Европейски парламентстраница3/10
Дата23.07.2016
Размер1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Държава

Италия

Наименование и ранг на акта

 1. Етичен кодекс -  Тази концепция не съществува в правната система на страната, но има някои релевантни члена в няколко закона:

 • Чл. 54, 65 и 66 от Конституцията;

 • Правило 18 от правилата за проверка на пълномощията (Rule 18 of the Rules governing the Examination of Credentials),;

 • чл. 135(6) от Правилника на Сената (of the Standing Orders of the Senate);

 • Чл. 290 и 313 от Наказателния кодекс.

Източници

Парламент (http://www.parlamento.it/) ,

Сенат (www.senato.it ),

Регламент за проверка на пълномощията на депутатите (http://www.senato.it/istituzione/29380/genpagina.htm),

Изграждане на капацитета на парламентарните институции и промотиране на участието на гражданите в арабските страни и близкия изток (http://www.ipalmo.com/shared_docs/PAPER_CORRUPTION.pdf ) Анализ на парламента (http://www.ipu.org/parline/reports/2158_D.htm),

Демократичното лобиране като фактор за сигурност, (Giorgio CARRION) (http://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista3.nsf/ServNavigE/5)


Предмет и обхват на регулиране

 1. Конституция:

Чл 54  Лоялност към Конституцията

(1) Всички граждани са задължени да бъдат лоялни към конституцията и да спазват законите.

(2) Граждани, на които са поверени държавни функции, трябва да ги изпълняват с дисциплина и чест и да направят клетва по служба, където е необходимо.Правилник на Парламента -

Чл. 18 - Комисия по правилника:

1. Състои се от 10 сенатори и е председателствана от предстедателя на Народното събрание.

2. Председателят, като взима предвид обстоятелствата, може да ангажира още 4 члена в състава й, за да осигури адекватно представителство.

3. По инициатива на Комисията се разглеждат всяко предложение за изменение на Правилника. Тя прави становища по въпроси, свързан с тълкуването на регламента, посочени от председателя на Сената.

Чл.135 - Комисия по избори и парламентарен имунитет - Състои се от 23 сенатори, които не могат да откажат назначаването или подадат оставка. Председателят на Сената може да замести член на Управителния съвет, който поради сериозни причини не може да участва за продължителен период от време на заседанията на Комисията. Тя проверява квалификациите за допускане на сенаторите и причините за неизбираемост и несъвместимост. Тя прави проверки по чл 68 и чл 96 от Конституцията (относно нарушения от страна на депутати или министри, за които те подлежат на наказателна отговорност). Всички доклади и документи, свързани със заявките, получени от Комисията за разрешение да започне производство срещу депутата се разглежда само от членовете на Комисията. Сенаторите, за които е поискано разрешение за процедура в съда, и не се явяват доброволно в съда да направят декларации по Наказателно-процесуалния кодекс, могат да дадат разяснения на Комисията, включително чрез писмени становища. Ако искането за издаване на разрешение за предоставяне на престъплението в съда е свързано с клевета или нарушаване на реда в Народното събрание, Комисията може да разпореди обща предварителна проверка с представители на Камарата на депутатите. Комисията трябва да докладва пред Сената в срок от тридесет дни от датата на издаване на заявлението. Събранието взема решение по предложението на Комисията.

2.Регламент за проверка на пълномощията на депутатите – урежда оспорване на изборите, както и имунитета на депутатите.


Цели и ценности

Не са посочени.

Принципи

Не са посочени.

Правила на поведение

Задължение за присъствие на заседания - Задължително е за народните представители да присъстват на пленарните заседания и заседанията на комисиите (член 1 (2) от Правилника).
Наказание за неизпълнение на това задължение: намаляване на променливата част от месечните надбавки.

Дисциплина-Правилата за дисциплина в рамките на Парламента, се съдържат в чл.8 от Правилника.

Предвидени дисциплинарни мерки:


 • Призив за ред, евентуално вписване в регистъра (чл. 66 от Правилника на Сената);

 • Прекъсване (чл 67 от Правилника);

 • Изключване за останалата част от заседанието (чл 67 от Правилника);

 • Прекратяване на съдебното заседание;

 • Временно отстраняване от парламента.

Конкретни случаи: • Обиди: - призив за ред, прекъсване, изключване за останалата част от заседанието, прекратяване на пленарното заседание, временно отстраняване от парламента

 • Сериозни нарушения на реда: призив за ред, прекратяване или отлагане на съдебното заседание

 • Временно отстраняване от парламента: администрацията на Сената

Компетентен орган: Председателят

Несъвместимост

Според правилника на Парламента:

Чл 65  Неизбираемост и несъвместимост:

(1) Условията за неизбираемост и несъвместимост на държавни служители са означени в закона.

(2) Никой депутат не може да членува едновременно и в двете Камари.

Чл. 66 Квалификации за приемане

Всяка камара решава по въпросите за допустимостта за избиране на своите членове и за случай на неизбираемост и несъвместимост.

Според Конституцията Комисията по избори и имунитет проверява квалификациите за допускане на сенаторите и причините за неизбираемост и несъвместимост.

Според Регламента за проверка на пълномощията на депутатите, който урежда оспорване на изборите, както и имунитета на депутатите:

Глава 5, (18) – Несъвместимост или неизбираемост - За да се определи потенциалното несъответствие с парламентарен мандат, в рамките на тридесет дни от обявяването или назначаването на сенатори, те са длъжни да изпращат на Комисията по изборите и имунитета на депутатите списък на всички позиции и длъжности, заемани по някакъв начин, платени или не. В случаите, когато информацията, посочена в параграф 1 е неточна, Комисията възлага на своя председател да уведоми председателя на Сената. При разглеждане на длъжности за оценка на съвместимостта с парламентарен мандат председателят на Сената назначава специален комитет координиран от заместник-председателя, който да направи предложения към Комисията по изборите и имунитета. При разглеждането на предложенията на Комитета, Комисията може да реши да покани заинтересованите сенатори за разяснения, включително чрез предоставяне на писмени становища. В случаите, когато се декларира работа или дейност, която е несъвместима с парламентарните задължения, председателят на Комисията информира съответния сенатор да се откаже в рамките на крайния срок. Парламентарният мандат е валиден, ако е придружен от изявление за отказ от несъвместимата дейност, в противен случай Комисията започва процедура за лишаване от парламентарен мандат. Въпреки това, в случаи на неизбираемост и несъвместимост, одобрена с единодушие от Комисията, предложението за отмяна на избора или обявяване на отмяна от парламентарния мандат трябва винаги да се решава с гласуване с абсолютно мнозинство, независимо от процедурата по спора


Деклариране и регистриране на интереси

В съответствие с Регламента за проверка на пълномощията на депутатите, те имат задължение да декларират личните си доходи.

Конфликт на интереси
 1. Правна уредба - Закон 215 за мерките за разрешаването на конфликта на интереси за народни представители - http://www.agcm.it/eng/


 2. Конфликт на интереси отстрана на парламентарните служители, които имат задължението да посветят работата си изцяло в полза на обществените интереси и да не извършват дейност и участие в колективни решения е налице в два случая, когато:

А. правителственият служител участва във взимането на решения или при неизвършването на действия, когато е бил длъжен да го направи при наличие на ситуация на несъвместимост;

Б. мярката има специфичен преференциален ефект върху имуществото на служителя или върху това на съпруга(-ата) или роднините до втора степен, или върху фирми, контролирани от тях. 1. Несъвместимост на длъжността - Изпълнявайки своите официални задължения, народни представители не могат:
 • да заемат друга публична длъжност;

 • да заемат длъжност или да упражняват някакви други функции в компании със стопанска цел или в дейности с предприемачески характер;

 • да заемат длъжност или да упражняват някакви други функции в публични организации, включително и в икономически;

 • да се занимават с професионални дейности, свързани с правителствената служба;

 • да работят всякакъв друг вид дейност в публичния или частния сектор.

Посочените дейности, длъжности и функции трябва да бъдат прекратени от деня на полагането на клетва за встъпването в длъжност.

Несъвместимостта с професионалната дейност е временна пречка да се упражнява такава. По отношение на заемането на длъжност и упражняването на функции в компании със стопанска цел, в публични (включително и икономически) организации и упражняването на професионална дейност, свързана с правителствената служба, несъвместимостта трае 12 месеца от прекратяването на правителствената служба. 1. Форми на контрол - В 30-дневен срок от започването на служба лицата трябва да декларират пред Службата наличието на несъвместимост. В 60-дневен срок от изтичането на първоначалния срок те трябва да предоставят информация по отношение на техните активи, включително акции. Уведомлението трябва да включва и активите, получени 3 месеца преди встъпването в длъжност. Тези декларации се подават и от съпруг / съпругата на служителя и от неговите роднини до втора степен.

6.Видове отговорност - В случаи на поведение, насочено към извличането на ползи при наличието на конфликт на интереси, когато има доказателства, че съответното лице е знаело за наличието на такъв конфликт, трябва да се отправи предупреждение до лицето да се въздържат от всякакво поведение, насочено към възползване от ситуацията или да предприемат мерки за прекратяване на нарушението, а когато е необходимо – и поправителни мерки.

Налага се глоба на лицето, която да надвишава максимума на реално придобитите изгоди.

Неподаването на декларации за интерес, подаването на фалшива или непълна информация в тези декларации, е престъпление по Наказателния кодекс.


Лобиране: допустимост и предели

Отношения между депутатите и групи, оказващи натиск – липсва правна уредба.

Само конфликтите на интереси, законите за отделяне на бизнеса от политиката, и приемането на закона, уреждащ лобистка организация, въпреки много оживени политически дебати, все още предстоят да бъдат разгледани от италианското законодателство. Факт е, че независимо от повтарящите се дебати в средата на 90-те, особено след критичната фаза на Tangentopoli, италианският парламент не приема закон по отношение на разпределението на регламентиране на лобизма в Италия, въпреки че има многобройни предложения.

През l987 г., в Закона 1124, се приема член 5 за регулиране на представянето и популяризирането на частни интереси към парламент, правителство, град, окръг или областен съвет или до отделни членове на тези колективни органи.

Въпреки че в Италия, лобирането не е уредено в законопдателни разпоредби, лобистите съществуват. За улесняване на своята работа, лобистите се консултират с професионалисти, които обикновено идват от публичния сектор, с журналисти и бивши журналисти, с юристи, адвокати, мениджъри или политици, които са инвестирали познанията си в политическата и институционалната система. Много от тях имат достъп до Сената и Камарата, като се възползват от професионални звания, като например, журналистически или парламентарни сътрудници. Те упражняват своята лобистка дейност чрез проучване на нормативни документи, възприемане на политическите тенденции и решения и предоставяне и получаване на документи, полезни за клиента си. Създаването на комитета за информация и комуникация към Камарата на депутатите, който възниква през Х-то Народно събрание, дава достъп до документацията на постоянните комисии и прави законодателния процес по-прозрачен. Изслушванията от парламентарните комисии на сдружения и групи по интереси са станали по-чести, а голяма част от законодателните документи са он-лайн. Освен това, новите закони по отношение на търгове за обществени поръчки, приети през 1994 г. и други закони, свързани с публичните финанси, които налагат "спирачка" на частното наддаване, задължаващи обществените организации за покана за търг за доставка на стоки и услуги, накара частните групи за натиск да се въоръжат с необходимите знания и информация, която ще им позволи да се конкурират за договори на равноправна основа.В текста на законите, обединени от Комисията по конституционни въпроси, през 1997 г., относно "мерки за предотвратяване на проявите на корупция", в членове 21, 22, 23, 24, тя дисциплинира феномена лоби, което е дейността, насочена към постигане на частни интереси, които не са в хармония с общите интереси или институционални цели, чрез връзки или влияние, упражнявано върху органите, отговорни за формирането на законодателството или администрацията.

Санкции

Наказания за нарушаване на етичните правила :

 • Отнемане на мандат (Чл.. 66 в комбинация с 58(2) и 65 от Конституцията;

 • Наказателни санкции (Чл. 290 и 313 от Наказателния кодекс, Чл. 135(6) от Правилника на Сената при обида към Републиката, институцията и въоражените сили;

 • Процедура: 
  - Отнемане на мандат (Чл. 66 в комбинация с 58(2) и 65 от Конституцията, Правило 18 от правилата за проверка на пълномощията.) В този случай депутатите нямат право на обжалване;

 • Наказателни санкции (Чл. 290 и 313 от Наказателния кодекс, Чл. 135(6) от Правилника на Сената;. В този случай депутатите нямат право на обжалване.

 • Загуба на мандат - 3 възможности:

 • - Отнемането на мандата на основания за несъвместимост или загуба на допустимост (чл. 66 в комбинация с чл. 51, 56(2), 58(2) и 65 от Конституцията, - Правило 18 от правилата за проверка на пълномощията, чл. 135(6) от Правилника на Сената)

 • Отнемането на мандата за нарушаване на правилата за предизборни кампании (Чл. 15(7) от Закон N° 515 за регулиране на предизборни кампании)

 • Загуба на мандата по силата на съдебно решение: осъдителна присъда, която предполага допълнително наказание, изключване от държавна служба.

 • Парламентарен имунитет и сваляне на имунитета – чл 68 от Конституцията - Урежда Парламентарния имунитет

 • Депутат може да бъде задържан, без предварително разрешение от Сената, в изпълнение на присъда, която не подлежи на обжалване, или ако са заловени в извършване на престъпление, за което заповедта за арест е задължителна. Парламентарната неприкосновеност не пречи народните представители да бъдат призовани като свидетели пред съдия или съд. 
  Защита се осигурява през целия мандат и покрива също и съдебни производства, образувани срещу народни представители преди тяхното избиране.

 • Парламентарният имунитет може да бъде вдигнат, компетентентен орган е Сенатът, процедурата е по чл 135 от Правилника на народното събрание. В този случай, народни представители подлежат на изслушване. Няма възможност за обжалване.

 •  Парламентът не може да наложи условия за съдебно преследване и / или лишаване от свобода, или да прекрати наказателно производство.

 • В случай на предварително проучване, задържане или лишаване от свобода на народни представители, не може да бъде разрешено да присъстват на заседания на Парламента.

Контролни органи

Компетентен орган при налагане на такива наказания:


 • Сенатът при отнемане на мандат.

 • Обикновените съдебни инстанции за наказателни санкции

След Тангентополи Италианският парламент изменя и допълва някои части на Наказателния кодекс по въпроси, свързани с престъпления, извършени от държавни служители и частни лица.

И двете Камари на Парламента могат да създадат специални комисии за разследване по въпроси от обществен интерес, включително и корупцията в обществения живот, като се възползват от същите правомощия като криминалните следователи (както парламентарната комисия за мафията), Различни комисии за разследване на корупция са били предложени за изпълнение на задачата за анализ на последните събития от деветдесетте години и да дадат политическа оценка на използването на правосъдието като инструмент за политическа конфронтация. Такива предложения не са били одобрени вероятно, за да се избегне ненужният и труден дебат за миналото.Парламентарната комисия за процесите на обвинението, съставена от представители на двете камари, като смесена комисия, отговаря за дейността по обвинение и разглежда исканията, представени от прокуратурата за отмяна на парламентарният имунитет и прави препоръки на Асамблеята, която взема окончателното решение по въпроса.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница