Европейска комисия информационна бележкаДата11.02.2017
Размер150.1 Kb.
#14680Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 25 септември 2013 г.

Отваряне на образованието” – често задавани въпроси

Какво се има предвид под „отваряне на образованието"?

Отваряне на образованието означава довеждане на цифровата революция в образованието. Цифровите технологии позволяват на хората да се учат навсякъде, по всяко време, на всяко устройство и с помощта на всеки.Какви са основните цели на тази инициатива? • Създаване на възможности за организации, преподаватели, студенти и ученици да използват цифрови технологии и съдържание и да преподават и да учат по по-новаторски начини. Комисията ще помага на организациите да преразгледат стратегиите си, ще насърчава реформите за подобряване на обученията за учители, ще създаде учителски общности за обмен на опит и ще стимулира новаторските учебни планове.

 • Засилено използване на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД) чрез гарантиране на безплатен достъп за всички до учебни материали, създадени с публични средства, като например по „Еразъм +“ — новата програма на ЕС за образование. Новият портал „Open Education Europa“, който стартира днес, ще предоставя достъп до висококачествени ОРСД, създадени в Европа, на техния оригинален език. ОРСД са учебно съдържание, обикновено в цифрова форма, което може да се използва и споделя безплатно от потребителите.

 • Повишаване на прозрачността за потребителите на образователни ресурси по отношение на авторските права.

 • Компютърната инфраструктура и интернет връзките в училищата обикновено са с лошо качество. Отварянето на образованието ще помогне за осигуряване на широколентов интернет достъп на училищата и подобряване на компютърната инфраструктура за образование и обучение. Така ще се стимулира също създаването на ново интерактивно съдържание и учебни пособия чрез насърчаване на отворени рамки и стандарти за съвместимост и преносимост на цифровите приложения, услуги и образователно съдържание.

 • Засилване на сътрудничеството с международни организации и заинтересовани лица за по-добро разбиране на въздействието на технологиите в образованието и за изследване на нови начини на учене и преподаване.

Какви конкретни действия са предвидени?

В съобщението на Комисията се съдържат 24 действия, чрез които значително ще се повиши използването на цифрови технологии в образованието и ще се подобрят цифровите умения (вж. приложението за пълен списък на действията).


Как ще се финансират и прилагат тези 24 действия?

Действията ще се финансират със средства от ЕС по програма „Еразъм+“, „Хоризонт 2020“, новата програма за научни изследвания и иновации, както и от европейските структурни и инвестиционни фондове. Например от 2014 г. нататък „Еразъм+“ ще предлага финансиране на доставчиците на образователни услуги, за да се гарантира, че те адаптират бизнес моделите си към технологичните промени, засилват оценката на цифрови умения и подпомагат развитието на преподавателите чрез свободно достъпни онлайн курсове. Всички образователни материали, получили подкрепа по „Еразъм+“, ще бъдат достъпни за обществеността безплатно в рамките на отворени лицензи. Прилагането на действията ще се подпомага и чрез отворения метод на координация в областта на обучението и образованието 2020.Защо са необходими действия на Комисията сега?

Защото използваме цифровите технологии във всички сфери от нашия живот, но много училища и университети изостават в това отношение.

Така например според едно проучване:


 • 63 % от 9-годишните учат в училища без подходящо цифрово оборудване, без бърз интернет и без добро равнище на свързаност;

 • Между 50 % и 80 % от учащите се в държавите от ЕС никога не използват цифрови учебници, софтуер за упражнения, предавания/подкастове, симулации или образователни игри.

 • 70 % от учителите искат обучения за подобряване на компютърните умения.

В ЕС липсва критична маса от качествено учебно съдържание и приложения по конкретни предмети и на множество езици. Разпокъсаността на подходите и пазарите може да доведе до ново цифрово разделение между хората, които имат достъп до новаторско, високотехнологично образование, и хората, които нямат такъв достъп.

Графика 1: Процент на учениците от 4-ти клас (9-10 годишни), посещаващи часове, в които учителите използват ИКТ в повече от 25 % от уроците

Графика 2: Процент на учениците от 8-и клас (13-14 годишни), посещаващи часове, в които учителите използват ИКТ в повече от 25 % от уроците


Източник: European Schoolnet и Université de Liège (2013 г.)
Какво е направила Комисията досега, за да разреши проблема?

Досега са разработени няколко проекта и добри практики, включително със средства на ЕС за научни изследвания и иновации. Много от тях пожънаха голям успех, като например ITEC - проектиране на класната стая на бъдещето и Open Discovery Space. Въпреки това потенциалът на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието все още не е напълно реализиран.

Чрез „Отваряне на образованието“ се цели да се помогне на националните администрации, образователните институции, преподавателите, учащите се и заинтересованите лица по-добре да координират действията си и да открият нови начини на работа и учене.

Какво въздействие ще окаже „Отваряне на образованието“?


 • По-голяма и по-добра отворена учебна среда, т.е. всеобщо въвеждане на ИКТ в класната стая.

 • Икономии и по-добри учебни резултати чрез засилено използване на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), като например безплатни учебници, видеоматериали, тестове и софтуер, които могат да се приспособяват към конкретни учебни нужди. Тъй като ОРСД са безплатни за тези, които ги ползват, образованието и обучението могат да станат по-евтини за администрациите, институциите и учащите се.

 • Организационна промяна в училища, университети и институции за обучение с цел подпомагане на въвеждането на новите технологии и висококачествени ОРСД.

 • Подобряване на компютърната инфраструктура и свързаността с интернет в училищата

 • Увеличаване на търсенето на ново интерактивно съдържание и учебни пособия, спомагащо за създаване на нови предприятия в Европа във връзка с тези образователни нужди.

Кога ще видим резултати?

Графикът за изпълнение на 24-те действия е различен. Порталът „Open Education Europa“ стартира днес, някои вече действащи проекти ще се разраснат, а други като EPALE — Електронната платформа за обучение на възрастни в Европа — ще започнат да функционират в началото на 2015 г.За какво ще служи уебсайтът „Open Education Europa“?

„Open Education Europa“ e централно място за достъп до образователни ресурси със свободен достъп в Европа, където ще намерите материали на вашия език, които учителите и учениците могат да използват и споделят безплатно.Каква е връзката между „Отваряне на образованието“ и специфичните за всяка страна препоръки на Комисията?

Веднъж годишно Комисията прави преглед на икономическите и социалните резултати на всяка държава от ЕС и отправя специфични за всяка държава препоръки за общия курс на националните политики през следващата година. „Отваряне на образованието“ е част от мерките на Комисията за постигане на цел на равнище Съюз.

Всички държави от ЕС получиха препоръки в областта на образованието като част от препоръките по страни в рамките на европейския семестър през 2013 г. В последния доклад с препоръки за извеждане на Европа от кризата, публикувани през май 2013 г., се изтъква нуждата от по-големи инвестиции в образованието във всички държави членки, за да се осигурят на младите хора необходимите за икономиката на 21-ви век умения и да се стимулират иновациите и конкурентоспособността.

СТУДЕНТИ: Какво ще донесе „Отваряне на образованието“ на студентите?

Повече цифрови умения, необходими за намиране на добра работа след завършване на образованието, особено за студентите без добър достъп до интернет и новите технологии у дома.ПРЕПОДАВАТЕЛИ: Какво ще донесе „Отваряне на образованието“ на преподавателите?

Повече обучения по цифрови умения, необходими им, за да бъдат уверени в клас. „Отваряне на образованието“ ще подпомага професионалното развитие на учителите чрез онлайн курсове в съответствие с проект на Широката коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии и чрез създаване на нови (или адаптиране на съществуващи) европейски платформи за обмен на опит между учителите в ЕС, като например eTwinning и EPALE — Електронната платформа за обучение на възрастни в Европа.ПРАВИТЕЛСТВА: Какво ще донесе „Отваряне на образованието“ на националните власти?

Голям брой национални органи са инвестирали много в ИКТ за образование и обучение, но инвестициите рядко дават очаквания резултат. „Отваряне на образованието“ е възможност за държавите членки да си сътрудничат и да се учат едни от други, като така избягнат дублиране на усилията и понижат разходите си.ПРОМИШЛЕНОСТ: Какво ще донесе „Отваряне на образованието“ на предприятията в областта на цифровите технологии и образованието?

Образованието се опира не само на учебните заведения, но и на промишленост, предоставяща учебници, приложения, пособия за електронно обучение по математика и езици, както и игри и други учебни материали. По-широкото използване на технологиите в образованието създава нови възможности за промишлеността, а координацията на европейско равнище ще ускори растежа на този пазар.Как ще се отрази това на традиционните издатели на учебна литература?

Европейската комисия съзнава, че цифровите технологии внасят смут в старите бизнес модели, но подчертава необходимостта издателите да си сътрудничат тясно с властите, учебните заведения и ИКТ компаниите, за да се възползват от новите възможности, свързани с новите начини на обучение.

Издателите се безпокоят, че образователните ресурси със свободен достъп не отговарят на строгите процедури за контрол на качеството, характеризиращи пазара на печатни издания, но Комисията продължава да подкрепя висококачествените учебни материали, като запазва неутралитет по отношение на различните бизнес модели.

Как ще се отрази това на правата върху интелектуалната собственост?

Според проучвания над 50 % от учителите не споделят своите материали поради опасения за правните последици. Това пречи на съвместното и персонализираното учене и преподаване.

Образователните ресурси със свободен достъп обикновено се предоставят по лицензи, които позволяват безплатно и повторно ползване, както и споделяне. Тези отворени лицензи не противоречат на сегашната рамка за права върху интелектуалната собственост, но могат да бъдат предизвикателство за традиционните бизнес модели на издателите или университетите.

„Отваряне на образованието“ ще улесни експериментите, за да се изпита влиянието върху различните бизнес модели и да се насърчи обменът на добри практики. Предлага се също да се разработят технически решения с цел предоставяне на прозрачна информация за авторските права и отворените лицензи на потребителите на цифрови образователни ресурси. Така например инициативата Коалиция за свързано съдържание има за цел улесняване на идентифицирането на собственици на авторски права и съответно улесняване на законното използване на защитени с авторски права материали.Действия по „Отваряне на образованието“

Действие

Действащи лица

Отворена учебна среда — възможности за иновации от страна на организациите, преподавателите и учащите се.

Подпомагане на учебните заведения в разработването на нови образователни и бизнес модели и в започването на мащабни изследвания и експерименти по отношение на политиките с цел изпитване на новаторски педагогически подходи, учебни планове и начини за оценяване на умения.

Комисията, чрез „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“

Подпомагане на професионалното развитие на (учителите и) преподавателите чрез онлайн курсове, ангажименти в рамките на Широката коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии и чрез създаване и разширяване на съществуващите европейски платформи за обмен на практически опит (напр. eTwinning, EPALE) с цел установяване на практики на преподаване, основаващи се на сътрудничеството между колеги в ЕС.

Комисията, чрез „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“

Изследване и изпитване в сътрудничество със заинтересованите лица и държавите членки на рамки за цифрови умения и инструменти за самооценка за учащи се, преподаватели и организации.

Комисията, чрез „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“

Изследване на начините, по които утвърдени и новопоявили се инструменти за валидиране и признаване на умения, като например „отворени баджове“ могат да бъдат адаптирани към нуждите на учащите се. Гарантиране, че инструментите за прозрачност и признаване във формалното образование са приспособени към новите форми на учене, включително придобиването на умения онлайн, в съответствие с националните инструменти в контекста на Препоръката на Съвета за валидирането на неформалното образование и самостоятелното учене.

Комисията, чрез „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“

Държавите членки и образователните институцииКоординиране и улесняване на обмена на опит и резултати, постигнати чрез националните програми, между държавите членки, както и предоставяне на целеви политически насоки на групи държави за подпомагане на идентифицирането на успешни мерки за справяне с предизвикателствата пред тях с оглед на специфичните препоръки, които са получили в рамките на европейския семестър / „Европа 2020“.

Комисията, чрез „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“

Подкрепа за новаторска среда за учене и преподаване, включително чрез структурните и инвестиционните фондове на ЕС.

Държавите членки и образователните институции

Подпомагане на учителите в придобиването на цифрови умения и възприемане на новаторски преподавателски практики чрез гъвкаво обучение, схеми за стимулиране, преразглеждане на програмите за първоначално обучение на учители и нови механизми за професионална оценка.

Държавите членки и образователните институции

Засилване на цифровите умения в институциите за образование и обучение, включително сред групите в неравностойно положение, и преразглеждане на оценките на учащите, за да се гарантира, че всички умения, придобити чрез учене с помощта на цифрови технологии, могат да бъдат признати.

Държавите членки и образователните институции

Образователни ресурси със свободен достъп — възможности за използване на свободно достъпни знания за по-добро качество и достъп

Гарантиране, че всички учебни материали, подкрепени по линия на „Еразъм+“, се предоставят на обществеността с отворен лиценз и насърчаване на сходни практики по програмите на ЕС

Комисията

Използване на новите програми „Еразъм +“ и „Хоризонт 2020“ за стимулиране на партньорства между създателите на образователно съдържание (напр. учители, издатели, дружества в сектора на ИКТ) с цел увеличаване на предлагането на качествени ОРСД и други цифрови учебни материали на различни езици, разработване на нови бизнес модели и разработване на технически решения, чрез които се предоставя прозрачна информация за авторските права и отворените лицензи на потребителите на цифрови образователни ресурси

Комисията

Стартиране на портала Open Education Europa, свързване на портала със съществуващи хранилища на ОРСД на различни езици и събиране на учащи, преподаватели и изследователи за подобряване на привлекателността и видимостта на качествените ОРСД, създадени в ЕС

Комисията

Стимулиране на политиките за свободен достъп до публично финансирани образователни материали

Държавите членки и образователните институции

Насърчаване на институциите за формално образование и обучение да включват цифрово съдържание, включително ОРСД, сред препоръчителните материали за учащите се на всички равнища и насърчаване на създаването, включително чрез обществени поръчки, на висококачествени образователни материали, чиито авторски права ще принадлежат на публичните органи

Държавите членки и образователните институции

Свързаност и иновации — партньорства за инфраструктура, нови продукти и услуги и оперативна съвместимост


Насърчаване на разработването на отворени рамки и стандарти за оперативна съвместимост и преносимост на цифрово образователно съдържание, приложения и услуги, включително ОРСД, евентуално в сътрудничество с европейските организации и програми за стандартизация, както и разработване на компоненти за ефективен пазар на образователни технологии, включително координиране на изготвянето на съвместни спецификации за обществени поръчки за новаторски решения за въвеждане на достъпни устройства, софтуер и съдържание

Комисията, чрез „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“

Насърчаване на изследванията и иновациите в областта на технологиите за адаптивно учене, аналитичните данни за ученето и образователните електронни игри, като се създават връзки с новатори предприемачи

Комисията, чрез „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“

Осигуряване на широколентов достъп до интернет във всички училища и дори във всички класни стаи, модернизиране на компютърното им оборудване и разработване на свободно достъпни национални хранилища за цифрово образование с помощта на структурните и инвестиционните фондове до 2020 г.

Държавите членки и образователните институции

Съгласувани усилия за оползотворяване на възможностите на цифровата революция


Създаване на платформа, отворена за всички заинтересовани лица (учители, учащи се, семействата им, цифровите общности, икономическите и социалните партньори и др.), за проследяване и оценка на цифровизацията на образователните институции

Комисията, чрез „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“

Създаване на европейски център на образователните институции, които използват новаторски цифрови технологии, който да популяризира и реализира като пилотни проекти новаторски педагогически и организационни практики, базирани на ИКТ.

Комисията, чрез „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“

Насърчаване на създаването на мрежи от учители доброволци, цифрови общности и компютърни експерти за стартиране на инициативи (като например курсове по програмиране или програми за връщане в училище) и създаване на награди за учителите за добро педагогическо използване на ИКТ във всички сектори на образованието. Награда за цифрови постижения

Държавите членки и образователните институции

Подкрепа от Европейската комисия за по-добри политики за знания и политики, основани на факти

Изготвяне на подробни прогнози за образованието в Европа до 2030 г. след консултации със съответните действащи лица, като например Европейската кръгла маса на индустриалците (ЕRT), Европейската асоциация на университетите с дистанционно обучение (EADTU), Лигата на европейските научноизследователски университети (LERU), Асоциацията на европейските университети (EUA) и European Schoolnet, въз основа на работата, извършена от Института за перспективни технологични проучвания (JRC-IPTS) и в съответствие с продължаващия проект FUTURIUM. Що се отнася до висшето образование, Комисията ще продължи работата с групата на високо равнище за модернизиране на висшето образование, с цел създаване на препоръки относно новите форми на учене.

Комисията

Разработване на измервателни инструменти и показатели за следене отблизо на интеграцията на ИКТ в учебните заведения и за подпомагане на общоевропейските количествени проучвания.

Комисията

Извършване на специална оценка на икономическото и социалното въздействие на инициативата на ЕС с цел стимулиране на свободния достъп до образователни материали, създадени с публични средства.

Комисията

Проучване заедно с носителите на права, учебните заведения и други заинтересовани лица в областта на образованието на начини за разбиране и оценка на настоящите практики и нуждата от обмен на учебни материали (включително образователните ресурси със свободен достъп), включително практиките и нуждите, свързани с авторски права и лицензионни режими, многоезичие, гарантиране на качество и т.н., както в национален, така и в трансграничен контекст.

Комисията


За повече информация:

Вижте също IP/13/859ИКТ в училище - проучване

Напредък в ученето, подпомагано от технологииMEMO/12/813

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница