Ev sxA360 Активно озвучително тяло Ръководство на потребителяДата18.12.2018
Размер104 Kb.
#107808
EV
SxA360
Активно озвучително тяло
Ръководство на потребителя


ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЗнакът триъгълник с гръмотевица предупреждава потребителя за наличие на неизолирано "опасно напрежение” в рамките на корпуса, което е достатъчно силно за да предизвика електрически удар.

Знакът триъгълник с удивителен знак предупреждава потребителя за наличие на важни инструкции за експлоатация и поддръжка в документацията придружаваща този продукт.
 1. Прочетете тези инструкции.

 2. Пазете тези инструкциите.

 3. Вземайте под внимание всички предупреждения.

 4. Следвайте всички инструкции.

 5. Не използвайте този апарат в близост до вода.

 6. Почиствайте само с влажен парцал.

 7. Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.

 8. Не инсталирате в близост то източници на топлина като радиатори, вентилационни решетки, печки или други апарати (включително усилватели), които генерират топлина.

 9. Използвайте само посочени от производителя приспособления/аксесоари.

 10. За всички ремонтни работи се обръщайте към квалифициран сервизен персонал. Ремонт е необходим в случаите на каквато и да е повреда на апарата, например повреда на щепсела или захранващия кабел, разливане на течност или попаднали чужди тела, излагане на дъжд или влага, апаратът не работи нормално или е бил изпускан на земята.

 11. За напълно изключване на устройството захранващата мрежа извадете щепсела от контакта.ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ВНИМАНИЕ:Тези инструкции за техническо обслужване трябва да се изпълняват само от квалифициран сервизен персонал. За да се намали рискът от електрически удар, не извършвайте друго сервизно обслужване освен посоченото в Инструкциите за експлоатация, освен ако не сте квалифицирани за това. За всички ремонтни работи се обръщайте към квалифициран сервизен персонал.


 1. При извършване на техническо обслужване на устройството трябва да се спазват правилата за безопасност съгласно EN 60065 (VDE 0860 / IEC 65) и CSA E65 – 94.

 2. Задължително е използването на разделящ трансформатор за електрическата мрежа по време на ремонт, когато устройството е отворено, свързано е към електрическата мрежа и трябва да се работи с него.

 3. Изключвайте захранването преди поставяне на приставки, променяте захранващото напрежение или изходното напрежение.

 4. Минималното разстояние между части под напрежение от мрежата и достъпни метални части (метален корпус), съответно между захранващите полюси трябва да е 3 mm и трябва да се спазва по всяко време. Минималното разстояние между части по които тече ток и ключове или прекъсвачи, които не са свързани към мрежата (второстепенни части) трябва да бъде 6 mm и трябва да се спазва по всяко време.

 5. Смяната на специални компоненти, които са отбелязани на електрическата схема със знак за безопасност (забележка) е позволено само при използване на оригинални части.

 6. Забранява се промяна на схемата без предварително съгласие или консултация.

 7. Трябва да се спазват стриктно всички наредби по безопасност на труда, които са приложими за мястото където се ремонтира устройството. Това важи също и за правилата за самото работно място.

 8. Трябва да се спазват всички инструкции по отношение на MOS - схемите.


Забележка: ЗАЩИТЕН КОМПОНЕНТ (СМЕНЯ СЕ САМО С ОРИГИНАЛНА ЧАСТ)
Безопасност
При настройка, инсталиране и използване на акустичните системи Electro-Voice® SxA, има набор от предпазни мерки, които трябва да следвате:

 • Когато озвучителните тела Electro-Voice® SxA се използват за мобилни приложения при които те поставят директно върху земята или се монтират на статив се уверете, че подът или сцената са стабилни и сигурни.

 • Акустичните системи Electro-Voice® SxA включват 1 3/8” монтажна стойка, която позволява монтаж на стативи.


Погрижете се да:

 • Проверите спецификациите на стойката за да сте сигурни че може да поеме товара на озвучителното тяло.

 • Проверите дали стойката е поставена на равна стабилна повърхност и разтегнете докрай краката и. Не се опитвайте да направите стойката "по-висока" като по този начин компрометирате нейната конструктивна цялост.

 • Прокарате кабелите и разположите стойката така, че изпълнителите, персонала и зрителите да не се спънат в тях и да преобърнат акустичната система. Обезопасете кабелите с кабелни връзки или изолирбанд когато е възможно.

 • Не се опитвате да поставяте повече от едно озвучително тяло на стойка, която е предназначена сам за едно озвучително тяло.

 • Уверете се, че можете да хванете сигурно и да повдигнете озвучителното тяло върху стойката. В противен случай помолете някой да ви помогне.

 • След като системата е работила в продължение на няколко минути, топлоотвеждащият радиатор ще загрее и може да стане доста горещ след продължителна натоварена работа. Избягвайте да докосвате ребрата на радиатора за да предотвратите изгаряния. След като инсталирате системата осигурете поне 5 cm разстояние зад радиатора за свободна циркулация на въздуха.

 • Ако имате намерение да окачите или поставите на стойка двулентовите SxA системи го направете безопасно със съответните приспособления и аксесоари.
 • ВИМАНИЕ: Окачването на тела е потенциално опасно и трябва да се прави само от лица, които имат големи познания по техниките и правилата за окачване на тела. Electro-Voice® силно препоръчва SxA системите да се окачват като се вземат под внимание всички действащи разпоредби. Отговорност на инсталиращия е да осигури безопасен монтаж на озвучителните тела в съответствие с тези разпоредби. Ако се окачват SxA тела, Electro-Voice® препоръчва проверка поне веднъж годишно. Ако се забележи отслабване или повреда, трябва незабавно да се вземат мерки по тяхното отстраняване.
 • Electro-Voice® не препоръчва използване на озвучителните тела SxA навън или в среда с висока влага. Избягвайте излагане на директна влага и/или на висока влажност, което може да доведе до корозия на електрическите контакти и проблеми с конусните мембрани на високоговорителите и съраунда.

 • Electro-Voice® SxA могат да създадат нива на звуковото налягане, които да доведат до необратимо увреждане на слуха ако се намирате в зоната на обхвата на озвучителните тела. Трябва да се избягва продължително излагане на звуково налягане надвишаващо 90 dB.


Описание

Серията активни озвучителни тела Electro-Voice® SxA360 се състои от напълно интегрирани аудио системи с внимателно подбрана електроника и преобразуватели. Тези продукти правят инсталирането на висококачествена озвучителна система бързо и лесно, с минимално количество кабели и външна електроника. Те притежават типичната здравина на EV, надеждност и отлично качество на звука.


Характеристики на SxA360 системата

 • Два вградени усилвателя по мощност, един за ниските и един за високите честоти, Усилвателите съдържат също електронна кросоувър схема и компенсация на CD-хорната, оптимизирана за високоговорителите, както и ограничителна схема, която предпазва всеки усилвател от клипинг като в същото време се запазва качеството на звука.

 • Нискочестотният усилвател осигурява 350 W постоянна средна мощност.

 • Високочестотният усилвател дава 150 W постоянна средна мощност.

 • Линейният вход използва Neutrik „комбо” конектори, които приемат или ¼” или 3-пинови XLR конектори.

 • Отделният линеен изход е 3-пинов XLR балансиран, нискоимпедансен изход, който може да се използва с дълги кабелни трасета.

 • Двулентовите SxA360 системи са идеални за активни сценични монитори.Свързване на системата
За пуснете вашата SxA система възможно най-бързо в работа, спазвайте следните стъпки и предпазни мерки (вж фигури 3-7).

 • Вкарайте 3-жилния захранващ кабел в заземен контакт. Могат да се използват удължители за удължаване на кабела, но те трябва да са 3-жилни, 14-ти или по-голям размер, и да са добре заземени за да се избегне риск от токов удар и да паразитен шум.

 • Уверете се, че SxA системата е свързана към захранваща мрежа, която може да осигури точното напрежение. Ако напрежението на мрежата пада прекалено често, вградените усилватели няма да развият номиналната си мощност и от това ще страда качеството на звука. При силен сигнал, усилващата секция на SxA може да консумира 3 - 4 А ток (при моделите на 120 V), (2 A при 240 V). Това означава, че за да няма проблеми не трябва да се включват повече от 4-SxA системи в една 15А електрическа инсталация. Вземайте под внимание какво друго е включено към същата инсталация за да избегнете електрически проблеми и лоша работа.

 • ПРЕДИ ДА ВКЛЮЧИТЕ ЗАХРАНВАНЕТО СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ РЕГУЛАТОРИТЕ НА НИВОТО СА НАМАЛЕНИ ДОКРАЙ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ПУЛСАЦИИ ИЛИ НЕОЧАКВАНО ВИСОК ЗВУК. Включете захранващия ключ и се уверете, че системата е включена като наблюдавате индикатора от ляво на ключа, над еквалайзерните регулатори. Ако системата е захранена, индикаторът свети зелено.

 • Високоговорителят SxA360 има по-тясно покритие в сравнение с останалите компактни акустични системи. По този начин се избягват проблеми с акустиката на помещението като звукът се отива натам, накъдето е насочен говорителят. Ще откриете, че точното насочване на озвучителните тела към слушателите, далеч от стени ще ви даде по-добро качество на звука.

Монтиран регулатор за нивото. Озвучителното тяло се доставя предварително настроено на 0 dB без монтиран регулатор (регулаторът се доставя отделно с SxA360). Запомнете къде съхранявате регулатора, ако не го използвате. Можете да нагласите нивото като отстраните капака поставите регулатора и завъртите до желаното ниво.Фигура 1:

Заден панел SxA360
Схеми за свързване на SxA360 • Вкарайте линейния вход в ¼” или 3-пинов входен XLR конектор. Примери за източници на линеен входен сигнал са миксерни изходи, CD/DVD плейъри, касетни декове, видеокасетофони, електронни кийборди, компютърни звукови карти и т.н. ¼” вход е в средата на XLR конектора и може да приема балансирани или небалансирани линии (¼” стерео жакове). Нивото на линейния входен сигнал, което е необходимо да се захрани устройството до пълна мощност е от –12 dBu до 0 dBu. Главният регулатор на усилването на системата контролира нейното общо изходно ниво.


Използване на SxA360 като сценични монитори.
- SxA360 са идеални за употреба като активни сценични монитори.

- F200 приставките превръщат SxA360 в монитор и се доставят с озвучителното тяло. За да се монтират тези приставки, просто ги вкарайте в озвучителното тяло (вж фигура 2 по-долу). Приставките F200 могат лесно да се отстранят като се издърпат в обратна посока.

- Комплектът мониторни крачета F200 съдържа две пластмасови крачета.

- F200 се използват с всеки 12" Sx или SxA бокс.

- Вкарайте здраво крачетата в отворите в задния част (вж фигура 2).

- Отстранете крачетата чрез издърпване в обратна посока.


Положение на „О”-пръстена
Краче на монитора
Положение на фиксиращия винт
Фигура 2

Монтиране на мониторни крачета F200 върху озвучително тяло SxA360

ВНИМАНИЕ: Крачетата F200 се издават от бокса. Боксовете трябва да се преместват внимателно тъй като те или крачетата могат да е повредят ако системата се изпусне или плъзне по груба повърхност. Препоръчва се демонтаж на крачетата по време на транспорт.
Спецификации


Честотна характеристика

(-10 dB):60 Hz - 18 kHz

Максимално ниво на звуковото налягане:

126 dB

Хоризонтално покритие:

65°

Вертикално покритие:

65°

НЧ усилвател мощност:

350 W средноквадратична

ВЧ усилвател мощност:

150 W средноквадратична

Максимално ниво на звуковото налягане (изчислено):

129 dB

Линеен вход чувствителност:

-12 dBu до 0 dBu при пълна мощност

НЧ говорител:

12” (300mm) DL 12BFH Woofer

ВЧ говорител:

1” (25mm) exit DH2T Comp. Driver

Конектори:

Линейни входове:

Балансиран изход:

XLR ¼” phone Combination

XLR


Захранване:

110-130 VAC, 50-60Hz или 220-240 VAC, 50-60Hz 600 W

Материал на бокса:

Съполимер

Решетка:

Метална, прахово покритие

Размери (В x Ш x Д) mm:

586x429x312 mm

Нетно тегло:

16.6 kg

Брутно тегло:

18.4 kg


Размери

Поглед отгоре

Поглед отпред

Поглед отстраниПоглед отзад

Блок схема


Каталог: public -> MANUALS -> Electro-Voice -> text files
MANUALS -> Matrix аудио матрична система cme matrix X ръководство за употреба
MANUALS -> Cerwin – wega professional субвуфери ръководство за употреба
text files -> Evid – ev I иновативен дизайн ръководство за употреба описание на продукта
text files -> Ръководство за употреба важни инструкции за безопасност
text files -> Evid – Високоговорителни системи за монтаж към таван ръководство за употреба описание на продукта
text files -> Sx600 Ръководство на потребителя ev® Описание на продукта
text files -> Ev sxa активни озвучителни тела Ръководство на потребителя


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница