Европейски парламентстраница8/10
Дата23.07.2016
Размер1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Държава

Република Унгария

Наименование и ранг на акта

Законът за правния статус на депутатите, Законът за възнаграждението, възстановяването на разходите и други обезщетения на членовете на Парламента, Правилника на Парламента и Конституцията.
Етичен кодекс липсва. Това понятие не съществува в съдебната система на страната, но има някои разпоредби (чл. 20 А (1) (в) и (2) на Конституцията, чл. 130 и 131 (1) и (2) от Правилника на НС, за обявяване на интереси, виж Задължение за деклариране на лични активи).

Оказване на натиск от частни групи - Има законова разпоредба в тази област (SO 141 от Правилника на парламента на Република Унгария и Регистър на националните групи по интереси и социални организации).
Източници

Закони на Унгария (http://www.itdh.com/engine.aspx?page=Legal__environment),

Закон за лобитата (http://www.kih.gov.hu/english_pages/Lobby/lobby.html) на английски Act XLIX of 2006 on lobbying activities (http://www.kih.gov.hu/data/cms19362/Act_XLIX_of_2006.pdf )

Презентация за лобирането (http://www.oecd.org/dataoecd/18/14/38944245.pdf )

Закон за правния статус на депутатите (http://www.parlament.hu/angol/act_lv_of1990.htm)

Анализ на парламента (http://www.ipu.org/parline/reports/2141_D.htm)

Правилник на Парламента (http://www.parlament.hu/hazszabaly/resolution.htm)

Конституция (http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=94900020.tv&dbnum=62)

Парламент, официален сайт (http://www.parlament.hu/angol/angol.htm)Предмет и обхват на регулиране

1. Конституция

– Чл. 20/A. – Мандатът на депутата се прекратява: • след приключване на мандата на парламента;

 • след смърт;

 • при деклариране на конфликт на интереси - Мнозинство от две трети от гласовете на членовете на парламента, се изисква, за да се установи конфликт на интереси;

 • при подаване на оставка;

 • при лишаване от граждански и/или избирателни права.

 1. Правилник на Народното събрание:

 • Чл 141 – Лобизъм - Генералният секретар на Парламента трябва да води регистър на национални те групи по интереси и обществени организации, които искат да бъдат въведени в регистъра и да го публикува всяка година.

Цели и ценности

-

Принципи

-

Правила на поведение

Задължително е за народни представители да присъстват на пленарните заседания и заседанията на комисиите (чл.13 (3) и 44 от Правилника на парламента на Република Унгария.) Санкциите, предвидени в случай на неизпълнение на това задължение: за народни представители, които отсъстват от повече от една трета от месечното гласуване, намаляване на обезщетението.
Депутатите са длъжни да декларират личните си доходи.

Депутатите са защитени от закона за изказване на мнение по време на мандата си.


Предвидени дисциплинарни мерки:

 • Предупреждение за липса на връзка

 • Искане за ред

 • Искане да се прекъсне речта

 • Прекъсване на заседанието

Компетентен орган, който преценява такива случаи и прилага санкции, е председателят на Парламента;
Процедура:

 • Предупреждение за липса на връзка, искане за ред, искане да се прекъсне речта или обида

 • Прекъсване на заседанието

Несъвместимост

Според правилника на Народното събрание (Чл. 130, 131) - Комисията по Имунитет трябва да представи препоръка на Парламента за резолюция за издаване на декларация за несъвместимост, в рамките на 10 дни от получаване на делото. Процедура относно данни за имущество, доходи и икономически интереси – чрез декларация за проверка на съдържанието на имота;

При деклариране на конфликт на интереси (несъвместимост) (чл. 20 (5) и (6), чл. 20 A (1) (c) и (2) от Конституцията, Правилник чл. 130 и 131 (1) и (2) ) на депутата може да бъде отнет мандатът. Процедурата е по съдебен ред с решение на съда.Деклариране и регистриране на интереси

Деклариране на имущественото състояние на лицата, на членовете на техните семейства - Задължителни са:


 • Деклариране на личните доходи – за членовете на парламента;

 • Деклариране на личните ценности – за старшите ръководители;

 • Деклариране на семейните ценности – за всички членове на семействата на политическите фигури и старши ръководители;

 • Деклариране на подаръците – за членовете на парламента;

 • Деклариране на личните интереси относно управлението на конфликти – нужно е само при специфични ситуации на конфликт на интереси, за да се поиска разрешение за отвод;

 • Деклариране на личните интереси относно вземането на решения или гласуване – за членовете на парламента;

 • Деклариране на личните интереси относно участие в подготовка или даване на политически съвет – нужно е само при специфични ситуации на конфликт на интереси, за да се поиска разрешение за въздържане.

Конфликт на интереси

 1. Правна уредба - Унгария се е присъединила към множество международни антикорупционни конвенции като Конвенция за борба срещу подкупи на чужди публични дейци в международни сделки на Организацията за икономическо сътрудничесто и развитие(OECD), Конвенция за Наказателния Закон срещу Корупцията, Глобалната програма срещу Корупция на ООН и Конвенцията срещу прането на пари, търсенето, залавянето, конфискацията от криминалните лица.

Съществува Закон за международната правна взаимопомощ по криминалните въпроси. Основен закон, определящ статута на унгарския държавен служител има и Закон за правния статус на обществените служители (Акт XXIII/1992 и в частност секции 21, 22 и 37 определят случаите на конфликт на интереси). Трябва да отбележим че в момента се подготвя закон – Кодекс за поведението на обществените служители(Code of Ethics for Public Officials (in Hungarian)), където въпросът ще се застъпи много по-детайлно.

 1. Дефиниция на понятието „конфликт на интереси” - В унгарското законодателство понятието конфликт на интереси няма унифицирана правна дефиниция. Принципно се използва препоръчителна дефиниция, която е концептуално заложена от OECD. Конфликтът на интереси представлява хипотеза, в която личният интерес на служител, назначен в държавния сектор и задълженията произхождащи от длъжноста му са в противоречие или могат да се окажат в противоречие. Личните интереси на служителя включват всякакво облагодетелстване за него или семейството му, близки роднини, приятели или хора от фирми или организации, с които е работил или е имал политически връзки. Интересът включва също и всяка тежест, било то финансова или облигационна, свързана с него или семейството му.

 2. Отговорност на длъжностните и на други лица - Доходите или имуществените блага, които са придобити в нарушение на законовите ограничения, или пропорционалното увеличение на имуществото се конфискуват в полза на държавата.

Ограничения при получаването на подаръци:

 • Ограничения и контрол на подаръците и бонусите – съществуват такива за политическите фигури, включително и за членовете на парламента.

 • Ограничения и контрол на външните конкурентни назначения – високопоставените обществени служители не могат да заемат позиции в политически партии.

 • Няма лични или семейни ограничения за собственост на имоти, титли или частни компании.

 • Всеки подарък трябва да бъде отказан, както и всяка услуга или действие, поставящото в изгодна позиция, което е над допустимите социални и куртоазни обичаи и може да повлияе върху изпълнението на функциите на официалното лице. В случаи на подаръци от особена важност, те трябва да бъдат предадени в собственост на държавата.

 1. Несъвместимо поведение на лицето – Членовете на парламента са задължени да подават веднага след избирането им писмена информация в случай, че е налице несъвместимост спрямо тях или ако попаднат в такова положение на несъвместимост при изпълнението на служебните си задължения. Отговорният орган е длъжен да даде писмен отговор за да се разреши ситуацията. Ако депутатът не успее да разреши несъвместимоста до 30 дни след получаване на отговора, той трябва да бъде отстранен от длъжност.

 2. Видове отговорност - Няма наказателна отговорност, но съществува дисциплинарна, постигана чрез освобождаване от длъжност на политическите фигури и служители.

Лобиране-допустимост и предели

Целта на закона за лобистката дейност от 2006 г. е да осигури публичност на лобистката дейност, да се определят правилата, уреждащи отношенията между вземащите решения и лобисти, както и да определят основните насоки за тези дейности. Този закон се прилага за:

а) организации, предназначени за защита на икономическите и обществените интереси и за насърчаване на интересите на своите членове в органите, взимащи решения;

б) механизми за представяне на интереси, които са насочени към преговори, справки, информация, консултация или други средства за повлияване на изпълнителни решения от органи.

(4) Този закон не се отнасят до правата, предоставени по силата на член 64 от Конституцията, а именно, че всеки има право да представи, индивидуално или съвместно с други лица, писмени молби или жалби до съответния държавен орган.

За целите на този закон:

а) "лобист" означава всяко физическо лице, което е регистрирано в съответствие с този закон като участващи в лобистката дейност;

б) "лобистка фирма" означава всяко юридическо лице или бизнес сдружение, което няма правен статут на юридическо лице, което е регистрирано в съответствие с този закон, като участващ в лобистката дейност;

в) "лобистка дейност" означава всяка дейност или поведение, с цел да се повлияе на изпълнителната власт за решенията или за насърчаване на интереси по силата на договор с търговска цел;

г) "установяване на връзка"- означава всяка писмена или устна комуникация, включително електронна комуникация;

е) "изпълнително решение"- означава решенията, приети от парламента, правителството, местните власти и техните органи и агенции, членове и служители и органи и лица, които управляват, с правомощията и разрешителни, предоставени им от закона.

Лобистката дейност, може да се преследва от физически и юридически лица и бизнес асоциации, които нямат правен статут на юридическо лице и които са се регистрирали за лобистка дейност. Комисията, оперираща с регистъра издава лицензи за лобисти срещу такса.
Лицата, които искат допускане в регистъра на лобистите трябва да:

а) да имат юридическа правоспособност;

б) да нямат предварителни дела;

в) да имат степен на висшето образование, както и:

Следните категории не могат да бъдат лобисти:

а) членовете на Парламента, членове на Европейския парламент, правителствени кадри, местните власти, кметове, зам. кметове и председатели на Общото събрание;

б) бюджетните агенции, уредени по реда на Закона за публичните финанси, директори, ръководители и членове на тези ведомства, както и лица, наети по граждански или обществените отношения, обслужване на съдиите и прокурорите или под официална услуга по силата на договор за заетост;

в) всеки икономически оператор, който се контролира от държавата, членове и изпълнителни директори и членове на надзорния съвет на тези организации, както и - във връзка с местните правителства - на икономическите оператори, контролирани от местната власт, както и изпълнителни директори, надзорен съвет и членовете на тези организации;

г) политически партии и техните служители;

д) държавните органи и техните служители.

Комисията, която оперира с регистъра, оттегля „лоби” лиценза, ако:

а) на лобистът е забранено провеждането на лобистката дейност, с влязла в сила присъда;

б) лобистът вече не отговаря на условията;

в) лобистът прекратява лобистката дейност;

г) лобистът е отменен от регистъра по някаква причина.

Ако лицензът е оттеглен, или ако лобистката дейност е прекратена, лобистът трябва да върне лиценза си до 48 часа след датата на съответното решение или при получаване на информация.Правни последици от премахването на лобиста от регистъра - Изпълнителният орган трябва незабавно да уведоми комисията при получаване на данни на лобисти ангажирани в поведение противоречащо на разпоредбите на този закон с обобщение на съответните факти по случая заедно с приложени доказателства. Органът за работата на регистъра ще приеме резолюция за отмяна на лобиста от регистъра и налагане на забрана за започване на лобистката дейност, за определен срок от 1 година. Ако лобист, който е повторно приет в регистъра, наруши разпоредбите на този закон повторно, той не може да бъде повторно допуснат до регистрация в рамките на две години от датата на заличаване от регистъра.

(3) За всяко нарушение на този закон след второто нарушение лобистът не може да бъде повторно допуснат до регистрация в рамките на три години.Правила на дейност. Лобистите са длъжни да:

а) оповестят пред компетентния орган, който упражнява изпълнителни правомощия за името на техния работодател, както и причината за установяване на връзка;

б) да информират работодателите за техните задължения, предоставени по този закон, включително данните и информацията, съдържаща се в регистрите;

в) да не се използват каквато и да е било поверителна или вътрешна информация, получена от работодателя за сметка на работодателя;

г) да не насърчават интереси, които са в противоречие с интересите на работодателите, без предварителното съгласие на заинтересованите работодатели;

е) да се консултират с работодателя дали целта на работодателя е незаконна или неетична, дали нарушава основните принципи на лобистката професия и да откажат да предприемат действия за насърчаване на такава цел на работодателя.

Лобистите не могат да участват в лобистка дейност в изпълнителен орган за вземане на решения, в който техен близък роднина е на изпълнителната служба.

Лобистите не могат да правят предложения или посредничат за спонсориране на изпълнителните органи, които взимат решенията. Дейността им не трябва да включва подаръци, определени в Закона за данъка върху доходите на физическите лица, ако е необходима сума за извършване на определена задача нейната стойност не трябва да надвишава десет на сто от минималната работна заплата.

Регистрираният лобист изготвя тримесечен доклад относно дейността си и го изпраща на органа, отговорен за регистъра.


Санкции

Санкциите, предвидени за нарушаване на правилата на поведение (чл. 20 (1) (в) от Конституцията: загуба на мандата. Компетентен орган да прецени такива случаи и да наложи санкции е Народното събрание

1.Загуба на имунитет. Конфликт на интереси. - Депутатите се ползват от имунитет.

Изключения: в случай на заварено тежко престъпление, народните представители могат да бъдат арестувани без одобрението на Парламента. Парламентарната неприкосновеност не пречи на народни представители да бъдат призовани като свидетели пред съдия или съд.

Компетентен орган: • Народното събрание за леки престъпления;

 • Националният изборен съвет за кандидат-депутати.

Процедура: В този случай, народните представители могат да бъдат изслушани. Но те не разполагат със средства за обжалване.

Отнемане на мандат при:

a)Деклариране на конфликт на интереси (несъвместимост) (чл. 20 (5) и (6), чл. 20 A (1) (c) и (2) от Конституцията, Правилник чл. 130 и 131 (1) и (2)

Процедура:

- Загуба на мандат по съдебен ред с решение на съда

2.Лобизъм - В случай на нарушения или злоупотреби лобистите могат да се санкционират с до 10 000 000 десет милиона форинта чрез резолюция на Комисията, отговорна за регистъра.

Санкциите, наложени от окончателното решение, трябва да се събират по същия начин и време, както и данъчните задължения.


Контролни органи.

 1. Отмяна на имунитет - Компетентен орган за презеняване на нарушение на правилата на поведение по (чл. 20 (1) (в) от Конституцията) e Народното събрание

 2. Конфликт на интереси - Орган, който осъществява контрол по спазването на изискванията на закона - Липсват независими органи, които да отговарят за засичането и разследването на конфликт на нтереси.

Органът, натоварен с осъществяване на контрол и разследвания, е Бюрото за контрол на имуществени и ценностни декларации (Assets Declaration Register and Control Bureau (ADRCB)).

3. Форми на контрол - Предвидените форми на контрол са три: предварителен, текущ и последващ. В Унгария подходът за избягване на конфликт на интереси е по-скоро превантивен.

Предварителният контрол е свързан със задължението на членовете на парламента да подават декларации при постъпване на длъжност. Текущият контрол се осъществява посредством ежегодното подаване на декларация. Последващият контрол се изразява в задължението за подаване на два вида декларации: при прекратяване изпълнението на длъжностните задължения или след изпълнение на длъжностните задължения.Засичането на сигнали за конфликт на интереси се осъществява или по подаден сигнал или по йерархчен ред, което означава, че председателят на парламента е отговорен за засичането и контролирането на конфликт на интереси, чрез вътрешни инспекции и санкциониране на нарушенията. Разследват се както банкови сметки и бизнес трнзакции, така и данъчните записи.

4. Лобизъм – Комисията, която е отговорна за регистъра отговаря и за наказанията при злоупотреби.


Държава

Руска Федерация

Наименование и ранг на актаРешение 44 от 30. 01. 2009 г. на Съвета на депутатите от район Съветски, Ханти-Мансийски автономен окръг за приемане на Положение за депутатската етика.


Източници

www.sovinet.ru/.../097_Решение%20о%20депутатской%20этике.doc - линк към Решение 44 от 30.01. 2009 г. на Съвета на депутатите от район Съветски, Ханти-Мансийски автономен окръг за приемане на Положение за депутатската етика .

http://www.duma.gov.ru – Официална страница на Държавната дума

http://www.council.gov.ru/ - Официална страница на Държавния съвет

Предмет и обхват на регулиране

Не съществува подобен акт за дейността на представителите в двете камари на парламента на федерацията. Съществуват вътрешно-институционални решения на представителните органи на авотонимните области, които предоставят общата рамка на моралните норми за поведение на депутатите в тези събрания.

Цели и ценности

 • да осигури необходимото уважение към депутатите от Съвета депутатите на Ханти-Мансийския автономен окръг и високия обществен авторитет на органите на местното самоправление .

 • да установи ред за разрешаване на възможни етични конфликти между депутатите и да се озгради механизъм за предприемане на мерки в отговор на нарушения на етичните норми, предвидени в Положението.

Принципи

В своята дейност депутите се ръководят от преданост към интересите на жителите на Ханти-Мансийския автономен окръг и съблюдават Конституцията на Руската Федерация и законите за местното самоуправление.

Правила на поведение

Правила за поведение на заседания на Съвета на депутатите и на комисиите. Всеки депутат трябва :

 • да спазва принципа на равноправие ;

 • да уважава мнението да другите депутати ;

 • да присъства да всички заседания на комисията, чийто член е. Ограничен брой отсъствия се позволяват по уважителни причини ;

 • доброволно да изпълнява взетите съобразно процедурните правила решения на комисиите ;

 • не се допуска индивидуално или колективно напускане на залата по време на заседание на комисията без уважителна причина и всички други действия , целящи проваляне на заседанието;

Правила за поведение при работата на депутатите с избирателите

 • депутатът е длъжен да поддържа постоянна връзка с избирателите си;

 • депутатът е длъжен чрез средствата за масова информация или при срещите си с избирателите да ги информира за своята дейност. Предоставената информация трябва да е изчерпателна, достоверна и обективна . На лични обръщения и питания от граждани депутатът отговаря в срок от 30 календарни дни;

 • депутатът трябва да бъде образец за професионализъм и порядъчност в общуването си с гражданите;

Правила при взаимодействие с други държавни органи и институции, с органи на местното самоуправление и длъжностни лица

 • депутатът не може да използва официалното си положение за лично облагодеталстване.

Правила за поведение при взаимодействие със средствата за масова информация

 • в публичните си изяви депутатът не може да дискредитира работата на Съвета на депутатите;

 • ако в публична изява на депутат се съдържат изказвания, засягащи честта и достойнството на гражданите депутатът трябва публично да признае несъстоятелността на своите изказвания и да поднесе извинения на гражданите, чиято чест е засегнал.

Несъвместимост

Несъвместимост със заемане на длъжности в изпълнителната власт.Депутатският мандат е несъвместим и с извършването на търговска или рекламна дейност. Никой депутат не може да членува едновременно и в двете Камари.

Конституцията забранява на народните представители да участват в държавната администрация на местно или национално равнище.Неизбираемост
Деклариране и регистриране на интереси

Не съществува уредба на декларирането на интереси.

Конфликт на интереси

Не съществува уредба на конфликта на интереси.

Лобиране: допустимост и предели

Няма правна регламентация на тази дейност. Предлагат са няколко законопроекта през последните години ( 2000 г. , 2005 г. и 2006 г. ) по инициатива на бившия президент Борис Елцин, на Съвета на Федерацията и правителството, но никой от тях не влиза в сила.

Санкции

 • публично порицание ;

 • препоръка към депутата да вземе мерки за прекратяване на нарушенията на посочените етични норми;

 • при действия на депутат , които позорят неговата личност и достойноството и подриват авторитета на Съвета на депутатите, комисията информира избирателите за недостойното му поведение.

Контролни органи

Комисията по правни въпроси и въпроси за спазване на депутатската етика отговаря за разследването на въпроси, свързани с нарушение на депутатската етика, подготвя предложения за изменение и допълнение на настоящото Положение . По искане на председателите на комисиите към Съвета на депутатите , ръководителите на депутатските групи или на конкретен депутат Комисията разглежда сигнали за нарушение на общоприетите етични норми – използването на груби изрази, позорящи честта и достойноството на депутатите или на други лица . Комисията работи по общите правила за дейността на всички комисии към Съвета на депутатите и взема решения на заседанията си.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница