Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни Агенция по заетосттаДата30.11.2018
Размер96.15 Kb.
#106309
Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни

Агенция по заетостта

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

(ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ)

Предоставяне на услуги за изготвяне на онлайн платформа за обучение и разработване на интерактивни модули за обучение и информация, финансирано по проект „Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион“, схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG EIF 2011/01 "Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и допълнително укрепване на капацитета за реализация на тези дейности“

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Сдружение на общините от Югоизточен регион

 1. ФИНАНСИРАНЕ

Договорът е част от проект „Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG EIF 2011/01-02, Компонент 2: Подкрепа за осъществяване на курсове за имигранти, допринасящи за успешната им интеграция в българското общество – курсове по български език, гражданска ориентация, история, традиции, обичаи и др.

 1. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Обща цел:

Повишаване социално – икономическата активност и създаване на условия за интеграция на имигранти от трети страни, пребиваващи на територията на Югоизточен регион.

Специфични цели:


 • Създаване на подходяща и достъпна среда за гражданска ориентация и интеграция на имигрантите от трети страни, пребиваващи на територията на Югоизточен регион.

 • Повишаване информираността на имигрантите от трети страни, пребиваващи на територията на Югоизточен регион по отношение на възможностите за икономическа активност и предприемачество.

 • Улесняване процеса на първоначална адаптация на имигрантите към езиковата и културна среда на страната на пребиваване.

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

В рамките на проекта ще се изгради онлайн платформа за интерактивно обучение за придобиване на основни познания по български език и история, административни процедури и гражданска ориентация и възможности за предприемачество и стартиране на бизнес на лица със статут на имигранти, живущи на територията на Р България. Обученията са специално адаптирани към лица, които не познават добре езика, културата и административните разпоредби на страната, за получаване на по-добра стартова позиция при тяхната интеграция.

Реализацията на проекта ще допринесе за постигане на следните резултати:

 • Създадена подкрепяща среда и инструменти за повишаване информираността на имигрантите от трети страни по отношение институционалната карта, административните услуги, възможностите за участие в културния и социален живот на общините от Югоизточен регион.

 • По-добра информираност и повишена предприемаческа култура на имигрантите от трети държави на територията на региона.

 • Подобрени условия за езикова и културна адаптация на имигрантите, живеещи на територията на общините от Югоизточен регион.

 • Улеснен достъп до услуги, предоставяни от институции и организации на територията на Югоизточен регион.

 1. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Дейност 1: Разработване на интерактивни модули за езикова и културна адаптация, гражданска ориентация и предприемачество

Целта на дейността е разработването на адаптирани интерактивни модули в подкрепа на езиковата и културна адаптация, гражданската ориентация и насърчаване на икономическата активност на ГТД.

Резултатът, който трябва да се постигне е разработени 4 обучения с 38 интерактивни модула във формат, позволяващ използването им в уеб-базираната платформа за обучение,

Дейността включва детайлно разработване на общо 38 интерактивни модула за обучение и информация в следните области: • Български език (24 модула), включващи основни познания по езика, умения за общуване, умения за четене и писане.

 • Културни традиции и история (5 модула), включващи представяне на основните обичаи и фолклорни традиции, моменти от българската история и културно – историческото наследство. Особено внимание ще бъде обърнато на специфичните за региона културно – исторически характеристики.

 • Гражданска ориентация (5 модула), включващи представяне на основните институции и организации, предоставящи социални и административни услуги, местно и национално законодателство. Акцент ще бъде поставен върху улесняване достъпа до информация за представените в региона институции и възможностите за взаимодействие с тях. Част от модулите ще бъдат насочени към създаване на интерактивна институционална карта на страната и региона.

 • Предприемачество и стартиране на бизнес (4 модула), посветени на законодателството и условията за стартиране на самостоятелен бизнес, икономическия потенциал на региона, възможности за финансова и институционална подкрепа, основни стъпки при стартиране на икономическа инициатива.

Модулите ще интегрират и мултимедийна част, която ще улеснява процеса на възприемане на предоставяната информация. Всеки един от модулите ще бъде придружен от адаптиран към детската възрастова група компонент.

При изпълнението на тази дейност, създателите на модулите за обучение трябва ясно да дефинират целите, като бъдат отчетени потребностите на учащите, техните мотиви. Предвид особеностите на потребителите е необходимо обученията да са разбираеми и да дават пределно ясна представа за уменията, които трябва да придобият обучаващите се по всяка тема и всеки модул. Разработените модули да включват материали и инструменти, като минималното съдържание да покрива ключови компетенции: данни, възможности, справки. - Да бъдат уместни, съответно приложими, от практическа значимост и да бъдат съвместими с нуждите и целите на проекта.Дейност 2: Изграждане на онлайн платформа за интерактивно обучение

Цел: Създаване на уеб-платформа за интерактивно обучение за ГТД по следните теми: български език, културни традиции и история, гражданска ориентация, предприемачество и стартиране на бизнес. Създаване на условия за подобряване интеграцията на ГТД в България чрез запознаване с език, история, култура, административни процедури и др.

Резултат: Изградена уеб-платформа за онлайн курсове за ГТД, предлагаща видео-уроци по 4 основни теми.

Платформата ще представлява комбинация от страници със статично и динамично съдържание, представящи дейността на организацията. Ще позволява управление на съдържанието и представяне на дейностите, клиентите и реализираните проекти на организацията чрез текст и изображения, представени на посетителите с помощта на функционален, интуитивен и съвременен дизайн.

Сайтът ще отговаря на всички съвременни стандарти при разработването на приложения за Интернет и ще бъде проектиран в съответствие с принципите на оптимизирания уеб дизайн.

Структурата на сайта и навигацията в него ще бъде съобразена с нуждите на ГТД и ще бъде лесна, бърза и разбираема за посетителите от различни възрастови групи, съдържаща винаги актуална информация, заради което те биха се задържали и връщали, търсейки контакт с представители на организацията. Сайтът ще бъде с достъп на български, руски и английски език. Сайтът ще включва платформа за обучение и консултиране.

Структурата на сайта ще бъде разделена на две части:

1) Административен модул.

1.1) Достъпът до администраторския модул ще става чрез потребителско име и парола.

1.2) Административният модул ще предоставя възможност за редактор от типа /WYSIWYG - what you see is what you get/.

1.3) Добавяне, премахване или редактиране на нови предмети, на уроци във формат .doc и .pdf; на интерактивни уроци във формат .flv и mp4.

1.4) Проверка на тестовете направени от потребителите на сайта.

1.5) Модул за одобряване на потребителите на сайта след регистрация.2) Потребителска част.

2.1) Начална страница - информация за сайта, възможности за потребителите.

2.2) За проекта - Информация и новини за проекта.

2.3) Предмети и учебни материали – на български, руски и английски език.

2.4) Онлайн обучителни модули - секция с онлайн уроци разделени в подсекции по предмети (разделени в подсекции за деца и възрастни- интерактивен модул, предназначен за детската аудитория).

2.5) Тестове - секция с тестове за всеки предмет.

2.6) Резултати от проведените тестове и издаване на сертификат за успешно преминат курс на обучение.

2.7) Забравена парола. 

2.8) Регистрация.

2.8 Форум с възможности: за свързване помежду им, за обмен на опит и самообучение.

3) Ръководство за потребителя как се използва сайта- (как да се регистрираме, username; password: как да се запишат за различните курсове; обратна връзка- тестови модул )

4) Да се предвиди възможност за интеграция на социалните мрежи в рамките на платформата.

5) Да се предвиди възможност за качване на информация за дейности на други организации на територията на региона, които работят за и с имигрантски общности.

Изисквания към изпълнението и качеството на услугите:

В рамките на проекта ще се изгради онлайн платформа за интерактивно обучение за придобиване на основни познания по български език и история, административни процедури и гражданска ориентация и възможности за предприемачество и стартиране на бизнес на лица със статут на имигранти, живущи на територията на Р България. Обученията са специално адаптирани към лица, които не познават добре езика, културата и административните разпоредби на страната, за получаване на по-добра стартова позиция при тяхната интеграция. Разработени 4 обучения с 38 интерактивни модула във формат, позволяващ използването им в уеб-базираната платформа за обучение.

Разработка на интернет страница включва изготвяне на проект на интернет страница (дизайн, оформление, съдържание). Дизайнът трябва да е уникален, интерактивен, логичен, топологически ясен, интуитивен, осигуряващ лесна навигация. Визуализация на съдържанието на монитори с екранна разделителна способност 1024х768 px или по-голяма, и 32 bits цвят. Сайтът следва да осигури възможност за качване и изтегляне на файлове във във формат .doc и .pdf; на интерактивни уроци във формат .flv и mp4, да съдържа брояч на посещенията и връзка с други портали и страници. Сайтът ще трябва да се открива от всички известни търсещи машини в интернет пространството. Възможност за търсене по ключова дума или фраза в самия сайт. Сайтът трябва да предоставя надеждна система за архивиране. Да е налице възможност за публикуване, редактиране и скриване/показване на новини, в съответния модул, за който операторът има права на достъп.

Изисква се употребата на следните езици:

HTML

Кодът на сайта, трябва да бъде оптимизиран за бързо зареждане и да бъде изчистен от излишни и обемисти HTML тагове.CSS

С цел допълнително ускоряване на зареждането на всяка страница и гъвкавост при необходимост от промени впоследствие, разположението на информационните блокове и страниците на сайта, следва да бъде реализирано чрез Cascading Style Sheets.

JavaScript

За реализиране на специфичната функционалност (по преценка на уеб-разработчика) е допустимо използването на оптимизиран за бързо зареждане JavaScript код, ако за постигането на конкретната крайна цел няма друго по-просто решение.

PHP (Perl, Python и др.)

Поради доказана ефективност при реализирането на подобни решения (информационни портали) е препоръчително използването на PHP език за програмиране и осъществяване на връзката с базата данни.

MySQL

Поради същите причини, изброени по-горе относно PHP, е добре да се ползва MySQL система за управление на базата данни (СУБД) на сайта. Енкодингът на данни трябва да бъде UTF-8.Предвижда се бърза, лесна и удобна навигация FIND’N’GO, според съвременните стандарти и web изисквания.

Съвместимостта с „браузващи програми“ от Internet Explorer 6 към по-нови програми е задължителна.

Генериране на SEF (search engine friendly) URL адреси.

Автоматично генериране на XML Sitemap, управление на дървовидната структурна са сайта с drag ’n’ drop интерфейс.

Освен това трябва да се осигурят възможности за контролиран външен достъп през уеб-интерфейс, ориентиран към ключовете данни, посредством ползването на дефинирани от потребителя филтри и категории, с нива на достъп и защита от несанкционирано използване на информацията; осигуряване на лесно и сигурно архивиране и възстановяване, експорт и импорт на данни; осигуряване на възможност за конфигуриране само от изрично упълномощени лица; осигуряване на възможност всички модули да ползват една и съща комплексна база от данни, така че да могат да кореспондират по между си и взаимно да се допълват; обезпечаване на минимално време за извличане на справки (документ) или набор от документи в резултат от търсене по индексирани полета.


 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГАРАНЦИОННАТА И ИЗВЪНГАРАНЦИОННАТА ПОДДЪЖКА:

Пълна гаранционна поддръжка за срок от 2 години.

Участникът следва да представи план за етапите на изпълнение на проекта и да предложи време за реакция при заявен проблем по телефон, факс или ел. поща.

Хостинг

Неограничен трафик;Ежедневно архивиране и осигуряване на резервни копия на цялата информация на сайта;

Антивирусна защита;

Защита от външни пробиви и атаки в системата;

Екип за реакция по схема 24/7;

Непрекъсната интернет връзка;

Непрекъснато електрозахранване;

Възстановяване на данни от архив при срив или загуба на информация.

Изисквания за обучение на персонала на възложителя за експлоатация: 1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изработване да не е по-малко от 10 календарни дни и да не е повече от 15 календарни дни.Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение на общините от югоизточен регион” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница