Европейски формат на автобиография Лична информацияДата27.09.2016
Размер88.38 Kb.

Европейски формат на автобиография

Лична информация
Име
Росен Георгиев Стефанов

Адрес
жк Люлин 10, София, България

ТелефонФаксE-mail
rossenstefanov@yahoo.com
Националност
българинДата на раждане
[ ден, месец, година ] 17.05.1969
Трудов стаж• Дати (от-до)
11.1998 – до сега – Институт по биология и имунология на размножаването-БАН - научен сътрудник

• Име и адрес на работодателя
Институт по биология и имунология на размножаването-БАН, София

• Вид на дейността или сферата на работа
1998 – научен сътрудник, 2007–доктор,

• Заемана длъжност
Научен работник

• Основни дейности и отговорности
Научен работник в областта на развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаванетоОбразование и обучение
• Дати (от-до)
 • Висше образование- Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет––1998. Докторска дисертация “ Р. Стефанов Антиоксидантна защита на сперматозоиди от вида Bos Taurus и Ovis Аries при in vitro съхранение“. ИБИР-БАН, София, за присъждане на научната и образователна степен степен “доктор”-2007 г.• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Институт по биология и имунология на размножаването-БАН

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Криобиология, Андрология, Биология на репродукцията

• Наименование на придобитата квалификация• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

[Език]

• Четене
руски – мн. добре; английски – добре

• Писане
руски – мн. добре; английски – добре

• Разговор
руски – мн.добре, - английски – добре
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Толерантност, отзивчивост и комуникативност в обществото.
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Притежавам добри управленски качества и способност за индувидуална работа с хора и в колектив


Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Компютърна грамотност, компететност при работа със специфично за научната дейност оборудване
Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Свидетелство за управление на МПС
Притежавам свидетелство за управление на МПС
Допълнителна информация
[Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.]


СПИСЪК

публикации на д-р Росен Стефанов
Научни публикации, излезли от печат  в чужди списания

 1. Ivanova-Kicheva M. G., А. Belcheva, R. Stefanov, S. Zlatarev, M. Petrov. The effect of pandex preparation on the qualitative characterisctis of the semen of medicinally treated rams. Macedonian Journal of Reproduction, 5, 2, p. 173-180. , /1999/.

ISSN 1726-7536

 1. Ivanova-Kicheva M. G., R. Stefanov, A. Belcheva, К. Miteva, M. Petrov. Structural and functional changes of spermatozoa from rams of service after in vitro treatment with the macrolidic antibiotic ivermectinum. Macedonian Journal of Reproduction, 6, 1, p. 31-37. /2000/.

ISSN 1726-7536

 1. Stefanov R., M. Angelova, T. Stefanova, M. Subev, P. Dolashka, W. Voelter, Z. Zachariev. Cu/Zn- superoxide dismutase from the fungal strain Humicola lutea 103 improves ram spermatozoa functions in vitro.Andrologia, 36, p. 51-56. /2004/.

ISSN 0303-4569 IF-1.152

 1. Stefanov R., E. Krumova, M. Angelova, P. Dolashka, W. Voelter, Z. Zachariev. Artificial insemination of sheep and cow with semen treated by Cu/Zn- superoxide dismutase from the fungal strain Humicola lutea 103. W.J. Zoology, 1(1), p. 36-39. /2006/. ISSN 1817-3098

 2. Sabev M., I. Nikolov, M. Ivanova-Kicheva, R. Stefanov, Tz. Chemshirova, E. Baycheva, M. Popova. Cryopreservation of ram sperm from autochthonous breeds during a non-mating season. Journal Central European Agriculture, Vol.7, 4, р. 677-682. /2006/.

ISSN 1332-9049

 1. Zahariev Z., R. Stefanov, M. Sabev, K. Miteva, I. Nikolov. Cytochrome C аffects the viability and fertility of bull semen. American-Eurasian J. Agric. and Environ Sci., 2 (1), p. 48-50. /2007/.

ISSN 1818-6769

 1. Kukov A., D Daskalova, M Ivanova-Kicheva, R. Stefanov, A. Neicheva. Immunocytochemical localization of separated seminal plasma proteins on the ram’s sperm plasma membrane during in vitro preservation at 40C. Biotechnology in Animal husbandry, 25 (5-6), p. 925-934. /2009/.

ISSN 1450-9156

 1. Stefanov R., M. Sabev, I. Nikolov, G. Anev, M. Ivanova-Kicheva , K. Miteva, K. Lazov. Influence of some natural–climatic factors on the sperm production of north-east Bulgarian fine-fleece breed. Biotechnology in Animal husbandry, 25 (5-6), р.695-701. /2009/.. ISSN 1450-9156


Научни публикации, излезли от печат в български списания

 1. Zahariev Z., H. Al-Khanak, R. Stefanov. Effects of alkaline phosphate, acid phosphate, ribonuclease and desoxyribonuclease on motility and viability of ram spermatozoa. Vet. med, 5, (3-4), p. 201-203. /1999/.

ISSN 1310-5825

 1. Stefanov R. Lactatedehydrogenase (LDH) activity and fertility of fresh and frozen-thawed ram spermatozoa. Androl., 9, 4, p. 28-30. /2000/.

ISSN 1310-3806

 1. Al-Khanak H., Z. Zahariev R. Stefanov, G. Georgiev. Studies on the protective effect of vitamins A, D2 and E on viability and motility of ram spermatozoa after storage at 3-4° C for 24 h and deep freezing. Аndrol., 9, 2, p. 17-20. /2000/.

ISSN 1310-3806

 1. Al-Khanak H., Z. Zahariev R. Stefanov. Effect of saccharose, lactose and rafinose in thawing diluents on motility and viability of ram spermatozoa. Vet. Med.., 2-3, p. 61-64. /2000/.

ISSN 1310-5825

 1. Anev G., G. Georgiev, Z. Zahariev, H. Al-Khanak, R. Stefanov Investigation of the reproductive parameters of rams depending of their individuals, lines and breed features. Аndrology, vol.9, 4, р. 17-19./2000/.

ISSN 1310-3806

 1. Zahariev Z., H. Al-Khanak, M. Sabev, I. Nikolov, R. Stefanov Biological role of some enzymes and enzyme’s systems in semen. Аndrol., 10, 2, р. 13-21. /2001/

ISSN 1310-3806

 1. Zahariev Z., H. Al-Khanak, R. Stefanov , G. Anev, G. Georgiev, V. Karcheva. Effect of different methods of intrauterine insemination with frozen-thawed semen on sheep fecundity. Vet. Med., VІІ, №1-2, р. 58-60. /2001/.

ISSN 1310-5825

 1. Anev. G., R. Stefanov , G. Georgiev . Study of fertilized ability of ram sperm after cryoconservation at intrauterine insemination. Anim. Sci., 6, р. 46-47. /2002/.

ISSN 0514-7441.

 1. Al-Khanak H., R. Stefanov, P. Tzvetcova, G. Georgiev, G. Anev, Z. Zahariev. Effect of disaccharides and salts on viability of the spermatozoa of Ovis Aries after storage at 24 hours and phosphomonoesterase activity. Andrology, 12, 3, р. 10-16./2003/.

ISSN 1310-3806

 1. Nicolov I., M. Sabev, R. Stefanov, V. Gerzilov, H. Spasov. Influence of sperm plasma on viability of semen of rams at cryoconservation. Anim. Sci, 3-4, р. 57-59. /2003/.

ISSN 0514-7441.

 1. Аnev G., I. Nicolov, R. Stefanov. Investigations on sexual reflexes and spermoproduction of rams. Anim. Sci, 5, р. 149-152. /2005/

ISSN 0514-7441.

 1. Sabev M., R. Stefanov, Z. Zahariev Improvement of motility and cell metabolism of ram spermatozoa by addition to sperm antioxidant. Anim. Sci, 5, р. 153-155. /2005/.

ISSN 0514-7441.

 1. Stefanov R., M. Sabev, D. Kazatchka, I. Nikolov, K. Miteva. Studies of the effect of antioxidants mercaptoethanol and melatonin on boars sperm on in vitro conditions of preservation. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 11, 6, p. 1000-1011. , /2008/.

ISSN 1311-0489

 1. Kazachka D., S. Jeleva, M. Sabev, I. Nikolov, R. Stefanov, V. Gerzilov, K. Miteva. Ultrastructural studies of spermatozoa from the species cairina moshata during cryoconservation. Comptes rendus de l‘Academie bulgare des Science, Tome 62, № 3, р. 361-364 . , /2009/.

ISSN 0861-1459 IF -0.204

 1. Ivanova-Kicheva M., A. Kukov, D. Daskalova, R. Stefanov, J. Mincheva, V. Gerzilov. Exposure of phosphatydilserine and intracellular structures as functional markers during in vitro storage of ram spermatozoa. Agricultural Sciences vol. II, 3, р. 43-50./2010/


Научни публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, както и в тематични сборници

В България

 1. Ivanova-Kicheva M., Angelova M., Daskalova D., Stefanov R., Sabev M., Nikolov I., Trin Thi Kim Thoa, Chemshirova Ts., Petrov M. Antioxidant defense of buffalo bulls' sperm cells during cryopreservation. Faculty of Veterinary Medicine, Foresty University-Sofia, Bulgaria.p 189-192. /2006/

ISSN 1313-4337

 1. Nikolov I., Sabev M., Stefanov R., Ivanova-Kicheva M., Hristev Hr., Rashev P. Protective role of egg yolk LDL-fraction at different Technologies for cryopreservation of Ovis aries spermatozoa. Faculty of Veterinary Medicine, Foresty University-Sofia, Bulgaria. P.218-223. /2007.

ISSN 1313-4337

 1. Sabev M., Stefanov R., Angelova M., Nikolov I., Kazachka D., Ivanova-Kicheva M., Rashev P, Protective role of antioxidants over the Sus scrofa spermatozoa duringin vitro protection.Faculty of Veterinary Medicine, Foresty University-Sofia, Bulgaria.p, 224-229. /2007/.

ISSN 1313-4337

 1. Daskalova D., A. Dimitrov, E. Solenkova, M. Ivanova-Kicheva, R. Stefanov, M. Petrov. Influence of separated seminal plasma proteins on the viability of ram spermatozoa stored ad 4°C. Faculty of Veterinary Medicine, Foresty University - Sofia, Bulgaria.p.212-217./2007/.

ISSN 1313-4337

 1. Sabev M., I. Nikolov, R. Stefanov, K. Miteva, K. Lazov. Technological regimes during the artificial insemination and effect on the sow fertility. Faculty of Veterinary Medicine, Foresty University-Sofia, Bulgaria. p 73-77. /2008/

ISSN 1313-4337

 1. Hristev H., I. Nikolov, M. Sabev, M.Ivanova-Kicheva, R. Stefanov, P. Rashev . Influence of environmental factors on cryoresistance of rams ejaculates, during a non-reproductive season. Scientific Works, Plovdiv-Agroeko, t.LII, р. 309-314. /2007/.

ISSN 1311-9419


Участия в научни форуми

В чужбина

 1. Ivanova-Kicheva M., A. Belcheva, R. Stefanov, Z. Zlatarev, M. Petrov. The effects of pandex preparation on the qualitative characteristics of the semen of the medicinally treated rams. 7th International Conference of Ovine and Caprine production & 5th Symposium on Animal reproduction, 08-11 september, 1999, Ohrid, Macedonia.

 2. Ivanova-Kicheva M., R. Stefanov, A. Belcheva, K. Miteva, M. Petrov. Structural and functional changes of spermatozoa from rams of service after in vitro treatment with the macrolidic antibiotic ivermectinum. 7th International Conference of Ovine and Caprine production & 5th Symposium on Animal reproduction, 08-11 september, 1999, Ohrid, Macedonia.

 3. Zahariev Z., H. AL-Hanak, V. Karcheva, R. Stefanov, G. Georgiev. Study of fertility of frozen ram semen after intracervical and intrauterine insemination. 8th international conference of ovine and caprine production & 6th symposium on animal reproduction, 06-09 september, 2000, Ohrid, Macedonia.

 4. Stefanov R., M. Sabev, I. Nikolov, G. Anev, M. Ivanova-Kicheva , K. Miteva, K. Lazov. Influence of some natural–climatic factors on the sperm production of north-east Bulgarian fine-fleece breed-9th international symposiumModern trends in livestock production“- 7-9 October, 2009, Belgrade, Serbia.

 5. Kukov A., D. Daskalova, M. Ivanova-Kicheva, R. Stefanov, A Neicheva. Immunocytochemical localization of separated seminal plasma proteins on the ram’s sperm plasma membrane during in vitro preservation at 40C. 9th international symposiumModern trends in livestock production- 7-9 October, 2009, Belgrade, Serbia.


В България

 1. Stefanov R. Lactatedehydrogenase (LDH) activity and fertility of fresh and frozen-thawed ram spermatozoa. 9 th International symposium of Immunology of Reproduction, 02-04 July, 2000, Varna, Bulgaria.

 2. Stefanov R., M. Angelova, Tz. Stefanova, M. Subev, Z. Zahariev. Protective role of superoxide dismutase (SOD) in mamalkian sperm motility and viability. III-td Balkan congress of Andrology, 6-8 June, 2002, Sofia, Bulgaria.

 3. Stefanov R., G. Georgiev, Z. Zachariev, P. Dolashka, W. Voelter, M. Angelova. Improvement of viability and fertility of deep frozen bull spermatozoa by novel fungal Cu/Zn – superoxide dismutase. 10th Jubilee International Symposium of Immunology of reproduction, 4-6 september, 2003, Varna, Bulgaria.

 4. Trinh Thi Kim Thoa, Le Thi Hue, Luong Duy Tue, Z. Zahariev, M. Algelova, R. Stefanov. Semen cryopreservation and artificial insemination of swamp buffaloes, 11th International Symposium of Immunology of Reproduction, 2- 4. 06. 2006, Varna, Bulgaria.

 5. Nikolov I., M. Sabev, P. Todorov, M. Ivanova-Kicheva, B. Georgiev, R. Stefanov. Comparative investigation of separation methods for normokinetic spermatozoa from Ovis Aries species after freezing. International congres of Andrology. 17-19 May, 2007, Varna, Bulgaria.

 6. Stefanov R., A. Kukov, M. Ivanova-Kicheva, M. Sabev, I. Nikolov. Antioxidant influence over the via vitaliaty and apoptosis markers in spermatozoa. International congres of Andrology. 17-19 May, 2007, Varna, Bulgaria.

 7. Stefanov R., M. Sabev, D. Kazatchka, I. Nikolov, K. Miteva. Studies of the effect of antioxidants mercaptoethanol and melatonin on boars sperm on in vitro conditions of preservation. 11 Scientific conf. with international participation Ecological problems of Mountain Animals, 28-29 May, 2008, Trojan, Bulgaria.

 8. Stefanov R., M. Ivanova-Kicheva, I. Nikolov, M. Sabev, K. Miteva, K. Lazov, Trinh Thi Kim Thoa. Effect of the cryoconservation on the sperm vitality and fertility from the breed Bubalus bubalis. Scientific Conference with International participation “Traditions and currency in the veterinary medicine”, 19-20 November, 2009, Sofia, Bulgaria.

 9. Kazachka D., S. Jeleva, M. Sabev, I. Nikolov, R. Stefanov, V. Gerzilov, K. Miteva. Ultrastructural studies of spermatozoa from the species cairina moshata during cryoconservation. 1 st Conference of the Balkan Network for the Animal Reproduction Biotechnology, 18-19 February, 2009, Sofia, Bulgaria.

 10. Nikolov I., M. Sabev, R. Stefanov, D. Kazachka, S. Jeleva, V. Gerzilov, K. Miteva. Biotechnological aspects of cryopreservation of Cairina moschata sperm. 1 st Conference of the Balkan Network for the Animal Reproduction Biotechnology, 18-19 February, 2009, Sofia, Bulgaria.

 11. Iordanov K., J.Mincheva, R. Stefanov. Sperm viability from species Ovis aries after seminal plasma separation. XII International Symposium of Immunology of Reproduction, 25-27 June, 2009, Varna, Bulgaria, p.110.
 1. Stefanov R. Studies on NADH-tetrazolium reductase in ram sperm during short stock and cryopreservation. Workshoop “ Mitochondria and reproduction”, 2-3 June 2010, Sofia, Bulgaria.

Каталог: uploads -> org person
org person -> Европейски формат на автобиография
org person -> European curriculum vitae format
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Europass curriculum vitae
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> European curriculum vitae format
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Павел Истилиянов Рашев


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница