Европейски формат на автобиографияДата23.07.2016
Размер183.92 Kb.


Европейски формат на автобиографияЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Ирена Цонева Илиева

Адрес
София 1632, ж. к. „Овча купел” І, бл. 525, вх. А, ап. 12

Телефон
0878 13 54 66

Факс
00359 2 989 25 97

E-mail
irena_ilieva@lawyer.bg , tira@mail.orbitel.bg


Националност
българскаДата на раждане
03.12.1961 г.


ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до) 2007 – до сега

• Име и адрес на работодателя

Институт за държавата и правото - БАН

• Вид на дейността или сферата на работа
• Заемана длъжност

• Основни дейности и отговорности

2001 – 2007 г.

Институт за правни науки – БАН

2002 г.- до сега

ПУ „П. Хилендарски”

1997 – 2000 г.

Банка ДСК ЕАД

Клон 1 гр. София

1994 – 1997 г.

Банка ДСК ЕАД

Клон 1 гр. София

1993 – 1994 г.

Банка ДСК

Клон 1 гр. София

1992 – 1993 г.

Институт за правни науки при БАН

Професор в Пловдивския университет „П. Хилендарски” – от 2013 г.

Професор д-р – от 30.10.2012 г. Избор на академичната длъжност „професор” от Научния свет на ИДП.

Доц. д-р. 2007 – 30.10.2012 г.

2007 – 2008 г. - научен секретар на ИПН. Организиране на научната дейност на Института.

февруари 2007 г. присъдено от ВАК научно звание „старши научен сътрудник втора степен” по научната специалност Международно право и международни отношения (шифър 05.05.15). Диплома № 24092/16.02.2007 г.

Изследвания в областта на международноправната защита на малцинствата на Балканите, правното им положение в страните от Европейския съюз и в България, правата на жените в международното публично право и в правото на Европейския съюз, равенството във възможностите, религиозните права и свободи, проблемите на миграцията и правото на убежище и на борбата срещу международния тероризъм.

Научен сътрудник І степен д-р

Защита на дисертация на тема “Международноправна закрила на лицата, принадлежащи към малцинства (на примера на Румъния и Югославия)” за присъждане на образователната и научна степен “доктор по право”, специалност “Международно право и международни отношения”-21.02.2001 г. Шифър 05.05.15.

Изследвания в областта на международноправната защита на лица, принадлежащи към малцинства в държавите-членки на ЕС и България; правата на жените в общото международно право и в правото на ЕС; равенството във възможностите; проблеми на миграцията и правото на убежище; международно сътрудничество в борбата срещу тероризма.
Преподавател в ПУ „П. Хилендарски”

От 2012 г. професор в Юридическия факултет на ПУ „П. Хилендарски”

От 2007 г. доцент в Юридическия факултет на ПУ „П. Хилендарски”

Курсове по „Международно публично право” и Право на ЕС

Във Философско-исторически факултет на ПУ: курсове по Право на ЕС; Основи на дипломатическото и консулско право; Международноправни средства за борба с тероризма.

Старши юрисконсулт

Процесуално представителство на банката, осигуряване на трудовоправните отношения на служителите; набиране и подбор на персонала

Юрисконкулт

Процесуално представителство на банката; правни гаранции за кредитиране (ипотеки, особени залози и др.); трудовоправни отношения на служителите.

Банков експерт

Анализ на кредити, обезпечения и ипотеки.

Експерт


Изследвания в областта на правата на лица, принадлежащи към малцинства и вземането на външнополитически решения.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 Основни предмети /застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация2007 г. присъдено от ВАК научно звание „старши научен сътрудник втора степен” по научната специалност Международно право и международни отношения (шифър 05.05.15). Диплома № 24092/16.02.2007 г.
2001 г. присъдена образователната и научна степен “доктор по право”, специалност “Международно право и международни отношения”-21.02.2001 г. Шифър 05.05.15.
1984 – 1985 г. стажант-съдия в СГС. Придобито удостоверение за правоспособност като юрист № 2864/26.03.1986 г.
1980 – 1984 г. студент в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”. Диплома за завършено висше юридическо образование № 100711/05.03.1985 г.

1975 – 1980 г. 9-та френска езикова гимназия, гр. София, диплома за средно образование № 035961/28.06.1980 г.МАЙЧИН ЕЗИК
БЪЛГАРСКИ ЕЗИКДРУГИ ЕЗИЦИ


[Френски език]

[Английски език]

[Немски език]

[Руски език]

• Четене
Отлично

Отлично

Отлично

Отлично

• Писане
Отлично

Мн. добро

Мн. добро

Мн. добро

• Разговор
Отлично

Отлично

Отлично

Отлично

[Румънски език]

[Сръбск език]


Отлично

Мн. добро


Добро

Добро


Отлично

Добро
ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или в областта на културата и спорта) у дома и др.
Участие в европейски проекти:

1. Проект ”Законодателен преглед на уредбата по миграцията и правото на убежище в България и Австрия” с партньори Международната организация по миграцията - Офис за Централна Европа, Виена и Българския изследователски институт във Виена - 2003 г.

2. Ръководител на проекта “Предизвикателства за правата на жените в България в процеса на присъединяването към ЕС. Сравнителноправно изследване на България и Австрия на основата на европейските стандарти за равнопоставеност на половете” с партньор Института за правата на човека “Лудвиг Болцман” - Виена, Австрия - 2003 г.

3. Участие в проекта “Ролята на съдебната система в имплементирането и осъществяването на европейското право - от асоциирането до присъединяването”, 26-28.06.2003 г. – Виена, Австрия, с партньор Изследователското звено за институционални промени и европейска интеграция (IWE). Резюме на доклада е достъпно на www.iwe.oeaw.ac.at.

4. Участие като координатор на проекта “Прилагането на правото на ЕС и сътрудничеството на националните съдилища със Съда на Европейските общности” с партньор Изследователското звено за институцонални промени и европейска интеграция (IWE), 26.-28.02.2004 г. Виена, Австрия.

5. Координатор на проекта “Европейски седмици за равнопоставеност – обучение чрез спорт”, договор VS/2004/0281 с партньори Министерството на младежта и спорта – координатор, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Свободният университет Берлин, Институтът за напреднали изследвания – Виена и др. Продължителност на проекта 1.09.2004 г. – м. ноември 2005 г. Публикация на аналитичен доклад.

6. Участник в проект за изследване на правата на лица, принадлежащи към малцинства, ръководен от проф. Дионисио Ламазарес – Университет Комплутенсе, Мадрид, Испания - 2006 г.

7.Участие в проекта “Свобода на религията и правата на човека в Източноевропейските страни”, Болоня, Италия, 21 – 22 септември 2007, ръководен от проф. Джовани Чимбало, Юридическия факултет на Университета в Болоня, Италия.

8. Договор по програмата Сократ/Еразъм на ЕС между Юридическия факултет на ПУ «Паисий Хилендарски» и Университета в Залцбург- Юридически факултет със срок 2003 – 2006 г. Гост - преподавател по програмата през м. юни 2004 г. и м. юни 2005 г.

9. Договор по програмата Сократ/Еразъм на ЕС между Юридическия факултет на ПУ «Паисий Хилендарски» и Университета в Залцбург- Юридически факултет със срок 2007 – 2013 г. Гост-преподавател през 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

10. Договор по програмата Сократ/Еразъм между Юридическия факултет на ПУ «Паисий Хилендарски» и с Университета в Навара - Испания за периода 2005 – 2007 г. Гост –преподавател в Университета Навара през м. април 2006 г.

11. Договор по програмата Сократ/Еразъм между Юридическия факултет на ПУ «Паисий Хилендарски» и Университета в Билбао – Испания за периода 2007/2013 г.

12. Договор по програмата Сократ/Еразъм за обучение на докторанти между Института за държавата и правото при БАН и Университета в Залцбург - Юридически факултет със срок 2009 – 2012/2013 г. Гост – преподавател през 2011 г.

13. Договор по програмата Сократ/Еразъм за обучение на докторанти между Института за държавата и правото при БАН и Юридическия факултет на Университета в Болоня, Италия за срок 2011/2013 г. Гост-преподавател през 2011 г. и 2012 г.

14. Експерт в проекта „Различни по различен начин”, Основни права и гражданство – 2007, Grant Agreement JLS/2007/FRC-1/49 30-CE-0226825:00-53. Период на изпълнение 2009-2010 г. Аналитичен доклад.

15. Ръководител на проекта “Имплементиране на добрите практики от България в местното самоуправление при процеса на консултиране и вземане на решения в Република Молдова, февруари – юни 2010 г.; East East: Partnership Beyond Borders Program, www.OSI.BG/east.

16. Старши експерт по проекта “Специализирано обучение по Шенген acquis – проект по Цел 7, Мярка 1 от НИП 2007-2009 на Инструмента Шенген”. Период на изпълнение м. март – м. ноември 2010 г.

17. Участник в проекта «Проучване на прилагането на Регламент № 1393/2007 за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държави-членки», Университета в Страната на баските, Испания, 2011 г. Текущ проект.

18. Участник в проекта «Проучване на прилагането на Регламент на Съвета 1206/2001 относно сътрудничеството между съдилищата на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела, Университета в Страната на баските, Испания, 2011 г. Текущ проект.
Участие в национални проекти:

1.Кординатор в проекта “Европейско и българско антидискриминационно правно регулиране и неговото приложение в България. Обучение за практикуващи юристи”. Финансирано по програмата Европейска инициатива за демокрация и права на човека - 2003 г. http://www.iccbg.org/EIDHR/EIDHR2000.htm

2. Участие в проекта “Национална стратегия по демографските въпроси на Р България и механизъм за нейното изпълнение” под ръководството на министър Ф. Хюсменова и под патронажа на вице-президента А. Марин – 2004-2005 г. Изследване под заглавие “Законодателство, имащо отношение към демографското развитие на населението на Р България”. Публикувано в Демографско развитие на Република България, Национален съвет за сътрудичество по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет, Българска академия на науките, Национален статистически институт, Фонд за населението при ООН, С., 2005.

3. Ръководител и лектор на обучения по проекта “Да инвестираме в хората!”, дог. № К 08-22-2-С/09.07.2008 г. ОПАК/ЕСФ. Обученията бяха предназначени за представителите на общинска, областна и централна администрация, както и за служители и ръководители «Човешки ресурси» от БАН. Стойност на проекта 1 124 000 лв.

4. Координатор на проекта «Насърчаване на потенциала за развитие на юристи-докторанти и млади учени» - оперативна програма «Управление на човешките ресурси», 2008-2010 г.

5. Участник в проекта „Диалог Европа” – лекция на 22 юни 2010 г. в СУ ”Св. Кл. Охридски” на тема „Лисабонският договор и правата на човека”.

6. Ръководител на проекта „Предизвикателствата на Лисабонския договор за развитието на правото”. Текущ проект.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване и др.Microsoft Office tools (Word, Power Point, Excel), Works 4,5, InternetУЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

  • Изследователски и образователни

  • Позиция в проекта
Вж. по-горе. Ръководител на 4 европейски и национални проекти.

Координатор на 4 европейски и национални проекти.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Приложение 1 - Публикации

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБЛАСТИ
Наука и образование.

Публикации

Научни книги:
1.Малцинствата на Балканите. Международноправна защита, Фондация “Отворено общество”, изд. къща “Кронос”, С., 1994.

2.Migration, Austrian, Bulgarian, EU Legislation. I. Circo, G. Vilics, I. Ilieva, T. Kamenova, V. Tsankov, edited by dr. T. Kamenova, Аustrian Science and Research Liaison Office Sofia and Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 2003.

3. Gleichheit von Frauen und Männern in Bulgarien, Österreich und der Europäischen Union. Eine Analyse ausgewählter Rechtsbereich, Angelika Kartusch, Irena Ilieva, Karin Lukas, Austrian Science and Research Liaison Office Sofia, Bulgarian Academz of Sciences, S., 2004

4.Международноправни проблеми на борбата срещу международния тероризъм, ИК „Кронос”, С., 2005.

5. Регионални конвенции за борба срещу тероризма, ИК “Кронос”, С., 2012.
Студии:
1. Достиженията на европейското право в областта на правото на убежище и миграцията – политически и правни въпроси, сп. “Право без граници”, бр. 1 – 2/2004 г., с. 35 – 62.

3. Правата на жените като права на човека и системата на ООН, Научни трудове на Института за правни науки. Актуални правни проблеми, том ІІ, БАН – ИПН, С., 2005, с. 139 – 199.

4. Законодателство, имащо отношение към демографското развитие на населението на Р България, Демографско развитие на Република България, Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, Българска академия на науките, Национален статистически институт, Фонд за населението при ООН, С., 2005, с. 355 – 378.

5. Legislation on gender equality in the Republic of Bulgaria. Analytical report. European Weeks for Gender Equality-Education through Sport, Centre for Educational Strategies, PAM Publishing Company Ltd, S., 2005, p. 5 – 28.

6. Право на Европейския съюз, Да инвестираме в хората, Сборник обучителни материали, Проект „Да инвестираме в пората!”, БАН – ИПН, С., 2009, с. 98 – 131.

7. Регионални конвенции за борба срещу тероризма в Арабския свят и Африка, Научни трудове на Института за правни науки. Актуални правни проблеми, том V (2008), БАН, ИПН, С., 2010, с. 47 – 118.

8. Антисемитизъм, ислямофобия и други форми на дискриминация в България, Otherwise different. Принадлежност, идентичност и гражданство на младите хора от мюсюлманската и еврейската общности в Италия, Германия и България, ИКОПИС, С., 2010, с. 97 – 154.

9. Anti-semitism and Islamophobia in Bulgaria. Actual legal and sociological aspects, Stato, Chiese e pluralism confessionale, Rivista telematica, novembre 2011, ISSN 1971 – 8643, http://www.statoechiese.it/

10. The Rights of Persons, belonging to Minorities in Bulgaria, Inmigracion, minorias e integracion. Libertad de conciencia y laicidad, volume ІІ Europa, Editor literario Dionisio Llamazares Fernandes, Governo de Espana, Ministero de justicia, 2012, http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198356356/ListaPublicaciones.html

Статии:
1.Annuaire balkanique 1985, Etudes balkaniques, Nr. 3/1987.

2.Turkey in the 80’s, Etudes balkaniques, Nr. 2/1988.

3.Механизъм за вземане на външнополитическо решение, сп. Международни отношения, бр. 1/1995.

4. Признаване и закрепване на правата на малцинствата в държавите от Европейския съюз, Юридически сборник, том ІХ,Бургарски свободен университет, 1998, с. 113 – 131.

5. Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и нейният контролен механизъм, сп. Правна мисъл, бр. 2/2000, с. 24 – 40.

6. Хартата за основните права на човека в Европейския съюз,сп. Правна мисъл бр. 1/2001, с. 72 – 80.

7. Правата на жените и Европейският съюз, Трудове по международно право, том VІ1 Българска асоциация по международно право, С., 2003, с. 335 – 360.

8. Към въпроса за понятието “международен тероризъм”, сп. Право без граници, бр. 3 –4/2004, с. 69 - 84.

9. Aktuelle Lage des Rechtschutzes Bulgarischer Staatsbürger, deren Muttersprache nicht Bulgarisch ist in Bachmaier, Peter, Schwarcz Andreas, Tcholakova, Аntoaneta (Hrsg.). Der Transformationsprozess in Bulgarien und der Weg in die EU, Miscellanea Bulgarica Nr. 18, Bulgarisches Forschungsinstitut in Österreich, Wien, 2006, S. 101 - 117.

10. Стареенето на населението в България в контекста на „Целите на хилядолетието” и правото на Европейския съюз. Стареенето на населението. Реалности и последици, политики и практики. Център за изследване на населението при БАН, Национален осигурителен институт. Научна конференция София, 31 май 2006, С., 2006, с. 525 – 538.

11. Съветът по правата на човека като елемент от реформата на ООН, Юбилеен сборник 15 години Юридически факултет, ПУ „П. Хилендарски”, Университетско издателство „П. Хилендарски”, 2007, с. 348 – 358.

12. The Rights of Individuals, belonging to Minorities in Bulgaria, Braumüller, “Europa Ethnica”, 3/4/2007, p. 92 - 97.

13.Правна уредба на насърчителните мерки за интеграция на ромите в България, доклад от научната конференция „Интеграцията на ромите в българското общество”, проведена на 18 – 19 януари 2007 г., Интеграцията на ромите в българското общество, съставители Велина Топалова и Алексей Пампоров, Институт по социология при БАН, С., 2007, с. 129 – 140.

14. Европейская политика соседства (ЕПС), Revista de istorie a Moldovei,Institut de istorie, stat si drept al Academiei de stiinte a Moldovei, Nr. 3, iunie-septembrie 2008, p. 80 – 94.

15.| Шестдесет| 60 години от основаването на Института за правни науки при Българската академия на науките, „Правна мисъл. бр. 1/2008, p. 3 – 16.

16. 60 години от основаването на Института за правни науки при Българската академия на науките, Списание на Българската академия на науките, кн. 2/2008, с. 10 – 14.

17. Да инвестираме в хората, сп. „Фондове, програми, проекти”, Кн. 5/2009, с. 27 – 29.

18. в съавторство със Стефка Наумова, Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на управлението на човешките ресурси в БАН, сп. Социология и икономика, бр.2/2011, с. 88 – 100.

19. Лисабонският договор и европейското изследователско пространство, сп. „Фондове, програми, проекти”, бр. 7/2011, с. 2 – 3.

20. Права женщин в ЕС – эволюция до и после Лиссабонского договора, Factorul feminin in istorie. Women’s factor in history. Женский фактор в истории, Culegere de studii si documente, Academia se Stiinte a Moldovei, Chisinau, CEP USM, 2012, p. 401 – 412.

21. Новият защитен механизъм на Международния пакт за икономически, социални и културни права, сборник от научна конференция, проведена на 30 сехтември – 1 октомври 2011 г. в гр. Пловдив. Сборник Правната наука. Традиции и актуалност, Научна конференция по случай петдесетата годишнина на ПУ ”П. Хилендарски” Пловдив, 30 септември – 1 октомври 2011 г., Университетско издателство „П. Хилендарски”, 2012, с. 515 – 523.

22. Стратегията на ЕС за Дунавския регион и международноправният режим на р. Дунав, Право, управление и медии през ХХІ век, Юбилеен сборник от Международната научна конференция „Право, управление и медии през ХХІ век” по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”, том І, Благоевград, 2012, с. 341 – 348.

23. Regional Conventions on Fighting Terrorism in the Arab World and Africa, в Трудове по международно право, Studies on International Law, Travaux de Droit international, том седми, Българска асоциация по международно право, С., 2012, p. 67 – 79.
Учебници и учебни помагала:

1.Съавтор в Европейско и национално антидискриминационно правно регулиране, Каменова, Цветана, Друмева, Емилия, Илиева, Ирена, АПОИ и Институт за правни науки при БАН, Учебно помагало, С., 2003

2. Съавтор в Европейско и национално антидискриминационно правно регулиране, Каменова Цветана, Друмева, Емилия, Илиева, Ирена, АПОИ, Институт за правни науки при. БАН, С., 2004.

3. Борисов, Орлин, Илиева, Ирена, Драгиев, Александър, Универсални международни органи, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2009. Ирена Илиева е автор на Втора глава Универсални международни организации, с.78 – 157.

4. Съавтор в Борисов, Орлин, Илиева, Ирена, Драгиев, Александър, Регионални международни органи, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С., 2012. Ирена Илиева е автор на Втора Глава Регионални правителствени органи, с. 53 – 173.
Участия в национални и международни конференции, симпозиуми и други с покана за доклади:
1.Представяне на проекта “Преглед на законодателството в областта на миграцията и правото на убежище в България и Австрия, 26.05.2003 г. Виена, Дом Витгенщайн.

2. Участие в доклад на тема “Конституционният съд и правата на човека в България” в Европейския семинар “Ролята на съдебната система в имплементирането и отстояването на европейското право – от асоциирането до присъединяването”, проведен на 26.-28.06.2003 г. във Виена, Австрия.

3. Участие в доклад в научната конференция “Равни възможности за мъжете и жените в България, Австрия и Европейският съюз”, организирана от ИПН, съвместно с Австрийския изследователски институт в София, под патронажа на д-р Зорка Първанова- съпруга на президента на републиката Г. Първанов, проведена на 10.10.2003 г. в София.

4.Участие с мултимедийна презентация на тема “Иновативни методологии и трансфер на практика за имплементиране на политиката на ЕС за равнопоставеност на жените” на конференцията “Жени – Наука –Югоизточна Европа. Насърчаване на жените в науката от югоизточна Европа в контекста на Европейската интеграция”, 21 – 22.10.2004 г. София, България.

5.Участие с доклад в международна конференция „Етнически малцинства, националност и история”, 18-20.10.2006 г., организирана от Университета Рохемптън и ASO Sofia.

6.Участие с мултимедийна презентация в международната конференция на жените-предприемачи, проведена на 15.11.2006 г. в Букурещ, Румъния. Организатор Търговската и индустриална камара на Румъния и Националната агенция за малки и средни предприятия и кооперативи.

7. Участие с доклад на тема „Правна уредба на насърчителните мерки за интеграция на ромите в българското общество” в конференцията „Интеграцията на ромите в българското общество”, 18 – 19.01.2007 г., организирана от Институт по социология на БАН, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на културата.

8. Участие с пленарен доклад „Процесът на хармонизиране на българското законодателство с европейските стандарти” в международна конференция на тема „Насърчаване на гражданското ангажиране в процеса на прозрачност при вземане на решения. - 29 и 30 април 2010 г.- Академия по публична администрация в Кишинев, Република Молдова.

9.Участие с доклад в национална конференция „Правната наука – традиция и актуалност”, научна конференция по случай 50-тата годишнина на ПУ „П. Хилендарски”, 30 септември – 1 октомври 2011 г., гр. Пловдив

10. Участие с пленарен доклад „Болгария: „Друг-прагматик” России в контексте общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза ?” в международна конференция „Россия в Болгария, Болгария в России: перспективы сотрудничества в начале ХХІ века”, проведена в гр. Пловдив, 28 – 31 март 2012 г.

11.Участие с доклад „Стратегията на ЕС за Дунавския регион и международноправният режим на р. Дунав” на конференцията по случай 20 годишнината от създаването на Правно-историческия факултет на ЮЗУ, 16 – 17 май 2012 г.

12.Доклад „Разсъждения за съотношението между международното публично право и правото на ЕС в светлината на делото Kadi/Al Barakaat на Съда на ЕС” на международната конференция „Развитие на публичното право – традиции и съвременност, проведена на 23 май 2012 г. в гр. Пловдив.13. Участие в Конференцията на Международната асоциация по международно право „Правото за един мирен свят”, 26 – 30 август 2012 г., София. Доклад в панела „Международноправен режим на р. Дунав и водната транспортна система река-море” на 30 август 2012 г. Тема на доклада „European Union Strategy for the Danube Region and the International Legal Regime for the River Danube”.
14. Участие с доклад „Съотношението между санкциите на Комитета срещу Ал-Кайда и Талибаните на СС на ООН и правото на ЕС” на международната научна конференция „Правото – изкуство за доброто и справедливото”, 29 – 30.09. 2012 г., гр. Пловдив.


Каталог: paunov
paunov -> Програма „международни отношения юридически факултет
paunov -> Нормативна уредба на ордените и медалите по времето на търновската конституция христо Паунов1
paunov -> Преглед на уредбата на основните права и свободи на гражданите в конституциите на българия наташа Ценева1
paunov -> Римскоправни аспекти на Имуществения статус на религиозните организации* Малина Новкиришка- стоянова1
paunov -> Програма по публична администрация примерен в ъ п р о с н и к по сравнителна публична администрация
paunov -> Гл ас д-р Ангел Шопов Образование, професионален опит и научни интереси
paunov -> Латинска правна терминология и казуистика анотация на курса
paunov -> L’âge d’or de l’ancienne faculté de droit de Bourges au xvie siècle Xavier Godin


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница