Европейски парламентДата28.10.2018
Размер57 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

20042009

<Commission>{PETI}Комисия по петиции


{26/09/2008}26.09.2008

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1299/07, внесена от Мариана Перянова, с българско гражданство, относно разследване и действия във връзка с обекти по Natura 2000 и преустановяване на незаконни строителни дейности в България, както и строителни дейности, узаконени вследствие на корупционни практикиПетиция 1494/2007,внесена от Пламена Найденова, с българско гражданство, относно строителни проекти в защитени територии (НАТУРА 2000)</Titre>

1. Резюме на петиция 1299/2007

Вносителката на петицията отправя искане за намеса от страна на Парламента за защита на българската общественост от драстичните посегателства върху националното природно наследство на България. Черноморското крайбрежие на България е застрашено от свръхзастрояване. Застрашени са и обекти от европейската екологична мрежа Natura 2000, които обхващат защитени крайбрежни местообитания – дюни, скали, устия, лагуни, гори, както и защитените видове, които ги обитават. Българското правителство изцяло пренебрегва своите задължения за защитата на тези обекти, както е определено в директивите за опазване на природата. Като последица от това природните обекти са на път да бъдат разрушени от хиляди малки и големи строителни проекти. Органите не се трогват от факта, че общественото мнение подкрепя обектите от Natura 2000. Българското правителство също така пренебрегва протестите на собствените си граждани в защита на черноморското крайбрежие и уникалните планини. Понастоящем в българските планини, особено в Рила, която в частта й над 2000 м. е обявена за национален парк, се строят незаконни пътища и огромни ски курорти. Рила е най-високата планина на Балканите и се обитава от голям брой защитени видове. Съгласно последното решение на българското Народно събрание от м. ноември, части от Рила се изключват от списъка на Natura 2000 заради интереси на инвеститори. Вносителката на петицията отправя искане към Европейския парламент да настоява: 1. Европейската комисия незабавно да открие бърза процедура за нарушение срещу България, като тази в случая с Via Baltica в Полша, както и официално разследване за нарушения 2. финансирането от ЕС за регионално развитие в общини с проблемни обекти по Natura 2000 да се прекрати до решаване на въпроса.Резюме на петиция

1494/2007

Вносителката на петицията твърди, че България нарушава законодателството на ЕС и не спазва директивите за защита на природата. Тя заявява, че България умишлено прилага европейското законодателство по некоректен начин, не се придържа към подходящи норми и принципи при проектирането и изпълнението на големи строителни проекти и не преследва нарушителите. Особено черноморското крайбрежие е застрашено от прекомерно застрояване. Застрояването се разпростира в територии, признати за защитени от НАТУРА 2000, със защитени крайбрежни хабитати като например местности с пясъчни дюни и скали, речни устия, лагуни, гористи местности и много защитени животински видове. Вносителката на петицията твърди, че в българските планини са били построени незаконни пътища и един голям ски курорт, по-конкретно в планината Рила, с най-високия връх на Балканите и защитен природен обект над 2000 м. В тази планинска област живеят различни защитени животински видове, а планината представлява свято място за различни религии. Вносителката на петицията твърди, че в близост до Рилските езера в момента се строят незаконни пътища и един ски лифт. Освен това строителни дружества насилствено не са допускали обществеността до обществени места, а защитени обществени природни обекти са били обявени за частна собственост посредством незаконни споразумения с корумпирани органи на властта. Вносителката на петицията желае Европейският съюз да открие производство за нарушение срещу България.2. Допустимост

Петиция 1299/2007: обявена за допустима на 30 април 2008 г.

Петиция 1494/2007: обявена за допустима на 2 юни 2008 г.

Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Вносителките на петициите отправят искане за намеса от страна на Парламента за защита на националното природно наследство на България. Черноморското крайбрежие на България е застрашено от свръхзастрояване. Застрашени са и обекти от европейската екологична мрежа “Натура” 2000, които обхващат защитени крайбрежни местообитания – дюни, скали, устия, лагуни, гори, както и защитените видове, които ги обитават. Вносителките на петициите твърдят, че българското правителство не изпълнява своите задължения за защитата на тези обекти, както е определено в директивите за опазване на природата. Като последица от това обектите са на път да бъдат разрушени от хиляди малки и големи строителни проекти. Освен това, според вносителките на петициите в българските планини, особено в Рила, която в частта й над 2000 м. е обявена за национален парк, понастоящем се строят незаконни пътища и огромни ски курорти. Рила е най-високата планина на Балканите и се обитава от голям брой защитени видове.

Вносителките на петициите отправят искане:-

1. Европейската комисия да открие бърза процедура за нарушение срещу България, като тази в случая с Via Baltica в Полша, както и официално разследване на нарушенията;

2. Финансирането от ЕС за регионално развитие в общини с проблемни обекти по “Натура” 2000 да се прекрати до решаване на въпроса.

Европейската комисия е получила редица оплаквания от граждани и неправителствени организации относно липсата на защита в различни обекти на “Натура” 2000 на черноморското крайбрежие и в някои планински райони. Комисията разследва получените оплаквания. След като проведе предварително разследване Комисията поиска информация от българските компетентни органи за някои от тези случаи. Въз основа на информацията, получена от българските компетентни органи, за някои от тези случаи изглежда, че както искането за разрешително за строителство, така и разрешителното за строителство предшестват присъединяването на България към Европейския съюз. Поради това, тъй като България към онзи момент не е била субект на правото на Общността, Комисията няма основания да открие процедура за нарушение въз основа на член 226 от Договора за ЕО. За някои от другите случаи разследването все още продължава.По отношение на изключването на част от планина Рила от мрежата „Натура” 2000 вносителката на петицията счита, че това е свързано с планове за изграждане на ски курорти. Комисията получи оплакване и от неправителствена организация относно невключването на така наречената буферна зона на Рила.
Биогеографският семинар за България и Румъния се проведе на 9-12 юни 2008 г. в Sibiu, Румъния, като целта му бе да се направи оценка на националните списъци на предлаганите територии от значение за Общността съгласно Директивата за местообитанията - Директива 92/43/ЕИО1, за всички биогеографски райони на тези държави-членки. Обсъжданията, които се основаваха на строго научни критерии, доведоха до откриването на редица пропуски (недостатъчни територии) за някои от видовете местообитания по приложение І и растителните и животински видове по приложение ІІ към Директивата за местообитанията. За да запълни тези пропуски България ще трябва да разшири някои от вече съществуващите територии или да предложи нови територии. Следователно, въпросът с „изключените” територии от мрежата „Натура” 2000 все още е открит.
Комисията не разполага с информация за отпускано финансиране за проекти, които имат потенциално отрицателно въздействие върху обекти от „Натура” 2000 или които не са съобразени със съответното европейско законодателство.
Комисията се ангажира да вземе всички необходими мерки, за да осигури съответствието с достиженията на правото на Общността, в случай че бъдат разкрити такива проекти и практики. Затова Комисията ще продължи своето тясно сътрудничество с българските компетентни оргени в управлението и изпълнението на договорените оперативни програми и ще следи отблизо процеса на подбор на проекти.
Заключения
Комисията получи редица оплаквания относно инфраструктурни проекти в обекти от „Натура” 2000 на черноморското крайбрежие и в планинските райони на България. Службите на Комисията започнаха да разследват тези случаи и това разследване ще продължи; ако бъде открито доказателство за нарушение на Общностното право те ще вземат необходимите мерки.
По време на биогеографските анализи бяха открити пропуски в българската част на мрежата „Натура” 2000. Службите на Комисията ще работят заедно с българските власти, за да осигурят запълването на тези пропуски в близко бъдеще.
Службите на Комисията също така ще продължат да следят за това проектите, съ-финансирани от Европейския съюз, напълно да спазват разпоредбите на Директивата за оценка на въздействието върху околната среда, Директивата за местообитанията и Директивата за птиците.

1 OВ L 206, 22.07.1992 г.


CM\744878BG.doc
PE413.998

BG BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница