Европейска комисия Съобщение за медиитеДата22.07.2016
Размер135.15 Kb.
#182Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 5 октомври 2012 г.Все повече европейски държави намаляват или замразяват учителските заплати

В отговор на икономическата криза шестнадесет европейски държави намалиха или замразиха учителските заплати. По данни от доклад, публикуван от Европейската комисия на Международния ден на учителя, най-засегнати от бюджетните ограничения и мерките за икономии са учителите в Ирландия, Гърция, Испания, Португалия и Словения. Учителските заплати в България, Кипър, Естония, Франция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Обединеното кралство, Хърватия и Лихтенщайн са намалели слабо или са останали непроменени. От доклада Заплати и възнаграждения на учителите и директорите на училища в Европа, 2011/2012 г. също така става ясно, че в четири държави — Чешката република, Полша, Словакия и Исландия, учителските заплати растат от средата на 2010 г. насам, а заплащането в Румъния почти се е изравнило със заплатите от времето преди кризата.

Учителите имат определящо място в живота на децата. Всички знаем, че те могат да окажат решаващо влияние и върху тяхното бъдеще, заяви Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта. — Възнагражденията на учителите и техните условия на труд следва да са основен приоритет, за да бъдат привлечени и задържани в тази професия най-добрите. Заплащането далеч не е всичко, за да привлечем най-добрите учители: задължително е класните стаи да са добре оборудвани, а мнението на учителите да се отчита, когато се модернизират учебните програми и се провеждат реформи.“

От доклада е видно, че от средата на 2010 г. насам икономическата криза се е отразила неблагоприятно върху заплащането на учителите. Все повече държави орязват както заплатите, така и възнаграждения като заплащането за неработни дни или премиите. В Гърция основните заплати на учителите са намалени с 30 % и не се изплащат допълнителни възнаграждения за Коледа и Великден. В Ирландия заплатите на новоназначените учители са намалени с 13 % през 2011 г., а възнаграждението на учителите, назначени след 31 януари тази година е намаляло с още 20 %, тъй като са премахнати възнагражденията за квалификация. В Испания заплатите на учителите и на другите служители в публичния сектор са намалени с около 5 % през 2010 г. и оттогава не са коригирани спрямо инфлацията. Подобни мерки са въведени и в Португалия.

В Европа максималното възнаграждение на най-опитните учители обикновено се равнява на две минимални заплати за новопостъпващи. Учителските организации обаче се опасяват, че е възможно младите хора да обърнат гръб на професията поради факта, че за да се достигне този максимален размер, са необходими средно 15 — 25 години.

Въпреки че учителските заплати при постъпване на работа не са особено привлекателни, в много европейски държави повечето учители се доближават до официалния максимален размер на заплащане в сектора, като се вземат предвид възнагражденията за допълнителни отговорности или извънреден труд. Така например в Латвия нетното им възнаграждение е почти два пъти по-голямо от максималната основна заплата. В Дания, Литва, Полша, Словакия, Финландия, Англия и Уелс нетното възнаграждение също надвишава максималната основна заплата, след като се начислят и добавките. До известна степен това може да се обясни с факта, че относително голям дял от учителите са в по-напреднала възраст. В редица държави няма достатъчно учители и съществуват опасения във връзка със застаряването на работната сила („Ключови данни за образованието в Европа, 2012 г.“, IP/12/121).

Докладът Заплати и възнаграждения на учителите и директорите на училища в Европа, 2011/2012 г. извежда още нещо на преден план. Независимо от твърденията на всички държави, че си поставят като основен приоритет повишаването на постиженията на учениците и студентите, едва половината от проучените в доклада държави предоставят на учителите допълнителни възнаграждения за добри преподавателски резултати или високи резултати на учениците (България, Чешката република, Дания, Естония, Гърция, Латвия, Унгария, Австрия, Полша, Румъния, Словения, Финландия, Швеция, в Обединеното кралство — Англия, Уелс и Северна Ирландия, и Турция).

Контекст

Заплати и възнаграждения на учителите и директорите на училища в Европа, 2011/2012 г.

В годишния доклад е направен сравнителен преглед на заплатите в 32 европейски държави (държавите — членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Хърватия и Турция). Обхванати са напълно квалифицирани и работещи на пълно работно време учители и директори на училища в системата на предучилищното, началното, основното и средното образование.

В доклада се съдържа информация относно:


  • компетентните органите, които определят учителските заплати;

  • заплатите в частния сектор;

  • минималната и максималната нормативно определена работна заплата спрямо БВП на глава от населението и спрямо действително получаваните заплати (работна заплата плюс допълнителни възнаграждения);

  • повишаването на заплатата въз основа на придобития опит;

  • последното повишаване/понижаване на покупателната способност на учителите и влиянието на икономическата криза;

  • различните видове допълнителни възнаграждения и компетентните органи, които взимат решения за тяхното предоставяне.

Евридика“

Докладът е изготвен за Европейската комисия от мрежата „Евридика“, която предоставя анализи и информация за европейските образователни системи и политики. Мрежата е изградена от 38 национални структури в 34-те държави, участващи в програмата на ЕС за учене през целия живот (държавите — членки на ЕС, Хърватия, Сърбия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция). Сърбия и Швейцария не участваха в изготвянето на доклада Заплати и възнаграждения на учителите и директорите на училища в Европа, 2011/2012 г. Мрежата се координира и ръководи от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на ЕС.За повече информация:

Пълният текст на доклада Заплати и възнаграждения на учителите и директорите на училища в Европа, 2011/2012 г. на английски език е на разположение на адрес http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf

Европейска комисия: Образование и обучение

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Съобщенията на г-жа Андрула Василиу в Туитър можете да следите на адрес @VassiliouEUЗа контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Туитър: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Приложения

Фигура 1: Промени в размера на нормативно определените заплати (в абсолютно изражение) на учители и директори на училища в публичния сектор през 2010/2011 г. и 2011/2012 г. спрямо предходната година


2010/2011 г.

2011/2012 г.


Повишение поради
реформи във формирането на заплатитеПовишение поради
специална корекция на учителските заплатиСамо корекция
спрямо издръжката на живота


Замразени заплатиНамаление

Бележки за отделни държави

Ирландия: Заплатите на дългосрочно наетите учители през 2011/2012 г. са се запазили на нивото от 2010/2011 г. Заплатите на новопостъпващите учители, назначени след 1-ви януари 2010 г., са намалели с 10 %. Считано от 1-ви декември 2011 г. е въведено допълнително намаление на заплатите на новопостъпващите с 3,2 %.

Франция: Заплатите са индексирани общо с 0,5% през 2010 г., а през 2011 и 2012 г. не са индексирани. Замразяването на заплатите през 2011 г. и 2012 г. е свързано с коефициента на индексиране. През 2011 г. е направена първа корекция на заплатите на новопостъпващите учители, попадащи в най-ниските категории на скàлите за индексиране. Втора корекция е направена през 2012 г. И в двата случая учителите са преминали в категории с по-висок коефициент на индексиране.

Нидерландия: Няма данни

Фигура 2: Минимални и максимални годишни нормативно определени брутни заплати на напълно квалифицирани и работещи на пълно работно време учители в училища от публичния сектор и средни действителни годишни брутни заплати на тази категория учители, изразени в евро стандарт на покупателната способност (Euro Purchasing power standard — евро СПС) (2011/2012 г.)
Основно образование – начален етап

Основно образование – прогимназиален етап

Средно образование — гимназиален етап
Минимална нормативно определена заплата

Максимална нормативно определена заплата

Средна действително получавана заплата

Минимална нормативно определена заплата

Максимална нормативно определена заплата

Средна действително получавана заплата

Минимална нормативно определена заплата

Максимална нормативно определена заплата

Средна действително получавана заплата

Белгия (френска общност)

25 815

44 483

:

25 815

44 483

:

32 120

56 286

:

Белгия (немскоговоряща общност)

23 282

40 009

:

23 282

40 009

:

29 337

51 012

:

Белгия (фламандска общност)

26 262

45 507

37 805

26 262

45 507

37 457

32 812

57 625

49 229

България

6 010

НП

10 405

6 010

НП

10 405

6 010

НП

10 405

Чешка република

13 412

16 201

16 820

13 412

16 201

16 853

13 412

16 201

17 958

Дания

29 640

35 741

46 152

29 640

35 741

46 152

30 307

39 114

56 336

Германия

38 395

51 168

:

42 873

56 864

:

46 374

63 944

:

Естония

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

10 308

15 066

13 446

Ирландия

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

25 430

54 272

:

Гърция

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

15 327

27 990

22 213

Испания

30 061

42 625

:

33 662

47 190

:

33 662

47 190

:

Франция

20 649

39 385

25 227

23 029

41 898

25 227

23 219

42 107

25 227

Италия

22 394

32 924

26 359

24 141

36 157

28 257

24 141

37 799

29 568

Кипър

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

29 614

64 839

:

Латвия

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

12 948

6 257

6 512

14 608

Литва

6 155

11 341

:

6 155

11 341

14 711

6 155

11 341

14 711

Люксембург

54 600

96 343

75 471

63 358

110 132

86 745

63 358

110 132

86 745

Унгария

8 598

14 722

14 419

9 126

18 485

14 419

9 126

18 485

16 581

Малта

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

23 326

30 904

:

Нидерландия

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Австрия (AHS)

26 426

50 738

:

29 074

61 181

52 308

29 074

61 181

52 308

Полша

9 021

14 992

22 170

10 159

17 092

22 506

11 484

19 562

21 998

Португалия

25 758

52 441

34 727

25 758

52 441

36 386

25 758

52 441

36 386

Румъния

5 024

14 205

9 614

5 345

14 205

9 775

5 345

14 205

9 775

Словения

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

22 094

34 241

:

Словакия

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 968

8 860

11 996

13 925

Финландия

25 617

33 317

34 553

27 666

35 983

38 333

29 338

38 843

42 524

Швеция

22 439

31 188

26 762

22 439

31 188

26 762

24 394

33 452

28 923

Обединено кралство (Англия, Уелс)

24 430

41 594

41 304

24 430

41 594

44 134

24 430

41 594

44 134

Обединено кралство (Северна Ирландия)

24 430

41 594

38 040

24 430

41 594

41 635

24 430

41 594

41 635

Обединено кралство (Шотландия)

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

29 101

38 702

36 375

Лихтенщайн (Gymnasium)

44 454

72 142

:

52 502

85 210

:

52 502

85 210

:

Норвегия

31 236

НП

37 537

31 236

НП

37 537

32 663

НП

40 213

Хърватия

13 394

15 950

17 103

13 394

18 139

17 103

13 394

18 139

18 249

Исландия

21 983

27 465

:

21 983

27 465

:

27 089

36 044

29 110

Турция

20 039

23 547

:

20 039

23 547

:

18 977

22 485

:


: Няма данни НП Не е приложимо
Източник: „Евридика“
Бележки за отделни държави

България: В съответните нормативни актове за учителите е посочена само минимална, но не и максимална основна нормативно определена заплата. Посочените данни са за млади учители без педагогически опит.

Германия: Данните са за учебната 2010/2011 година.

Полша: Минималната и максималната учителска заплата в начален и прогимназиален етап на основно образование са изчислени за учители с минимално изискуемата пълна квалификация. Приблизително 90 % от учителите обаче притежават по-висока квалификация и получават по-високо възнаграждение.

Норвегия: Учители, преминали първоначално 4- или 5-годишно обучение.


Фигура 3: Тенденции в минималната основна годишна нормативно определена заплата в евро СПС (в цени от 2000 г.) на учители в начален етап на основно образование и гимназиален етап на средно образование (ISCED 1 и ISCED 3), 2000 — 2012 г.

Начален етапГимназиален етап

NB: ос X = референтни години; от 2000 г. до 2012 г.

ос Y = относително увеличение в %, като 2000 г. =100

Източник: „Евридика“.

Обяснителни бележки и бележки за отделните държави

Вж. пълния доклад.За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Туитър: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)IP/12/1073

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence
rapid -> IP/08/1956 Брюксел, 12 декември 2008 г. Околна среда: По-добра защита на дивата природа в Европа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница