Европейската политика за съседство през 2012 г.: продължаващ ангажимент за по-тясно сътрудничество със съседите въпреки бурните политически и икономически условияДата24.10.2018
Размер68.96 Kb.
#95464Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 март 2013 г.Европейската политика за съседство през 2012 г.: продължаващ ангажимент за по-тясно сътрудничество със съседите въпреки бурните политически и икономически условия

Сътрудничеството на ЕС с неговите партньори е по-силно и дава положителни резултати според публикуваните днес доклади за отделните страни и региони относно напредъка на европейската политика за съседство (ЕПС) през 2012 г. Две години след въвеждането на нов подход към ЕПС резултатите в много области на сътрудничество са окуражаващи, въпреки че 2012 г. бе изпълнена с предизвикателства, свързани с политическата нестабилност и трудните социално-икономически условия. Все още обаче политическите реформи са неравномерни в страните партньори и напредъкът към силна и устойчива демокрация невинаги е постоянен.

„Годишният пакет за ЕПС“, представен от Катрин Аштън, върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, и Щефан Фюле, комисар по въпросите на разширяването и политиката за съседство, показва, че много партньори остават решени да задълбочат отношенията си с ЕС и че Съюзът е увеличил подкрепата си за партньорите, започващи изпълнението на важни реформи. Действително, въпреки настоящата икономическа криза в ЕС, размерът на финансовите средства, отпуснати на страните в региона под формата на безвъзмездни помощи и заеми, се е увеличил. Въпреки това в съобщението за пакета се прави изводът, че все още остава да бъде направено много, за да се изпълнят предложенията на ЕС. За първи път освен препоръки пакетът включва оценка на миналогодишните препоръки.

Като се вземат предвид различната скорост и посока на реформите в отделните страни партньори, в пакета се заключава, че е необходимо действията на ЕС да бъдат съобразени в по-голяма степен с нуждите и целите на отделните страни.

Докладите за напредъка на страните представят смесена картина на напредъка на демократичните реформи, предприети в съседните държави на юг. В Египет, Алжир и Либия се проведоха демократични избори. ЕС увеличи помощта си за провеждане на свободни и честни избори съобразно международните стандарти и изпрати мисии за наблюдение на изборите в Алжир, Египет и Йордания. Гражданското общество в южните страни е по-активно отколкото в миналото. Остават притесненията относно свободата на събиране, на сдружаване и на изразяване, включително свободата на медиите, в много държави партньори и по-специално Египет и Алжир. Конституционните реформи се извършват бавно. ЕС създаде работни групи за Тунис, Йордания и Египет, за да се подобри координацията на финансовата помощ, осигурявана от ЕС, страните от Съюза и международни финансови организации.

Страните на изток поемат по все по-различни пътища. Молдова, Грузия и Армения продължиха с демократичните реформи и проведоха избори, които до голяма степен бяха в съответствие с международните стандарти. Парламентарните избори в Украйна представиха по-смесена картина с определени недостатъци и представляват стъпка назад в сравнение с постигнатите преди стандарти. Азербайджан трябва да положи значителни допълнителни усилия, за да изпълни ангажиментите си в областта на демокрацията, включително провеждането на избори. Изборите в Беларус се проведоха на общия фон на репресии.

Коментирайки постиженията и забавянето в областта на демократичните реформи в страните партньори, върховният представител Катрин Аштън заяви: „Европейският съюз ще продължи да прави всичко по силите си, за да подпомага развитието на силна демокрация в нашите страни партньори. Европейската политика за съседство играе жизненоважна роля в подкрепата на този процес. Забавянето в някои страни очевидно е повод за притеснение, но не трябва да се използва като извинение за незаинтересованост. За ЕС изграждането на устойчива демокрация остава основен приоритет.“

Повечето страни партньори преминават през политически преход и ролята на едно активно гражданско общество е все по-важна за развитието на демокрацията и доброто управление. Според докладите обаче в някои държави партньори властите все още се месят в работата на неправителствените организации. ЕС продължава да подкрепя различни организации чрез механизма за гражданското общество. Миналата година бе създаден Европейският фонд за демокрация, за да осигурява бърза и гъвкава подкрепа за тези, които работят за демократични промени.

Комисарят на ЕС Щефан Фюле заяви: „Придавам голямо значение на партньорството с гражданското общество в рамките на ЕПС. Гражданското общество продължава да играе централна роля в процесите на демократизация. Значително повишихме ангажираността си по отношение на гражданското общество в страните партньори, за да осигурим максимална обществена подкрепа за реформите. Затова е жалко, че в някои държави партньори гражданските организации продължават да се сблъскват със сериозни проблеми като пречки пред свободата на движение, съдебни дела срещу ръководители на НПО, тромави административни процедури, необходимост от разрешение, за да бъде приета финансова подкрепа, и т.н.“

Търговските отношения със съседите продължават да се задълбочават. ЕС продължи преговорите по споразумения за асоцииране с Молдова, Армения и Грузия, които включват задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия (DCFTA), и по споразумение за асоцииране с Азербайджан. Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна бе парафирано и се очаква да бъде подписано, след като Киев изпълни необходимите условия. На юг ЕС започна преговори за DCFTA с Мароко, Тунис и Йордания.

ЕС и неговите партньори продължиха да работят за подобряване на мобилността на хората. През 2012 г. бе отбелязан значителен напредък по отношение на целта за безвизово пътуване в рамките на Източното партньорство. Молдова и Украйна постигнаха съществен напредък в контекста на плана за действие за либерализиране на визовия режим. Започна диалог по визовите въпроси с Грузия и бе изготвен план за действие за либерализиране на визовия режим, а Армения премахна визите за граждани на ЕС от януари 2013 г. След установяването на партньорства за мобилност с Молдова, Грузия и Армения започнаха преговори за партньорство за мобилност с Азербайджан. Бяха предприети действия и за създаване на по-тесни връзки с южните партньори в областта на мобилността и миграцията. Бе постигнато споразумение за партньорство за мобилност с Мароко, а преговорите с Тунис продължават. През декември 2012 г. започна диалог и с Йордания.

В резултат на по-доброто сътрудничеството в определени области ЕПС оказва все по-голямо влияние върху живота на хората по положителен и конкретен начин. Подкрепени от ЕС проекти в областта на транспорта (например пътна безопасност, подобрение на публичния транспорт), околната среда (например управление на водите, оценки на въздействието), образованието (например участие на студенти и изследователи в европейски програми – през 2012 г. те са получили повече от 3250 стипендии), енергетиката (например развитие на възобновяемата енергия) и в много други области допринасят за подобряване на условията на живот в страните партньори.

Съгласно основния принцип „повече за повече“ ЕС продължава да предоставя финансова подкрепа за реформите в страните партньори, като осигури допълнителни финансови средства в размер на 1 млрд. евро от бюджета на ЕС в периода 2011 — 2013 г. От тях 670 млн. евро се разпределят чрез две рамкови програми – 540 млн. за програма SPRING в Южното Средиземноморие и 120 млн. за програма EaPIC за Източното партньорство. И двете програми са насочени към насърчаване на демократичните промени и институционалното изграждане, както и към оказване на подкрепа за устойчив и приобщаващ растеж. Средствата по тези програми се отпускат въз основа на ясни доказателства за извършване на демократични реформи. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) също увеличиха своя кредитен капацитет в страните партньори. За да мобилизира финансиране от тези и други финансови институции, ЕС увеличи средствата за механизма за инвестиции по линия на добросъседството. Така се осигурява по-голяма подкрепа за мащабни инвестиции и развитие на частния сектор.

И в източния, и в южния регион ЕС продължава неотклонно да прилага двете пътни карти, предложени като част от пакета за ЕПС за 2012 г. В рамките на Източното партньорство ЕС увеличи усилията си за постигане на успешен резултат на срещата на високо равнище във Вилнюс през ноември. В рамките на Южното партньорство ЕС пое северното съпреседателство на Съюза за Средиземноморието и прие съобщение с предложения за инициативи за подкрепа на интеграцията на страните от Магреб.

Подкрепяйки реформите в съседните държави, ЕС задълбочава сътрудничеството си с други заинтересовани страни, по-конкретно всички институции на Съюза, Съвета на Европа, ОССЕ, Форумът на гражданското общество на Източното партньорство и фондация „Анна Линд“. Той полага по-големи усилия за подобряване на координацията с други международни донори.

Сирия остава много специфичен случай в рамките на ЕПС. ЕС прекрати всички форми на двустранно сътрудничество с правителството, но остава ангажиран с оказване на помощ на гражданите. Той е предприел дипломатически действия за намиране на мирно решение на конфликта, като подкрепя специалния пратеник на ООН и Лигата на арабските държави, участва активно в срещите на групата „Приятели на Сирия“ и предоставя помощ на бежанците и съседните страни, засегнати от кризата.За повече информация:

Уебсайт на комисаря по въпросите на разширяването и европейската политика за съседство:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_en.htm

Уебсайт на върховния представител и заместник-председател на Европейската комисия Катрин Аштън:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ashton/index_en.htm

Европейска комисия: европейска политика за съседствоhttp://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

http://www.enpi-info.eu

Memo/13/241 – Алжир

Memo/13/242 – Армения

Memo/13/243 – Азербайджан

Memo/13/244 – Беларус

Memo/13/245 – Египет

Memo/13/246 – Грузия

Memo/13/247 – Израел

Memo/13/248 – Йордания

Memo/13/249 – Ливан

Memo/13/250 – Либия

Memo/13/252 – Молдова

Memo/13/253 – Мароко

Memo/13/254 – окупирани палестински територии

Memo/13/255 – Сирия

Memo/13/256 – Тунис

Memo/13/257 – Украйна


За контакти:

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Nabila Massrali (+32 2 296 92 18)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)IP/13/245

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница