Европейски формат на автобиографияДата22.07.2016
Размер99.94 Kb.
#285Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Петкова Анелия Василева

Адрес
ул. Деньо Чоканов 7-Г ет. 5 ап. 15, гр. Велико Търново 5000, Република

България

Телефон
домашен (062) 4 33 48; служебен (062) 618 270

Факс
-

E-mail
aneliapetkova@abv.bg
Националност
българкаДата на раждане
10.01.1956
Трудов стаж• Дати (от-до)
1996 – 2006 – главен асистент (от 1.09.1999 до 31.08. 2003 – лектор по български език и култура в Тиранския университет в град Тирана, Албания)

1990 – 1996 – старши асистент

1984 – 1990 – редовен асистент

1981 – 1984 – нередовен асистент по съвременен български език във Филологическия факултет на ВТУ “ Кирил и Методий”
• Име и адрес на работодателя
Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. Теодосий Търновски № 2,

Гр. Велико Търново 5003• Вид на дейността или сферата на работа
водене на семинарни упражнения и четене на лекции;

научноизследователска дейност в областта на съвременния български език• Заемана длъжност
12. 02. 1999 – 01. 09. 1999 – заместник-директор на Международния българистичен семинар във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

• Основни дейности и отговорности
водене на семинарни занятия по съвременен български език – фонетика, лексикология, морфология, синтаксис, българска диалектология, социолингвистика, български език на чужденци;

научноизследователска дейност в областта на българската диалектология и социолингвистика, ономастика, езикова култура, чуждоезиково обучение

Образование и обучение
• Дати (от-до)
1999 – 2003 – изучаване на албански език в Тиранския университет, Албания и успешно положен изпит на 24.06.2003 (свидетелство за вледеене на албански език №370, издадено от Тиранския университет, Факултет по история и филология, Република Албания)

01.12.1986 – 01.10.1987 – курс по английски език и успешно положен изпит на 21.10.1987 (свидетелство за специализация №1025, издадено от Министерството на народната просвета, ИЧС “Г.А.Насър” – Център за изучаване на чужди езици)

авг. 1984 – 1 месец курс по чешки език в гр. Бърно, Чехия

авг. 1982 – 1 месец курс по словашки език в гр. Братислава, Словакия

1975 – 1980 – завършва българска филология с втора специалност лекторско майсторство във ВТУ “Кирил и Методий” – гр. Велико Търново ( диплома №005905 от 22.12.1980 )

1971 – 1974 – средно политехническо училище (гимназия) “Анастасия Димитрова” – гр.Плевен ( свидетелство за зрелост №3 от 01.07.1974 )• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Тирански университет – Албания

МНП, Институт за чуждестранни студенти “Г. А. Насър” – гр. София

ВТУ “Кирил и Методий” – гр. Велико Търново

Средно политехническо училище (гимназия) “Анастасия Димитрова” – гр. Плевен• Основни предмети/застъпени професионални умения
преподавател по български език, литература и култура

редактор


коректор

• Наименование на придобитата квалификация
2005 – доктор по филология (кандидат на филологическите науки)

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

руски албански английски немски словашки чешки

• Четене
отлично отлично отлично отлично добро добро

• Писане
отлично отлично добро отлично добро добро

Разговор
отлично добро основно добро - -
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Умея да работя в екип в национална и интернационална среда. Уменията съм придобила още в училище и в университета, където участах в различни кръжочни дейности. Развих ги и като лектор по български език, литература и култура в университета в град Тирана, Албания, където организирах и ръководех учебната, научната и културната работа на студенти, преподаватели, членове на български и други дружества. Опит придобих и по време на десетгодишното ми участие като преподавател по чуждоезиково обучение в Международния българистичен семинар във Великотърновския университет.
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Имам опит в организирането на учебна и културна дейност като заместник-директор на Международния българистичен семинар към ВТУ.

Участвала съм в проекти на МОН заедно със свои колеги ( по ономастика и териториални диалектоложки проучвания ).

Активно съм съдействала на МОН и на Посолството на Република България за изпращането на албански студенти за обучение в Република България.

Съвместно с колеги от Департамента за балкански и славянски езици към Тиранския университет (Албания) съм разработвала сравнителни изследвания между български и албански език.Организатор и съорганизатор съм на провеждането на национални конференции по ономастика и социолингвистика, както и на изготвянето на юбилеен сборник в чест на проф. д-р Боян Байчев от Кадерата по съвременен български език.
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Работя свободно с компютър. Уменията съм придобила самостоятелно, с помощта на специалисти и четене на подходяща литература.
Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Пея и танцувам с удоволствие, в училище съм спортувала 5 години баскетбол и 4 години съм свирила във фанфарната музика. Като съвсем малка съм посещавала и балетни курсове. Рисувам добре, без специално обучение.
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
Мога да превеждам, при това с голямо удоволствие, на албански и руски език, което в Албания се често се налагаше.
Свидетелство за управление на МПС
От 1981 съм водач на моторно превозно средство, категория В, без нито едно нарушение.
Допълнителна информация
Лица за контакти и препоръки

  • от България: чл.-кор. проф. дфн Михаил Виденов, проф. д-р Боян Байчев, проф. д-р Христина Станева, проф. д-р Стоян Буров, проф. дфн Иван Кочев, доц. д-р Цветана Карастойчева, доц. д-р Кирил Цанков, доц.д-р Мария Ангелова-Атанасова, ст.н.с. дфн Тодор Балкански

  • от Албания: проф. д-р Шезаи Рокай (ректор на университета), проф. д-р Ешреф Юмер, проф. д-р Джовалин Груда, проф. д-р Джовалин Шкуртай, доц. д-р Джемиле Зюкай, доц. д-р Мукадес Манче, н.с. Рамазан Чадри

  • от Гърция: доц. д-р Костас Мизис

  • от Турция: преподавателите Туран Таш тан, Хаки Кан

  • от Полша: проф. дфн Людвик Селимски

  • от Русия: доц. д-р Евгения Тихомирова, д-р Александър Новик (н.с. в Музея за антропология и етнография “Петър Велики” в Санкт Петербург”Приложения
Списък с основни публикации

Книги:


Помагало по фонетика с практикум по правопис (в съавт. с К. Цанков и М. Илиева) – (103 с.), изд. ВТУ, В. Търново, 1991.

Помагало по българска фонетика (в съавт. с К. Цанков и М. Илиева) – (107 с.), изд. “Аста”, В. търново, 1993.

Правопис и пунктуация – задачи и текстове за упражнения (в съавт. с П. Радева) - (165 с.), изд. “Слово”, В. Търново, 1993.

Българска лексикология. Сборник с упражнения (в съавт. с В. Бонджолова) – (80 с.), изд. “FABER”, В. Търново, 1997.

Речник на новите думи в съвременния български език (в съавт.с В. Бонджолова) – (140 с.), изд. “Слово”, В. Търново, 1999.

Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език (в съавт. с К. Цанков, В. Бонджолова и М. Илиева) – (75 с.), Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2005.

Българска лексикология. Сборник с упражнения (в съавт. с В. Бонджолова) – (82 с.), изд. “Фабер”, В. Търново, 2005.
Студии, статии:

Българи по дух, българи по име. Рецензия върху книгата на Н. Иванова и П. Радева “От “А” до “Я”. Имената на българите.” В: в-к “Борба”, В. Търново, № 26, 4.03.1986 г.

За един тип глаголни словосъчетания в северозападните диалекти – резюме. В: Сборник по случай 25-годишнината на Великотърновския университет, т. 1, Езикознание, В. Търново, м. май, 1988, с. 6.

Някои наблюдения върху развоя на родително-винителната форма при съществителни имена от м.р. в съвременния български език – резюме. В: Сборник от конференцията на младите научни работници. В.Търново, м. май 1988, с. 48.

Към въпроса за префиксално-суфиксалните форманти за образуване на глаголи в съвременния български книжовен език /префиксално-суфиксален формант с компонент В-/ВЪ-/ВЪЗ/. В: Съвременник ,89 /Юбилеен сборник в чест на 45-годишнината от създаването на СНРБ/, 1989, с. 50-52.

Префиксално-суфиксални форманти с компонент О-, ОБ за образуване на глаголи в съвременния български език. В: Списание “Език и литература”, С., 1989, кн. 3, с. 98-101.

За някои основни тенденции при избора на личното име. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Материали от Първа кръгла маса по ономастика. В. Търново, 1990, с. 112-115.

Втора конференция по проблемите на българската разговорна реч /в съавторство с Мариана Георгиева/, сп. Проглас, В. Търново, 1992, с.105.

За една фонетична особеност на книжовно-разговорната реч /рефлекс на ятовата гласна/, в съавторство с Рашка Йосифова. В: Проблеми на българската разговорна реч, кн. 2, 1994 г., с. 28-39.

Някои езикови особености в социалната лирика на П. Р. Славейков. В: Майстори на българското художествено слово. 9 клас. София – Велико Търново, 1995, с. 81-86.

Диалектизмите в художествената литература. В: Сборник статии, посветен на проф. Д. Чизмаров. В. Търново, 1995, с. 33-39.

Промени на латералните съгласни в говора на село Петърница, Плевенско. В: Научна сесия в чест на акад. Юрдан Трифонов. Вр., 1996, сесия 4, с. 20-23.

Езикови особености на повестта “Чичовци” от Иван Вазов. В: Майстори на българското художествено слово. 7 клас. София – Велико Търново, 1996, с. 57-62.

Иванка Вълчева – български ономаст. В: Състояние и проблеми на българската ономастика /ономасти и ономастични изследвания в България/. В. Търново, 1996, с. 193-195.

Имената на българските царе и владетели и тяхното разпространение във Велико Търново. В: Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 5, 1998, с. 77-81.

Енциклопедия на съвременния български книжовен език. Съставители проф. Р. Русинов и проф. Ст. Георгиев. В. Търново, 2000 /автор на 6 статии/.

Говорът на с. Стеблево /Албания/. Доклад, изнесен пред участниците в кръглата маса: “Българите в Албания”, организирана от МОН в София, 2002 /под печат/.

Ландшафтът в езиковия свят на албанеца /в съавторство с Джемиле Зюкай/. – В: Българистични проучвания. Т. 10. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. В. Търново, 2005, с. 201-208.

Проф. д-р Христина Иванова Станева. В: Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” 1963-2003. /кратки очерци/. В. Търново, 2003, с. 105-108.

Социолингвистичният аспект при изследване на диалектоложки материал. Доклад, изнесен пред участниците в научната конференция “Език и стратегии в обучението”. 14 май 2004 г., В. Търново, 2005 г., с. 24-56.

Диалектът и книжовният език в тяхното социално преплитане. – В: Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев, 155-161. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2005 (авторката е и член на редакционната колегия на сборника).

Проф. д-р Боян Байчев на 70 години. – В: Проглас …2006

стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/

Каталог: userinfo -> 469 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
userinfo -> С п и с ъ к на научните публикации на доц. Д-р николай проданов история І. Историография


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница