Европейски икономически и социален комитет Брюксел, 4 февруари 2011 гДата14.01.2018
Размер121.96 Kb.
#46466BG

Европейски икономически и социален комитет

Брюксел, 4 февруари 2011 г.
ПЛЕНАРНА АСАМБЛЕЯ

НА 19 И 20 ЯНУАРИ 2011 Г.


ОБОБЩЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ СТАНОВИЩА

Настоящият документ е достъпен на официалните езици на интернет страницата на Комитета на следния адрес:
http://www.EESC.europa.eu/?i=portal.fr.home#/boxTab1

Посочените становища могат да бъдат намерени онлайн чрез търсачката на Комитета: http://www.EESC.europa.eu/?i=portal.fr.opinionsRue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

Тел.+32 25469011 — Факс +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.eu


Съдържание:1. ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ 3

2. КОНКУРЕНЦИЯ 4

3. ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА 5

4. Европейско право 5

5. НАБЛЮДЕНИЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР 6

6. БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТИТЕ 8

7. РЕГУЛИРАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 9

8. СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РИБАРСТВО 11В работата на пленарната сесия на 19 и 20 януари 2011 г. взеха участие г-н Zsolt Becsey, делегиран министър по националните икономически въпроси на унгарското правителство, и г жа Neelie Kroes, заместник-председател на Европейската комисия.
Г-н Becsey представи на 19 януари от името на унгарското председателство на Съвета на ЕС работната програма и приоритетите на новото унгарско председателство. Същият ден г жа Kroes обсъди цифровата стратегия с Асамблеята.
На сесията бяха приети следните становища:

1.ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

 • Зелена книга - Пенсии


Докладчик: г-н Petru Sorin Dandea (Работници – RO)

Съдокладчик: г-н Krzysztof Pater (Други интереси – PL)
Отправни документи: COM(2010) 365 окончателен – CESE 72/2011
Основни въпроси:
Държавите членки са изцяло отговорни за определянето на своите системи за социална сигурност. Въпреки това един координиран подход към пенсиите на равнище ЕС може да гарантира по-добра съгласуваност и съвместимост на националните пенсионни системи със социалния стълб и стълба „заетост“ на стратегия „Европа 2020“.
Държавите-членки трябва да се насърчават да реформират националните си пенсионни схеми за по-голяма адекватност, устойчивост и сигурност със засилено участие и ангажираност от страна на социалните партньори. Реформите не трябва да пораждат неравенства, нито да излагат на риск доходите на бъдещите пенсионери.
ЕС следва да изпълни мисията си за оказване на подкрепа, като създаде структурирана политика за възстановяване, насочена към увеличаване на качествения растеж чрез активна политика за заетост, професионално обучение, инвестиции и иновации, като по този начин насърчава създаването на повече и по-достойни работни места.
Демографските прогнози следва да се анализират, за да се даде възможност за правилно приспособяване на пенсионните системи. Но тези прогнози трябва да се използват и разглеждат внимателно, тъй като редица допускания са трудно предвидими в дългосрочен план. Бъдещите предложения следва да отчитат последиците от кризата, свързани с липсата на работни места и инвестиции.
Настоящата икономическа криза засяга както разходопокривните, така и капиталовите схеми, но по различен начин. ЕИСК счита, че задължителните разходопокривни схеми трябва да продължат да играят основна роля за гарантиране на бъдещите пенсии и поради това следва да им се отделя особено внимание.
Реформи, стъпващи единствено върху увеличаването на законоустановената пенсионна възраст, не са решение, тъй като това би тласнало милиони възрастни хора, особено жените, под прага на бедността. Реформите трябва да се съсредоточат върху увеличаване на ефективната възраст за пенсиониране чрез инициативи за подобряване на възможностите за удължаване на трудовия живот, наред с ефективна политика на увеличаване на работните места и възможностите за заетост и реална политика на „активно стареене“.
Механизмите за автоматично коригиране по отношение на пенсионната възраст, основаващи се на демографска статистика и на параметри, свързани с икономиката или с пазара на труда, се оценяват като опасни за обществото като цяло и поради това ЕИСК не ги подкрепя.
Пенсионната система трябва да бъде надеждна и адекватна, което предполага търсене и прилагане на нови финансови ресурси, за да се гарантира баланс между поколенията. Пенсионните системи трябва да са прозрачни, а информацията и статистическите данни за тяхното функциониране и за всички права на участниците трябва да са налични и разбираеми.
ЕИСК настоява пред държавите-членки и Комисията да направят равенството между половете реалност. Различните възрасти за пенсиониране при мъжете и жените следва да бъдат преразгледани.
За връзка: г-жа Ewa Kaniewska

(тел.: 00 32 2 546 81 17 – ел. поща: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)

2.КОНКУРЕНЦИЯ

 • Доклад за политиката на конкуренция за 2009 г.


Докладчик: г-н Franco Chiriaco (Работници – IT)
Отправни документи: COM(2010) 282 окончателен – CESE 61/2011
За връзка: г-жа Magdaléna Carabin Belarova

(тел.: 00 32 2 546 83 03 – ел. поща: magdalena.carabinbelarova@eesc.europa.eu)

3.ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

 • Структура и ставки на акциза върху обработен тютюн (кодифициран текст)


Становище от категория В
Отправни документи: COM(2010) 641 окончателен - 2007/0206 (CNS) – CESE 59/2011
За връзка: г-н Siegfried Jantscher

(тел.: 00 32 2 546 82 87 – ел. поща: siegfried.jantscher@.eesc.europa.eu)

4.Европейско право

 • Европейско договорно право


Докладчик: г-н Antonello Pezzini (Работодатели – IT)
Отправни документи: COM(2010) 348 окончателен – CESE 60/2011
Основни въпроси:
В своята Зелена книга Комисията предлага различни подходи за повишаване на съгласуваността на договорното право.
Сред различните варианти, предложени от Комисията, ЕИСК отдава преимущество на един смесен вариант, който отчита намалението на разходите и правната сигурност на приетите решения, под следната форма:


 • „набор от инструменти“ като обща референтна рамка, предлагана на страните при сключване на транснационални договори, и придружена от

 • факултативен регулационен режим, установяващ по-благоприятна основа за страните, посредством „втори факултативен модерен режим“ (под формата на регламент на ЕС), който те биха могли да използват в рамките на транснационалните договорни отношения. Такъв режим не трябва да пречи на нито една държава-членка да запази или въведе по-стриктни мерки за защита на потребителите.

Комитетът счита, че приложното поле на правните инструменти следва да включва транснационални търговски договори за продажба на стоки. По отношение на договорите между предприятията и потребителите (B2C) или МСП, Комитетът счита, че е подходящо да се гарантира максимално ефективна защита, в допълнение на правната сигурност и защитата на потребителите.


За връзка: г-жа Maria José Lopez Grancha

(тел.: 00 32 2 546 87 13 – ел. поща: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)

5.НАБЛЮДЕНИЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

 • Корпоративното управление във финансовите институции и политиката за възнагражденията


Докладчик: г-н Michael SMYTH (Други интереси – UK)
Отправни документи: COM(2010) 284 окончателен – CESE 62/2011
Основни въпроси:
В това становище ЕИСК отговаря на дългия списък с въпроси, поставени в Зелената книга на Комисията.
ЕИСК приветства намеренията на Комисията, съдържащи се в Зелената книга, но отчита и някои грешки, допуснати в определенията, особено в определението на корпоративното управление, на разликите в структурата на управителните съвети в англосаксонската и в континенталната системи, и на понятието „финансова институция“.
ЕИСК също така счита, че


 • Зелената книга е доста пестелива по отношение на нуждите на потребителите;

 • политиката относно възнагражденията не бива да се отнася единствено за ръководните кадри на финансовите институции, а за всички йерархични нива.

Основното послание на становището е, че е възможно да се подсилят някои аспекти на управлението на финансовите институции, но тъй като приемането на кодекси на управление ще има факултативен характер, ще зависи от органите, упражняващи надзор, да гарантират максимално зачитане на тези кодекси в Европейския съюз.


За връзка: г-жа Claudia Drewes-Wran

(тел.: 00 32 2 546 80 67 – ел. поща: claudia.drewes-wran@eesc.europa.eu)


 • Наблюдение на пазара в сектора на търговията и дустрибуцията


Докладчик: г-н Pedro Almeida Freire (Работодатели – PT)
Отправни документи: COM(2010) 355 окончателен – CESE 63/2011
Основни въпроси:
ЕИСК признава значението на търговията на дребно на единния пазар, както и нейния принос към европейска икономика като цяло. ЕИСК приветства холистичния подход, разработен от Европейската комисия в доклада „Наблюдение на пазара за търговия и дистрибуция“, и изразява съгласие, че трябва да се избягва фокусирането върху отделни подотрасли.
Наред с това в своето становище Комитетът оправя редица коментари и препоръки. В тях, ЕИСК:


 • изразява съжаление, че се обръща твърде малко внимание на МСП;

 • е загрижен за това, че в някои страни се въвеждат мерки за контрол на ценовите нива или на маржовете;

 • призовава да бъдат анализирани и разгледани по подходящ начин явно нелоялните практики, които се наблюдават по цялата верига на доставка на хранителни стоки;

 • приканва Комисията да проучи как „нелоялните договорни отношения“ се разглеждат на национално равнище, включително при правоприлагането;

 • призовава Комисията да спомогне за насърчаване на самостоятелната заетост, предприемачеството и развитието на умения;

 • призовава за навременно приемане на предложенията и приканва Европейската комисия да ускори вземането на решения в област, която изисква спешни, практически и осезаеми действия.


За връзка: г-жа Filipa Pimentel

(тел.: 00 32 2 546 84 44 – ел. поща: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)


 • Къси продажби


Докладчик: г-н Peter Morgan (Работодатели – UK)
Отправни документи: COM(2010) 482 окончателен – 2010/0251 (COD) – CESE 66/2011
Основни въпроси:
ЕИСК приветства разпоредбите, предназначени да осигурят прозрачност на пазара, и очаква те да бъдат много полезни. Комитетът оценява също така и ролята на координатор, поета от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). Комитетът счита, че по принцип свободното функциониране на пазарите в една добре установена регулаторна рамка води до оптимални резултати.
ЕИСК съответно предлага:


 • да се възложи на ЕОЦКП координираща роля с надеждата, че преките интервенции от негова страна ще бъдат изключения. Договорите за суап на кредитно неизпълнение във връзка с държавни дългове породиха сериозна загриженост в еврозоната след избухването на кризата с държавните дългове. ЕИСК е силно обезпокоен от икономическите и социалните измерения на тази криза.


За връзка: г-жа Claudia Drewes-Wran

(тел.: 00 32 2 546 80 67 – ел. поща: claudia.drewes-wran@eesc.europa.eu)

6.БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТИТЕ

 • Прекурсори на взривни вещества


Главен докладчик: г-н David Sears (Работодатели – UK)
Отправни документи: COM(2010) 473 окончателен – 2010/0246 (COD) – CESE 64/2011
Основни въпроси:
ЕИСК подкрепя действията за борба с тероризма и е съгласен с общото основание на предложението.
ЕИСК изразява също така съгласие:


 • относно списъка от 8 вещества (и техни смеси), включени в приложение І, които подлежат на контрол по смисъла на тази уредба;

 • че е целесъобразно в държавите-членки да се въведат централизирани системи за получаване, обмен и реагиране на доклади за подозрителни транзакции с всяко от тези 8 вещества, плюс допълнителните 7 в приложение ІІ, както и на други транзакции, попадащи в приложното поле на тази уредба.

Независимо от това ЕИСК:
 • изразява съжаление, че предложението има редица недостатъци;

 • изразява също така изненада от факта, че макар разходите на сектора за търговия на дребно и на правителствата да са определени количествено в общ план, това не е направено за предполагаемите ползи.

Независимо от тези забележки, ЕИСК твърдо подкрепя предложението.


За връзка: г-жа Filipa Pimentel

(тел.: 00 32 2 546 84 44 – ел. поща: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)Докладчик: г-н Virgilio Ranocchiari (Работодатели – IT)
Отправни документи: COM(2010) 542 окончателен – 2010/0271 (COD) – CESE 65/2011
За връзка: г-жа Magdaléna Carabin Belarova

(тел.: 00 32 2 546 83 03 – ел. поща: magdalena.carabinbelarova@eesc.europa.eu)


 • Трактори с тясна колея/защитни конструкции при преобръщане (кодифициран текст)


Становище от категория В
Отправни документи: COM(2010) 610 окончателен – 2010/0302 (COD) – CESE 67/2011
За връзка: г-н Luís Lobo

(тел.: 00 32 2 546 97 17 – ел. поща: luis.lobo@eesc.europa.eu)

7.РЕГУЛИРАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

 • Соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека


Докладчик: г-н Pedro Narro (Други интереси – ES)
Отправни документи: COM(2010) 490 окончателен - 2010/0254 (COD) – CESE 68/2011
Основни въпроси:
ЕИСК подкрепя инициативата на Европейската комисия да измени за втори път Директива 2001/112, за да я приведе в съответствие с общия стандарт на „Codex Alimentarius“ за сокове и нектари от плодове. ЕИСК изразява съжаление, че в предложението за директива и по-конкретно в параграфа относно разрешените съставки е пропуснато добавянето на до 10% сок от мандарини в сока от портокали. Разпоредбите на „Codex Alimentarius“, към който директивата се привежда в съответствие, разрешават тази техника, която обичайно се използва в международен мащаб, поради което би следвало да бъде включена в текста на директивата.
За връзка: г-н Arturo Iñiguez

(тел.: 00 32 2 546 87 68 – ел. поща: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)


 • Разпределяне на хранителни продукти на най-нуждаещите се лица в Съюза


Докладчик: г-н Eugen Lucan (Други интереси – RO)
Отправни документи: COM(2010) 486 окончателен – 2008/0183 (COD) – CESE 70/2011
Основни въпроси:
ЕИСК счита, че схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите лица в Съюза е ясно свидетелство за насърчаване на икономическото развитие на пазара на хранителни продукти и за утвърждаване на европейските ценности (особено принципа на солидарност) сред социалните групи в най-неравностойно положение в ЕС. Гарантирането на снабдяването с храна на всички граждани на ЕС трябва да остане една от основните цели на селскостопанската политика на Европейския съюз. ЕИСК смята, че единствено селскостопанска политика, която стимулира устойчив икономически растеж в този сектор, ще бъде от полза за социалните групи в най-неравностойно положение в ЕС.
ЕИСК подкрепя запазването на схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се хора в ЕС и постоянното ѝ финансиране от бюджета на ОСП (Общата селскостопанска политика).
Предвид мащаба на явлението недостиг на храна, което засяга над 43 милиона европейски граждани, и положителното въздействие, което схемата оказва във времето върху най нуждаещите се социални групи, ЕИСК е убеден, че схемата се нуждае от постоянен и стабилен бюджет.
ЕИСК призовава компетентните власти в държавите-членки при определяне на групите нуждаещи се хора да имат предвид базите данни с лицата, изключени от официалната статистика. Много от тези данни са налични в статистиките на НПО или на благотворителните организации.
ЕИСК е на мнение, че неправителствените и благотворителните организации, които предоставят хранителни помощи паралелно с услуги за здравно и социално подпомагане, следва да получават подкрепа, за да покриват своите административни разноски.
ЕИСК приветства решението на Комисията в измененото предложение да се включи изменението, с което Европейският парламент предлага да се възстановяват административните разходи и разходите за съхранение, поети от благотворителните организации.
ЕИСК е на мнение, че схемата за хранителни помощи за хората в неравностойно положение следва да стане програма на ЕС и да се финансира изцяло от бюджета на ОСП.
За връзка: г-жа Maarit Laurila

(тел.: 00 32 2 546 97 39 – ел. поща: maarit.laurila@eesc.europa.eu)

8.СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РИБАРСТВО


Докладчик: г-н Gabriel Sarró Iparraguirre (Други интереси – ES)
Отправни документи: COM(2010) 488 окончателен – 2010/0255(COD) – CESE 69/2011
Основни въпроси:
Регламент (ЕО) № 1288/2009 спира да се прилага на 30 юни 2011 г. Основните принципи за технически мерки ще залегнат в новия базов регламент за текущата реформа на общата политика в областта на рибарството, предложението за който следва да се представи през третото тримесечие на 2011 г.; тъй като понастоящем няма действащ правен акт, в който да се предвиждат постоянни технически мерки, и с цел да се осигурят правна сигурност и опазване на морските ресурси, е уместно да се удължи валидността на горепосочения регламент с още 18 месеца до 1 януари 2013 г. ЕИСК одобрява текста на предложението за регламент. Все пак, във връзка с параграф 1, буква б) i) от член единствен, Комитетът счита, че Европейският парламент и Съветът би трябвало да помислят да удължат до 1 октомври 2011 г. срока, посочен за държавите-членки, в който техните заинтересовани научни институти могат да представят научните си доклади относно риболова на дълбочина над 600 метра в зоните на ICES VІІІ, ІХ и Х.
За връзка: г-н Arturo Iñiguez

(Тел.: 00 32 2 546 87 68 – ел. поща: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)


 • Идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите (Кодифициран текст)


Становище от категория В
Отправни документи: COM(2010) 635 окончателен – 2010/0309(COD) – CESE 71/2011
За връзка: г-н Jakob Andersen

(тел.: 00 32 2 546 92 58 – ел. поща: jakob.andersen@eesc.europa.eu)

_____________Greffe CESE 2/2011 FR – DB-AS/ypСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница