Европейски икономически и социален комитет Брюксел, 11 октомври 2013 гДата15.01.2018
Размер337.84 Kb.
#46841BG


Европейски икономически и социален комитет

Брюксел, 11 октомври 2013 г.
ПЛЕНАРНА АСАМБЛЕЯ

ОТ 18 И 19 СЕПТЕМВРИ 2013 г.

ОБОБЩЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ СТАНОВИЩАНастоящият документ е достъпен на официалните езици на интернет сайта на Комитета

на следния адрес:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.documents#/boxTab1-2

Посочените становища могат да бъдат намерени онлайн чрез търсачката на Комитета:


http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-searchRue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

Тел.+32 25469011 — Факс +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.eu


Съдържание:


1. ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ / ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ / ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 3

2. ВЪТРЕШЕН ПАЗАР / НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ 5

3. ОКОЛНА СРЕДА / СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РИБАРСТВО / УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 10

4. СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ / ЗАЕТОСТ / ПОТРЕБИТЕЛИ 17

5. ЕНЕРГЕТИКА 22

6. ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ 26


Участие в пленарната сесия на 18 и 19 септември 2013 г. взеха: г-жа Jamal Hermes Ghibril, председател на Съвета на ливанските жени, г-жа Еsther Fouchier, основателка на „Средиземноморски форум на жените“ (FFM), г-жа Salwa Kennou Sebei, председателка на Асоциацията на тунизийските жени за научни изследвания относно развитието (AFTURD), г жа Carola Fischbach-Pyttel, генерален секретар на Федерацията на европейските профсъюзи в областта на обществените услуги (EPSU), и г-жа Barbara Helfferich, директор на Европейската анти-бедност мрежа, както и г-н Henri Malosse, председател на Европейския икономически и социален комитет, който представи равносметката за първите три месеца от неговия мандат на председателския пост в рамките на сесия „Въпроси и отговори“.


На сесията бяха приети следните становища:

 1. ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ / ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ / ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

 • Съпоставимост на таксите / платежни сметки


Докладчик: Reine-Claude Mader („Други интереси“ – FR)
Отправни документи: COM(2013) 266 final – 2013/0139 (COD) CES5943-2013_00_00_TRA_CR
Основни въпроси:
ЕИСК:


 • приветства предложението на Комисията и счита, че приемането на директива е най подходящият начин да бъдат въведени мерки с цел на всички граждани да се предостави достъп до банкова сметка и да се подобрят сравнимостта на таксите и банковата мобилност;

 • при все това изразява съжаление във връзка с ограничения обхват на някои от мерките (напр. хармонизирането на терминологията);

 • приветства разпоредбите, които целят повишаване на прозрачността, както и предложенията за банкова мобилност, но смята, че те трябва да бъдат предшествани от независимо проучване;

 • смята, че изискването за предоставяне на сведение за таксите трябва да бъде съчетано с изискването потребителите да бъдат информирани, преди от сметките им да бъдат удържани необичайни такси;

 • подкрепя създаването на независими уебсайтове за съпоставяне на такси и призовава регистърът на съществуващите сайтове да дава на потребителите възможност за достъп до информация за финансовите институции, установени във всички държави членки;

 • обръща внимание на значението на обучението на персонала на доставчиците на платежни услуги и на необходимостта от обучение по финансови въпроси;

 • счита, че при определянето на „приемливия“ характер на таксите в случаите, в които поддържането и управлението на сметката не е безвъзмездно, трябва да бъдат взети предвид реалните разходи и подчертава необходимостта от поставяне на лимит върху таксите за неспазване на условията по договора;

 • споделя виждането на Комисията относно необходимостта да се предвидят проверки и обезсърчителни санкции в случай на неспазване на разпоредбите на директивата.


За връзка: Dorota Zapatka

(тел.: 00 32 2 546 90 67 – електронен адрес: dorota.zapatka@eesc.europa.eu
Rapporteur: - Original language: FR, EN Date of document: 11/10/2013 Date of meeting: 18/09/2013 External documents: - Administrator responsible: Cosmai Domenico, telephone: +32 (0)2 546 9041 Abstract:

 • Финансово управление и правила за освобождаване от задължение за държави членки, застрашени от сериозни затруднения


Докладчик: Viliam Páleník („Други интереси“ – SK)
Отправни документи: COM(2013) 301 final – 2013/0156 (COD) CES5122-2013_00_00_TRA_PAC
Основни въпроси:
Според предложението на Комисията понастоящем седем държави членки, получаващи подкрепа по ЕМФС или Механизма за подкрепа на платежния баланс, би следвало да предоставят по-малко средства за проекти, които се съфинансират в рамките на политиката за сближаване на ЕС.
ЕИСК одобрява това предложение, което е в съответствие с неговите предходни становища, при условие че се запазят съгласуваността и ефективността при използването на бюджетните средства.
За връзка: Magdalena Carabin-Belarova

(тел.: 00 32 2 546 8303 – електронен адрес: magdalena.carabinbelarova@eesc.europa.eu )

 1. ВЪТРЕШЕН ПАЗАР / НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

 • Индустриална политика на ЕС за космическия сектор


Докладчик: Joost van Iersel („Работодатели“ – NL)
Отправни документи: COM(2013) 108 final CES5716-2013_00_00_TRA_CR
Основни въпроси:
ЕИСК:


 • приветства развитието на индустриална политика на ЕС за космическия сектор и одобрява предоставения бюджет от 11 милиарда евро за програмите „Галилео“, „Коперник“ и за НИРД в рамките на програма „Хоризонт 2020“ за периода 2014 2020 г.;

 • счита, че е необходима проактивна индустриална политика в отговор на големите институционални пазари по света, които оказват все по-голямо стратегическо и технологично въздействие;

 • констатира, че Европейската космическа агенция, наред с традиционната си роля, ще се превърне в изпълнителя на космическите проекти, осъществявани в съответствие със законодателството на ЕС;

 • обръща внимание върху необходимостта от официални механизми за консултации със сектора, по-специално по отношение на МСП;

 • счита, че космическият сектор изисква висококвалифицирана работна ръка въз основа на подходящи трудови договори;

 • подкрепя напълно петте цели, определени от Комисията.


За връзка: Alice Tétu

(тел.: 00 32 2 546 82 86 – електронен адрес: alice.tetu@eesc.europa.eu)


 • Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Индустриална политика на ЕС за космическия сектор – разгръщането на потенциала за икономически растеж в космическия сектор (допълнително становище)Докладчик: Gerd Wolf („Други интереси“ – DE)
Съдокладчик: Marcel Philippe („Работници“ – FR)
Отправни документи: COM(2013) 108 finalCES2861-2013_00_00_TRA_AS
Основни въпроси:
Космическите технологии и космическата наука са плодотворна почва за нови открития, иновации, базови технологии и услуги, които по-късно ще бъдат включени и в общата икономика.
Европа трябва да запази и развие своя независим достъп до космическото пространство, както и останалите икономически, технически и индустриални условия за самостоятелен космически сектор.
Безусловно необходимо е да се запази и укрепи допълнително капацитетът и независимостта на Европейската космическа агенция (ЕКА) и на европейската космическа индустрия.
В съответствие с член 189 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) ЕС и Комисията също участват в използването, извършването и насърчаването на космическите полети. Оттук и от решенията на Съвета произтича необходимостта от сътрудничество и координиране на задачите между ЕКА и нейните държави членки, от една страна, и Комисията и държавите членки на ЕС, от друга.
Въпреки че CCMI напълно подкрепя техническите, научните, индустриалните и политическите цели, посочени в съобщението на Комисията, бъдещият процес, разделението на задачите и правомощията следва въпреки всичко да бъдат резултат от пълното съгласуване с ЕКА.
Ето защо целта следва да бъде възприемане на общ подход от страна на Комисията, ЕКА и държавите членки по въпроса как могат да си сътрудничат, за да продължат да осигуряват независим, надежден и ефективен от гледна точка на разходите достъп на Европа до космическото пространство и как да използват свързаните с това възможности и услуги, с помощта на системи за изстрелване, разработвани и произвеждани в Европа.
За връзка: Adam Plezer

(тел..: 00 32 2 546 8628 – електронен адрес: adam.plezer@eesc.europa.eu )


 • Състоянието на Съюза за иновации 2012 г.


Докладчик: Cveto Stantic („Работодатели“ – SI)
Отправни документи: COM(2013) 149 final CES5717-2013_00_00_TRA_CR
Основни въпроси:
ЕИСК:


 • приветства публикуването на доклад за състоянието на „Съюз за иновации“ и очаква до края на 2014 г. да бъдат изпълнени всичките поставени 34 цели;

 • не забелязва значителен напредък в конкурентоспособността на Европейското научноизследователско пространство в световен мащаб;

 • отбелязва с особено дълбока загриженост тенденцията към намаляване на разходите за научноизследователска и развойна дейност в бюджетите на повечето държави членки за втора поредна година;

 • призовава Комисията да изготви списък от мерки и области, в които е възможно и неотложно „Съюзът за иновации“ да се задълбочи;

 • призовава държавите членки да увеличат значително възлагането на поръчки, предхождащо търговската реализация, и да споделят добри практики и благоприятстващи иновациите модели на възлагане на обществени поръчки;

 • подчертава специфичната роля на социалните иновации, които биха могли да играят важна роля в борбата с кризата и другите предизвикателства на съвременното общество и призовава Комисията да инициира създаването на инкубатори за иновативни социални проекти.


За връзка: Alice Tétu

(Tel.: 00 32 2 546 82 86 – електронен адрес: alice.tetu@eesc.europa.eu)


 • Биоциди


Докладчик: Pedro Narro („Други интереси“ – ES)
Отправни документи: COM(2013) 288 final – 2013/0150 (COD)
Основни въпроси:
ЕИСК:


 • изразява съжаление, че по време на процеса на приемане на новото европейско законодателство относно биоцидите, Комисията, Парламентът и Съветът не са помислили предварително за нарушенията на конкуренцията, които едни объркани и неясни преходни разпоредби биха могли да създадат;

 • признава необходимостта от въвеждане на промени в Регламента за биоцидите преди влизането му в сила, за да се улесни преходът от Директива 98/8/ЕО към този регламент;

 • оценява промените, въведени по отношение на преходните мерки относно обработените продукти и оценката на съществуващите активни вещества и биоцидни продукти;

 • препоръчва на Комисията да гарантира, че новата разпоредба за задължително споделяне на проучванията на жизнения цикъл и на поведението в околната среда по смисъла на Приложение II към Регламент (ЕС) № 1451/2007 няма да създаде нарушения на конкуренцията и няма да има отрицателно въздействие върху иновационния капацитет на някои предприятия;

 • подкрепя възможността в рамките на това законодателно изменение да бъдат поставени други важни въпроси, като например свързаните с достъпа до информация, определянето на продуктите от семейството на биоцидите и задължението за споделяне на информация.


За връзка: Marie-Laurence Drillon

(тел.: 00 32 2 546 83 20 – електронен адрес: marie-laurence.drillon@eesc.europa.eu)


 • Подготовка за един напълно интегриран аудио-визуален свят: растеж, творчество и ценности (Зелена книга)


Докладчик: Jorge Pegado Liz („Други интереси“ – PT)
Отправни документи: COM(2013) 231 final

CES4163-2013_00_00_TRA_AS


Основни въпроси:
ЕИСК приветства Комисията за инициативата ѝ да отвори отново досието за аудио-визуалната политика в контекста на една интегрираща се среда с оглед създаването на възможност за разширяване на достъпа до разнообразно европейско съдържание и предприемането на ново обществено допитване, по-специално по въпроса за въздействията на тази политика върху икономическия растеж, заетостта и иновациите на равнище ЕС.
Въпреки това ЕИСК изразява съжаление, че Комисията не се възползва от тази възможност, за да представи по-конкретни и по-структурирани предложения в тази област.
Комитетът признава многобройните положителни аспекти на стратегията за иновации и технологична интеграция на аудио-визуалните услуги с Интернет, но вярва в необходимостта на европейско равнище да бъдат създадени условия, които да позволят на тези традиционни медии да продължат да предоставят своите важни услуги от обществен интерес в подкрепа на езиковото и културното многообразие и за да се съхрани информационният плурализъм.
В заключение ЕИСК смята, че основните цели на европейските разисквания относно интегрирането на аудио-визуалния сектор трябва да бъдат популяризирането на европейските култури и запазването на интересите на гражданите и на техните основни права, по-специално защитата на непълнолетните и други уязвими групи.
За връзка: Luca-Venerando Giuffrida

(тел.: 00 32 2 546 9212 – електронен адрес: LucaVenerando.Giuffrida@eesc.europa.eu)


 • По-добро регулиране: актове за изпълнение и делегирани актове


Докладчик: Jorge Pegado Liz („Други интереси“ – PT)
Отправни документи: Информационен доклад CES4791-2013_00_00_TRA_CR
Основни въпроси:
Целта на настоящия информационен доклад е да се изтъкне действителното приложение на законодателната процедура по делегиране, въведена с Договора от Лисабон.
Процедурата за делегиране трябва да позволи на законодателя да се съсредоточи върху най важното. Това може само да породи задоволство, при условие че делегираното на Комисията правомощие бъде действително управлявано и прилагано по прозрачен начин.
След направения анализ все още има съмнения относно простотата на процедурата, действителното възприемане на въпросните предизвикателства от европейските граждани, „правилното“ използване на тази процедура и ефективността на механизмите за контрол.
Във връзка с това се предлага изготвяне на становище по собствена инициатива, в което ЕИСК да изрази позицията си по въпроса, въз основа на наблюденията и заключенията от този доклад, с оглед на евентуално предложение за подобряване на законодателната процедура на ЕС.
За връзка: Jean-Pierre Faure

(тел.: 00 32 2 546 96 15 – електронен адрес: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu)


 • eCall


Главен докладчик: Thomas Mcdonogh („Работодатели“ – IE)
Отправни документи: COM(2013) 315 final – 2013/0166 (COD)

COM(2013) 316 final – 2013/0165 (COD) CES5038-2013_00_00_TRA_AC


Основни въпроси:
ЕИСК:


 • подкрепя амбициозната цел на Комисията за намаляване на броя на пътнотранспортните произшествия със смъртен изход наполовина през периода 2011 2020 г. в сравнение с 2010 г.;

 • приветства предложените решение и регламент за въвеждането на eCall, с които да се гарантира, че от октомври 2015 г. всички нови модели пътнически автомобили и лекотоварни превозни средства ще бъдат оборудвани с със системата eCall;

 • като отчита евентуалните финансови разходи на производителите на автомобили, призовава във възможно най-кратък срок да въведат технологията eCall и в съществуващите типове превозни средства, които ще бъдат произведени след октомври 2015 г.;

 • настоятелно призовава производителите и държавите членки във възможно най-кратък срок да включат двуколесните моторни превозни средства в системата eCall;

 • смята, че би трябвало да се създаде Европейска агенция за безопасност на движението по пътищата, за да се спомогне за хармонизирането и стимулирането на безопасността на движението по пътищата в целия ЕС, включително въвеждането на eCall.


За връзка: Roxana Maliti

(тел.: 00 32 2 546 87 49 – електронен адрес: roxana.maliti@eesc.europa.eu)

 1. ОКОЛНА СРЕДА / СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РИБАРСТВО / УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 • Определяне на целите за устойчиво развитие – приносът на европейското гражданско общество за позицията на ЕС (проучвателно становище по искане на Комисията)


Докладчикe: An Le Nouail Marlière („Работници“ – FR)
Отправни документи: CES955-2013_00_00_TRA_AS
Основни въпроси:
ЕИСК действа много активно за насърчаването на диалог в гражданското общество преди, по време на и след Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие (Рио+20), която се проведе в Рио де Жанейро, Бразилия през юни 2012 г. Този ангажимент беше оценен много високо от другите институции. Като част от последващите действия в тази област, и с оглед проследяването на Рио+20 на равнище ЕС да бъде възможно най-приобщаващо, Европейската комисия поиска ЕИСК да изготви проучвателно становище по няколко важни аспекта, свързани с целите на устойчивото развитие (ЦУР).
В своето становище ЕИСК препоръчва предварителна оценка на икономическото, социалното и екологичното въздействие, както по отношение на етапа на определяне на целите на устойчивото развитие, така и по време на световните преговори за целите.
ЕИСК подкрепя ангажимента на ЕС да продължи да изпълнява плана за осъществяване на стратегията „Европа 2020“ посредством Европейския семестър, като се възползва от възможността да внесе смисъл, предлагайки „отворена“ социална, икономическа и екологична стратегия, както и посредством европейска стратегия за интегрирано устойчиво развитие.
Приканва по-специално държавите членки и европейските институции:


 • да продължат активно усилията за партньорство за развитие чрез европейския дневен ред за промяна и външната политика за помощ за развитие и сътрудничество;

 • да укрепят и стабилизират европейския социален модел, за да имат солидна основа и конкурентоспособност;

 • да положат всички усилия за развитие на зелена икономика с ефективно използване на ресурсите;

 • да наложат задължения в областта на екологията на европейските и неевропейските предприятия на своя територия и да дадат ефективно измерение на корпоративната социална отговорност (КСО) и да насърчават и подкрепят развитието на МСП и на предприятията на социалната и солидарната икономика;

 • да пренасочат мисиите на банките и да канализират спестяванията към промишлеността и към т. н. реална икономика;

Комитетът насърчава ЕС:
 • да поеме по пътя към ограничаване на финансовата спекулация и да насърчава по дългосрочните инвестиции;

 • да се бори с неофициалния, недекларирания или зле декларирания труд в Европа и извън Европа;

 • да се бори също срещу многобройните форми на занижаване на международните стандарти за труд, обезценяването на труда и на достойнството на някои работници.


За връзка: Andreas Versmann

(тел.: + 32 (0)2 546 8479 – електронен адрес: andreas.versmann@eesc.europa.eu )


 • Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в околната среда (Зелена книга)


Докладчик: Josef Zbořil („Работодатели“ – CZ)
Отправни документи: COM(2013) 123 final

CES2634-2013_00_00_TRA_AS


Основни въпроси:
Наличието на пластмасови отпадъци в околната среда е сериозен проблем в световен мащаб. Що се отнася до замърсяването на морската среда, пластмасовите отпадъци представляват голяма част от видимите и невидимите замърсители. Проблемът се влошава от разграждането на пластмасовите материали, в резултат на което те стават невидими и попадат в хранителната верига. Изключително важно е да се повиши точността на анализите на потоците от отпадъци, съдържащи пластмаси, включително анализът на начините, по които тези отпадъци навлизат в морската среда. В Зелената книга за Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци са включени множество статистически данни и препратки. ЕИСК препоръчва тези данни да бъдат категоризирани и анализирани, за да бъдат по-лесни за разбиране и за използване при изготвянето на заключения относно подходящото третиране на потоците пластмасови отпадъци.
Комитетът стига до извода, че трите ключови законодателни акта на ЕС, свързани с пластмасовите отпадъци (Рамковата директива за отпадъците, Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки и Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване) не се прилагат правилно в целия ЕС. С оглед на това ЕИСК настоява да се подобри тяхното прилагане и, при необходимост, да се пристъпи към тяхното актуализиране.
В съответствие с йерархията на отпадъците, на първо място следва да се полагат усилия за генериране на по-малко пластмасови отпадъци. Някои приложения на пластмасите биха могли да бъдат ограничени, ако съществуват по-екологични и приложими алтернативи. Не трябва да се толерира нарушаването на действащите правила относно неправилното депониране. Комитетът отбелязва още, че за да бъде успешно рециклирането, се изисква да бъдат идентифицирани и разделени потоците от отпадъци както при източника, така и при събирането им. Що се отнася до отпадъците, които вече са попаднали в околната среда, ЕС би могъл да предложи поемането на международна инициатива за организиране на почистването на най-големите натрупвания на плаващи пластмасови отпадъци в океаните. Той следва също така да разгледа възможността за използване на програми за подпомагане на развитието за насърчаване на по-устойчиви практики за управление на отпадъците в развиващите се страни.
Гражданското общество играе жизненоважна роля в усилията за насърчаване на щателното изпълнение и промяната на поведението.
Множество заинтересовани страни участват в дебата на равнище ЕС за пластмасовите отпадъци. Техните познания и експертен опит са добра основа за постигане на бърз напредък към постепенно прекратяване на депонирането на пластмасови отпадъци.
За връзка: Rayka Hauser

(тел.: 00 32 2 546 8678 – електронен адрес: rayka.hauser@eesc.europa.eu)


 • Рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление


Докладчик: Stéphane Buffetaut („Работодатели“ – FR)
Отправни документи: COM(2013) 133 final -2013/0074 COD

CES3176-2013_00_00_TRA_AS


Основни въпроси:
Политиките за управление на крайбрежните зони и за акваториално устройствено планиране са от особено значение за Европейския съюз, тъй като 50% от населението на ЕС живее в крайбрежни райони. Ето защо ЕИСК радушно посреща инициативата на Комисията да се организира сътрудничество в държавите членки и помежду им, с пълноценното участие на представителите на гражданското общество. Тъй като се знае, че по-голямата част от морските екологични проблеми са породени от замърсяване от сушата, би било логично акваториалното и териториалното устройствено планиране на крайбрежните зони да се съчетават, координират и дори интегрират.
ЕИСК подчертава необходимостта от прилагане на приобщаващ подход с участието не само на националните органи, но и на местните и регионалните органите и на социално икономическите заинтересовани участници. Трябва да има съгласие и разбиране за правилата и логиката им, а целите и осъществяваните дейности – да са прозрачни. Груповата динамика трябва да започне със съгласие по констатациите за съществуващото положение, основани на реалностите по места и предвидимото развитие на дейностите. Трябва да се определят приоритети за дейностите в акваториите и крайбрежните зони. Приоритетите не могат да се определят предварително и със сигурност ще бъдат различни в зависимост от характеристиките на всяка от зоните от географска, екологична, човешка и икономическа гледна точка. Трябва да се намери точният баланс между легитимните интереси и онова, което е необходимо за общото благо.
ЕИСК одобрява принципа на редовно преразглеждане на програмите за планиране и стратегиите за управление, но подчертава, че разглеждането на ситуацията не бива да се ограничава до нормативните аспекти на нещата. Става дума за управление на човешки дейности в рамките на променяща се и уязвима среда. Трябва да се разсъждава с понятията на променливостта, т.е. да се прилага динамичен анализ.
ЕИСК подчертава, че това финансиране е особено важно, за да може да се проследява човешката динамика на съгласуването и на дейностите, осъществявани в рамките на новата директива. Наред с финансирането за интегрираната морска политика може да бъде привлечено финансиране по линия на политиката в областта на рибарството, на управлението на околната среда („Натура 2000“), на регионалното развитие или на ОСП. Макрорегионалните стратегии трябва да позволят да се постигне съгласуваност между различните кохезионни фондове.
Желателно е Комисията да изработи нещо като обща интерпретация и критерии за събирането и оценяването на данни, за да бъдат оценките и данните последователни и съпоставими. ЕИСК подчертава необходимостта да се гарантира, че новото законодателство подпомага прилагането на вече действащото законодателство като Директивата за местообитанията („Натура 2000“) и Рамковата директива за морска стратегия.
За връзка: Rayka Hauser

(тел.: 00 32 2 546 8678 – електронен адрес: rayka.hauser@eesc.europa.eu)


 • Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и за изменение на Регламент (ЕС) № [...] [RD] по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № [...] [DP], (ЕС) № [...] [HZ] и (ЕС) № [...] [sCMO] във връзка с прилагането им през 2014 г.


Едниствен докладчик: Seamus Boland („Други интереси“ – IE)
Отправни документи: COM(2013) 226 final -2013/0117 COD

CES4657-2013_00_00_TRA_AS


Основни въпроси:
ЕИСК приветства предложението за създаване на преходни разпоредби за 2014 г. във връзка с някои правила, свързани с общата селскостопанска политика (ОСП), по-специално по отношение на системата за директните плащания и подкрепата за развитието на селските райони, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
ЕИСК категорично подкрепя преходните разпоредби за 2014 г., които осигуряват приемственост на плащанията за бенефициерите, в случай че приемането на новите планове за развитие на селските райони се забави и поради необходимостта от забавяне на прилагането на новата схема на директни плащания по практически и административни причини. В противен случай биха били застрашени семейните земеделски стопанства, които биха останали без подкрепа във връзка с екологичните мерки; би изчезнала и значителна част от защитата, която съществува в тази област.
ЕИСК категорично препоръчва бенефициерите по „класически“ схеми в отдалечени планински райони да не бъдат ощетявани по никакъв начин от преходните разпоредби. ЕИСК освен това отбелязва със загриженост, че отдалечените общности, които са особено зависими от споразуменията за агроекологични мерки като източник на доходи в замяна на предоставянето на основни публични услуги, могат да претърпят загуба на доходи през новия програмен период до 2020 г.
ЕИСК силно препоръчва преходните разпоредби да бъдат анализирани от Комисията, за да се гарантира, че ще бъдат ограничени последствията от предложените финансови съкращения за семейните земеделски стопанства и да се докаже, че въздействието на инициативите в областта на околната среда ще бъде поне неутрално.
Според ЕИСК преходните разпоредби следва да позволяват поемането на нови ангажименти във връзка с мерките за подпомагане за площ и за животновъдна дейност и през 2014 г., както и във връзка със спешно необходими производствени инвестиционни мерки дори ако средствата за текущия период са били изчерпани.
ЕИСК подчертава, че нито едно от преходните правила не следва да се подкопава от налагането на нереалистични национални тавани по отношение на наличните средства.
За връзка: Arturo Iniguez

(тел.: 00 32 2 546 8768 – електронен адрес: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)


 • Разпоредби относно финансовото управление за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност (за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 – Фискална консолидация/изпълнение на програмите по Европейския фонд за рибарство


Главен докладчик: Gabriel Sarró Iparraguirre („Други интереси“ – ES)
Отправни документи: COM(2013) 428 final -2013/0200 COD

CES5262-2013_00_00_TRA_AS


Основни въпроси:
Според Европейския икономически и социален комитет продължителната финансова и икономическа криза оказва натиск върху националните финанси, тъй като държавите членки провеждат необходимите политики за фискална консолидация.
Затова той счита за необходимо и много навременно предложението за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006, предложено от Европейската комисия и категорично го подкрепя, при условие че финансовите ресурси бъдат използвани по най-ефективен начин.
За връзка: Arturo Iniguez

(тел.: 00 32 2 546 8768 – електронен адрес: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)


 • План за действие за морска стратегия за района на Атлантическия океан – Осигуряване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (съобщение)


Докладчик: Luis Miguel Pariza Castaños („Работници“ – ES)
Отправни документи: COM(2013) 279 final

CES3961-2013_00_00_TRA_AS


Основни въпроси:

ЕИСК подкрепя плана за действие за морска стратегия за района на Атлантическия океан, който определя приоритетите в областта на научните изследвания и инвестициите в района и има голяма европейска добавена стойност, тъй като ще стимулира „синия растеж“ в рамките на стратегията „Европа 2020“.


Въпреки това Комитетът изразява съжаление, че обхватът на плана за действие е ограничен до Атлантическия басейн, и предлага това да бъде първа стъпка към реализиране на макрорегионална стратегия, която да включва изцяло териториалния стълб и връзката му с целите на политиката на сближаване. Подходът трябва да бъде по-амбициозен, за да може до 2017 г., когато е предвидено да се направи междинна оценка, да се преобразува в макрорегионална стратегия, като се вземе предвид опитът на региона на Балтийско море и региона на река Дунав.
Комитетът изразява съжаление, че в плана за действие не е предвидена подходяща система на управление, а единствено слаб механизъм за прилагане. В предходно свое становище по темата Комитетът вече предложи многостепенна система на управление, която да гарантира участието на всички заинтересовани лица. Комитетът предлага, като се запази дейността на Форума за Атлантическия океан до 2020 г., да се провеждат редовни срещи на заинтересованите страни, за да се стимулират дейностите и програмите от стратегията, да се направи оценка на тяхното прилагане и да се мобилизират всички политически, икономически и социални фактори от атлантическите региони.
За връзка: Rayka Hauser

(тел.: 00 32 2 546 8678 – електронен адрес: rayka.hauser@eesc.europa.eu)


 • Изменение на някои регламенти и директиви във връзка с промяна на статута на Майот по отношение на Съюза (категория В)


Отправни документи: COM(2013) 417 final -2013/0191 COD

COM(2013) 418 final -2013/0192 CODCES5566-2013_00_00_TRA_AS
Основни въпроси:
Комитетът подкрепя съдържанието на предложението и счита, че не изисква никакъв коментар от негова страна.
За връзка: Jakob Andersen

(тел.: 00 32 2 546 9258 – електронен адрес: jakob.andersen@eesc.europa.eu)

 1. СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ / ЗАЕТОСТ / ПОТРЕБИТЕЛИ

 • Влизане и пребиваване на граждани на трети страни


Докладчик: Cristian Pirvulescu („Други интереси“ – RO)
Отправни документи: COM(2013) 151 final – 2013/0081 (COD)
Основни въпроси:
Комитетът приветства предложението на Комисията, което цели да направи ЕС по привлекателен за талантливите студенти и научни работници от трети страни. Счита, че е необходимо съответните две директиви за студентите и научните изследователи да бъдат преработени, ако ЕС иска да противодейства на сегашните предизвикателства от демографско и икономическо естество, да се осъществят целите на стратегията „Европа 2020“ и ЕС да остане център на иновациите и промишлеността.
Европейският съюз се нуждае от нов подход към икономическата миграция, който да дава на гражданите на трети страни възможност да трупат познания и умения. Комитетът набляга на необходимостта от подобряване на сътрудничеството между ЕС и трети страни за осигуряване на истински „обмен на мозъци“ и подкрепя развитието на партньорства за мобилност.
Комитетът приветства мястото, което се отрежда на основните права на гражданите от трети страни. Би трябвало обаче да се обърне повече внимание на действащите мерки, които да им гарантират, че ще бъдат третирани справедливо.
Тъй като гражданите на трети страни често се намират в уязвимо положение, по-конкретно студентите и лицата, работещи по програми „au pair“, ЕИСК обръща внимание на необходимостта да се предостави подходяща защита на студентите, научните работници, доброволците и лицата, работещи по програми „au pair“, когато извършват дейност срещу възнаграждение или са активни на трудовия пазар. Комитетът насърчава Европейската комисия и Агенцията на Европейския съюз за основните права да направят оценка на уязвимостта на гражданите на трети страни и да предложат на държавите членки активни мерки за преодоляването ѝ.
Комитетът призовава Европейската комисия и държавите членки да отчитат измерението, свързано с равенството между половете, и да разработят своите програми така че да улеснят по-голямото участие на жените.
Комитетът счита, че на практика продължават да съществуват множество процедурни и институционални пречки по пътя към мобилността. Необходимо е да се направи задълбочена оценка на пречките, независимо от техния характер, и да се определят мерки, даващи възможност за премахването им. Процедурите за издаване на визи трябва да бъдат прости, справедливи, достъпни и недискриминационни.
Комитетът приветства разпоредбата, съгласно която гражданите на трети страни имат право да останат в държавата членка и да търсят работа в продължение на дванадесет месеца след като приключат изследователската си дейност или учението си. Все пак разпоредите относно равното третиране, посочени в Директива 2011/98, съдържат дерогации, които изглеждат неподходящи с оглед на целите, заложени в предложението за преразглеждане на двете директиви.
За връзка: Ana Dumitrache

(тел.: 00 32 2 546 81 31 – електронен адрес: ana.dumitrache@eesc.europa.eu)


 • Заетостта на жените и растежът


Докладчик: Indrė Vareikyte („Други интереси“ – LT)
Отправни документи: проучвателно становище – CES3611-2012_00_00_AC
Основни въпроси:
Въпросът за заетостта на жените не следва вече да бъде поставян като поредния дебат за равенството на половете, а да се разглежда по-скоро като икономически императив с оглед на създаването на благосъстояние и работни места в Европейския съюз – социална необходимост, за да може да се справим с предизвикателствата на демографските, социалните и екологичните проблеми с цел да се гарантира устойчив растеж.
Политиките за цълноценно използване на потенциала на приноса на жените за растежа трябва да включват не само най-очевидните икономически препятствия, но да се отнасят и до областите на данъчното облагане, системите на социални грижи и пенсионните системи, трудовите права, вземането на решения, предприемачеството, образованието, стереотипите и насилието.
Основните предпоставки за повишаването на заетостта на жените и на техния принос за растежа са:


 • интегриране на свързаното с пола измерение във всички политики на ЕС;

 • групиране на данните по полов признак при събирането на статистически данни;

 • отчитане на аспектите, свързани с пола, при предоставянето на финансиране от ЕС;

 • намаляване на основаната на пола сегрегация в областта на образованието;

 • подкрепа за прехода от образование към пазара на труда чрез специфично обучение и развиване на умения;

 • равноправен достъп до пазара на труда (включително представителство и на двата пола на работното място и реално равноправие по отношение на работното време и възнаграждението);

 • достъп до услуги, които позволяват постигане на баланс между работата и личния живот;

 • адаптиране на данъчните системи и системите на социални грижи, така че вторият работещ в едно семейство да не бъде демотивиран да работи или да работи повече часове;

 • предоставяне на възможности на жените предприемачи да разширяват своите предприятия и създават работни места;

 • равноправно участие на мъжете и жените във вземане на решения;

 • предоставяне на услуги в подкрепа на самотни родители в затруднено положение;

 • предоставяне на качествени и достъпни целодневни детски заведения на приемлива цена;

 • равни възможности в областта на образованието, равен достъп до пазара на труда и напредък в кариерата;

 • предотвратяване на дискриминацията и тормоза на работното място и борба с насилието, основаващо се на пола.


За връзка: Judite Berkemeier

(Tel.: 00 32 2 546 98 97 – електронен адрес: mariajudite.berkemeieri@eesc.europa.eu)


 • Свободно движение: упражняване на правата на работниците


Докладчик: Luis Miguel Pariza Castaños (Работници – ES)
Cъдокладчик: Vladimíra Drbalova (Работодатели – CZ)
Отправни документи: COM(2013) 236 final – 2013/0124 (COD)

CES3907-2013_00_00_TRA_CR


Основни въпроси:


 • Свободното движение на работници в Европа трябва да продължава да бъде политически приоритет на ЕС. Комитетът счита, че директивата ще допринесе за гарантирането на справедлива и балансирана мобилност.
 • ЕИСК подкрепя предложението за директива на Комисията, която ще улесни равностойното третиране и недопускането на дискриминация въз основа на национална принадлежност спрямо работниците, упражняващи правото на свободно движение. Въпреки това, както е посочено в други становища на Комитета, продължават да съществуват други препятствия, които затрудняват мобилността.
 • ЕИСК подкрепя целите, които Комисията се стреми да постигне чрез директивата, като: закрилата на правата, произтичащи от принципа на равно третиране на работниците и техните семейства във връзка със заетостта и различни социални права, чрез административни и правни процедури. Комитетът оценява факта, че транспонирането в националните законодателства ще се извърши при зачитане на националните правни процедури и практики.
 • За работниците следва да се установи отделно право на консултиране. Съответните консултационни структури следва да работят в тясна връзка със социалните партньори и EURES и да гарантират, че работниците мигранти ще бъдат информирани още в собствената им страна за социалните и правните дадености в приемащите държави.
 • Комитетът подкрепя въвеждането на услуги за предоставяне на информация и консултации относно упражняването на свободното движение и мобилността с цел оказване на подкрепа на работниците.
 • ЕИСК подкрепя усилията на Европейската комисия за промяна и разширяване на ролята на Европейския портал за професионална мобилност (EURES) за улесняване на мобилността и постигане на по-добро съответствие между уменията и нуждите на пазара на труда.


За връзка: Barbara Walentynowicz

(тел.: 00 32 2 546 8219 – електронен адрес: barbara.walentynowicz@eesc.europa.eu)


 • Връщане на паметници на културата (преработен текст)


Становище категория В
Отправни документи: COM(2013) 311 final – 2013/0162 (COD)
Основни въпроси:
Комитетът подкрепя съдържанието на документа.
За връзка: Torben Bach Nielsen

(тел.: 00 32 2 546 96 19 – електронен адрес: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu)


 • Продоволствена сигурност и биоенергия (становище по собствена инициатива)


Докладчик: Franco Chiriaco („Работници“ – IT)
Отправни документи: CES2634-2013_00_00_TRA_AS
Основни въпроси:
Налице е глобално увеличение в търсенето на биоенергия. Ако се управлява по устойчив начин, това би била положителна тенденция. Тя може да допринесе за постигането на няколко политически цели, като развитие на селското стопанство и селските райони, смекчаване на въздействието от изменението на климата, подобряване на достъпа до енергия и повишаване на сигурността. При все това липсва единодушие по отношение на дългосрочната жизненост на този сектор от енергетиката. Основното противоречие се корени в дебата „храни спрямо гориво“. Оценките показват, че за да бъде постигната първоначалната цел от 10% дял на възобновяемите енергийни източници в горивата за транспорта, ЕС ще трябва да покрива чрез внос 41% от нуждите си от биодизел и 50% от нуждите си от етанол. Следователно политиката на ЕС недвусмислено определя структурата на земеделските системи не само в ЕС, но и в световен мащаб.
Становището ще има за цел да разгледа вариантите за насърчаване на устойчивото производство на „храни и горива“, и по-конкретно какъв би могъл да бъде приносът на гражданското общество. Какво означава политиката на ЕС по отношение на биогоривата за европейската и световната продоволствена сигурност? Какви регулаторни рамки са необходими, за да я направят устойчива? От какво подкрепа за прилагането ѝ има нужда? Как може по-добре да се управлява конкуренцията във връзка със земеползването?
За връзка: Annika Korzinek

(тел.: 00 32 2 546 8065 – електронен адрес: annika.korzinek@eesc.europa.eu)

 1. ЕНЕРГЕТИКА

 • Към координирани действия за превенция и борба с енергийната бедност (становище по собствена инициатива)


Докладчик: Pierre Jean Coulon („Работници“ – FR)
Съдокладчик: Bernardo Hernández Bataller („Други интереси“ – ES)
Отправни документи: CES2517-2013_00_00_TRA_AS
Основни въпроси:
Изправен пред това голямо политическо предизвикателство, ЕИСК призовава за европейски ангажимент за енергийна сигурност и солидарност – в рамките на европейска енергийна общност – който ще даде импулс на истинска европейска политика и чиято цел е: да бъдат защитени гражданите от енергийна бедност и да се предотврати социалното им изключване; да се предприемат действия за намаляване на структурните фактори, водещи до уязвимост и да се насърчава всеки да поеме своите отговорности относно използването на енергийни ресурси от възобновяеми и устойчиви източници.
ЕИСК призовава за определяне на европейски показатели за енергийната бедност и хармонизиране на статистическите данни с цел по-добро идентифициране, предотвратяване и решаване на проблема на европейско равнище.
ЕИСК препоръчва да се създаде Европейска обсерватория на бедността, съсредоточена основно върху енергийната бедност. Тя ще допринесе за установяване на европейски показатели за енергийната бедност, за определяне на най-добрите практики и за формулиране на препоръки в тази област.
ЕИСК би желал енергийният пазар да бъде насочен в по-голяма степен към потребителите и по-специално към най-уязвимите от тях. ЕИСК препоръчва Европейската комисия да включи в доклада, поискан от Европейския съвет (до края на 2013 г.), анализ на енергийната бедност в Съюза.Той приканва Европейската комисия да обмисли създаването на Европейски фонд за енергийна солидарност.
ЕИСК препоръчва, преди да бъдат приети основните мерки на енергийната политика на ЕС и на държавите членки да бъде анализирано разпределението на икономическото въздействие на тези мерки върху различните категории потребители (например в зависимост от доходите, състава на домакинството или вида отопление).
За връзка: Sébastien Occhipenti

(тел.: 00 32 2 546 8424 – електронен адрес: sebastien.occhipenti@eesc.europa.eu)


 • Бъдещето на улавянето и съхранението на CO2 в Европа (съобщение)


Докладчик: Richard Adams („Други интереси“ – UK)
Отправни документи: COM(2013) 180 final

CES3273-2013_00_00_TRA_AS


Основни въпроси:
Политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата трябва да се съобразява със световните пазари и международните споразумения и да им съответства. Тя трябва да предлага отговори, когато пазарите не реагират в съответствие със социалните приоритети, както и да се справя с липсата на политическа последователност. В дебата относно улавянето и съхранението на въглероден диоксид (УСВ) проличава напрежението, което се съдържа в такава инициатива в енергийната политика.
Настоящият световен енергиен пазар не взема под внимание мащабните и вредни външни отражения на все по-ускореното използване на всички изкопаеми горива. УСВ предлага познат технологичен процес, който евентуално може да предостави отговор на фундаменталния въпрос на политиката в областта на климата – можем ли да погребваме въглерод със същите темпове, с които го извличаме и ползваме, преди да сме освободили в земната атмосфера такова количество въглероден диоксид, че то да доведе до пагубно изменение на климата?
Инициативата относно УСВ, която се счита за жизненоважен елемент от ограничаването на слабостите на пазара, обаче е изправена пред сериозни трудности. Почти провалената схема на ЕС за търговия с емисии отслаби програмата. Въпреки това остават силни аргументите в полза на развиването на УСВ до етап, на който ще се постигне жизнен и мащабен вариант, който да може да се разпространи, но за да може инициативата да получи одобрение, са необходими няколко неща, които са посочени в следните препоръки.
Необходимо е да се положат максимални усилия за осигуряване на международно споразумение за политика за стабилизиране на климата, включително съгласувана, ефективна и прилагана програма за ценообразуването на въглеродните емисии. Независимо от това споразумение следва да се продължи действащата програма от демонстрационни проекти за УСВ, за да се преодолеят изразените от обществеността безпокойства. ЕИСК смята, че тази програма е от жизненоважно стратегическо значение, за да се прокара пътят към широко разпространение.
Би било изключително полезно такава програма да се постави в контекста на координиран публичен диалог с широк отзвук на европейско равнище относно бъдещето на цялата ни енергийна система и необходимостта тя да осъществи преход към бъдеще с ниски въглеродни емисии. Приемането от обществеността остава жизнено важен въпрос за развитие на инфраструктурата за УСВ. В този смисъл могат да се обмислят въпросите на сравнителната ефективност спрямо други стратегии за ниски емисии на CO2, включително повторно използване на CO2, задълбоченият анализ на рисковите аспекти и прилагането на принципа за предпазливост.
Всяка политика, насочена към насърчаване на УСВ, ще трябва да бъде подкрепена с финансиране от публичните власти и трябва да се съпровожда от механизми за балансиране на разходите за европейските предприятия, изложени на международната конкуренция.
За връзка: Aleksandra Klenke

(тел.: 00 32 2 546 9899 – електронен адрес: Aleksandra.Klenke@eesc.europa.eu)


 • Преразглеждане на Директивата относно ядрената безопасност (Евратом)(постоянна програма)


Докладчик: Richard Adams („Други интереси“ – UK)
Отправни документи: COM(2013) 343 final

CES4368-2013_00_00_TRA_AS


Основни въпроси:
ЕИСК оценява положително навременните изменения на Директивата относно ядрената безопасност. Начинът, по който този въпрос се възприема от обществеността, оказва значително въздействие върху националната политика. Гражданите с основание очакват високи проверими стандарти и съгласуваност.
Комитетът смята за насърчаваща констатацията, че няколко въпроса, изтъкнати в предходните му становища1 относно ядрената безопасност, са били разгледани в предложението. Сред тях са по-строг подход към хармонизирането между държавите членки, изясняване на регулаторната отговорност, правомощия и капацитет, независимостта на националните регулатори и мерките за вътрешна аварийна готовност и действия при аварии. По-конкретно Комитетът изразява задоволството си от укрепения подход за цялостна прозрачност и стремежа за включване на конкретни задължения, които счита за необходим и потенциално ефективен принос за търсенето на решение на проблемите, вълнуващи обществеността.
Комитетът приветства с особено задоволство силно укрепения подход към отговорността, правомощията и независимостта на регулаторните органи и прилагането на регулаторната рамка, който укрепва всяка от тези области и осигурява подкрепа и механизми за проверка.
Разширеният член, съдържащ определенията, ще допринесе за яснотата на тълкуването и ще спомогне за по-голямата изпълнителна сила, въпреки че следва да се гарантира съвместимостта на текста с определенията на WENRA2 и МААЕ3 и при необходимост той да се адаптира, за да съответства на международно утвърдената терминология.
Комитетът отбелязва укрепването на разпоредбите относно механизмите за вътрешна аварийна готовност и действията при аварии. Това е област, която буди загриженост у европейските граждани и изисква предприемането на спешни и ефективни допълнителни мерки.
Разпоредбите относно публичната информация и прозрачност са укрепени, но от държавите членки би трябвало да се изисква да гарантират, че публичните организации и организациите на гражданското общество са действително активно подпомагани при разработването, заедно с регулаторния орган, на процедури за участие за укрепването на включването на обществеността в планирането, прегледа и вземането на решения.
Комитетът оценява бързите действия, предприети от Комисията, за представяне на настоящата директива за изменение. Освен това Комитетът отбелязва, че продължава анализът на международно равнище на поуките, които трябва да бъдат извлечени от аварията във Фукушима и че преглед на прилагането на действащата Директива за ядрена безопасност може своевременно да предложи допълнителна информация за безопасността. Всички участници са се ангажирали с непрекъснато подобрение и опитът показва, че по-нататъшното повишаване на ядрената безопасност ще продължи.
За връзка: Aleksandra Klenke

(Tel.: 00 32 2 546 9899 – електронен адрес: Aleksandra.Klenke@eesc.europa.eu)

 1. ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

 • Партньорства с гражданското общество в региона на Балтийско море


Докладчик: Michael Smyth („Други интереси“ – UK)
Отправни документи: проучвателно становище по искане на литовското председателство CES4038-2013_00_00_TRA_AS
Основни въпроси:
В основата на стратегията за региона на Балтийско море беше стои виждането, че в този регион единственият начин да се намери решение на сериозни проблеми като морската безопасност, замърсяването на околната среда и възможностите за достъп, е посредством ефективно сътрудничество.
ЕИСК


 • застъпва тезата в своето становище, че прилагането на принципа на партньорство, утвърден в кодекса на поведение за партньорство на Комисията, е ефективен начин за укрепване на партньорствата с гражданското общество при изпълнението на стратегията за региона на Балтийско море;
 • препоръчва в стратегията за региона на Балтийско море неформално да се възприеме изложения в кодекса на поведение процес и да се приложи в рамките на текущото ѝ развитие и изпълнение;
 • признава, че политическата подкрепа за кодекса на поведение сред балтийските държави членки е непълна и че културата на партньорство трябва да бъде укрепена;
 • подчертава, че в региона на Балтийско море има натрупани достатъчно организационен опит и компетентност, върху които да се гради, за да се поеме предвидената в кодекса на поведение роля на засилено наблюдение.


За връзка: Magdalena Carabin-Belarova

(тел: 00 32 2 546 8303 – електронен адрес: magdalena.carabinbelarova@eesc.europa.eu )

_____________1OВ C 306, 16.12.2009 г., стр. 56-63; OВ C 218, 23.7.2011 г., стр. 135-139, OВ C 44, 15.2.2013 г., стр. 140-146.

2Западноевропейска асоциация за ядрено регулиране

3Международна агенция за атомна енергия

CES5110-2013_00_00_TRA_TCD FR/EN – FM/ypСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница