Европейски икономически и социален комитет Брюксел, 8 март 2012 гстраница1/8
Дата21.08.2018
Размер470.37 Kb.
#81928
  1   2   3   4   5   6   7   8BG


Европейски икономически и социален комитет

Брюксел, 8 март 2012 г.
ПЛЕНАРНА АСАМБЛЕЯ

22 И 23 ФЕВРУАРИ 2012 г.


ОБОБЩЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ СТАНОВИЩА


Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

Тел.+32 25469011 — Факс +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.eu
Настоящият документ е достъпен на официалните езици на интернет страницата на Комитета на следния адрес:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.documents#/boxTab1-2

Посочените становища могат да бъдат намерени онлайн чрез търсачката на Комитета: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search

Съдържание:1. СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020“/ ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ / ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 3

2. РИО +20 / УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 13

световните лидери трябва да се ангажират с конкретен план за действие, който да доведе до устойчиво развитие и премахване на бедността в границите на капацитета на планетата; 13

изкореняването на бедността и сигурният достъп до достатъчно храна, чиста вода и устойчива енергия за всички трябва да бъдат основен приоритет в дневния ред на „Рио+20“; 13

европейските участници в преговорите трябва да поставят много по-силен акцент върху социалното измерение на устойчивото развитие, отколкото е предвидено в нулевия проект; 13

в Рио политическите лидери трябва да се ангажират с пътна карта към екологична икономика с ясни цели и механизми за мониторинг, осигуряващи икономически ефективен, социално справедлив и екологосъобразен преход към устойчиви общества; 13

на конференцията „Рио+20“ политическите лидери трябва да постигнат споразумение за допълнителни мерки за по-ефикасно участие на гражданското общество; 13

преговарящите от ЕС трябва да работят за по-амбициозен документ по отношение на цели, график, финансиране, правни ангажименти и последващи действия. 13

3. ВЪТРЕШЕН ПАЗАР 14

4. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 17

5. ОКОЛНА СРЕДА / СЕЛСКО СТОПАНСТВО 18

6. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ / ЗАЩИТА НА РАБОТНИЦИТЕ 21

7. СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ 25

8. ТРАНСПОРТНИ, ЕНЕРГИЙНИ И КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ 26

9. ВЪНШНИ ДЕЙСТВИЯ 32

По време на пленарната сесия, проведена на 22 и 23 февруари 2012 г., беше приета резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно икономическото и социалното положение в Европейския съюз.


В пленарната сесия участие взеха г-н José Manuel Barroso, председател на Европейската комисия, и г-н Joaquín Almunia, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за конкуренцията. Председателят на Европейската комисия Barroso участва в сесията на 22 февруари 2012 г. с изказване за стратегията „Европа 2020“ и подготовката на пролетния Европейски съвет. След неговото изказване беше подписан Протокол за сътрудничество между ЕК и ЕИСК.
Заместник-председателят на Европейската комисия Almunia участва в сесията на 23 февруари 2012 г. с изказване на тема „Реформа на държавните помощи“.
На сесията бяха приети следните становища:

1.СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020“/ ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ / ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

 • Годишен обзор на растежа (ГОР) за 2012 г.


Главен докладчик: г-н David Croughan (група „Работодатели“ – IE)
Отправни документи: COM(2011) 815 final – CESE 497/2012
Основни въпроси:
Проектостановището за Годишният обзор на растежа (ГОР) за 2012 г. е изготвено от ЕИСК с оглед на Европейския съвет през пролетта на 2012 г.
Годишният обзор на растежа (ГОР) беше публикуван от Комисията и представянето му бележи началото на втория европейски семестър в рамките на стратегията „Европа 2020“. Той трябва да бъде утвърден от Европейския съвет през март 2012 г., който ще се съсредоточи върху изпълнението на стратегията.
ГОР е основата за постигане на необходимото общо разбиране на приоритетите за действие на национално и европейско равнище за 2012 г., което след това следва да се впише в националните икономически и бюджетни решения. Следователно ГОР има важна политическа роля и Комитетът счита, че тя не бива да се ограничава до технократски процес, а трябва да отчита мнението на Европейския парламент и ключовите заинтересовани страни, като организираното гражданско общество и социалните партньори.
Проектостановището се състои от въведение и две части.
В Част I от проектостановището са изложени ключовите послания към Европейския съвет. Там се коментират общи въпроси, свързани с ГОР.
Комитетът заявява още веднъж пълната си подкрепа за междусекторната стратегия „Европа 2020“, която предлага положителна визия за бъдещето и съгласувана рамка за изпълнение на далновидни реформи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Смята, че ЕС трябва да изостави сегашния подход на намиране на решения на кризата „на парче“ и да намери трайни решения на структурните предизвикателства, които кризата разкри, като по този начин осигури благоденствието на европейците в дългосрочен план.
В проектостановището се приветства цялостната ориентация на ГОР в подкрепа на растежа. В него се заявява отново, че трите аспекта на растежа – интелигентен, устойчив и приобщаващ – са взаимосвързани и се подкрепят взаимно. Във всички държави членки е необходимо да се постави акцент върху реформи, стимулиращи растежа.
В проектостановището се изразява загриженост от голямата тежест, която се придава на мерките за бюджетна дисциплина. Изразява се мнението, че трябва да бъде намерен подходящ баланс между фискална консолидация и икономически растеж. Бюджетната дисциплина сама по себе си и бюджетните ограничения не са достатъчни за постигане на устойчивост в ЕС.

В документа се заявява твърда подкрепа за Комисията по отношение на по-големия акцент, който тя поставя в ГОР върху липсата на подходящо прилагане на реформите от европейските институции и държавите членки. Комитетът изразява сериозна тревога от липсата на прилагане на национално равнище на ангажиментите, приети в процеса на европейския семестър. Сега повече от всякога ЕС трябва да покаже капацитета си да действа ефективно за възстановяване на доверието на потребителите и инвеститорите и да предостави амбициозни отговори на настоящите предизвикателства.


Стратегията за растеж „Европа 2020“ може да бъде осъществена, само ако цялото общество се чувства ангажирано и всеки от участниците поеме пълната си отговорност. В период, когато се вземат важни решения, влияещи на живота на всички заинтересовани страни, тяхната съпричастност към реформите е по-необходима от всякога.
Комитетът призовава за по-добро, ефективно участие на заинтересованите страни от организираното гражданско общество в европейския семестър – на равнище ЕС във връзка с ГОР и изготвянето на специфични за всяка страна препоръки, и на национално равнище чрез процеса на изготвяне, прилагане и наблюдение на бъдещите НПР.
В Част ІІ са включени конкретни бележки и препоръки относно различни политики на ЕС. Това са откъси от различни скорошни становища на ЕИСК, които актуализират позицията на Комитета относно ГОР за 2011 г.1, приета през март 2011 г. Те отговарят подробно на петте приоритета, издигнати от Комисията в ГОР.
За връзка: Ana Dumitrache

(тел.: 00 32 2 546 81 31 - e-mail: ana.dumitrache@eesc.europa.eu)


 • Социални последици от новото законодателство за икономическо управление


Докладчик: г-жа Gabriele Bischoff (група „Работници“ – DE)
Отправни документи: Становище по собствена инициатива – CESE 476/2012
Основни въпроси:


 • Европа трябва да говори с един глас, за да противостои на най-тежката финансова, икономическа криза и криза на доверието от създаването на ЕС досега.
 • Новата архитектура на управлението на икономическата политика на Европа следва да спазва демократичните права на държавите-членки и на свободно избраните техни парламенти, също както и автономията на социалните партньори.
 • ЕИСК препоръчва интелигентна и устойчива консолидация на бюджета, която да гарантира необходимите социални инвестиции.
 • Мерките за икономии ще имат отрицателни последствия за уязвимите групи и за необходимата социална инфраструктура, например за грижи за деца или за образование. Това ще влоши сериозно качеството на живот на уязвимите групи.
 • ЕИСК смята, че прилагането на Европейския семестър и „пакета от шест законодателни акта“ не бива да подкопава целите за намаляване на бедността в рамките на стратегия „Европа 2020“, и че  всички мерки трябва да бъдат оценявани с оглед на това дали не водят до нарастване на бедността.
 • ЕИСК потвърждава, че е спешно необходима оценка на социалните последици от новото законодателство за икономическото управление и призовава най-вече за:
 1. „социален инвестиционен пакт“;

 2. своевременно и цялостно участие на социалните партньори, но също и на социални сдружения и неправителствени организации във всички мерки;

 3. свикването на конвент за концепция, насочена към социален напредък при предстоящите изменения на договора;

 4. „социален спасителен чадър“ чрез равностойна „по-силна социална насоченост“;

 5. гарантиране и насърчаване на свободата на колективното договаряне на социалните партньори;

 6. намиране на нови източници на приходи с цел консолидиране на публичните финанси;

 7. повишаване на ефективността на публичните разходи и осигуряване на тяхната целесъобразност, както и по-засилена борба с укриването на данъци.


За връзка: Maria Judite Berkemeier

(тел.: 00 32 2 546 98 97 – електронен адрес: mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu)


 • Европейски социален фонд


Докладчик: г-н Xavier Verboven (група „Работници“ – BE)

Съдокладчик: г-н Miguel Ángel Cabra de Luna (група „Други интереси“ – ES)
Отправни документи: COM(2011) 607 final – 2011/0268 (COD) – CESE 477/2012
Основни въпроси:
ЕИСК изразява подкрепа за това ЕСФ да продължи да допринася за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване, както и за борбата срещу всякаква форма на дискриминация.
ЕСФ трябва да бъде предпочитаният инструмент за осъществяването на целите на стратегията „Европа 2020“, особено на тези, които са свързани със заетостта, образованието, социалното приобщаване и борбата срещу бедността и то във всички региони на ЕС. Във всяка държава членка най-малко 40% от общите ресурси по линия на ЕСФ трябва да се отпускат за осъществяването на тематичната цел „Насърчаване на заетостта и мобилността на работната сила“.
ЕИСК подкрепя поставянето на акцент върху социалните иновации, научните изследвания и иновациите, достъпа до и използването на информационни и комуникационни технологии, увеличаването на конкурентоспособността на МСП, опазването на околната среда, подкрепата за прехода към нисковъглеродна икономика и устойчиво използване на ресурсите.
ЕИСК подкрепя предложението, предвиждащо във всяка държава членка най-малко 20% от общите ресурси по линия на ЕСФ да се отпускат за осъществяването на тематичната цел „Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността“.
Принципът на партньорство, което обхваща икономическите и социалните партньори и организациите на гражданското общество, е съществена гаранция за доброто функциониране на мерките, свързани със структурните фондове и по-конкретно с Европейския социален фонд.
ЕИСК отхвърля изцяло предложението на Комисията за прилагането към структурните фондове на финансови санкции и стимули, свързани с Пакта за стабилност и растеж.
Европа се нуждае от едно различно икономическо управление, което си поставя за цел постигането на растеж и конкурентоспособност, насърчава инвестициите в човешките ресурси и утвърждава справедливостта, сближаването и принципа на солидарност и на социална интеграция. Бюджетът на ЕС трябва да бъде реформиран в съответствие с тези принципи.
Бюджетът, отпуснат на Европейския социален фонд, трябва да остане най-малкото на равнището си от последния период на програмиране. Освен това Фондът трябва да оказва подкрепа за гражданското участие и гражданското общество и за повишаване на съзнанието относно общите европейски ценности.
За връзка: Valeria Atzori
(тел.: 00 32 2 546 87 74 – електронен адрес: valeria.atzori@eesc.europa.eu)


 • Насоки за заетостта


Докладчик: г-н Wolfgang Greif (група „Работници“ – AT)
Отправни документи: COM(2011) 813 final – 2011/0390 (CNS) – CESE 479/2012
Основни въпроси:
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница