Европейски фонд за регионално развитиеДата22.07.2016
Размер30.27 Kb.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във Вашето бъдеще

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма „Регионално развитие”

2007 – 2013 г.Този документ е създаден в рамките на проект «Шумен по-доброто място за живеене», в изпълнение на договор BG161PO001/1.4-09/2012/022, който се .осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Образец №13
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за отсъствие на обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2 и 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект «Шумен по-доброто място за живеене» осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г. по договор за БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/022.”.Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

4. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава;
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са:  1. роднини по права линия без ограничения;

  2. роднини по съребрена линия до четвърта степен включител;

  3. роднини по сватовство – до втора степен включително;

  4. съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

  5. съдружници;

  6. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

  7. дружество и лице, което притежават повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.Каталог: zop
zop -> За удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, а
zop -> СВ. Климент Охридски
zop -> Становище за осъществен предварителен контрол
zop -> Закон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. София
zop -> Доставка на оборудване и канцеларски материали за административни цели за офиса на звено за изпълнение на проект: 51011116-23-65 „интегриран воден цикъл за град шумен – ІІ етап”
zop -> Декларация по чл. 47, ал. 9 от зоп
zop -> За възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на чл. 14, Ал. 3, т. 2 От закона за обществените поръчки, с предмет
zop -> Образец техническа оферта


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница