Европейска комисия информационна бележкаДата24.09.2017
Размер161.85 Kb.

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 28 май 2013 г.Мерки на ЕС за борба с младежката безработица

Какво е положението в момента?

През март 2013 г. броят на безработните млади хора в ЕС-27 е бил 5,7 млн., като от тях 3,6 млн. са били в еврозоната. Равнището на младежка безработица е било 23,5 % в ЕС-27 и 24 % в еврозоната. То е било относително стабилно през месеца, но е нараснало съответно с 0,9 процентни пункта и 1,5 процентни пункта спрямо март 2012 г. През март 2013 г. най-ниско е било равнището в Германия, Австрия (7,6 % и в двете страни) и Нидерландия (10,5 %), а най-високо – в Гърция (59,1 % през януари 2013 г.), Испания (55,9 %), Италия (38,4 %) и Португалия (38,3 %).* януари 2013 г. ** февруари 2013 г. *** четвърто тримесечие на 2012 г.

(Източник: Евростат)

Какво прави ЕС за справяне с младежката безработица?

Специфичните за всяка държава препоръки от юли 2012 г. имаха за цел да се гарантира, че младежката безработица ще продължи да заема челно място в политическия дневен ред на всички страни от ЕС, в които нейното равнище е особено високо.

През декември 2012 г. Европейската комисия предложи пакет за младежка заетост, чрез който да се помогне на страните членки да се справят с младежката безработица и социалното изключване, като предлагат на младите хора възможности за работа, образование и обучение (вижте IP/12/1311 и MEMO/12/938). Този пакет включва: • Предложение за препоръка на Съвета за въвеждане на гаранция за младежта

 • Рамка за качество на стажовете

 • Европейски алианс за професионална подготовка

Препоръката за създаване на гаранция за младежта бе приета от Съвета на министрите на ЕС на 22 април 2013 г. (вижте MEMO/13/152). Европейската комисия призовава държавите членки да създадат структурите, чрез които гаранцията за младежта възможно най-скоро да се превърне в реалност. Комисията скоро ще предложи още инициативи, за да подпомогне усилията на страните от ЕС за създаване на схеми за гаранции за младежта.

Какво представлява гаранцията за младежта?

Гаранцията за младежта, основана на опита на Австрия и Финландия, има за цел да се гарантира, че всички млади хора на възраст до 25 години, получават качествено предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца от момента, в който напуснат системата на формалното образование или останат без работа. Гаранцията за младежта е една от най-важните и спешни реформи, необходими за справяне с младежката безработица и подобряване на прехода от училище към заетост.

Как може да бъде финансирана гаранцията за младежта?

Гаранцията за младежта е свързана с разходи за страните членки, но тези разходи са много по-ниски от цената на бездействието.

Първо, разходите зависят от обстоятелствата в съответната страна – те ще са по-ниски в страните от ЕС, където мерките за подкрепа са добре развити (например ако служителите на публичните служби по заетостта са добре подготвени да посрещат нуждите на младите хора). Второ, те ще зависят от начина, по който схемата се създаде и прилага. Трето, разходите ще са по-големи в страните с много млади хора, които не работят, не учат и не се обучават (NEET), или с висока младежка безработица.

През юли 2012 г. Международната организация на труда (МОТ) изчисли, че общите разходи за създаването на схеми за гаранции за младежта в еврозоната ще възлязат на 0,45 % от БВП на еврозоната, или 21 млрд. евро. Тези разходи обаче трябва да бъдат сравнявани с разходите, свързани с безработицата, липсата на икономическа активност и загубата на производителност. Според оценка на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) разходите за обезщетения, изплащани на безработни млади хора, и пропуснатите приходи и данъци възлизат на 1,21 % от БВП, т.е. ЕС губи 153 млрд. евро на година. Освен това липсата на работа в младежка възраст може да има дълготрайни отрицателни последици. Тези млади хора не само са изложени на по-голям риск от безработица в бъдеще, но също така са застрашени в по-голям степен от социално изключване, бедност и здравословни проблеми.

ЕС може да помогне на страните членки чрез финансова подкрепа от Европейския социален фонд (ЕСФ). Гаранцията за младежта е взета предвид при изготвянето на предложението относно ЕСФ за следващия програмен период от 2014 до 2020 г. – в него е включен специален приоритет за устойчиво интегриране на младите NEET на пазара на труда. От държавите членки с високи равнища на младежка безработица се очаква да определят безработните млади хора и NEET като специфична целева група за финансиране по линия на ЕСФ.

Примери за мерки/дейности, които могат да бъдат подкрепени по линия на ЕСФ:

Мерки

Конкретни примери

Стратегии по места и създаване на „общи звена“

[Препоръка за гаранция за младежта, т. 8 – 9] • Посещения в училищата на служители от публични служби по заетостта

 • Обучения за преподаватели, организирани от публични служби по заетостта

 • Разработване на специализирани услуги за младежи от публични служби по заетостта или чрез възлагане на частни доставчици

 • Разпространение на печатни материали в младежки центрове или на младежки прояви

 • Използване на интернет и социалните медии

 • Системи за събиране на данни

 • Пътуващи изложения

Осигуряване на индивидуални планове за действие

[Препоръка за гаранция за младежта, т. 10] • Обучение на служители на публични служби по заетостта

 • Договори със специализирани партньори

Предлагане на младежите, преждевременно напуснали училище, и на тези с ниска квалификация, пътища за повторно включване в системата на образованието и обучението или образователни програми, предлагащи втори шанс, преодоляване на несъответствия в търсените и предлаганите умения и подобряване на цифровите умения

[Препоръка за гаранция за младежта, т. 11 – 13] • Програми за обучение и втори шанс

 • Осигуряване на езиково обучение

 • Консултиране и допълнителна педагогическа помощ с цел задържане или връщане на младежи в системата на образование и обучение

 • Подкрепа за изложените на риск младежи да придобият съответните квалификации и да завършват средно образование

 • Практическо обучение и чиракуване

 • Обучение за придобиване на цифрови умения

 • Ваучери за обучение

Насърчаване на училищата и службите по заетостта да популяризират предприемачеството и самостоятелната заетост сред младите хора и да им осигуряват постоянни напътствия в тази област

[Препоръка за гаранция за младежта, т. 14] • Обучения на служители на службите по заетостта и преподаватели

 • Разработване и провеждане на часове по предприемачество в средните училища

 • Обучения на безработни млади хораИзползване на целенасочени и добре структурирани субсидии за заплати и за наемане на работа с цел да се насърчат работодателите да предоставят на младите хора възможности за чиракуване или работа, особено за тези, които са откъснати в най-голяма степен от пазара на труда

[Препоръка за гаранция за младежта, т. 17] • Кредити, насочени към увеличаване на нетния брой на новите назначения чрез работни места и чиракуване (мерките по ЕСФ за подкрепа на подобни субсидии трябва да са придружени от мерки за активизиране – например практическо обучение и др.)

Поощряване на мобилността на работната сила чрез по-добро информиране на младите хора за предложения за работа, стажове и чиракуване и за съществуващата подкрепа за тези, които са се преместили на друго място

[Препоръка за гаранция за младежта, т. 18] • Дейности на звена на EURES (подкрепата за EURES по линия на ЕСФ е съсредоточена върху информацията за набиране на персонал и друга, свързана с нея информация, услуги по предоставяне на съвети и насоки на национално и трансгранично равнище)

 • Информационни кампании

 • Помощ за доброволни организации, предлагащи подкрепа от наставници

 • Подкрепа за младежки организации, помагащи на млади работници мигранти

Предоставяне на повече услуги в подкрепа на стартиращи предприемачи

[Препоръка за гаранция за младежта, т. 19] • Сътрудничество между службите по заетостта, организациите за подкрепа на бизнеса и предлагащите финансиране (например регионални дни на кариерата и прояви за създаване на контакти)

 • Подкрепа на стартиращи МСП

 • Подкрепа на самостоятелната заетост

 • Обучение по бизнес умения (например за безработни лица), съчетано с отпускане на безвъзмездни средства за предприемаческа дейност

Укрепване на механизмите за подпомагане на младежи, които отпадат от обхвата на мерките за активизиране и вече нямат достъп до обезщетения

[Препоръка за гаранция за младежта, т. 20] • Подкрепа на младежки организации и службите за младежта

 • Сътрудничество с други организации, които са в контакт с млади хора

 • Създаване на системи за проследяване

 • Подкрепа на службите по заетостта и службите за професионално ориентиране в училищата

Наблюдение и оценка на всички мерки по схемите за гаранцията за младежта, така че да се разработват повече политики и мерки, основани на фактите, в зависимост от това какви подходи постигат резултат, къде и защо

[Препоръка за гаранция за младежта, т. 24] • Определяне на икономически ефективни инициативи

 • Извършване на контролирани пробни действия

 • Създаване на центрове за анализ

 • Разработване на модели за политики, пилотни действия, изпробване и рационализиране на политики (социални иновации и експериментиране)


Насърчаване на дейности за взаимно обучение на национално, регионално и местно равнище между всички участници в борбата с младежката безработица с цел по-добро разработване и прилагане на схеми за гаранции за младежта в бъдеще

[Препоръка за гаранция за младежта, т. 25] • Използване на Европейската мрежа за младежка заетост (по линия на ЕСФ се подкрепя трансграничният обмен на добри практики между организациите на европейско равнище чрез техническа помощ на равнище Комисия)

Укрепване на капацитета на всички заинтересовани страни, включително съответните служби по заетостта, участващи в разработването, въвеждането и оценката на схеми за гаранции за младежта, с цел да се отстранят всякакви вътрешни и външни пречки в областта на политиката и в начина, по който се разработват тези схеми

[Препоръка за гаранция за младежта, т. 26] • Организиране на обучения и семинари

 • Създаване на програми за обмен и командироване на служители между различни организации чрез дейности за международно сътрудничество

Освен това на заседанието си през февруари 2013 г. Европейският съвет предложи чрез инициатива за младежка заетост на стойност 6 млрд. евро да се "подпомага по-специално предвидената гаранция за младежта след нейното приемане". Най-малко 3 млрд. евро от средствата за инициативата ще дойдат от ЕСФ (страните от ЕС се насърчават да отпуснат още повече средства), а други 3 млрд. евро ще бъдат предвидени в бюджета специално за финансиране на мерки в подкрепа на младите хора, включително гаранцията за младежта. Инициативата за младежка заетост ще бъде предназначена за всички региони, в които равнището на младежка безработица е над 25 %. През март 2013 г. Комисията предложи оперативни правила, които да позволят на страните от ЕС да започната да използват финансовите средства по инициативата веднага след влизането в сила на новата бюджетна рамка за 2014 – 2020 г. (вижте IP/13/217).

Какво представлява рамката за качество на стажовете?

Във връзка с пакета за младежка заетост бе дадено началото на консултация между европейските социални партньори относно рамка за качество на стажовете, за да се даде възможност на младите хора да придобиват висококачествен трудов опит при подходящи условия и да се предотврати използването на стажовете от страна на предприятията просто като източник на евтина работна ръка.

Резултатите от неотдавнашно проучване на организацията на стажовете в страните от ЕС (вижте IP/12/731) потвърдиха, че младите стажанти се сблъскват с различни проблеми в повечето от страните. Тези проблеми са свързани най-вече с липса на висококачествено учебно съдържание, ниско или никакво заплащане, лоши условия на труд извън възнагражденията (например липса на подходяща социална закрила, дълго работно време, липса на равно третиране и др.) и — като последица от тези проблеми, съчетани с различията между националните закони относно стажовете — сравнително ниско равнище на мобилност на стажантите в рамките на ЕС .

След като социалните партньори решиха да не участват в преговори по тази тема, Комисията планира да представи свое предложение за рамка за качество на стажовете преди края на 2013 г.Какво представлява Европейският алианс за професионална подготовка?

Ефективните системи за професионално образование и обучение, особено тези, при които е силно застъпено практическото обучение, улесняват прехода на младите хора от системата на образование към заетост. Ето защо като част от пакета за младежка заетост бе обявено и създаването на Европейски алианс за професионална подготовка с цел подобряване на качеството и предлагането на възможности за чиракуване в ЕС. Алиансът ще включва представители на публични органи, предприятия, социални партньори и младежки организации, както и изследователи и специалисти в областта на професионалното образование и обучение. Той ще координира съществуващите действия и ще популяризира ползите от успешните схеми за чиракуване и начините за тяхното създаване. Алиансът трябва да започне дейност през юли тази година.

През 2012 г. Съветът отправи отделни препоръки към седем страни от ЕС относно чиракуването и до три страни относно професионалното обучение. В другите държави членки също може да се направи още много, за да заработи по-добре системата за чиракуване, както и за по-добро използване на средства от ЕСФ за тази цел.

Как мобилността може да е от полза за младите хора?

Разликата между държавите с най-високо и най-ниско равнище на младежка безработица е много голяма. През март 2013 г. най-ниско е било равнището в Германия, Австрия (7,6 % и в двете страни) и Нидерландия (10,5 %), а най-високо – в Гърция (59,1 % през януари 2013 г.), Испания (55,9 %), Италия (38,4 %) и Португалия (38,3 %).

В същото време според последното издание на Европейския монитор на свободните работни места в Европа все още има около 2 млн. незаети места, отчасти защото търсещите работа не разполагат с уменията, от които се нуждаят работодателите. В настоящата ситуация на висока безработица и сериозни различия между отделните страни от ЕС, трудовата мобилност може да изиграе важна роля за намаляване на безработицата в страните, които са засегнати от рецесията, като същевременно спомогне за намиране на служители с необходимите умения и попълване на свободните работни места в други държави членки.

Разбира се, всеки сам решава дали да търси работа в друга страна от ЕС или не.Какво предлага Комисията, за да се улесни мобилността на младите хора?

През ноември 2012 г. Комисията взе решение за подобряване и модернизиране на европейската мрежа за трудова мобилност EURES (вижте IP/12/1262, MEMO/12/896 и MEMO/12/897). Целта е търсещите работа да могат по-лесно да се свързват с работодатели, които се нуждаят от специфични умения, да се изведат на преден план сектори и професии, в които не достигат квалифицирани работници, а специализираните програми за мобилност на младите хора да получат подкрепа от мрежата.

Около четири милиона предимно млади хора ще получат стипендии по новата програма Еразъм за всички, за да учат, да се обучават или да извършват доброволческа дейност в чужбина през 2014 – 2020 г. За сравнение – броят на получателите на стипендии по настоящите програми на ЕС за мобилност е 2,5 милиона Подобен международен опит води до подобряване на уменията и повишаване на пригодността за заетост. Очаква се общият бюджет на „Еразъм за всички“ да е около 14,5 млрд. евро – с 40 % по-висок от бюджета на настоящите програми.

Със съществуващата програма Учене през целия живот се предоставя подкрепа за мобилност с учебна цел чрез програмите „Еразъм“ (висше образование), „Леонардо да Винчи“ (професионално образование), „Коменски“ (училища) и „Грюндвиг“ (образование за възрастни). Общо по програми „Еразъм“ и „Леонардо да Винчи“ всяка година се предоставя подкрепа за около 140 000 стажа в предприятия и други организации (вижте IP/12/379).Няма ли риск от „изтичане на мозъци“?

Вярно е, че в краткосрочен план дадена страна губи, когато работник се премести в чужбина, но все пак това е по-добре, отколкото ако работникът остане в страната и е безработен. Докато мигрантът има работа в другата държава, той може да допринася за икономиката на страната, която е напуснал, чрез парични преводи. На практика, когато настъпи икономически подем, голяма част от работниците се завръщат в своята страна, за да приложат уменията, които са натрупали междувременно. Пример за това са множество полски работници, които отидоха да работят в Обединеното кралство след 2004 г., но вече се завърнаха в Полша.Каква допълнителна подкрепа може да се осигури от структурните фондове на ЕС?

По инициатива на Комисията през февруари 2012 г. бяха създадени екипи за действие, съставени от служители на Комисията и на съответните национални администрации на осемте страни от ЕС с най-високо равнище на младежка безработица (Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Словакия и Испания). Целта бе да се мобилизират от структурните фондове на Съюза (включително от Европейския социален фонд) средства, все още налични за програмния период 2007 – 2013 г., за да се подкрепят възможностите за заетост за младите хора и да се улесни достъпът на МСП до финансиране.

В резултат на това до началото на 2013 г. средства от ЕС в размер на около 16 млрд. евро бяха определени за ускорено отпускане или преразпределение. Чрез това финансиране ще се помогне на около 780 000 млади хора и 55 000 МСП и ще се подкрепят други мерки за засилване на растежа. Сред примерите за преразпределяне на финансиране от екипите за действие до момента са:

Ирландия

25 млн. евро бяха пренасочени към интегрираната програма Youthreach за предоставяне на възможности за образование, обучение и трудов опит на млади хора, които са напуснали рано училище, без да са придобили квалификации или да са преминали професионално обучение. Това ще позволи до края на 2013 г. да бъдат запазени 3 700 места за обучение.

През декември 2012 г. започна дейност Фонд за пазара на труда, образованието и обучението, известен като Momentum и част от ирландския план за действие за заетост. Той ще осигури обучение на до 6500 трайно безработни. За фонда са предвидени 20 млн. евро и част от тях са от ЕСФ. Едно от четирите направления, по които той ще работи, е насочено специално към младите хора на възраст под 25 години – повече от 1000 души на 87 места в страната ще могат да участват в 62 различни курса на обучение.

Словакия

След преразпределението на средствата от ЕСФ през ноември 2012 г. бе дадено началото на два национални проекта (70 млн. евро) за подкрепа на създаването на работни места за млади хора на възраст под 29 години в частния сектор и чрез самостоятелна заетост в регионите с най-високо равнище на безработица (целта е 13 000 нови места). Засега проектите се изпълняват успешно, като микропредприятията и МСП проявяват най-голям интерес към предоставянето на възможности за работа на младите хора. До края на март 2013 г. бяха създадени повече от 4 200 нови работни места (договори на стойност 22,8 млн. евро).Литва

Всички планирани действия по линия на ЕСФ се изпълняват – бе одобрена нова мярка (на стойност 3 млн. евро) за увеличаване на привлекателността на схемите за отпускане на заеми на стартиращи предприятия и самостоятелно заети лица, а скоро ще бъде завършен проект за осигуряване на първи работни умения на около 6000 млади хора. Нивото на младежката безработица се понижи от 35,1% през 2010 г. до 26,4% през 2012 г.

Проект бе преориентиран, за да се предложат програми за професионално обучение на около 6000 младежи. Бюджетът е около 6 млн. евро. Проектът започна през август 2012 г. и ще завърши през август 2013 г. Степента на изпълнение на тази мярка (професионално обучение) е 48,58 %. Броят на участниците е 4851, а на тези, които са си намерили работа – 59,4 %.

Проект за осигуряване на първи работни умения на млади хора ще бъде удължен с допълнителен бюджет от 6 млн. евро, като ще бъдат подкрепени около 6000 младежи. Общият бюджет вече е около 36 млн. евро. Проектът започна през юли 2011 г. и ще приключи през ноември 2013 г. Степента на изпълнение е 64,72 %. Броят на участниците до момента е 4382.

Бе одобрена нова мярка (на стойност 3 млн. евро) за увеличаване на привлекателността на схемите за отпускане на заеми на стартиращи предприятия и самостоятелно заети лица.

Наскоро бе одобрена друга нова мярка по ЕСФ (9,3 млн. евро) „Помощ за първа работа“, която замени съществуващата схема за намаляване на социалноосигуритените вноски за първа работа чрез субсидии за заплати. Бюджетът е около 9 млн. евро. Проектът започна през август 2012 г. и ще завърши през септември 2015 г. Планираният брой на участниците е 20 000. Броят на заявленията, получени до 18 април 2013 г., е 4858. Изплащането на компенсациите ще започне от 1 юни 2013 г. и най-вероятно цялата планирана сума ще бъде изразходвана.

Бе одобрена и допълнителна нова мярка за „насърчаване на младежката заетост и мотивация“. Ще започнат два проекта (на стойност около 580 000 евро), свързани с доброволчеството.

Гърция

След значително препрограмиране в края на 2012 г. през януари 2013 г. бе приет национален план за действие за младежта, подкрепен с финансиране от ЕС на стойност 517 млн. евро. Планът има за цел насърчаване на заетостта, обучението и предприемачеството сред младите хора и е насочен към почти 350 000 младежи. Според гръцките власти новите инициативи, които вече са започнали (финансирането от ЕС е приблизително 47 млн. евро), включват временно наемане на безработни младежи (до 35 години) в рамките на местни програми за работа в културния сектор, както и предоставяне на подкрепа на социалните структури за борба с бедността и социалното изключване с цел назначаване на работа на безработни младежи. Освен това подготовката за ефективно изпълнение на следните програми от плана за действие (приблизително 146 млн. евро финансиране от ЕС) е на последен етап: • „Ваучер за влизане на пазара на труда“ – програмата съчетава обучение с пет месеца стаж в предприятия и е насочена към 45 000 безработни младежи на възраст до 29 години;

 • комбинация от теоретично и практическо обучение за 1000 безработни млади моряци на възраст до 29 години. Изпълнението на горепосочените програми се очаква да започне през юни 2013 г.

 • преразглеждане на програми през 2012 г. с цел предоставяне на допълнителна подкрепа от 1,2 млрд. евро за справяне с нуждите от ликвидност на МСП.

Латвия

11 млн. евро бяха заделени за подкрепа на млади хора без професионална квалификация, които желаят да придобият нови, ориентирани към пазара на труда квалификации. Общо делът на безработните младежи, които получават подкрепа от ЕС, ще скочи от 24 % на 40 %, като цифрите за професионалното обучение ще се удвоят. Програмите са в процес на изпълнение.Португалия

В рамките на национална инициатива, наречена Impulso Jovem, бе извършено цялостно препрограмиране по структурните фондове. Средства от ЕС в размер на 143 млн. евро бяха пренасочени за финансиране на мерки за създаване на възможности за 90 000 млади хора до края на 2015 г., a 200 млн. евро – за подкрепа на 4500 МСП. Мерките включват паспорт за заетост, свързан със стажове в ключови сектори на икономиката, както и подкрепа за наемане на хора на възраст между 18 и 30 години чрез възстановяване на вноските за социални осигуровки, плащани от работодателя. От оперативната програма на ЕФРР за Мадейра бяха прехвърлени 10 млн. евро към съответната оперативна програма на ЕСФ с цел подкрепа на младежките стажове. През февруари 2013 г. обхватът на програмата бе увеличен чрез разширяване на критериите за допустимост и включване на допълнителни региони. До края на април 2013 г. броят на младите хора, участващи в програмата, е 7500.Испания

През 2012 г. над 286 млн. евро от ЕСФ бяха преразпределени за дейности, които са свързани с младите хора. От тях приблизително 135 млн. евро бяха насочени към публичната служба по заетостта, за да се помага на младежите да си намират работа. Що се отнася до ЕФРР вече се прилагат или скоро ще бъдат приети няколко мерки на обща стойност 1027 млн. евро. Сред тях са създаване на пет револвиращи фонда с цел улесняване на достъпа на новаторски МСП до финансиране, включително за оборотни средства (общият принос от ЕФРР е в размер на 372 млн. евро); нова схема за помощ чрез специални заеми (с общо финансиране от ЕФРР в размер на 446 млн. евро) за повторна индустриализация и стратегически промишлени сектори; по-голяма подкрепа за МСП от земеделския и хранително-вкусовия сектор в регионите с най-голяма безработицата сред младите хора; строителство и ремонт на инфраструктурни обекти за образование и обучение с общо финансиране от ЕФРР в размер на 208 млн. евро.Италия

През декември 2011 г. в Италия започна мащабна дейност за определяне на приоритети, която вече е в своята трета фаза благодарение на помощта, оказана от екипа за действие. Тя включва финансиране на план за пригодност за заетост в Сицилия, от който би трябвало да се възползват около 50 000 млади хора; нови образователни дейности за 65 300 студенти от Южна Италия и 13 000 нови възможностите за мобилност („Еразъм“/„Леонардо“); схема за „данъчен кредит“, с която да бъде насърчено наемането на работа на лица в неравностойно положение, включително на младите хора, както и 600 млн. евро за дейности в подкрепа на млади предприемачи, изследователи, стажанти или NEET.MEMO/13/464

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница