Европейска концепция за достъпност в помощ на администрациятастраница1/7
Дата04.01.2018
Размер1.11 Mb.
#40958
  1   2   3   4   5   6   7
ЕВРОПЕЙСКА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ В ПОМОЩ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Това издание излиза с финансовата подкрепа на организация Info-Handicap в Люксембург, която координира работата на мрежата „Европейска концепция за достъпност“


Автори:

Франсис Арагал

Петър Нюман

Силвио Саграмола

с подкрепата на мрежата „Европейска концепция за достъпност“
коректор: Филип Скот
Координатор: Силвио Саграмола
Илюстрации: Натали Гаудрон, Грансис Арагал
2008 мрежа „Европейска концепция за достъпност“

Info-Handicap Люксембург


интернет: www.eca.lu
ISBN 978-2-919931-36-1
Оформление: Натали Гаудрон

Съдържание
Благодарности

Министерство по въпросите на семейството и интеграцията - Люксембург

Европейски съвет
1. Въведение

Цел на ръководството

Съдържание на ръководството
2. Обстановка

2.1. Достъпност и дизайн за всички в застроените площи

2.2. Европейски методи за достъпност и Дизайн за Всички от EuCAN - мрежа „Европейска концепция за достъпност“
3. Как да успеем

3.1. Области на интервенция

3.1.1.Вътрешна организация

3.1.2. Услуги предлагани на обществото

3.1.3.Инфраструктура

3.1.4.Външна комуникация

3.2.Взаимозависими фактори на успех

3.2.1. Ангажираност на ръководителите

3.2.2. Координиране и непрекъснатост

3.2.3. Изграждане на мрежи и участие

3.2.4. Стратегическо планиране

3.2.5. Управление на знанията

3.2.6. Средства

3.2.7. Комуникация и маркетинг

3.3. Фази на преход
4.1. Реални проучванията

Достъпност за всички в природен парк South Black Forest

Управление на достъпността в гр. Барселона

Достъпност до определени райони и обществени сгради в гр. Сароно

Начини за строителство и градска достъпност

Достъпност до Здравен център в Макаби

Достъпност до ж.п. услуги в Люксембург

Туризъм за всички

Достъпност до университетските площи в гр. Нови Сад

Достъпност до сграда Belliard, в Брюксел

Lousa- достъпна туристическа дестинация

Модел за областен туризъм за всички в Thuringian Forest

Обществени игрища за всички в гр. Мюнстер
4.2. Симулирани проучвания

Управление на достъпността в училище

Приобщаване условията на Дизайн за Всички към процеса на доставяне

Флагът на градовете и градове за всички

4.3. Шаблон за развитие и самооценка на Проект

5. Заключение

6. Препоръки

Благодарности

Ръководството „Европейска концепция за достъпност в помощ на администрацията” е резултат от сътрудничеството между много партньори из цяла Европа, които приемат отговорността за подобрение на достъпа до сгради и постройки като важно условие за гарантиране на равни възможности и цялостно участие на ВСИЧКИ европейски граждани. Искам да се възползвам от възможността да изразя възхищението и благодарността си на всички тези хора за тяхната самоотверженост.


Издаването на „Европейски наръчник за обществена достъпност - 1990“ от холандското ведомство за регулиране на строителство и публичен транспорт, както и „Европейска концепция за обществена достъпност - 1996“ беше преломен момент в дискусията на тема „достъпност в Европа”.
През 2003 г., членовете на Европейската концепция за изграждане на система за достъпност на доброволни начала допринесоха за подготовката на „Европейска концепция за достъпност - 2003“, с което засилиха неговото европейско значение.
Общественият достъп се превръща в естествена съставна част от европейската политика, препоръки и директиви. Бихме искали да поздравим хората, изготвящи политическите решения, за тяхната предвидливост при възприемане на обществения достъп като важен качествен критерий.
Силвио Саграмола

Министър по семейните дела и интеграцията, Люксембург


Пет години след издаването на книгата „Европейска концепция за обществен достъп“, която засяга основите за постигане на всестранен обществен достъп в Европа, се появява нейното продължение: „Европейска концепция за достъпност в помощ на администрацията “.


Приспособено за всички органи на властта, това издание е особено полезно средство, създадено да приложи на практика принципите, описани в настоящата книга. За правилното осъществяване на проекта и неговото осигуряване се изисква съдействие на местните, областните и националните власти. Техните усилия могат да подпомогнат усилията на участниците в изготвянето на проекта – частния, икономическия и неправителствен сектор.
Изданието дава примери в области като градоустройство, туризъм, обществен транспорт, обществени сгради и изграждане на спортни/детски площадки. Без съдействието на хора от най-разнообразни области това издание и проектите, които то илюстрира, нямаше да бъдат възможни. Бих искала да поднеса почитанията си на всички, свързани с издаването на книгата. Имаме нужда от примери като тези, за да покажем, че съпричастността към множество нива е предпоставка за многолико общество.
В тази връзка бих искала също да поздравя организацията в Люксембург, която се занимава с координиране работата на новосъздадената мрежа „Европейска концепция за достъпност“ за поредното изключително постижение.
Мари- Джоузи Джейкъбс

Министър по въпросите за семейството и интеграцията


Европейски съвет


Издаването на „Европейска концепция за обществен достъп до администрацията“ трябва да бъде приветствана, а екипът работил за осъществяването и да бъде поздравен за това постижение. ECA предоставя доказано добри практики в градоустройственото планиране, както и за подобряване на достъпа до обществени сгради на хората с увреждания. Това своевременно и целенасочено издание ще допринесе за преодоляване на пропуските между политическите принципи, включени в наръчника за Европейска концепция за достъпност от 2003 г. и тяхното приложение на национално ниво от държавната администрация.
Общественият достъп е важна стъпка за постигането на по-активно участие и интеграция на хората с увреждания в обществото. Достъпността до сгради, продукти и услуги би следвало да се взима под внимание още при изграждане на сградите, а не след това. В този контекст Европейският съвет подкрепя стратегията „универсален дизайн”, която има за цел да създаде и проектира друг тип сгради, околна среда, достъп до продукти и услуги, които да бъдат достъпни и разбираеми, а също така и използваеми от всички във възможно най-голяма степен, по възможно най-независим и естествен начин, за предпочитане без необходимостта от допълнително приспособяване.
Съществуващите сгради трябва да бъдат приспособени по такъв начин, че да могат да се ползват от всички граждани. Важността от постигне на общо съгласие по отношение на общия и специфичен достъп и от създаване на подходящ критерий е засегната от Европейския съвет и се подкрепя от международни общности като (EuCAN), с които Европейският съвет има прекрасни и дългогодишни професионални отношения. Тяхната работа ги вдъхновява взаимно: решението на съвета от 1977 г. за приспособяване на жилищни сгради и заобикалящите ги площи според нуждите на хората с увреждания; принципите и указанията за достъп от 1993 г.; планът за действие на хората с увреждания от 2006-2015 (неговото решение „Постигане на пълноценно участие чрез всеобщ проект“ от една страна и Европейската концепция за достъпност от 1996 г. или наръчника по „Европейската концепция за достъпност“ за техническо подпомагане от 2003, от друга).
Европейска концепция за достъпност- за администрацията от 2008 показва още веднъж плодотворните резултати, постигнати от взаимната работа между Европейския съвет и мрежата „Европейска концепция за достъпност“- между европейската организация за човешките права и мрежата от експерти в достъпността- чиято цел е подобряване качеството на живот и увеличаване участието на хората с увреждания в Европа.
Александър Владиченко

Генерален Директор на социалната кохезия, Европейски съвет

1.Въведение
Обществените власти не са неутрален наблюдател на икономиката. Обществената администрация е отговорна за обществено доставяне, изплащане на възнаграждения, събиране на данъци. Администрацията участва в регулирането на всички области.
При увеличаване цената на кафето или при преустановяване дейността на някоя фабрика, пресата веднага задава въпрос какво прави правителството. Обществото апелира към взимане на строги мерки, за да се поддържа активност и да се възпре злоупотребата. Накратко, правителството е наясно, че ще бъде смятано за отговорно за всичко, което не работи и за това се опитва чрез изявления и решения да убеди общественото мнение, че ситуацията е под негов контрол.
Средствата, с които разполагат властите за въздействие върху икономиката са значителни: бюджет, данъци, валута, кредити. Като цяло разходите на администрацията днес възлизат на 30- 50 % от националната производство на повечето от развитите страни.
Въпреки това реалното влияние на правителството е ограничено. Финансовото и социалното законодателства, организацията на обществените услуги са резултат от дългогодишна традиция и преди всичко от нестабилното равновесие между разнопосочни интереси. Това може да се забележи в моменти, когато има опити за някаква промяна, независимо дали става въпрос за данък върху записващи устройства или мотоциклети, преместване на автобусни спирки или повишаване на самофинансирането на част от социалното осигуряване.
Нещо повече, в условията на пазарна икономика общият баланс е резултат от сумата от милиарди единични и индивидуални решения, които никой не може да диктува и всеки е длъжен да живее с тях.
В заключение, държавата представлява по-малко от половината от всички обществени власти и те са многобройни и разпръснати: министерства, областни съвети, социално-осигурителни фондове и местни съвети.
В името на спора все пак ще приемем, че целият този комплекс може да се разглежда като отделен икономически фактор: „администрация“
(Източник: Майкъл Дидиер, Икономика, les regles du jeu, „Икономика“, Париж, второ издание 1989)

1.1 Цел на ръководството


Като се вдъхновява от европейския опит, това практическо ръководство цели да допринесе за това местната, областната и националната администрация да започнат, да разгърнат и да завършат процеса на изпълнение на „Дизайн за достъп на всички”.
Въпреки съществуващото широко разпространено съгласие, че достъпността трябва да бъде въведена на всички нива от ежедневния живот, действителността всъщност показва, че повечето хора дори нямат представа какво означава това.
Почти всеки има желание да подкрепи „Дизайн за достъп на всички”, но много малко са хората, които са способни да предприемат планирани стъпки за постигане на определени резултати. Ръководителите прехвърлят отговорността върху раменете на техниците и на хората, съставящи планове, които от своя страна прехвърлят тази отговорност върху клиентите.
Всъщност, именно върху техниците и съставителите на планове пада отговорността да се сдобият с необходимите знания и да посъветват и ръководителите, и клиентите, използвайки правилни и убедителни аргументи. Те трябва да са градивни и да покажат как евентуалните допълнителни разноски в кратък срок ще могат да бъдат възстановени в дългосрочен план. При условие, че съставителите на планове и техниците не успеят да представят разумни аргументи, поради липса на опит или умения, качеството на даден проект задължително се диктува от чисто финансови съображения.
Целта на това ръководство е да покаже, че въвеждането на достъпност може да бъде ръководено единствено от група хора, които действително поемат лична отговорност по отношение на определени области на компетентност. Всяка група от хора, които работят заедно, има нужда от координатор и в този случай това би могъл да бъде ръководителят, техникът или клиентът. Независимо кой от изброените поема тази длъжност, координаторът би могъл да изпълнява своите задачи единствено, ако всички в групата са ангажирани с темата.
1.2 Съдържание на ръководството
Голяма част от нас са „администрирани“ и задължени да живеят, съблюдавайки множество правила, закони и процедури. Администрацията присъства във всички сектори и на всички нива на нашето ежедневие и оказва огромно влияние върху решенията на хората.
Това ръководство разкрива ситуациите, в които администрацията би могла да взима участие в узаконяването на подходите на „Проект за всички”, както и да предлага различни стратегии и начини на действие и наблюдение, както и обсъждане на постигнатите резултати.
Поради исторически, политически и културни различия из цяла Европа, тези стратегии би трябвало да са достатъчно гъвкави, за да могат да се приспособяват към различните местни, областни и национални особености.
Опитахме се да вземем предвид различията чрез множество проучвания, извършени в цяла Европа. Въпреки съществуващите различия между законодателствата и финансовата реалност в отделните държави, процесът на осъзнаване на даден проблем и съответно излагането на предложения за разрешаването му, са всеобщи и са резултат от съгласувани действия. Ще представим „факторите за постигане на успех“, които имат изключително важна роля в развитието на тези решения. Понякога ще бъде достатъчно да се изпълнят някои от тези указатели, но в повечето случаи, за да се гарантира цялостното осъществяване на „Дизайн за всички”, всички тези указания трябва да бъдат изпълнени.
Ролята на инвеститорите, включващи организации на и за хора с увреждания, е особено важна, когато става дума за проява на изобретателност от страна на администрацията и нейните опити относно систематичните методи на „Дизайн за всички” или разпространение на инициативите, които тя предлага.
Все пак подобна роля означава отговорност на няколко нива:

А) Съветите и ръководството на администрацията трябва да се основават на експертни и доказани познания за нуждите на потребителите, те трябва да бъдат подкрепени с ясно чувство за отговорност с цел избягване опасността от неефективни инвестиции и дейности.

Б) Организациите трябва задължително да вземат предвид конкретните нужди на групата, която представляват, но трябва също така да проявят разбиране за човешкото разнообразие и следователно да отдадат същата важност на съответните нужди на други групи.

В) Пожизнено изучаване и придобиване на експертни знания е необходимо не само на „осъществителите“, но и на „съветващите“, така че те да са в състояние да вървят в крак с възникващите нови концепции и технологии.


2. Обстановка
Достъпност и дизайн за всички в застроените площи.
Застроените площи би трябвало да дават възможност на всеки човек да се развива като личност и за това трябва да бъдат проектирани по начин, който да взима предвид многообразието на населението и необходимостта ни да бъдем независими. Следователно застроените площи и всички техни елементи трябва да бъдат проектирани според концепцията за достъпност, т.е. да бъдат снабдени с такива характеристики, които да предоставят възможност за достъп на всеки до различните съоръжения, които се предлагат: култура, сгради, комуникации, услуги, икономика, участие и др.
За достъпна се смята тази среда, която е:
1. Почтителна: уважава разнообразието и различията на своите потребители, никой не трябва да се чувства маргинализиран и всеки би трябвало да може да има достъп до нея;

2. Сигурна: не трябва да представлява риск за никой от потребителите; следователно елементите, които са част от тази среда трябва да се проектират като се взима предвид сигурността на потребителите (хлъзгави настилки, издадени части, размери и др.

3. Здравословна: средата не би следвало да представлява риск за здравето или да предизвиква проблеми на хора, страдащи от определени заболявания или алергии;

4. Функционална: да бъде проектирана по начин, който да изпълнява, без да създава проблеми или затруднения, функцията, за която е предназначена.

5. Разбираема: всички потребители трябва да са способни да се ориентират без трудности в рамките на дадено пространство, като за постигане на това от особена важност са:

а) средства за разбираемо предоставяне на информация – използване на изображения, общоприети за различните държави, избягване употребата на думи или съкращения от местния език, които могат да доведат до объркване –(например буквата C на кранчетата, която означава „студена вода“ (cold) на английски език, но Caliente (горещ – точно обратното) на испански);б) пространствено разпределение – то би трябвало да е съгласувано и функционално, а не изолирано и недостъпно;
6. Естетична: резултатът трябва да бъде естетически издържан, тъй като така ще има по-голяма вероятност средата да бъде приета от всички потребители (първите пет точки винаги трябва да се взимат предвид).

Следователно, създаването на достъпна среда означава тя да бъде в съответствие с нуждите на хората и като резултат от това те да бъдат насърчавани да уважават физическата и социална среда, в която живеят.


Нещо повече, направата на среда, съобразена с измерими, перцептуални, двигателни, познавателни и културни различия, поражда солидарност и улеснява взаимодействието между хората. Това е определяща стъпка към предоставяне на равни възможности, това дава възможност на всеки да води живота, който желае, да бъде независим, да бъде човек!
Администрациите, които се стремят да създават среда, достъпна за всички, показват желанието си да предложат на населението добро качество на живот и да предоставят на хората по-добри възможности за развитие, едновременно в социален и личен план.
Трябва да се има предвид също, че администрацията носи отговорност за обществените разходи. В тази връзка създаването на достъпна среда има пряко въздействие върху обществените разходи:
- Рисковани ситуации, а от тук и броя на злополуките бива намален при наличие на достъпна среда;
- Когато взаимодействието със средата е лесно, съществува по-малка необходимост да се предоставя индивидуална помощ (независимо дали е от хора или от устройства, които да компенсират недостатъците на средата).
Трябва също така да се има предвид, че достъпността прави градовете по-привлекателни както за хората, които живеят в тях, така и за възможните посетители (туристи), да не говорим за онези компании и професионалисти, които търсят подходяща среда, в която да започнат своята бизнес дейност.
За целите на това ръководство „Дизайн за всички” може да бъде определен като философия и процес за постигане на всеобщ достъп чрез включване на среда, продукти и услуги, които да са проектирани по начин, който е безопасен, здравословен, разбираем и привлекателен за потребителите.
„Дизайн за всички”, който е част от общите европейски тенденции през 90-те години на 20 в., приема, че "включване" е равно на "достъпност" и засяга социалните, културни и интелектуални условия. Следователно, „Дизайн за всички” призовава администрацията да осигури достъп до застроените площи чрез вътрешни процедури на действие.
В някои европейски държави „концепцията за достъп” все още се стреми към "равни възможности за хора с ограничена активност", но според нашето тълкуване, подходите за постигане на „достъп и дизайн за всички” се стремят да осигурят на всички хора равни възможности за участие във всички области на обществото. За постигане на това, всичко, което е проектирано и създадено от хора с цел да бъде използвано от хора, трябва да бъде достъпно и удобно за употреба от всички, както и да отговаря на постоянно изменящото се разнообразие от хора (EIDD 2004 и Наръчник строим за всички 2006). По този начин изпълнението на „Дизайн за всички” чрез подходящи методи ще донесе на администрацията не само социални, но и икономически ползи.
Съществуват и други концепции с подобни цели: Универсален дизайн (САЩ, Япония) Приобщаващ дизайн (Великобритания) Свободни от бариери (Германия) и Свободни от ограничения (Швейцария). Ние подкрепяме подходите на „Дизайн за всички”, базирани на принципа на включване на "крайните потребители" във всеки етап от процеса на проектиране, докато се отзовават на човешкото разнообразие.
Това е предизвикателство и възможност за администрацията да се обърне към всички онези граждани и клиенти, които имат различни обичаи, различни възрасти, способности и предпочитания относно услугите и инфраструктурата. За да се изправи пред това предизвикателство, администрацията трябва да е наясно как да започне, осъществи и завърши процеса на изпълнение на „Дизайн за всички” в застроените площи, предоставяйки услуги и съоръжения, които да бъдат добре приспособени към многообразните потребности на потребителите.
2.2. Европейски подходи за достъп и „Дизайн за всички” от EuCAN - (мрежа „Европейската концепция за достъпност”)
От 90-те години на 20 в. „Мрежата на европейската концепция за достъп” е сериозна сила в провежданата кампания за постигане на единен подход към осъществяване на достъп за всички. В този контекст, ECA-2003 беше важно събитие, въпреки че не представляваше толкова доклад на европейската политика, колкото източник на вдъхновение за политически действия, както и източник на информация за развитието на законите и стандартите.
Обект на ръководството от 2003 г. бяха всички онези хора, които имаха желание и воля да вземат участие в усилията на Европа по създаване на достъпна за всички среда и които продължават да правят това и до днес. Заедно с това със създаването на уеб страницата на „Европейската концепция за достъпност”, всички специалисти в областта вече имат възможност непрекъснато да участват и да обновяват познанията, свързана с този въпрос.
Това ръководство не се базира само на издаденото през 2003 г., но и на опита, придобит от проекта "Да строим за всички", който бе публикуван в ръководството "Да строим за всички", издадено през 2006 г.
Основните цели на проекта "Да строим за всички", на който мрежата „Европейска концепция за достъпност“ беше партньор, бяха да се повиши осведомеността за достъп до застроените площи и да се предоставят практически указания, подготвяйки предложение за проектантска и строителна дейност в съответствие с директивите за обществени поръчки на Европейския съюз.
Ръководството „Да строим за всички” се състои от две части: „Наръчник” и „Инструменти”. Наръчникът предоставя информация за повишаване на осведомеността на хората, натоварени да взимат решения и на държавните служители за значението, което има достъпът до застроените площи за всички граждани, както и информация за подкрепата, която обществените поръчки биха могли да окажат при предоставяне на достъп. "Инструментите" предоставят практически подходи за осъществяване на контакт с властите с намерение да включат определени процедури и технически изисквания за доставяне така, че да се осигури изпълнение на критериите за достъп при проектантските и строителни дейности.
3. Как да успеем
3.1. Области на интервенция
Въздействието, което оказват решенията, взети от администрацията, може да се забележи в много различни области.
За по-голяма яснота сме определили 4 основни области, за които администрацията носи отговорност. Във всяка от четирите области, администрацията оказва влияние върху една или множество задачи.
3.1.1. Вътрешна организация
Многообразие в кадровата политика – вътрешна комуникация – сътрудничество – недискриминационни поръчки-.....
3.1.2. Услуги предлагани на обществото
Целесъобразно поведение - Достъпни явления - Достъп до спортни, културни и развлекателни събития - Достъп до туристически дейности - Подкрепа за непрекъснатост - Заетост - Образование - Социални услуги - Здравни услуги - Подпомагане на имигранти - Обществена солидарност - Сътрудничество - Справедливост - Икономика - Политика за защита на потребителя - Вътрешна и външна политика - Транспорт - Проучване - ....
3.1.3. Инфраструктура
Жилищно строителство - Обществени сгради - Обществени пространства - Превозни средства -........
3.1.4. Външна комуникация
ICT - маркетинг и връзки с обществеността-.....
Всички тези задачи дават на администрацията възможности за приспособяване на различни подходи за участие.
Каталог: userfiles -> nabliudatelnitsa
userfiles -> Седмичен информационен бюлетин
userfiles -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
userfiles -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
userfiles -> Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
userfiles -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
userfiles -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
userfiles -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
nabliudatelnitsa -> Елица Станева Кристина Христова


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница