Европейски парламентстраница2/10
Дата23.07.2016
Размер1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Държава

Федерална република Германия

Наименование и ранг на акта

1. Закон за правното положение на членовете на Германския парламент - (Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages) – Abgeordnetengesetz (AbgG);


2. Правилник за вътрешния ред на Германския парламент – част 1 и 2 - Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (BGBl. I S. 1237), Anlage1 und 2

Източници

http://bundesrecht.juris.de/abgg/__44b.html

http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/go_btg/go05.html

Предмет и обхват на регулиране

Права и задъжения на депутатите

Цели и ценности

Лоялност към демократичните ценности

Принципи

Безпристрастност, добросъвестност

Правила на поведение

§44a АbgG:

- право да упражняват професията си едновременно с длъжността на депутат;

- недопустимо е вземането на пари или парични дарения, които са приети за изпълнение на интересите на дарителя;

- ако дейностите на член на парламента не са описани и публикувани според правилата за поведение (§44b AbgG), председателят на парламента може да постави административна глоба на стоиност до половината от годишното възнаграждение на депутата.- §44b АbgG: Правила за поведение

- всички членове на парламента са задължени да присъстват на заседанията на парламентаНесъвместимост

Положението на член на Германския парламент е несъвместимо със заемането на изборен пост в други публични институции като Федерален Конституционен Съд, Европейски парламент.

Отностно членство в институции като Федерален Конституционен Съд, EС-парламентДеклариране и регистриране на интереси

§44b АbgG:

- заължение за информиране на дейности преди членството в парламента, както и дейности по време на мандата

- заължение за информиране на вида и размера на доходите над определените минимални размери по време на мандата

- заължение за счетоводство и опис на дарения над определените минимални размери (1000 евро на месец и 10000 евро на година)

- публикация на информацията в официалното ръководство и интернет

-дарения или подаръци на стойност над 5000 Евро за година трябва да бъдат декларирани и описани като размер и произход пред председателя на парламентаКонфликт на интереси

Няма намерени разпоредби

Лобиране: допустимост и предели

Президентът на парламента води листа на всички асоциации и организации които имат интереси към парламента и правителството.

Санкции

В случай, че доходите за дейности по време на мандата надвишават сумата oт 1000 евро на месец и 10000 евро на година се налага административна глоба на стойност до половината от годишното възнаграждение на дапутата.


Контролни органи

По инициатива на председателя на парламента.


Държава

Гърция

Наименование и ранг на акта.Няма специален закон или етичен кодекс в правната система на Гърция.
Материята се урежда в Конституцията на Република Гърция, основно в чл. 55- 57 и чл. 100.

Източници

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN000204.pdf (Етичен кодекс на държавните служители в Гърция)

http://www.hri.org/docs/syntagma/syntagma.html (Конституция на Република Гърция)

Предмет и обхват на регулиране

В Конституцията на Република Гърция се посочват условията за избиране на членове на Парламента, несъвместимости и неизбираемост, както и наказанията и органите, които да ги наложат в случай на нарушение на нормативните и конституционните разпоредби.

Цели и ценности

-

Принципи

-

Правила на поведение

-Несъвместимост

Несъвместимостите с поста на народен представител според законодателството на Гърция се уреждат основно в чл. 56 и чл. 57 от Конституцията.

Главните категории са следните: • Не може да бъде избирано за народен представител лице, което е член на въоръжените сили или службите за сигурност;

 • Не могат да бъдат избирани за народни представители лица, заемащи официални публични постове или представители на публични организации;

 • Директори на държавни или местни агенции или организации;

 • Не могат да бъдат избирани лица – държавни служители, общински служители, ръководители на лица, субекти на Публичното право, кметове, губернатори, председатели на бордове в дружества с държавно или общинско участие, нотариуси, публични или частни съдебни изпълнители, освен ако преди да бъдат номинирани за поста на народен представител не са подали писмена оставка. Полицаи, подали оставка, не могат вече да заемат подобна длъжност, а останалите държавни служители не могат да заемат отново такива длъжности в срок от една година след подадена оставка (в случай, че не са получили мандат) или една година след изтичането на мандата им като народни представители.

Това правило не важи за преподаватели в университети, но те трябва да преустановят своята преподавателска дейност за периода на мандата им.
Държавните служители и военните, които се намират на срочно правоотношение, не могат да подават оставка и да се кандидатират за народни представители до изтичане на този срок.

В чл. 57 се уреждат несъвместимостите, свързани с избор на народни представители и тяхната кандидатура след избора, както и санкциите при тяхното нарушение, а именно:

1. Задълженията на членовете на парламента в Гърция са несъвместими със задълженията или отговорностите на членове на бордове, губернатори, главни управители или техни заместници, както и онези, които са служители на търговски дружества, както и на такива, на които е предоставена концесия върху държавни или общински имоти.

2. Членове на парламента, които не отговарят на горепосочените условия, в срок от 8 дни от дни, в който техният избор е обявен, констатират техния избор между парламентарния мандат или горепосочените отговорности. В случай, че не констатират направен избор, губят своя мандат по право, ipso jure.

3. Членове на Парламента, за които се установи, че са нарушили което и да е от посочените исисквания и несъвместимости, автоматично губи своя мандат по право, ipso jure.


Неизбираемост

В член 55 от Конституцията на Гърция се посочват положителните условия, които е нужно да са налице, за да може едно лице да бъде избирано за народен представител.

Тези условия са две: • наличието на гръцко гражданство;

 • наличието на правоспособност за гласуване, което според гръцкото законодателство настъпва с навършването на 25 годишна възраст до деня на провеждане на изборите.

В случай, че лицето не отговаря на положителните условия за избираемост, изчерпателно уредени в чл. 55 от Конституцията, а вече е било избрано за народен представител, то автоматично губи мандата си по право, ipso jure.

Деклариране и регистриране на интереси

Съществува задължение за деклариране и регистриране на интереси.

Конфликт на интереси

-

Лобиране: допустимост и предели

-

Санкции

Санкцията, предвидена в Конституцията, е една – загубване на мандата. Такава санкция е предвидена в случай, че:


 • лицето не отговаря на условията за избиране на народни представители (неизбираемост, несъвместимост)

Макар народният представител, не отговарящ на условията за избиране на народен представител, да губи мандата си при установяване на нарушение, в Конституцията, в чл. 100, се урежда специален върховен съд, който, наред с други правомощия, разглежда и казусите, засягащи нарушения при избор на народните представители. Неговите решения и присъди са необжалваеми и влизат в сила от момента на тяхното обявяване.

Контролни органи

Специален върховен съд, уреден в чл. 100 от Конституцията.Държава

Република Дания

Наименование и ранг на актаВ страната липсва етичен кодекс на народния представител, но са релевантни следните нормативни текстове:

Конституция от 05.06.1953г.;

Правилник за дейността на Фолкетинга /Standing orders of the Folketing/ от 17.12.1953г. с последна промяна от 26.03.2009г.;

Антикорупционен кодекс на поведение от декември 2008г.;

Закон за избор на народни представители в Кралство Дания от 1987г. с последни промени през 1991г.;

Избирателен закон на Фарьорски острови;

Избирателен закон на остров Гренландия.


Източници

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2087_D.htm - статут на народния представител

http://www.ft.dk – Парламент на Кралство Дания

http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxweden.htm - законода-

телство на Данияhttp://www.servat.unibe.ch/law/icl/da00000_.html - Конституция на Дания

http://www.disability.dk/administration/anti-corruption -антикорупционен кодекс на поведение

http://www.um.dk/da - Министерство на външните работи на Дания

http://www.ft.dk/~/media/Pdf_materiale/Pdf_publikationer - Закон за избор на народни представители

http://www.denmark.dk/en - официален сайт на Кралство Дания

Предмет и обхват на регулиране

Разпоредбите на Глава IV от Конституцията чл.56-58 регламентират подробно статута на народния представител и границите на имунитета му.

Чл.7 от Правилника за дейността на Фолкетинга посочва правата и задълженията на народния представител. Интересното тук е,че депутатите не са длъжни да посещават както редовните сесии на Парламента,така и събранията на постоянните комисии към него.Цели и ценности

Няма намерена информация.

Принципи

Основен принцип на датското законодателство е прозрачно управление в името на общото благо.

Правила на поведение

Народният представител трябва стриктно да спазва указанията на председателя на Фолкетинга относно процесуалните правила за поведение.Така например той няма право да надвиши определеното му за изказване време след постъпило напомняне от парламентарния председател.Друго важно правило е, че депутатите трябва да се придържат към добрия тон в дебатите.

Несъвместимост

Всеки държавен служител, включително и народния представител, има забрана да участва под каквато и да е форма в частния сектор, докато заема този пост. Глава XV от Правилника за дейността на Фолкетинга описва положенията, при които мандатът на депутата се прекратява предсрочно:

когато е избран на държавна длъжност в Гренландия или Фарьорски острови;

когато е избран за член на правителството;

при сериозно заболяване,което не му позволява да изпълнява служебните си задължения във Фолкетинга;

с молба до председателя на Парламента при бременност или осиновяване,което сериозно възпрепятства работата му;

по други причини/чл.41 ал.3 буква C от Правилника за дейността на Фолкетинга/.Неизбираемост

Чл.30 от Върховния закон определя условията,на които трябва да отговаря депутатът. Неговата алинея първа постановява, че всеки,който има право да гласува може и да бъде избиран, стига да не бъде доказано обвинен в извършване на опозоряващо обществения морал действие до денят на парламентарните избори.

Изискванията са посочени кумулативно:

навършена 18 годишна възраст;

датско гражданство;

постоянно местожителство в Кралство Дания;

доказана по законен ред некомпетентност.

Чл.40 от същия нормативен акт регламентира причините, поради които народният представител може да бъде освободен от заеманата длъжност:

загуба на пасивно избирателно право;

определяне на изборите за невалидни след одобрение от Фолкетинга.


Деклариране и регистриране на интереси

В Кралство Дания народните представители не са задължени да декларират имущественото си състояние при заемане на длъжността.За разлика от тях, останалите държавни служители подават декларации в следните случаи:

при постъпване на работа;

при напускане (освобождаване) от работа;

ежегодно по време на службата на лицето;

една година след напускането (освобождаването) от работа;

при поискване на декларация, когато предходните четири случая не осигуряват навременна справка за имущественото състояние на лицето.

Декларациите трябва да включват всякакви материални придобивки, както и подаръци. Позволеният размер на подаръка, който държавният служител може да получи е на стойност до 50 щатски долара. Получаването на пари дори и под този лимит е напълно забранено,когато това се отнася до изпълнението на служебните му задължения.Изключение от това правило е налице,когато подаръкът е от член на чужда дипломатическа мисия и неговото неприемане би се смятало за обида.


Конфликт на интереси

Правната регламентация се намира в антикорупционния кодекс. Определението за ‘’конфликт на интереси’’ е:

ситуация, в която личният интерес на държавно длъжностно лице би повлияло при вземане на решение, свързано с изпълнение на служебните му задължения.

Личният интерес включва не само лично облагодетелстване, но и такова на членове на семейството, роднини, приятели и делови партньори.

Лицата, обхванати от понятието “конфликт на интереси” могат да бъдат различни категории служители: • висши държавни длъжности (членовете на държавната администрация);

 • служители на областната и местната власт (кметове, общински съветници, служители на администрацията на органите на местната власт и местното самоуправление);

 • военни работници или военнослужещи на професионална служба в Националните въоръжени сили;

 • служители на съдебната власт.

Към първата категория попадат и народните представители.

Лобиране: допустимост и предели

В датското законодателство не съществува както специален закон, който да урежда правилата на лобистката дейност, така и легална дефиниция за понятието ‘’лобист’’.Налице са обаче, правила за допускането на делегации в рамките на заседанията на парламентарните комисии:

Членовете на делегацията трябва да имат действителна връзка с лицето, организацията, дружеството и др., които желаят да бъдат допуснати на заседанията на комисията (например: адвокат, член, служител). Недопустимо е участието на лица, които нямат реална връзка с делегацията. Говорителят на делегацията, който може да бъде подпомаган и от други участници, е оправомощен да направи кратко изявление до комисията за позицията на делегацията.

След това изявление членовете на комисията могат да отправят въпроси и да получават отговори от делегацията.

Делегацията няма право да отправя въпроси до комисията.

Изслушването не бива да надвишава 10 до 15 минути.

Всички членове на делегацията трябва да са запознати с гореспоменатите правила.

Не се разрешава воденето на преговори, но възгледите, изразени от делегацията, се включват в разискванията на комисията.


Санкции

В антикорупционния кодекс се казва, че при доказано осъзнато наличие на конфликт на интереси всички договори, подписани от държавния служител биват анулирани, а той самият подлежи на гражданско и/или наказателно преследване.

Дисциплинарните мерки, налгани на народните представители са регламентирани в член 29 от Правилника за дейността на Парламента:

председателят на Парламента може да заповяда на съответния депутат да си седне на мястото;

думата на народния представител може да бъде отнета;

Комисията по дейността на Фолкетинга може да отстрани депутат от заседания за 14 последователни работни дни.


Контролни органи

Контролът за спазването на Правилника за дейността на Фолкетинга се упражнява от Комисия за дейността на Парламента. Тя има право да налага дисциплинарни наказания след консултация с председателя на Парламента.

Датската международна агенция за развитие (DANIDA),която е правителствена агенция, упражнява контрол по спазването на антикорупционния кодекс. Контрол се упражнява също и от полицията, съгласно нейните правомощия.Често срещана мярка за контрол е подаване на сигнал в случай на корупционно действие и/или конфликт на интереси.
Държава

Eстония

Източници

 1. Статия за етичните ценности на естонските организации за обществени услуги- Ethical values in Estonian Public Service Organizations

 2. Етичен кодекс на Естония- Estonian Code of Ethics and Conduct

 3. Закон за Държавната служба- Public Service Act

Наименование и ранг на акта

Закон за Държавната Служба, Етичен кодекс (Public Service Act, Public Service Code of Ethics)

Предмет и обхват на регулиране

С въвеждането на Акта за Комунално Обслужване през 1995 г. от Естонския парламент (Рийгикогу), се оформя естонското обществено обслужване като прозрачна, позиционирана система с елементи на надграждане. С този вид система се постига степен на силна централизация и по- висока отговорност на властта.

С оглед на по-силно бъдещо развитие, етичния ценностен стандарт на служителите на народа бива въведен като официален кодекс през 1999 г. Той не предвижда специални директиви или санкции, нито права и задължения на народния представител, а главното му действие е моралният дълг към обществото.Въвежда се Анти-корупционният Акт и Стратегия, наречена „Честният Щат”, които да подпомогнат Етичния кодекс за повишаване осведомеността на народа.

Цели и ценности

Една от характеристиките на този Етичен кодекс е да подобри мобилността между частния и публичния сектор. Не е имало особено изменение в структурата на народното представителство през последните години - 36% на ниво Парламент и 31% служители на местно ниво. В Естония е най-голям процентът на народните представители, чиито мандат е за повече от 10 години - 66,1% (Riigikantselei 2005, 58 - 59).

Принципи

В Естонския парламент, наречен Рийгикогу, са въведени 14 основни принципа за служба:

 • честност,

 • компетентност,

 • законосъобразност,

 • дълг към обществото,

 • вежливост и подкрепа,

 • справедливост и равенство,

 • лоялност,

 • безпристрастност,

 • ангажимент към народа,

 • прозрачност,

 • независимост,

 • колегиалност,

 • постигане на целите,

 • ефективност и др.

Правила на поведение

В Етичния Кодекс на Естония не са въведени точни правила на поведение. Разчита се на моралната отговорност и дълг на народните представители към обществото - да изпълняват задълженията си точно, навреме, добросъвестно и без личен интерес.

Несъвместимост

Народният представитдел:

 • Не може да участва в постоянни организации или да упражнява постоянен контрол; да ревизира търговско дружество, освен като представител на държавата, негов съблюдаващ орган или лице от обществено-правния сектор, като затова не получава допълнително възнаграждение;
 • Народните представители, освен съветниците и асистентите на Председателя и депутатите на Рийгикогу, съветниците и консултантите на партиите в Рийгикогу и съветниците и асистентите на Вицепремиера и министрите, не могат да принадлежат към постоянен управляващ орган или постоянен ревизорен орган на политическа партия;
 • Държавният служител не може да получава доход от съдружие или участие в други сдружения, докато изпълнява задълженията си на такъв;
 • Задължение за надзор върху търговски дружества, на които той или тя е член, не може да бъде наложено за изпълнение от народния представител докато действа като такъв;
 • Народният представител може да се обвърже с предприятие само с разрешение на административния орган към конкретния департамент и единствено ако участието там не възпрепятства задълженията му към държавата и народа;
 • Държавният служител има право да работи към друг работодател, само с разрешение от по-висшестоящ орган, ако това не пречи на служебните му задължения и работният му график и не застрашава репутацията на заеманата от него длъжност, както и в случаите на изпълнение на надзорни функции;
 • Ако до 3 години след деня на напускане на заеманата държавна длъжност или прекратяване на мандата, народният представител започне служба при работодател или търговско предприятие, над когото по-рано е упражнявал надзор - той няма право на възнаграждение.

Деклариране и регистриране на интереси

Народните представители са задължени да декларират всеки съотносим интерес, който би бил в състояние да окаже влияние върху публичните им задължения.
§ 75. Задължение да се декларира икономически интерес:

Народният представител е задължен да се подчинява на административните органи, към които служи и да декларира всички свои икономически вземания според процедурата и условията, описани в Антикорупционният Акт.Конфликт на интереси
Лобиране: допустимост и предели

Единствени регистрирани представители в Естония за извършване на лобистка дейност са:
- Европейска организация на собстве-

ниците на земя (ELO) (Специална организация)

- Организация на фермерите в Естония

и селскостопанската камара (Специална организация)

- Юридическа кантора Heta (Консултантска дейност)

- Представителен офис на град Талин (Регионално представителство)Санкции

§ 85. Дисциплинарни наказания
(1)Дисциплинарните наказания налагани на служителите са:


 • Порицание;

 • Глоба, ненадвишаваща десет пъти дневното възнаграждение;

 • Отстраняване от служба, без право на възнаграждение за не повече от десет последователни работни дни;

 • Прехвърляне към по- ниско заплащане с до три пункта, но за не повече от година;

 • Освобождаване от служба по силата на § 118 от Етичния кодекс.

(2) Само едно дисциплинарно наказание може да бъде приложено за всяко нарушение.Контролни органи.

Контролният орган, който сезира народните представители и следи за спазването на етичните норми, е Държавното Канцеларско звание (The State Chancellery).Държава

Кралство Испания

Наименование и ранг на акта

1. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)

2. Reglamento del Congreso (Artículos 17-19; 99; 101)3. Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban normas en materia de registro de intereses.

Източници

Конституция на Кралство Испания

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1985-11672 – Органичен закон 5/1985 от 19 юни;

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/registro_intereses/LOREG - Закон и Споразумение на Председателствата на Конгреса на депутатите и на Сената;

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2293_D.htm и

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2294_D.htm -анализ на положението на парламентарния мандат и правила на поведение в базата-данни на Интерпарламентарния съюз.

Предмет и обхват на регулиране
Цели и ценности

Целите в етичните норми, регулиращи дейността на членовете на Конгреса на депутатите и на Сената, са насочени към:

 • ограничаването на влиянието върху тяхната парламентарна дейност от страна на юридически лица, неправителствени организации и сходни организации, посредством забрани за участие в или предлагането на консултантски услуги на държавни органи, които се финансират от публични средства; забрана за участие в управителни съвети и сходни органи в други организации от публичния сектор и др;

 • невъзможност за облагодетелстване в лично качество или посредством свързани лица, посредством забрани за притежаване на акции, извършване на стопанска дейност, предоставянето на услуги на организации от публичния сектор, задължение за деклариране на съществуващ интерес при разглеждането на въпрос на заседание, по отношение на които парламентаристът или негови свързани лица имат частен интерес.

Принципи

Принципите, които са залегнали в работата на парламентаристите, са:

 • Върховенство на закона – парламентаристът е длъжен да спазва конституцията и законите;

 • Прозрачност на техните частни дейности и ситуации, които биха ги поставили в конфликт на интереси, посредством задължение за декрарирането им;

 • Публичност на техните частни дейности и ситуации, които биха ги поставили в конфликт на интереси, посредством вписването им в специален Регистър, който има публичен характер;

 • Обществен интерес – действията, които следва да извършва депутатът в своята работа, са насочени към предпочитане на обществения интерес и въздържане от действия, които биха довели до възползване от положението му на член на Конгреса на депутатите или на Сената за извличането на лична полза или извършването на стопанска дейност/получаване на доходи от нея;

 • Независимост – множеството ограничения за несъвместимост на парламентария мандат с други положения, които биха го поставили в ситуация на конфликт на интерес, съдействат за осигуряването на независимост при взимането на решения и извършването на парламентарната работа;

 • Обективност – задължението за въздържане от облагодетелстване в лично качество и на свързани лица е предпоставка за обективност в работата му;

 • Личен пример – с поведението си членът на Конгреса на депутатите или на Сената следва да дава личен пример.

Правила на поведение

Част І, Глави І-ІV от Правилника на Конгреса на депутатите
Чл. 6, ал. 1 Членовете на Конгреса на депутатите трябва да присъстват и гласуват на пленарни заседания и на заседания на Комисиите, към които са разпределени; Имат правото да присъстват, но не и да гласуват на заседания на комисии, към които не участват.

ал. 2 Имат правото да участват в работата на поне 1 комисия и да упражняват правата и задължения, произтичащи от този правилник.

Част ІІІ Задължения на членовете (от чл. 15 до 19)

Чл. 15 Членовете на Конгреса имат задължението да присъстват и гласуват на пленарни заседания и на заседания на Комисиите, на които са членове.

Чл. 16 Членовете на Конгреса на депутатите следва да спазват този Правилник и да съблюдават и уважават парламентарния ред, вежливост и дисциплина, като се въздържат от действия, които имат за цел разпространяването на информация със секретен характер.

Чл. 17 – Членовете на Конгреса не следва да се възползват от положението на народен представител за извършването на каквато и да е стопанска, икономическа или професионална дейност.

Чл. 18 – Членовете на Конгреса следва да подадат декларация относно своето имущество, съгласно Закона за изборите.

Чл. 19, ал. 1 Членовете на Конгреса следва по всяко време да отговарят изискванията за несъвместимост, изложени в Конституцията и избирателния закон.

2. Комисията по статута на членовете на Конгреса следва да подава към Председателството предложение за несъответствие с положението на народен представител в рамките на 20 дни от възникването на положението, или от уведомлението относно промяната в икономическото и правното положение на члена на Конгреса, направено от самия него, в случаите, в които има основания за несъответствие.

3. След декларирането на становището на Комисията и уведомлението на члена на Конгреса, той в рамките на 8 дни следва да избере между упражняването на парламентарния мандат и положението /упражняването на професия, заемането на позиция, притежаването на акции и др, описани по-долу/, което представлява основание за загуба на парламентарния му мандат.Несъвместимост

Положението на депутат или сенатор е несъмвестимо с:

Чл. 157, ал. 1 Мандатът на член на Конгреса на депутатите или на Сената се възприема като целодневно занимание, съгласно Конституцията и този закон.

ал.. 2.- Положението на член на Конгреса на депутатите или на Сената е несъвместимо със заемането, в лично качество или по заместване, на всяка друга длъжност или упражняването на професионална дейност, без оглед дали е частна или публична, за своя или за чужда сметка, за която се получава възнаграждение, надница, хонорар, такса.

ал. 3 – Мандатът на член на Конгреса на депутатите или на Сената е несъвместим с положението на държавен служител или заемането на длъжност по трудово-правно отношение в органи на бюджетна сметка, неправителствени организации, компании, в които държавата има мажоритарен дял или извършването на дейности в полза и от името на споменатите лица.

ал. 4 – Без да нарушава предходната алинея, парламентаристи, които преподават в университет, може да участват в преподавателска или изследователска дейност, стига тази дейност да не включва дейности по управление и контрол, като за преподавателската и изследователската си дейност, може да получи определено възнаграждение.

Чл. 158.- Други възнаграждения за членовете на Конгреса и Сената.

ал. 1.- При никакви обстоятелства, членовете на Конгреса и Сената не може да получават повече от 1 (една) заплата от бюджетни сметки на конституционни органи, публични администрации, компании с директно или косвено мажоритарно държавно участие, нито пък да предявяват претенции към възнаграждения за несъвместими длъжности, освен разходи за път и дневни, които те следва да получат за съвместимите дейности.

2.- В частност, членовете на Конгреса и сенаторите не следва да получават наследствени пенсии или други плащания по схеми за публично и задължително социално осигуряване, при условие, че това им право ще бъде автоматично възстановено след изтичане на парламентарния им мандат.

Чл. 159.

ал. 1. - Съгласно чл. 157, мандатът на член на Конгреса на депутатите или на Сената е несъвместим с осъществяването на частни дейности.

ал. 2. - Следните дейности следва във всички случаи да бъдат несъвместими с парламентарния мандат:

a) Управление, ръководство или лобиране за или консултиране на който и да е публичен орган или компания на ниво държава, самоуправляваща се общност или местни власти, по въпроси които следва да бъдат решени от гореспоменатите органи или компании, които директно засягат извършването на публична услуга или имат за цел получаването на публична субсидия или грант.

b) положението на възложител или гарант за дейности, услуги, доставки, които трябва да бъдат финансирани от бюджета на държавни органи или компании от публичния сектор на ниво държава, самоуправляваща се общност или местни власти; или заемането на позиции или служби, които включват управлението, представителството, съветването или предоставянето на услуги на компании, които извършват такива дейности;

c) заемането на позиции или служби, които имат за последица функции по управление, представителство, консултиране или предлагането на услуги на компании, които имат сключен договор за предоставяне на дейности на концесия с публичен монопол;

d) Предоставянето на консултантски услуги или други услуги в лично качество или в съдружие на държавни органи или компании от публичния сектор на ниво държава, самоуправляваща се общност или местни власти;

e) притежаването на дял над 10%, придобит изцяло или от части след датата на избора за член на Конгреса на депутатите или на Сената, освен ако този дял не е придобит по наследство, в компании, които имат договори за дейности, услуги, доставки, които се финансират от бюджети от публични органи на ниво държава, самоуправляваща се общност или местни власти;

f) положението на председател, член на борда на директорите, администратор, главен директор, управител и сходни позиции, както и предоставянето на услуги в кредитни или осигурителни институции или други компании, с основна цел правенето на печалба, които имат отношение към спестявания и кредитно дело;

g) и други дейности, които по своята същност са несъвместими с парламентарните задължения.

3.- Следното следва да бъде изключено от забраната за осъществяването на публични и частни дейности, изложена в чл . 157

a) управлението на лични и семейни имоти, при условие, че тази дейност при никакви обстоятелства не се счита за частна, в която депутатът, неговата съпруга или други свързани лица, които притежават съвместно или по отделно дял над 10% в търговско дружество по отношение на договори, концесии или споразумения с органи от публичния сектор на ниво държава, самоуправляваща се общност и местни власти;

b) създаването на произведения с литературен, научен, художествен или технически характер, както и на публикации с такъв характер, при условие, че тази дейност е изключена от обхвата на чл. 157.2.;

c) Частни дейности, различни от описаните тук, може да бъдат разшерени от съответния комитет на Камарата по молба на парламентариста. Молбата и издаденото разрешение следва да бъдат вписани в регистъра на частните дейности, съгласно чл. 160.Деклариране и регистриране на интереси

Чл. 160 Деклариране на частни дейности

1.- Членовете на на Конгреса на депутатите и на Сената следва да представят в писмена форма, съгласно Правилника на всяка Камара, декларация за всички дейности, които може да бъдат основание за отстраняване съгласно Органичния закон за Общия избирателен режим и всяка друга дейност, която може да донесе икономическа облага/печалба, както и техните частни имоти, в случаите, когато възниква и се прекратява техният мандат или при промяна на тяхното икономическо състояние.

2.- Декларациите за дейностите и имотите следва да се направят по отделно и в съответствие с предписаните от Месите /Председателствата/ на Камарите, и следва да се впишат в Регистър на интересите, който се учредява към всяка от Камарите, под директния контрол/власт на съответния Председател.
Декларацията на дейностите следва да съдържа:

a) всяка настояща дейност, която представлява основание за прекратяване на мандата, съгласно чл. 159, ал. 2;

b) Практики, които са несъвместими с парламентарните задължения – всяка икономическа дейност, която би донесла доход.

Съдържанието на Регистъра на интереси следва да е с публичен характер, освен по отношение на личното имущество.Конфликт на интереси

Ситуациите, в които парламентаристът се намира в положение на несъвместимост да изпълнява мандата си.

Лобиране: допустимост и предели

Липсват конкретни разпоредби и установени практики.


Санкции

При установяване от страна на Камарата на възобновяване или продължаване на частни дейности, извършвани от члена на Конгреса или на Сената, последващото изпълнение на които се тълкува като освобождаване/оставка от мандата, което следва да се случи по ред, предвиден от Правилника за вътрешния ред на съответната Камара.

Контролни органи

Всички процедури, свързани с Регистъра на интереси и с дейностите на членове на Конгреса или на Сената, следва да бъдат учредени/започнати и решавани от Председателя на Камарата.

Случаите на предполагаема/възможна несъвместимост следва да бъдат решени на пленарно заседание на съответната Камара, по предложение на съответния комитет. Решението следва да излага причините /неспазване на забраната за извършване на частна дейност/. В случаите, в които решението постанови съществуването на такава ситуация, членът на Конгреса на депутатите или на Сената, трябва да избере между положението на народен представител или извършването на частната дейност и при положение, че той не направи този избор, се счита че е освободил мястото си.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница