Етири годишното изпълнение на Плана за управление (2004 2008г.)страница1/6
Дата11.03.2018
Размер0.92 Mb.
#62000
  1   2   3   4   5   6

Четири годишното изпълнение на Плана за управление (2004 – 2008г.)

Дирекция Национален парк “Пирин, Министерство на околната среда и водите

Д О К Л А Д

От инж. Георги Грънчаров – Директор на

Дирекция “Национален парк Пирин”Относно: четири годишното изпълнение на Плана за управление на

Национален парк “Пирин”, за периода 2004 – 2008г.


Юли, 2008г.

гр. Банско

I. История на Национален парк “Пирин”
Пирин е планина със специфичен алпийски характер, с богато растително и животинско разнообразие, с много ендемитни и реликтни видове. На това основание Главно управление на горите при Министерски съвет със заповед №3074 от 08.11.1962г. обявява като Народен парк “Вихрен”, територия с площ 9736ха., която обхваща най-високите и атрактивни части на планината.

По-късно Министерство на горите и опазване на природната среда(МГОПС) със заповед №3011 от 30.09.1974г. увеличава площта на защитената територия до 260413,8ха. и я обединява под името Народен парк “Пирин”.

През годините на своето съществуване площта на територията в Парка неколкократно е увеличавана (Заповед №594/03.03.1976г. на МГОПС - 26 479.8 ха; Заповед № 1036/17.11.1987г. на КОПС при МС – 40 066.7 ха ). Така се стига до 09.12.1982г., когато поради богатото си биологично разнообразие и висока природно- научна и културна стойност, НП “Пирин” е записан под №225 в списъка на ООН за Националните паркове и еквивалентните на тях резервати. През 1983г. със заповед на ЮНЕСКО Паркът е включен в Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство с площ от 26 423.8 ха.

Със заповед №395 от 15.10.1999г. на Министъра на околната среда и водите Народен парк “Пирин” е прекатегоризиран в Национален с площ от 40332.4 хаII. План за управление на НП “Пирин”
Национален парк “Пирин” е втора категория защитена територия, съгласно международната категоризация на IUCN. В този смисъл, съобразно с европейските изисквания, българското законодателство / чл.55 от Закона за защитените територии(ЗЗТ) и чл.4 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии/ и съвременните тенденции в управлението на защитените територии, в периода 2000-2004г. бе изготвен План за управление на НП “Пирин”.

Разработването на Плана бе финансирано от правителството на Конфедерация Швейцария в съответствие с меморандум за разбирателство с правителството на Република България. Създадената тогава Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието, допринесе изключително много за научното развитие , институционалното утвърждаване и стратегическо планиране на дейностите на Националния парк.


Стратегическа цел на Плана за управление е: осигуряването на дълготрайна основа за опазване на биоразнообразието на НП “Пирин” като обект от световното природно наследство!
Посоки в разработването на Плана за управление:

 • Осигуряване на необходимата информация за типовете местообитания и видове, които са предмет на европейски директиви.

 • Решаване на основни проблеми, свързани с опазването на биологичното и ландшафтното разнообразие; рекреационни дадености.

 • Създаване на начална база данни и географски информационни системи.

 • Определяне режимите и нормите за ползване на зони и площи от парковата територия.

 • Определяне на приоритети и мерки за развитие и ползване, и действия за изпълнението на поставените задачи.

 • Осигурява необходимата информация за приоритетни програми и проекти.

В процеса на разработване на Плана за управление и в резултат на анализа и обобщението на събрания материал, бяха поставени за изпълнение следните главни цели:

Главна цел 1 – Съхраняване, опазване и поддържане на естествеността и ненарушеността на екосистемите и ландшафта;
Главна цел 2 – Предоставяне на възможности за природозащитно образование и интерпретация;
Главна цел 3 – Насърчаване на научни изследвания;
Главна цел 4 – Осигуряване на приходи за местните общности в резултат на възможностите и предимствата на Националния парк;
Главна цел 5 – Усъвършенстване на политиката на управление и специализирана охрана на националния парк;
Главна цел 6 – Съблюдаване и спазване на законовата и институционалната база;
III.Преглед на изпълнението на целите и задачите, поставени с Плана за управление


Главна цел 1 – Съхраняване, опазване и поддържане на естествеността и ненарушеността на екосистемите и ландшафта

1. Опазване и поддържане на биоразнообразието.
1.1 Изготвяне на програми за дългосрочен мониторинг и графици за тяхното изпълнение.

Дирекция Национален парк „Пирин” работи по програма за Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие в България ( НСМБРБ). Тя е създадена през 2005 – 2006 г. в рамките на едноименен проект .

Във връзка с посочената програма, от бозайници на територията на НП „Пирин” са одобрени 5 вида за мониторинг – дива коза, сърна, дива свиня, кафява мечка, вълк. От птици са одобрени 11 вида като по- важните са: пернатонога кукумявка, глухар, скален орел, белогръб кълвач и др. От рибите - 1 вид: балканска пъстърва и от земноводни и влечуги също 1 вид: живороден гущер.
Дейности на експертния състав:

Ежегодно експертният състав в Дирекция НП „Пирин” изготвя графици на обектите за водене на мониторинг по периодичност, места за наблюдение и специфични показатели за наблюдение. Графиците се съгласуват с директора на парка, след което се изпращат за утвърждаване в Изпълнителната агенция по околна среда.

Експертите също разработват и мониторинговите системи и методи.

Парковата охрана е натоварена със задачата ежедневно да наблюдава съответната територия. Охранителите водят дневници за всичко видяно и проведено през деня. С тези дневници те се отчитат пред началника на района и началника на парковата охрана. Правят се седмични, месечни и годишни отчети.

Парковата охрана е обучена да попълва правилно формулярите за таксация на дивеча, предоставени им от експертите, както и формуляра за консервационно значими растителни видове на територията на парка.

Попълнените формуляри и цялостната обобщена информация се изпраща на Изпълнителната Агенция по околна среда на електронен и хартиен носител.

Материалното обезпечаване на дейностите по мониторинга е с: далекогледна тръба, уред за нощно виждане и 7 броя цифрови фотоапарата.
Във връзка с изградените ски-писти на територията на парка и безспорното човешко присъствие там, се направиха някои изследвания за състоянието на флората и фауната. Липсата на средства не позволи те да бъдат много задълбочени и широко обхватни, но въпреки това показаха с достатъчна точност, че отрицателното влияние от човешката намеса е незначително и се изразява главно в съхненето на еденични или малки групи дървета по краищата на просеките за писти и лифтове. Но това е нормален процес със затихващо проявление, имайки в предвид, че те отведнъж са били изложени на прякото въздействие на светлината и вятъра.

При наблюденията си парковата охрана е регистрирала множество стъпки от различни видове бозайници в този район.

От провежданите ежегодни таксации става ясно, че популацията на мечки, зайци, лисици, пернатонога кукумявка и много други се е увеличила.

Специално за пернатоногата кукумявка до скоро се смяташе, че не се среща изобщо в Пирин, изследванията показаха, че се среща учудващо често в района на ски-пистите. За нея са изготвени специални дървени къщички, които ще се поставят на специално подбрани места и ще бъдат използвани за провеждане на образователни програми.

Тревният състав използван за затревяването на пистите също е съгласуван със ДНП „Пирин” – не се внасят не характерни за планината видове и не се използват изкуствени торове.

Всичко това обаче не ни успокоява и ние се опитваме да дадем една по-конкретна и добре аргументирана оценка на състоянието. Ето защо с наша подкрепа от 2008г започва работата по проект “Оценка на влиянието на ски пистите в Национален парк “Пирин” върху биоразнообразието на моделни групи организми” под ръководството на н.с.II ст., д-р Стоян Николов. Резултатите от него ще ни дадат исканите отговори и ако се наложи да предприемем необходимите мерки.

През 2006г. е организирано обучение по мониторинг на кокошеви птици за служители на ПО от ДНП Пирин-т.4.09-целта на обучението е подобряването на знанията и теренните умения на служителите при осъществяване на мониторинга и събирането на данни.

Във връзка с мониторинга на състоянието на популациите на по-важните животински видове на територията на НП „Пирин” са изготвени формуляри, според които служителите от парковата охрана към ДНП осъществяват ежедневното наблюдение на по-важните видове птици, едри и дребни бозайници, с цел събиране на база данни.

Експерт фауна е взел участие в работните срещи за изготвянето на Планове за управление на кафявата мечка и дивата коза в България. Те бяха под ръководството на специалисти в областта със задача да бъдат изготвени стратегии и планове за мониторинг на двата вида с цел запазването и увеличаването на популациите им в защитените територии.

През същата година беше проведена ваксинация срещу класическа чума при дивите свине на територията на НП Пирин. Залагането на ваксините беше направено двукратно във всички паркови райони според изискванията.

Заложено е проучване на торфищата на територията на парка -т.5.01-предвидено от ПУ следствие недостатъчната информация за торфените комплекси събрана по време на изготвянето на ПУ.

Мониторинг на консервационно значими растителни видове -т.5.07. Предвиден от ПУ комплексен дългосрочен мониторинг с цел опазване и поддържане на биоразнообразието в НП, както и осигуряването на база данни за парка.

От така изброените дейности една част започнати, а други не са изпълнени поради липса финансиране.

За 2007 г. са заложени и поискани средства за извършването на Мониторинг на популациите на типични за НП "Пирин" бозайници и птици, Мониторинг на консервационно значими видове птици и Мониторинг на земноводни и влечуги, типични за Национален парк "Пирин". Извършени са само тези дейности, които не зависят от финансиране и събраните данни са недостатъчни и непълни. Работата в тази област продължава.

Пролетна таксация на дивеча за последните 4 години.Таблица 1:


Вид

2004

2005

2006


2007


2008

Сърна


254


256

236


270

Дива коза


265


276


264


251


335

Дива свиня


186


231


326


404

Мечка


58


48


57


51

Вълк


71


49


64


56
Див заек


221


222


238


197

Лисица


205


181

182


162

Глухар


187


179


170


139

Лещарка


164

146

180

2004

2005

2006

2007

2008

Кеклик


18

116

104

63
Бухал


35

36

45

33
Ушата сова
21

17
Сокол ск.


34

14

12

20
Дива котка16

29
Лов.сокол


2

2

2

2
Скален орел


32

6

6

13
Орел змияр
4

11
Златка


64

53

74

70
Брой на констатираните нарушения за последните 4 години.

Таблица 2:

лов

риболов

2004
3

2005

2

5

2006

6

2

2007

2

2

2008


От показаните таблици и от ежеседмичните доклади на парковата охрана и обобщените месечни отчети на главните инспектори можем да заключим следното: • пролетната и есенната инвентаризация на дивеча има тенденция към повишаване на запаса.

 • От видените следи, вървища, калища, разкопани поляни особено във високите части на всички паркови райони показва, за голяма популация от диви прасета и най-важното, че намират спокойствие вследствие на строгия режим по отношение на лова.

 • Открити са значителен брой следи и лежанки на мечка.

 • За борба срещу чумата по дивите прасета се залагат ваксини във всички паркови райони.

 • Относно дивата коза тенденцията е положителна. Това се дължи на добре организираната работа на парковата охрана, добрата хранителна база, а от там и доброто здравословно състояние. Няма данни за убит или пострадал дивеч.

Мониторинг на водите


Дирекция “Национален парк Пирин”, съгласувано с Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/, е определила езера и участъци от реки, в които ежегодно по определен график се изследва качеството на водите. Пробовземанията се осъществяват и обработват от служителите в регионалните лаборатории към ИАОС.

В последствие в ДНП “Пирин” се представят протоколи с направените анализи за състоянието и качеството на водите по показатели.

Направените изследвания отразяват статуса на повърхностните води на територията на парка през периода на маловодие (август) и периода на пълноводие (юни). До момента всички направени анализи на изследванията на реките и езерата характеризират водите като чисти и с високо качество.
Мониторинг на туристическия поток

Таблица 3:
ПР

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Вихрен

*200000

*70000

*45000

1000

9500

10000

11000

Безбог

2000

1100

700

100

150

500

1500

Каменица

350

490

330

290

190

220

410

Синаница

-

-

-

5

50

600

1600

Б. Дупки

192

18

48

11

7

276

602
ПР

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

общо

Вихрен

12000

13000

9000

4000

*55000

430000

Безбог

2100

1000

500

700

2050

12 400

Каменица

2300

4800

1800

188

190

11 558

Синаница

1800

200

9

18

11

4293

Б. Дупки

753

151

117

9

111

2 295460 546

* забележка – броят е на туристите посетили ски-зона гр. Банско.** забележка –посочените данни са за 2007г

Съотношение Местно население/ Български туристи/ Чуждестранни туристиСедмична динамика на посетителите

Дирекция «Национален парк Пирин» ежегодно от 2007г. провежда мониторинг на туристическия поток с цел подпомагане на неговото управление и определяне степента на въздействие върху биоразнообразието.

Крайната оценка за допустимо ползване /КДП/ за всички наблюдавани пунктове през периода на прегледа на Плана за управление е “слабо въздействие на туристическия поток” . Това означава, че пътеките са в добро състояние, не се наблюдават или се наблюдават слаби негативни въздействия от туристическия поток. Ползването на пътеките не застрашава консервационно значими елементи от биологичното и ландшафтно разнообразие. Естествените екологични процеси на възобновяване и възстановяване са бързи.

Разположението , дължината, профила , натоварването през туристическия сезон, не представлява заплаха за естественото протичане на екологичните процеси.

Наблюдава се засилен посетителски интерес в ПР Вихрен – Ски зона Банско през зимните и летните месеци.

Ежегодно за периода юли – септември се констатира пренаселване на заслон ”Тевно езеро” – на вечер в него отсядат туристи в пъти над легловият му капацитет.Частично този проблем може да се разреши при реализирането на проекта за Стратегия за управление на туристо-потока на територията на парка.

Въпреки това обаче в предвид на географското му разположение като отправна точка - от и за всички останали хижи, проблемът с пренаселването ще остане.Ето защо предлагам процентът за увеличаване на застроената площ на заслон “Тевно езеро”, заложен в Плана за управление да бъде променен от 15 на 30 %.

През 2008г. за първи път данните от извършения за 2007г. мониторинг на въздействието на туристическия поток върху околната среда и биоразнообразието в парка, бяха изпратени в Изпълнителната агенция по околна среда, за въвеждане на данните в Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие.Каталог: upload -> documents -> 2009
2009 -> Обявяваме 21 януари 2009 г за ден на Обединен граждански протест
2009 -> Българско дружество за защита на птиците
2009 -> Българско дружество за защита на птиците
2009 -> Доклад за пълнотата на мрежата натура 2000 за кафявата мечка в българия
2009 -> Асоциация на парковете в българия
2009 -> Принципи и техники за засаждането на дръвчета
2009 -> До: Антон Генов Кандидат за кмет на София на Българска демократична общност Валентин Симов
2009 -> Г-н Бойко Борисов Министър-председател на р българия
2009 -> Истината е в подробностите
2009 -> Ефективна подкрепа чрез социални услуги за уязвимите групи в България. Основни принципи


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница