Европейски парламентстраница1/10
Дата23.07.2016
Размер1.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Европейски парламент

Източници

Правилник за дейността на Европейския парламент- www.europarl.europa.eu/parliament

Наименование и ранг на акта

Правилник за дейността на Европейския парламент

Предмет и обхват на регулиране

Този закон цели утвърждаването и издигането на авторитета на Европейския парламент.

Цели и ценности

Законът урежда:

1. етичните норми в работата на народния представител и отношенията му с гражданите, с представители на изпълнителната и съдебната власт и средствата за масово осведомяване;

2. правилата за деклариране и разкриване на информация за доходите и имущественото състояние на народния представител, както и за избягване конфликти на интереси;

3. статута на Комисията по парламентарна етикаПринципи

Членовете на Европейския парламент упражняват мандата си независимо. Те не могат да бъдат обвързвани с каквито и да било указания и не могат да поемат задължителен мандат.

Общи принципи  за провеждане на избори за ЕП, установени в Акта:

гласуване по пропорционалната система (чл.1), срок на легислатурата (чл.5), несъвместимости на депутатския мандат (чл.7), време на провеждане (чл.10) и начало на определяне на изборните резултати (чл.11). В съответствие с чл.8 от Акта по отношение на другите аспекти на избирателната процедура регламентацията е прерогатив на държавите-членки.

Във всяка държава-член изборите за ЕП се провеждат върху основата на всеобщо равно и пряко избирателно право при тайно гласуване по пропорционалната система.

Изборите се провеждат във всички държави-членки в рамките на един и същ период; те продължават от четвъртък до неделя поради невъзможността да се постигне съгласие за провеждането им на една дата предвид различни национални традиции и с оглед на факта, че понякога те съвпадат с национални избори.

В зависимост от националната специфика държавите могат да създават избирателни райони или други електорални подразделения стига това да не засяга пропорционалния характер на начина на провеждане на изборите. За провеждането на изборите на ЕП, по-голямата част от държавите-членки (предимно тези с по-малобройно население) определят един единствен избирателен район, обхващащ цялата им територия. Изключение правят Франция – 8 избирателни райони, Ирландия – 4, Италия – 5, Обединеното кралство – 11, Полша – 13 , Германия – 16.

Германският закон предвижда възможност конституирането на кандидатски листи, както на ниво провинция (Land), така и на ниво федерална държава. Белгия провежда изборите в рамките на три избирателни района, обособени на езиков признак – франкофонска, недерландофонска и германофонска. В съответствие с чл.9, ал.1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕП) територията на България, включително секциите извън нейните граници, представлява един многомандатен избирателен район.

По отношение на кандидатските листи част от държавите прилагат системата на затворени (блокирани) листи, докато други допускат обединяването на листи или преференциално гласуване за един или повече кандидати (напр. Австрия, Белгия, Дания, Естония и др).  В България изборите за ЕП се провеждат по пропорционалната система с национални изборни листи на политически партии, коалиции на политически партии и независими кандидати чрез преференциално гласуване. За разпределянето на мандатите се използва методът на най-големия остатък – методът на Хеър-Ниймайер на национално ниво (чл. 9  ЗИЧЕП).

Всяка държава е автономна да определи таван за разходите на кандидатите по време на предизборната кампания за избори на ЕП. Таванът, установен в чл.78 ЗИЧЕП за финансиране на предизборната кампания за една кандидатска листа, възлиза на 2 000 000 лв.

Различните видове несъвместимост на европейския депутатски мандат с упражняването на други дейности се дефинира както от общностното, така и от националното право. От 2004 г. е несъвместимо упражняването на европейски c национален депутатски мандат. Общностното право регламентира несъвместимостите на статуса на депутат в ЕП със заемането на  редица  длъжности в други институции и органи на Съюза като :


 • член на правителството на държава-член на ЕС;

 • член на Комисията на ЕС;

 • съдия, генерален адвокат или секретар на Съда на ЕО или на Първоинстанционния съд;

 • член на ръководството  на Европейската централна банка;

 • член на Сметната палата на ЕС;

 • омбудсман на ЕС;

 • член на Икономическия и социален комитет на ЕС, на Комитета на регионите, на  административния съвет, директорския съвет  на Европейската инвестиционна банка;

 • служител на институциите и органите на ЕС както и на нейните специализирани агенции и други тела.

По смисъла на общностното право няма несъвместимост между европейския мандат и упражняването на частна дейност, но в ЕП има създадена система за деклариране на финансови интереси, както и публичен регистър, в който европейските депутати обявяват всяка извършена професионална или друга дейност срещу заплащане. Държавите-членки имат свобода да определят във вътрешното си  право и други видове несъвместимост на депутатския мандат в ЕП.

Българският закон възпроизвежда  стриктно общностната регламентация по този проблем  (чл.2 ЗИЧЕП).Правила на поведение

Преди всичко членовете на Европейския парламент следва да упражняват мандата си независимо. Те не могат да бъдат обвързвани с каквито и да било указания и не могат да поемат задължителен мандат. Върху членовете на ЕП не могат да бъдат налагани ограничения на движението, когато пътуват към или от заседания на парламента. По отношение на митническия контрол членовете на ЕП имат същите права, които тяхното правителство предоставя на висшите длъжностни лица, пътуващи в чужбина във връзка с временни официални мисии; останалите страни-членки имат същите възможности, както предоставените на представителите на чужди правителства, осъществяващи временни официални мисии.

Евродепутатите не могат да бъдат претърсвани, задържани или съдени за изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им. По време на сесиите на Асамблеята нейните членове притежават: на територията на тяхната собствена държава - имунитета, предоставян на членовете на националните парламенти; а на територията на всяка друга държава-членка - имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство. Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на членовете на ЕП по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Парламента. Не може да има позоваване на имунитета, когато член на ЕП бъде заловен на мястото на извършване на нарушението. Имунитетът не е пречка за Парламента да упражни правото си за снемането му от някой от неговите членове.

Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до Председателя от компетентен орган на държава-членка, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия. В случай на задържане или ограничаване на свободата на придвижване на член на ЕП и предполагаемо нарушение на неговите привилегии и имунитет, като неотложна мярка, след консултации с председателя и докладчика на компетентната комисия, председателят предприема действия за защита на привилегиите и имунитета на засегнатия член на ЕП. Председателят уведомява комисията за предприетите от него действия и информира Парламента.


Несъвместимост

Председателят обръща внимание на посочените органи върху съответните разпоредби на Акта от 20 септември 1976 г. и ги приканва да вземат необходимите мерки за предотвратяване на всякаква несъвместимост с положението на член на Европейския парламент.

Преди да заеме мястото си в Парламента, всеки член на ЕП, за чието избиране Парламентът е бил уведомен, подава писмена декларация, че не заема длъжност, която е несъвместима с положението на член на ЕП по смисъла на член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 септември 1976 г. След общи избори посочената декларация се подава, по възможност, не по-късно от шест дни преди учредителното заседание на Парламента. До проверката на пълномощията им или до произнасянето на решение по възникнал спор и при условие, че преди това са подписали гореспоменатата писмена декларация, членовете на ЕП заемат мястото си в Парламента и в неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права.

В случай че се установи, въз основа на факти, чиято достоверност може да се докаже чрез публично достъпни източници, че член на ЕП изпълнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент по смисъла на член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 септември 1976 г., Парламентът, въз основа на предоставената от своя председател информация, обявява мястото за свободно.

Въз основа на доклад на комисията, компетентна за проверката на пълномощията, Парламентът пристъпва незабавно към проверка на пълномощията и се произнася по действителността на мандата на всеки от новоизбраните членове на ЕП, както и по евентуалните спорове, отнесени до него по реда, предвиден в Акта от 20 септември 1976 г., с изключение на споровете, основани на националните избирателни закони.

Докладът на компетентната комисия се основава на официалните съобщения от всяка държава-членка относно общите резултати от произведените избори. В доклада се посочват имената на избраните кандидати, както и имената на техните евентуални заместници по реда на тяхното класиране, произтичащо от изборния резултат.

Мандатът на член на ЕП може да бъде потвърден само след като бъдат подадени писмените декларации по настоящия член и по приложение І от настоящия правилник.

Въз основа на доклад на компетентната комисия, Парламентът може по всяко време да се произнесе по всеки спор относно действителността на мандата на всеки от неговите членове.

Когато изборът на член на ЕП произтича от оттеглянето на кандидати от същата листа, компетентната комисия следи при оттеглянето да бъдат спазени духът и буквата на Акта от 20 септември 1976 г., както и на член 4, параграф 3 от настоящия правилник.


Компетентната комисия следи всяка информация, която би могла да засегне изпълнението на задълженията на член на Европейския парламент или класирането на заместниците, да бъде незабавно изпращана на Парламента от органите на държавите-членки или на Съюза, като в случай на назначение се посочва датата на влизането му в сила.

Ако компетентните органи на държава-членка образуват производство, което може да създаде пречка за избрания член на ЕП да заема длъжността, председателят иска от тях редовно да бъде информиран за хода на производството. Председателят сезира компетентната комисия и по нейно предложение Парламентът може да приеме позиция по въпроса.Деклариране и регистриране на интереси

Парламентът приема правила относно прозрачността на финансовите интереси на членовете на ЕП, които се включват като приложение към настоящия правилник.

Тези правила не могат по никакъв начин да възпрепятстват или ограничават член на ЕП при осъществяване на неговия мандат или на всяка политическа или друга дейност, свързана с мандата.

Поведението на членовете на ЕП се характеризира с взаимно уважение, основава се на ценностите и принципите, определени в учредителните текстове на Европейския съюз, зачита достойнството на Парламента и не нарушава нормалното протичане на парламентарната работа или реда и спокойствието в помещенията на Парламента.

Неспазването на тези правила може да доведе до прилагане на предвидените в членове 152, 153 и 154, мерки.

Прилагането на настоящия член по никакъв начин не възпрепятства оживеността на парламентарните разисквания, нито ограничава свободата на изказване на членовете на ЕП.

Разпоредбите на настоящия член се прилагат при пълно зачитане на прерогативите на членовете на ЕП, установени в първичното законодателство и в Устава на членовете на ЕП.

Настоящият член се прилага при зачитане на принципа на прозрачността и по начин, който гарантира, че съответните разпоредби са доведени до знанието на членовете на ЕП, които се уведомяват поотделно за техните права и задължения.

Квесторите отговарят за издаването на поименни пропуски, валидни до една година, на лица, които се нуждаят от чест достъп до помещенията. на Парламента в свой собствен интерес или в интерес на трети лица с оглед предоставяне на информация на членовете на ЕП в рамките на техния парламентарен мандат.

В замяна от тези лица се изисква:


 • да спазват кодекса за поведение, публикуван като приложение към настоящия правилник;

 • да се впишат в регистър, поддържан от квесторите.

До този регистър се осигурява публичен достъп при поискване във всички работни места на Парламента и в информационните служби в държавите-членки в определена от квесторите форма.

Разпоредбите по прилагането на този параграф се определят в приложението към настоящия правилник.Конфликт на интереси

Член на ЕП, който подава оставка, трябва да уведоми председателя за това, както и за датата на влизане в сила на оставката, която не може да бъде по-късно от три месеца от уведомяването. Уведомяването се извършва под формата на официален протокол, съставен в присъствието на генералния секретар или на негов представител, подписан от последния и от съответния член на ЕП. Протоколът се изпраща незабавно на компетентната комисия, която го включва в дневния ред на първото си заседание след получаването на документа.

Ако компетентната комисия счете, че оставката не е в съответствие на духа и буквата на Акта от 20 септември 1976 г., тя уведомява за това Парламента, който следва да вземе решение дали да обяви мястото за свободно.

В противен случай мястото се обявява за свободно от датата, посочена в протокола от подаващия оставка член на ЕП. Въпросът не се подлага на гласуване в Парламента.

За определени изключителни случаи е въведена опростена процедура, по-специално, когато между датата на влизане в сила на оставката и провеждането на първото заседание на компетентната комисия, се проведат една или повече месечни сесии и доколкото при необявяване на мястото за свободно, политическата група, към която принадлежи подалият оставка член на ЕП, би била лишена от възможността да осигури негов заместник за тези месечни сесии. При тази процедура докладчикът на компетентната комисия, на когото е възложен случаят, разполага с правомощието незабавно да разгледа всяка надлежно подадена оставка и в случай че забавянето на нейното разглеждане би имало неблагоприятни последици, да отнесе въпроса до председателя на комисията в съответствие с параграф 3, като поиска от него: • или да уведоми председателя на Парламента от името на комисията, че мястото може да бъде обявено за свободно;

 • или да свика извънредно заседание на комисията, на което да бъдат разгледани специфичните усложнения, установени от докладчика.

Когато компетентният орган на държава-членка уведоми председателя за прекратяването на мандата на член на Европейския парламент по силата на законовите разпоредби на въпросната държава-членка, било поради основанията за несъвместимост по смисъла на член 7, параграф 3 от Акта от 20 септември 1976 г., било поради обезсилване на мандата по смисъла на член 13, параграф 3 от въпросния акт, председателят уведомява Парламента, че мандатът е прекратен на датата, съобщена от държавата-членка, и поканва същата незабавно да попълни свободното място.

Когато компетентните органи на държавите-членки или на Съюза, или съответният член на ЕП уведомят председателя за назначаване или избиране, което е несъвместимо с положението на член на ЕП съгласно член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 септември 1976 г., председателят уведомява Парламента, който, от своя страна, обявява мястото за свободно.Лобиране: допустимост и предели

В началото на всеки парламентарен мандат квесторите определят максималния брой сътрудници, които могат да бъдат акредитирани от всеки член на Парламента.

При встъпване в длъжност акредитираните сътрудници подават писмена декларация за професионалните си дейности, както и за всяка друга платена функция или дейност, която извършват.

Сътрудниците имат достъп до Парламента при същите условия, които важат за служителите на Генералния секретариат или на политическите групи.

  Всички други лица, включително непосредствено работещите с членовете на Парламента, имат достъп до Парламента само при условията, предвидени в член 9, параграф 4 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

В контекста на отношенията си с Парламента, лицата, чиито имена фигурират в регистъра по член 9, параграф 4 от Правилника за дейността на Европейския парламент:

   а) трябва да спазват разпоредбите на член 9 от Правилника за дейността на Европейския парламент и на настоящото приложение;

   б) трябва да заявят интереса или интересите, които представляват при контактите си с членове на Парламента, техните служители или длъжностните лица на Парламента;

   в) трябва да се въздържат от всякакви действия, насочени към непочтено събиране на информация;

   г) не могат да претендират за официални взаимоотношения с Парламента в отношенията си с трети страни;

   д) не могат да разпространяват на трети страни, с цел извличане на имуществена облага, екземпляри на документи, получени от Парламента;

   е) трябва стриктно да спазват разпоредбите на Приложение I, член 2, параграф втори;

   ж) трябва да се уверят, че всяко оказано съдействие в съответствие с разпоредбите на Приложение I, член 2, е декларирано в предвидения за целта регистър;

   з) при назначаване на бивши длъжностни лица на институциите, трябва да спазват разпоредбите на Правилника за длъжностните лица;

   и) трябва да спазват всички установени от Парламента правила относно правата и отговорностите на бивши членове на ЕП;

   й) с цел избягване на евентуален конфликт на интереси, трябва предварително да получат съгласието на съответния член или членове на Парламента относно всяко евентуално договорно или трудово правоотношение, в което встъпват със сътрудник на член на Парламента, и впоследствие да се уверят, че това е декларирано в регистъра, предвиден в член 9, параграф 4 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

Всяко нарушение на настоящия кодекс за поведение може да доведе до отнемане на пропуска, издаден на съответните лица и по целесъобразност на организацията, в която работят.Санкции

Всеки спор, свързан с действителността на мандата на член на ЕП, чиито пълномощия са били вече проверени, се отнася до компетентната комисия, която докладва на Парламента незабавно и не по-късно от началото на следващата месечна сесия.

Когато поемането или прекратяването на мандата се дължи на фактическа грешка или на опорочено съгласие, Парламентът запазва правото си да обяви въпросния мандат за недействителен или да откаже да обяви мястото за свободно.

1.    При изключително сериозни нарушения на реда или смущаване на работата на Парламента в нарушение на принципите, предвидени в член 9, председателят, след като изслуша съответния член на ЕП, взема мотивирано решение за определяне на подходяща санкция. Преди да бъде обявено в пленарна зала, решението се съобщава на съответния член на ЕП и на председателите на органите, комисиите и делегациите, в които участва въпросният член на ЕП.

2.    При оценката на наблюдаваното поведение се вземат предвид неговият епизодичен, повтарящ се или системен характер, както и неговата тежест, въз основа на насоките, приложени към настоящия правилник.

3.    Санкцията може да се състои в прилагане на една или няколко от следните мерки:

   а) порицание;

   б) лишаване от право на надбавка за дневни разходи за срок от 2 до 10 дни;

   в) временно отстраняване от участие във всички или в част от дейностите на Парламента за срок от 2 до 10 последователни дни, в които Парламентът или който и да е от неговите органи, комисии или делегации заседават, без да се накърнява упражняването на правото му на гласуване в пленарна зала и при строго спазване в този случай на нормите за поведение на членовете на ЕП;   г) представяне на Председателския съвет в съответствие с член 19 на предложение за временно отстраняване или освобождаване на члена на ЕП от една или повече заемани от него изборни длъжности в рамките на Парламента.

Контролни органи


Държава

Република Австрия

Наименование и ранг на акта

Правила за вътрешния ред на Националния съвет - Geschäftsordnungsgesetz des Nationalrates (GOG-NR),
Закон за несъвместимост за висши длъжности лица и публични служители - Bundesgesetz über Unvereinbarkeiten für oberste Organe und sonstige öffentliche Funktionäre (UnvereinbarkeitsG)

Източници

http://www.parlament.gv.at/PA/RG/GONR/GOG-NR.pdf


Предмет и обхват на регулиране

Права и задъжения на депутатите

Цели и ценности

Лоялност към демократичните ценности

Принципи

Независимост, без дискриминация

Правила на поведение

Ограничения - на членове на парламента се разрешава, само с одобрение на съвета да упражняват професията си по време на мандат

Несъвместимост

Несъвместимост с търговски дейности, забрана за получаване на подаръци.

Деклариране и регистриране на интереси

Задължение за деклариране на финансови интереси и дейности в частния сектор.

Конфликт на интереси

Няма намерени разпоредби.

Лобиране: допустимост и предели

Няма намерени разпоредби.

Санкции

Право, в случай на незаконни действия или престъпления, депутатите да бъдат задържани с одобрението на националния съвет.

Контролни органи

Комисия по несъвместимост на Националния и федерален съветПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница