European commission directorate-general environmentДата06.02.2017
Размер97.67 Kb.EUROPEAN COMMISSION

DIRECTORATE-GENERAL ENVIRONMENT___________________________________________________________________

Име на проекта: Повишаване на информираността за земетресенията и справянето с детските емоции

Акроним: RACCE (Raising earthquake Awareness and Coping Children’s Emotions)

Къде ше бъде изпълняван: България, Гърция, Италия, Франция

Начало на проекта: 01/01/2011 Край на поректа: 31/12/20012 Пръдължителност в месеци: 24
Бенефициенти и партньори

Бенефициент и координатор: University of Crete-Natural History Museum of Crete, Greece

Партньор 1: Natural History Museum of Lesvos Petrified Forest, Greece

Партньор 2: Centro Studi e Formazione Villa Montesca, Italy

Партньор 3: Earthquake Planning and Protection Organisation, Greece

Партньор 4: Centre for Educational Initiatives, Bulgaria

Партньор 5: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano, Italy

Партньор 6: Association pour la gestion de la Réserve Naturelle Geologique de Haute Provence, FranceРезюме на проекта

За разлика от други природни бедствия земетресенията са напълно непредсказуеми, което превръща превенцията им в основен приоритет. В ЕС огромно количество средства, усилия и действия са посветени на превенция и повишаване на осведомеността за сеизмичен риск, както и за разработване на проекти и инициативи за намаляване на рисковете за хората и икономиката.

Настоящият проект е ориентиран към децата, включително такива с нарушения в двигателното развитие, с цел да се облекчи емоционалното натоварване и да им помогне да се справят в случаи на сериозни природни бедствия (на първо място земетресения и на второ – вулканични изригвания) чрез повишаване на информираността, подобряване на знанията за земетресенията и същевременно обучение на близките (учители, родители и др.) за приложение на добри практики и адекватни реакции.

Целите на проекта са:

да се идентифицират, споделят и приложат добри практики и методологии, придобити при предишни проекти и партньорски дейности;

• да проучи и анализира нуждите на всяка страна-участничка;да разработи и реализира новаторски инициативи и дейности, насочени към повишаване на информираността и познанията на учениците за рисковете при земетресение и вулканично изригване, включително и на тези с нарушения в двигателното развитие;

• да се обучават учители, родители и други свързани групи да бъдат в състояние да успокояват децата в ситуация на сеизмичен риск;• непрекъснато да оценява дейностите и резултатите от проекта;

редовно да информира и дисеминира резултатите от проекта сред потенциалните бенефициенти и по-широка аудитория.

Дейности и средства

Основните дейности и средства по време на реализацията на проекта ще бъдат:

Дейност: Разработване на анализ на нуждите на страните-участнички чрез изследване, оценка и адаптация на най-добрите практики и резултати от други подобни инициативи, касаещи главно главно превенцията на сеизмична, но и на вулканична опасност, и повишаване на осведомеността в младите възрастови групи.

Средство: Създаване на проектни и местни експертни групи; Теоретичен анализ на най-добрите практики за повишаване на осведомеността относно природните бедствия сред децата и успокояване на емоциите им; проучвания за специфичните нужди на всяка партньорска страна.

Дейност: Оптределяне на насоки за идентифицирането на неочаквани емоции и поведение у децата и овладяване на ситуационната депресия чрез edutainment мероприятия в случай на сеизмична катастрофа.

Средство: Определяне на експерти във всяка страна, създаване на работна версия на насоките за справяне с детските емоции.

Дейност: Разработване (съвместно с експерти от образователната сфера) на иновативен и мобилен експериментален образователен проект, свързан с учебните програми, насочен към децата, с цел да се облекчи емоционалната тежест и да им помогне да се справят в случай на сериозна сеизмична опасност, чрез повишаване на осведомеността и подобряване на познанията за земетресенията. Специални дейности ще бъде посветена на децата с нарушения в двигателното развитие.

Средство: Проектиране и изпълнение на иновативния образователен проект от координатора; превод и реализация от партньорите

Дейност: Осъществяване на пътуваща изложба с цел разпространяване на информация и дисеминация, която ще включва плакати и статични монитори, илюстриращи сеизмичните и вулканичните опасности и начини за справяне с неочаквани емоции, както и образователни материали с дейности, насочени към децата, които могат да бъдат заемани и да се използват от училищата, държавните институции и органи, групи от доброволци, както и неправителствени организации.

Средство: Осъществяване на изложба от координатора и превод и отпечатване на други езици от партньорите.

Дейност: Реализация на пилотен план за изпълнение, в който чрез обучителен семинар, адресиран към учители и родители, ще бъдат въвлечени училищни групи, групи от деца с нарушено двигателно развитие, родители и експерти; пилотно изпълнение на образователния проект в музеите или други образователни центрове с подходяща инфраструктура (като сеизмични модели и интерактивни дисплеи/експонати), както и чрез интернет.

Средство: Определяне на училища и други групи и експерти, които да бъдат ангажирани в изпълнението; Пилотно експериментално осъществяване на образователнигте проекти и запознаване на учителите и родителите с насоките за поведение при повишен сеизмичен риск на определени от всеки партньор места; подкрепа за създаване на местни доброволчески групи.

Дейност: Разработване на стратегия за оценка с цел наблюдение и оценка на всички етапи от изпълнението на проекта, на разработените образователни проекти и дейности на участващите училища и учители, както и другите ангажирани с проекта експерти и групи.

Средство: План за оценяване и развитие от координатора; доклади за оценка на продуктите и резултатите по време на всички етапи от изпълнението на проекта от всички участници; зачключителни документи и проучвания.

Дейност: Разработване на стратегия за дисеминация, включваща дейности като публикации, обяви, прес-съобщения, срещи и уеб-страница за обнародване на резултатите от проекта и осигуряване на непрекъснато обучение и обмен на информация.

Средство: Подготовка на плана от координатора; Уеб-страница, брошури и бюлетин от координатора; публикации, видео документация; прес-съобщения; обяви; срещи; заключителна среща в Брюксел.

Очаквани резултати

Проектът RACCE се фокусира върху ефектите, които земетресенията и вулканичните бедствия могат да имат върху децата (и специално върху тези с изоставане в двигателното развитие), с цел да овладеем емоциите им и нежелателните реакции в случай на катаклизъм.

Предложеният проект ще окаже въздействие по отношение на:

- Повишаване на познанията на обществеността и най-вече на децата относно земетръсния и вулканичния риск, пораженията върху човешките и инфраструктурни ресурси ш засегнатите райони в случай на бедствие, както и на най-добрите практики, инструменти и похвати за предотвратяване на неочаквани резултати;

- Предлагане на специализирана информация за мерки за защита и превенция на деца с нарушения в двигателното развитие;

- Повишаване на информираността на операторите на Гражданска защита, учителите и родителите относно нуждите и реакциите на емоционалното претоварване и шока при децата в резултат от природно бедствие, като се наблегне на земетресенията;

- Насърчаване на сътрудничеството между учени, преподаватели, оператори на Гражданска защита, учители и родители чрез разработване на набор от базисни процедури, целящи разработването на дейности и проекти за предотвратяване, намаляване и овладяване на детските емоционални и поведенчески реакции в случай на сеизмична катастрофа;

- Повишаване на ефективността и функционалността на музеите и образователните центрове от гледна точка на информираността и повишаването на осведомеността за сеизмична и вулканична заплаха посредством разработката на нови, иновативни продукти;

- Принос за развитието на дейности, основаващи се на метода “Учене през целия живот, насочени към деца, учители, родители и оператори на Гражданска защита в областта на превенцията и овладяването на проблематичните емоции и поведенчески реакции на децата;

Крайният резултат на проекта се очаква да бъде създаването на доброволческа мрежа от оператори и бенефициенти от засегнати области, с цел споделяне, обсъждане и прилагане на резултатите от проекта в мирно време или в случай на извънредна ситуация.

Какво още?

RACCE ще се опита да разработи инструменти и мрежи в четири европейски страни, които могат да действат като модели за останалите държави в ЕС, за да обърнат внимание и да положат грижи за емоционалното бреме и нежелателните поведенчески реакции, които децата могат да проявяват рано или късно след силно земетресение или изригване на вулкан. Повечето от резултатите ще бъдат публикувани на уеб страницата на проекта, за да се осигури достъп на максимален брой потенциални бенефициенти и по този начин да се разпространят придобитите познания и опит.

С участието си в настоящия проект партньорите са засвидетелствали готовността си за съвместна работа, сътрудничество и обмяна на опит и идеи по този изключително важен въпрос. Партньорството е внимателно изградено, за да се подсигури ефективността и работоспособността на групата. Изследователските звена заедно с представителите на Гражданска защита и експертите притежават научното знание, опит и похвати за изследване на добрите практики, оценяване на методологиите и анализ на нуждите на всеки партньор. Музеите и информационните центрове гарантират разпространението на знанието и разясняването на информацията за сеизмичния и вулканичния риск пред широката аудитория и детското население, а от друга страна могат да разработят иновативни проекти за обучение на деца и възрастни в техните изложбени зали и инфраструктурни съоръжения. Националната организация за защита от земетресения и планиране (ЕРРО) се ангажира да съгласува резултатите с националната или европейските препоръки и посредством сътрудничество на международно ниво да допринесе за разпространението на придобития опит. Участието на образователни институции ще допринесе за разработването на образователни дейности, оценяването им и в крайна сметка осъществяването на пилотната фаза на проекта. Повечето партньори имат дългогодишно сътрудничество по въпроси, свързани с образованието, гражданската защита и повишаване на информираността, което гарантира и по-нататъшното им сътрудничество в мрежа, както и по-близката обвързаност между дейностите и предишни техни продукти (например Edurisk, PATCH, Euclides) за в бъдеще.

Основната цел на RACCE е да създаде основата и платформата за местни мрежи от доброволци, учители и професионалисти от Гражданска защита, които могат да използват предоставените им инструменти и резултати от проекта, за да допринесат в по-широк план в овладяването на ситуацията в случай на сеизмична или вулканична активност. Мобилният образователен комплект, пътуващата изложба и уеб-базираните инструменти ще подпомогнат споделянето на знания, практики и информация с по-широка аудитория и учсници

По време на проекта ще се цели формулирането на протоколи и процедури, отграничаване на най-ефективните интервенции, обучение на оператори, действащи в различни области, разработване и разпространение на резултатите и продуктите от проекта и създаването на виртуално място за срещи (он-лайн общност), където да се споделя и обменя опит, материали, информация, данни... В заключителната част на проекта (национални работни срещи, заключителна конференция, медийно участие и т.н.) ще се обърне специално внимание на въвличането на местните власти, доброволческите организации и организации, тясно свързани с реагирането при бедствия и аварии (министерства, национални органи, образователни власти, неправителствени организации), повечето от които вече са изразили интерес (виж приложените писма), подписвайки протоколи и споразумения за установяване на ефективно сътрудничество между различните действащи лица и широко разпространение на проектните дейности и резултати в определени райони чрез интеграцията им в практики и политики
В бъдеще, след края на проекта, тази цел може да се преследва чрез поддържане на активен уеб сайт (с платформа за виртуална общност и онлайн курсове) и бюлетин, насърчаване на диалога между риск-мениджърите и образователните органи на местно, национално и европейско равнище и подкрепяйки инициативи на национално утвърдени мрежи от заинтересовани лица и организации и доброволчески групи чрез различни дейности на участващите организации.

Въпреки това най-убедителното свидетелство за обезпечаване на резултатите от проекта представляват последващите дейности на партньорите, повечето от които са насочени към децата и повишаване на обществената информираност/осведоменост и познания за различни аспекти на околната среда.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница