молог, невролог

Нв, левкоцити, флуорография
46. Пестициди:

терапевт

офталмолог

ХЕА

билирубин в кръв

а) фосфорорганични

невролог

офталмолог, дерматолог, стоматолог
СГОТ, СГПТ, А(5 ОКТ, ГГТП, бро!. сулфалеинова проба

б) хлорорганични

терапевт, невролог

офталмолог, дерматолог, стоматолог, оториноларин-голол

ГГТП, СГПТ, АФ, ХЕА, бета — липопротеини

протеинограма, ЛД1 глутатион (или сулс хидрилна група), бре сулфалеинова проба

в) дитиокарбамати

терапевт, невролог, дерматолог

офталмолог, стоматолог, ен-докринолог

йодазиден тест

ГГТП, серотонин, МАО, кортизол, урна — 5 — ХИОК, тиоурея; йод-131 стимул;

47. Кварц и съдържащи кварц руди: бели сажди,, кизелгур, азбест и други силикати Различни видове прах: въглища, барит, калий, амонит, мин. филц, вълна, стъклена вата, лен, коноп и др

терапевт

оториноларинголог, дерматолог, офталмо лог, фтизиатър

флуорография на белите дробове, дишане – ФЕО, ВК, СУЕ

Нв, левкоцити, рен генография на бели дробове, рН на нос секрет, алергологич проби

48. Работа в спасителните служби на мини, в химич ни и металургични заводи

терапевт, невролог, хирург, офталмолог

оториноларин-голог, дерматолог

Нв, СУЕ, флу-орография, дишане — ФЕО, ВК

профилирани изследвания в зависимост от производството

49. Антибиотици, хормонални препарати, аминазин, плесенни гъби и ензимни препарати

а) аминазин синестрол, хормонални препарати

терапевт, дер-матолог

невролог, аку-шер-гинеколог

Ео — абс. брой

Нв, левкоцити, ДКК, СУЕ, алергологични проби

б) антибиотици и техните концентрати, плесенни гъби, ензимни препарати

терапевт, дерматолог

алерголог

Нв, левкоцити Ео — абе. брой

тромбоцити, ДКК, СУЕ, алергологични проби

50. Бубено производство

терапевт, офталмолог

оториноларин-голог, дерматолог

Нв, Ео — абе. брой, флуорография на белите дробове

левкоцити, ДКК, СУЕ, дишане — ФЕО и ВК; изследване на зрителна острота

51. Производствени местни общи вибрации

невролог терапевт, оториноларинголог, ортопед

акушер-гинеколог, ревматолог

капиляроскопия, студова проба, вибросетивност

Нв, левкоцити, СУЕ, СГОТ, протеиногра-ма; урина — 5 — ХИОК, 17 кетостеро-иди; аудиометрия, осцилография, рентгенография на крайниците и на шийните прешлени, адренали-нова и ревулзивна проба, реография, ЕКГ

52. Работа при интензивен производствен шум

оториноларинголог, невролог

терапевт, аку-шер-гинеколог

аудиометрия,

ЕКГ

Работа с източници на електромагнитни вълни —радиочестотни

терапевт, невро-лог, офталмолог

акушер-гинеко-лог

Нв, еритр., тромбоцити, протеинограма

офталмоскопия, биомикроскопия, ЕКГ, осцилография, електролити в серум

54. Работа с радиоактивни вещества, източници на йонизиращи лъчения

терапевт, невролог, дерматолог, хирург, офталмолог

оториноларин-голог, акушер-гинеколог

Нв, еритр., тромбоцити; урина — белтък, уробили-ноген

еритроцити, ДКК, ре-тикулоцити, време на кървене и съсирване, морфология на кръвните клетки, ЕКГ, ос-цилиография, капи-ляроскопия

55. Работа в производството и приложението на оптични квантови генератори — лазери

терапевт, невролог, офталмолог
Нв, левкоцити, офталмоскопия

тромбоцити, еритроцити, биомикроско-пия, ЕКГ

56. Работа с ултразвук

терапевт, невролог

оториноларин-голог, офталмолог

Нв, левкоцити, тромбоцити

Вегетологични проби, протеинограма, йоно-грама

57. Работа, свързана с повишено атмосферно налягане (в кесони и барокамери и водолазна работа)

терапевт, ото-рнноларинголог, невролог, офталмолог

ортопед, рентгенолог

Нв

левкоцити, СУЕ, рент-генография на Селите дробове и големите стави, осцилографния

58. Дейности, изискващи значително зрително напрежение

офталмолог

невролог

определяне на зрителна острота и рефрак-ция

степен на хетерофория

59. Работа със системно продължително напрежение на гласовия апарат

оториноларинголог
индиректна ларингоскопия

стробоскопия

60. Системна работа при висока температура и интензивно топлинно излъчване

терапевт, офталмолог

невролог, дерматолог, оториноларинголог, стоматолог

Нв, урина — титрационна киселинност, ацетон

хематокрит еритро-цити, левкоцити, ДКК, алкално-киселинно равновесие на кръвта, електролити в серум, холестерин; урина — уробилиноген; ЕКГ

61.Целогодишна работа при минусови температури за повече от половин работен ден

интернист, невролог

офталмолог, съдов хирург

капиляроскопия, студова проба, осцилография

реография на крайниците

62. Работа по изсичането и свличането на дървения материал, транспортирането и обработването му

терапевт, хирург (ортопед)

невролог, ото-риноларинголог

капиляроскопия, студова проба (при работа с моторни резачки), вибросе-тивност Нв, СУЕ

както при работа в контакт с вибрация

63. Работа в морския нефтодобив

терапевт, хирург

оториноларин-голог, офталмолог

Нв, изследване на вестибуларния апарат

левкоцити, тромбоцити

64. Работа на височина и с издигане на височина (върхолази) и при обслужване на подемни съоръжения

терапевт, невроролог, оториноларинголог офталмолог

хирург (ортопед)

Нв, изследване на вестибуларния апарат:

левкоцити, СУЕ; ЕКГ

65. Работа по обслужването на действуващи електро технически - устройства под високо напрежение и на височина

терапевт, оториноларин- голог

невролог, офталмолог

Изследване на вестибюларния апарат:спонтанен и позиционен нистагъм с провокация: сензибилиз. Ромберг, статокинетични проби: Ромберг, Унтербергер, Бабинскн— Вайл и др. Нв, левкоцити, СУЕ

аудиометрия, калорична проба, ККГ, осцилография

66. Работи, свързани с непосредствено обслужване на вътрецеховото движение на подвижни железопътни композиции (локомотивно-кон- дукторски и композиционни бригади, диспечери, стрелочници, кантонери, техн. контрольори)

терапевт, ото-риноларинголог, офталмолог

невролог

изследване на зрителна острота, аудиоме-трия

отоневрологично из­следване (съобразно с налияните вредности в работната среда)

67. Дейности, свързани с ускорения, скорости, тласъци и оптокинетични въздействия

оториноларин-голог, невролог

офталмолог

изследване на зрителна острота, на вестибуларния апарат, аудиометрия

електролити в серум

68. Работа в контакт с пато­генна микрофлора и инфекциозни материали

терапевт

дерматолог, алерголог, пулмолог

левкоцити, ДКК, СУЕ, флуорография

серологично изследване съобразно с вида на обслужваните животни и наличността на зоонози

69. Работа, свързана с усилено и системно натоварване на мускулите,лигамен-тите,сухожилията и фасциите,на костите и ставите

хирург (ортопед), невролог

терапевт, рентгенолог

Динамометрия

рентгенография на крайниците и гръбначния стълб; СУЕ; АСТ, Валер—Рооз, вегетологични проби

70. Апаратчици, обслужващи съдове под налягане

терапевт, офталмолог, оториноларинголог

невролог

аудиометрия

левкоцити; рентгенография на белите дробове

Работа по тютюневи насаждения

терапевт

невролог, оториноларинголог, акушер-гинеколог

Нв, левкоцити, СУЕ

рентгенография на белите дробове

72.Свързочни работници:

а) телеграфисти на апарати от всички системи, машинописки на телеграми, радиотелеграфистиоториноларин-голог, невролог, офталмо­лог

терапевт, ортопед

Нв, левкоцити, СУЕ: изследване на зрителна острота

аудиометрия, осциография, рентгенография на ръцете

б) радиооператори, телефонисти от всички названия,пътуващи работници с пощенски вагони и придружаващи пощата в автоколи

офталмолог, невролог, оториноларинголог

терапевт, ортопед

Нв, левкоцити СУЕ

рентгенография на ръцете,осцилография, аудиометрия

в) сортировачи

офталмолог,

невролог, ортопед

Нв, левкоцити, СУЕ

рентгенография на ръцете

г) пощальони по доставка на кореспонденция, на печатни издания, телеграми и колети

терапев

офталмолог, ортопед

Нв, левкоцити, РУЕ

-

73. Работа в районите на Крайния север

терапефт,хирург,офталмолог, оториноларинголог,невролог,стоматолог,дерматолог,акушер-гинеколог

-

Нв левкоцити, СУЕ, ЕКГ, флуорография или рентгенография на белите дробове, проби на Манту, Васерман, чревни паразити и бактерии

-

74. Работа, свързана с използуване на строително-монтажен пистолет

терапевт, невролог, хирург (ортопед)

офталмолог, оториноларинголог

СУЕ, капиляроскопия, студова проба

аудиометрия, изследване на зрителната острота и очни дъна

75. Полеви, геолого -проучвателни, топографо-геодезични и други работи в отдалечени, малко населени,труднодостъпни, заблатени и планински райони

хирург, терапевт, отори-ноларинголог, невролог, офталмолог, аку-шер-гинеколог

стоматолог

Нв, еритроцити, левкоцити, СУЕ, ЕКГ, флуорография или рентгенография на белите дробове,
76. Работа по механичното оборудване: стругове, пистолети, фрези и други машини, както и на щамповъчни преси

невролог, терапевт
Нв, левкоцити, СУЕ

рентгенография ставите
Каталог: documents -> documenti -> vhod -> vsi4ki -> 9Med pregledi
vsi4ki -> Първа предмет и обхват
vsi4ki -> Наредба за медицинската експертиза
vsi4ki -> П л а н за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица
vsi4ki -> Инструкция за безопасна работа с товароподемен кран
vsi4ki -> Н о м е н к л а т у р а №2 на лични предпазни средства
vsi4ki -> А н а л и з на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд в
vsi4ki -> П р о г р а м а за организиране и провеждане инструктаж на работното място
9Med pregledi -> Списък на медицинските противопоказания за постъпване на работа в производства и професии с вредни за здравето условия и фактори


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница