Евристична класификацияДата05.09.2017
Размер58.57 Kb.
#29509
ЕВРИСТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ

Класификацията е обща задача за много области. Например в ботаниката и зоологията експертите се интересуват от поставянето на нови видове в таксономията на известните растителни или животински типове. Използваните класове обикновено имат йерархична организация, в която подкласовете притежават отличителните черти на суперкласовете, а класовете, които са на едно и също ниво в йерархията, са взаимно изключващи се по отношение на наличността или липсата на множество от характеристики (признаци).

  1. ЕВРИСТИЧНО СЪОТВЕТСТВИЕ

Според Кланси съществена характеристика на класификацията е обстоятелството, че експертът избира категория от множество от възможни решения, които предварително са изброени. При прости задачи очевидните характеристики на даден обект са достатъчни за неговото класифициране, т.е. съответствието между данни (признаци) и категория е непосредствено. За по-сложни задачи обаче очевидните характеристики на един обект могат да се окажат недостатъчни, за да се определи точното му място в йерархията. В такива случаи може да се използва така наречената от Кланси евристична класификацияустановяване на нейерархична връзка между данни и категории, изискваща междинни изводи, които могат да използват понятия от друга таксономия. Схемата от фиг. 1 показва трите основни стъпки в евристичната класификация – абстракция на данните, съпоставяне на абстракцията на данните с абстракцията на решенията (хоризонталната стрелка) и прецизиране на решенията.
Абстракция на Абстракция наданните решенията
Данни РешенияФиг. 1. Структура на извод при евристична класификация
Абстракция на данните. Често е полезно да се абстрахираме от конкретиката на данните в разглеждания случай. Например, когато се прави диагноза на заболяване, може да не е съществен фактът, че температурата на пациента е точно 39,4о, а да е важно това, че температурата му е много над нормалната. Обикновено се разсъждава в термините на температурни интервали, а не с непрекъснати стойности на телесната температура.

Евристично съответствие. Обикновено е трудно да се съпоставят необработените данни от даден случай и крайната диагноза. Често е по-лесно да се съпоставят абстракции на данните и широки класове от заболявания. Например високата телесна температура показва треска, което предполага наличие на инфекция. Данните “превключват” към хипотезите, но само на относително високо ниво на абстракция. Така процесът на съответствие е евристичен, тъй като съответствието между данни и хипотези може да не бъде взаимно еднозначно на всяко ниво и може да има изключения от общите правила. Изследването на данните, които съответстват на абстракцията на данни, прави по-вероятни решенията, съответстващи на абстракцията на решения.

Прецизиране на решението. При определена абстракция на решенията, която стеснява пространството на решенията, все още е необходимо да се определят и подредят кандидат-решенията в това пространство. Този процес може да изисква по-нататъшни разсъждения например за действителните стойности на данните или може да изисква събиране на по-нататъшни данни. И в двата случая целта е да бъдат изключени някои от конкуриращите се хипотези в пространството на решенията и да бъдат оценени останалите.

Кланси различава три вида абстракции на данни:  • Дефиниционна. Най-напред се разглеждат съществените признаци на класа от обекти. Следователно, този вид абстракция на данни наподобява таксономичния подход от ботаниката и зоологията;

  • Количествена. Включва абстракция на количествените характеристики както в по-горния пример за температурата на пациента;

  • Обобщение. Основава се на йерархията на характерните свойства. Например пациенти с намалена имунна защита са гостоприемници (организми, които са потенциални носители на инфекции).

Фиг. 2 дава пример за евристична класификация в контекста на експертната система MYCIN.Гостоприемник Грам-отрицателна

инфекцияНамалена имунна защита

Инфекция E.coli

Левкемия

Брояч на белите

кръвни телца (БКТ)
БКТ < 2,5Фиг. 2. Структура на извод в MYCIN
Оригиналните данни, отнасящи се до броя на белите кръвни телца на пациента, могат да бъдат абстрахирани количествено чрез определена категория, която дефинира условието левкемия (липса на левкоцити). Левкемията е вид намалена имунна защита, докато пациентът с намалена защита е вид гостоприемник. Общата категория “гостоприемник” предполага наличие на грам-отрицателна инфекция (инфекция, свързана с определен клас бактерии), а подробностите в случая предполагат бактерията E.coli.

В случая на MYCIN съответствието между данни и абстракции на решения, установявано от правилата на системата, се представя с помощта на фактори на сигурност (достоверност). Това е мярка за предполагаемата степен на съответствие, която е кодирана в правилото. Други правила могат да прецизират съответствието, като по подходящ начин прецизират фактора на сигурност.

  1. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ КЛАСИФИКАЦИЯ И КОНСТРУИРАНЕ

Отличителна черта на евристичната класификация е, че множеството от решения може да бъде изброено предварително. Например на фазата на диагностиране системата MYCIN избира измежду фиксирано множество от организми–нарушители. В много други задачи обаче решенията се конструират вместо да бъдат избирани. Например програмата на MYCIN за лечение препоръчва комбинация от антибиотици в различни дозировки. Теоретично би могло да се конструира огромна таблица от комбинации на дозировки на лекарства, но такъв подход няма особен смисъл. По подобен начин структурните хипотези на експертната система DENDRAL се пораждат по време на изпълнението чрез обхождане на граф, а не се записват предварително в огромна библиотека от химически структури.

За построяване на решение на задача обикновено е необходимо да имаме зададен модел на структурата и описание на поведението на сложния обект, който трябва да бъде построен. Този модел би трябвало да съдържа знания за ограниченията, които крайният продукт трябва да удовлетворява. Те включват:


  1. ограничения върху конфигурацията на компонентите на решението;

  2. ограничения върху входовете и изходите на всеки процес;

  3. ограничения върху всички взаимодействия между 1) и 2).

Например при съставяне на план на действията на робот за постигане на дадена цел може да има ограничения, които изключват дадени действия или последователности от действия. Ще има физически ограничения, които постулират по какъв начин обектите могат да бъдат манипулирани или поставяни, изразени чрез входовете и изходите на действията за манипулиране и поставяне (например с помощта на условия, които често се наричат съответно предусловия и постусловия на действията). Тези условия частично ще определят времевите ограничения върху съвместяването на действията за манипулиране и поставяне, т.е. те ще определят конфигурацията на компонентите на решението. Необходимо е също да се обърне внимание на ограниченията върху взаимодействията на тези компоненти. Например, ако задачата е да се боядиса къща за един ден, вероятно най-напред ще бъдат боядисани по-високите й части.

Обикновено такива задачи не водят до решение, основано на евристична класификация. Пространството на възможните последователности от действия за отворените задачи за планиране по същество е безкрайно, така че не е възможно всички последователности да бъдат предварително въведени за избор. Редът, в който се извършват операциите, също е важен при някои задачи за конструиране. За разлика от класификацията задачите за конструиране допускат пермутации на възможните елементи на решението. Това обикновено не позволява да се достигне до прости решения чрез избиране и прецизиране, като се използва евристично съответствие.Въпреки това според Кланси е важно да се има предвид разликата между задачата и използвания метод за решение. Задачите за диагностика не са задачи за класификация, тъй като може да се наложи да бъдат създадени нови класове от повреди, заболявания и др. или да бъдат модифицирани съществуващите вече с нарастване на опита от работата с новата система. Възможно е също така програмата за планиране в специфична област да избира от готова библиотека от планове, както правят това редица популярни експертни системи (например ONCOCIN). Всичко зависи от това, доколко е ограничена областта от решенията на задачата. Дори и към една очевидна задача за конструиране, каквато е задачата за построяване на нова къща, може да се подходи по различни начини. При едната крайност може да се наеме архитект, който да проектира къщата изцяло (метод на конструирането); при другата крайност може просто да се избере проект по каталог (метод на класификацията).
Каталог: Members -> marian -> ES Course -> LN ES
LN ES -> Представяне и използване на знания с помощта на продукционни правила в системата guru
LN ES -> Въвеждане (четене) на данни в clips
LN ES -> Лява част (lhs, условие) на продукционно правило
LN ES -> Дефиниране на функции в clips нови потребителски функции в clips се дефинират чрез конструкцията deffunction
marian -> Информатика
marian -> Магистърска програма: Математика и математична физика Ръководител на програмата: Васил Цанов
LN ES -> Извличане на знания


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница