Европейски парламентстраница9/10
Дата23.07.2016
Размер1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Държава

Съединени американски щати

Наименование и ранг на акта.

Правилата, регулиращи материята относно поведението на представителите на двете камари, не се съдържат в специално изработени за цел етични кодекси. Вместо това всяка камара изработва свои процедурни правила, част от които са и разпоредбите, регулиращи дадената материя. Процедурните правила, приети от двете камари на Конгреса в изпълнение на правомощията дадени им от Конституцията, са задължителни за всички техни члeнове и служители. Те са длъжни да се съобразяват с тях, но съдилищата нямат компетентност да разглеждат и да се произнасят по въпроси, касаещи тази материя. В тази връзка, правилата не могат да се разглеждат като „закон” в строгия смисъл на това понятие. Вместо съдилищата, за тяхното спазване следят два нарочно създадени за тази цел комитетa – към Камарата на Представителите и към Сената. Комитетите са изключително компетентни по въпроси, касаещи етичните правила. Освен, че следят за тяхното спазване и са оправомощени да определят и препоръчват наказания, двата комитета са изработили и специални наръчници, които конкретизират правилата, съдържащи се в правилниците на двете камари и някои други правила, съдържащи се в различни нормативни актове. Тези наръчници са изключително обемни - около 500 страници всеки един от тях. Редом с тези правила, действат и множество други, които се съдържат в различни нормативни актове – в този смисъл може да се направи заключение, че материята не е кодифицирана.

Източници

http://ethics.senate.gov/downloads/pdffiles/manual.pdf - наръчник по етика на Сената

http://ethics.house.gov/Media/PDF/2008_House_Ethics_Manual.pdf - наръчник по етика на Камарата на представителите

http://rules.senate.gov/public/index.cfm?p=RulesOfSenateHome – правилник на Сената

http://ethics.house.gov/Pubs/Default.aspx?Section=8 – правилник на Камарата на представителите (частта отнасяща се до правилата за поведение).

Предмет и обхват на регулиране

Правилата, съдържащи се в правилниците на двете камари, регулират такива въпроси като: допустими подаръци и поемане на разходите от трети лица за посещения на събития; спонсорирани от трети лица пътувания; дейности, свързани с кампании; оказване на сътрудничество на граждани; правила относно несъвместимостта със странична работа; забрана за получаване на хонорари; конфликт на интереси; финансови декларации; забрана за определени дейностти в рамките на даден срок след края на мандата и др.

Цели и ценности

Правилата не извеждат определени цели и ценности

Принципи

В правилника на Сената не са изрично записани определени принципи. Изключение прави правилника на Камарата на Представителите, където се споменава нуждата членовете на камарата да спазват такова поведение, което да поддържа и пази общественото доверие към Камарата. Упомената е също така нуждата членовете на Камарата на Представителите да се водят от духа на правилата – тук смисълът е че те трябва да тълкуват последните разширително и да не се опитват да ги заобикалят.
Следва да се обърне внимание и на факта, че Комитетите са оправомощени да разследват всяко поведение на членовете на двете камари, тогава когато то е неуместно и уронва престижа и обществения облик на Конгреса. В тази връзка Комитетите могат да преценят и препоръчват наказания за такива действия на отделни членове, които не съставляват конкретно нарушение на правилата или на закони, а просто водят до уронване репутацията на институцията. Заслужава да се отбележи, че за такова поведение се е стигало дори и до изключване на член на Сената.
Също така при упражняване на контролните си функции, Комитетите могат да прилагат и Етичния кодекс за правителствените служители, където са изведени няколко принципа, които следват да се спазват от последните. Някои от от тях гласят:

 • Да бъдат лоялни към най-възвишените морални принципи и към страната си, като поставят тази лоялност над лични, партийни или правителствени интереси.

 • Да не търсят лична полза от обществената си служба.

 • Да не позволяват спрямо тях да се упражнява неправомерно влияние и да не упражняват своите правомощия в замяна на услуги.

 • Да спазват тези принципи със съзнанието, че обществената служба представлява и обществена отговорност.

Правила на поведение

Подаръци

Никой служител или член на Конгреса не може да приема подаръци, освен в случаите, изрично посечени в правилата. За подарък се смята всеки предмет или услуга (всичко), които имат парична стойност.

Изключения от забраната:


 • Всеки подарък, с изключение на пари в брой или техен еквивалент, който е на стойност по-малка от 50 долара и не е даден от регистриран лобист, чуждестранен агент или физическо или юридическо лице, от което последните са наети или към което са на служба. Следва да се отбележи, че е установен лимит за обща стойност на подаръците в рамките на една година, ако те са дадени от частно лице. Лимитът е в размер на 100 долара. (Членът на камарата не може да „откупува стойността на подаръка, за да влезе в рамките на ограничението);
 • Всеки предмет на стойност по-малка от 10 долара;
 • Подаръци, дадени от роднини, включително и по сватовство; • Вещи, за които е платено от щатското, федералното правителство или други правителствени организации, както и от градове, общини и държавни университети;
 • Подаръци, подарени по повод лично приятелство, но не и такива, причината за които е от бизнес характер. Следва да се отбележи, че дори и за личните подаръци се изисква предварително одобрение от страна на комитета, ако стойността на подаръка е над 250 долара;
 • Информационни материали (книги, видеокасети, DVD), включително периодични издания ако са изпратени от издателя;
 • Възпоменателни предмети като почетни значки, в случай че са дадени по време на събитието.

Забраната се отнася и за членовете на семействата на конгресмените, техни роднини или други лица, тогава когато подаръкът е бил даден със знанието или мълчаливото съгласие на члена или когато последният е имал основание да смята, че подаръкът е бил даден заради неговото служебно положение.


Членовете на Камарата не могат при никакви обстоятелства да настояват за или да приемат подарък, който е свързан със служебно действие, което са извършили или за което са били помолени да извършат. Налице е също така забрана за приемане подаръци, дадени от лице, което има интерес пред Конгреса.
Същите правила се прилагат и относно Сената. В правилата, регулиращи ограниченията за подаръци, фигурира и друго изключение – това да се получават подаръци по повод „лично гостоприемство”, но и тук се изискава одобрение от специалния Комитет в случай, че подаръкът е на стойност над 250 долара.
Регулирана е и материята, отнасяща се до подаръци, дадени от чуждестранни правителства. В тази връзка, сувенири и подаръци като акт на внимание и вежливост могат да бъдат приемани лично от сенаторите в случай, че стойността им е по-малка от 100 долара. Предмети на по-голяма стойност следва да бъдат дарявани директно на федералното правителство и да бъдат декларирани пред Комитета.

Посещение на събития

Във връзка със забраната за подаръци, правилата позволяват на членовете на Конгреса да приемат посещения на събития за чужда сметка в случай на:
 • Покани, предлагащи храна или освежаващи напитки на символична стойност, тогава когато не са част от основно ястие и когато поводът за посещението и броят на хората не се отнася към въпрос от материално естество (става въпрос за бизнес срещи или приеми, а не като събитие организирано от регистриран лобист);
 • Тогава когато поканата е отправена от главния организатор на събитието, е позволено да се посещават и такива събития, които се намират извън обхвата на първото изключение, но събитието е „широко посещавано” – в това определение попадат такива събития, които са отворени за не по-малко от 25 души извън членовете или служителите на Камарата, отворени са за неограничен или широк кръг от хора и причината за поканата се корени в професионалното положение на члена на Камарата (речи, представителни функции и т.н). Трите изисквания трябва да са налице кумулативно.

В този случай на члена е позволено също така да доведе със себе си един придружител; да приеме основно ястие; да приеме безплатен транспорт до мястото на събитието, в случай че такъв е предложен от организатора. Не е позволено обаче да се приема подарък или сувенир, в случай че хипотезата не е обхваната от правилата постановяващи изключенията на забраната за приемане на подаръци.


Тогава когато поканата е отправена от главния организатор на събитието, е позволено да приемат посещения за чужда сметка и в случаите на:


 • Благотворителни събития (такива, чиято цел е да се набират средства за идеални цели). В този случай членът може да вземе със себе си и съпруг или дете, както и да приеме безплатен транспорт до мястото на събитието, в случай че такъв е предложен от организатора.
 • Събития или кампании, организирани от политическа организация, с цел набиране на средства.
 • Образователни събития (лекции, семинари и др.), тогава когато събитието е организирано от университети, фондации или подобни организации с нестопанска цел.


Пътувания, спонсорирани от частни лица

Всеки член на Камарата на представителите, който участва в спонсорирано от частно лице пътуване, е длъжен да получи предварителното писмено съгласие от страна на Комитета. Запитването до Комитета следва да бъде извършено в 14-дневен срок преди пътуването. Нужно е да се отбележи, че пътуването трябва да е пряко свързано със служебното положение на члена. Членове на Сената също могат да приемат частно спонсорирани пътувани, но отново само ако това е свързано със служебни задължения и отново след разрешение от страна на Комитета.

Забранено е лобисти да спонсорират такива пътувания.
Всеки американски колеж или университет или друго лице, което не е работодател на федерално регистриран лобист или на чуждестранен агент, има правото да спонсорира пътуване на член на Камарата в размер до 4 дни (при пътувания в рамките на страната) и 7 дни (при пътувания извън страната). Същите ограничения по отношение продължителността на пътуванията са налице и по отношение членове на Сената, като пътувания, чиято продължителност надвишава посочените срокове са на собствени разноски за члена за остатъка от срока.

Спонсорът на пътуването трябва да има пряко отношение към събитието или мястото, което следва да се посети и целта на посещението трябва да е свързана със служебното положение на члена на камарата.

Позволено е да се приемат необходимите разноски във връзка с пътуването (транспорт, храна и място за настаняване). Позволените превозни стредства са автобус или в бизнес класа в случай на пътувания с въздухоплавателни средства.

С изключение на случаите, когато пътуванията са спонсорирани от университет, на лобистите е забранено да придружават члена на Камарата.


Тези правила не се прилагата в случаите на пътувания, спонсорирани от:


 • правителството на САЩ;

 • щатско правителство (както и в случаите на пътувания спонсорирани от общини, градове или държавни университети);

 • чуждестранно правителство;

 • в случаите на политическа кампания (тогава обаче пътуването следва да бъде декларирано като част от разходите във връзка с кампанията).


Дейности по време на политически кампании

Никакви свързани с кампания дейности не са позволени в помещения на Камарата на Представителите или на Сената. Забранено е също така използването на материали и ресурси на Камарата или на Сената със същата цел.

На служители в Камарата или Сената е позволено да участват в дейности, свързани с кампания, но само в извънработно време.

Инкриминирано е търсенето и приемането на политическо съдействие по време на кампания, от която и да е камара на Конгреса.

Средства, предназначени за кампании, не могат да се използват за никакви други цели. Таза забрана включва както забраната за използването им за служебни цели, така и за лични такива, в това число и вземането им назаем.
Оказване на съдействие на граждани

Важен аспект на предствителната функция на членовете на Камарата и на Сената е възможността да бъдат посредници между своите избиратели и административните служби на федералното правителство, както и други институции.

Дейностите, за които те съдействат, могат да бъдат както дейности, целящи представянето и въвеждането на проекти, така и съдействие при разрешаването на проблеми, възникнали в следствие на законовата уредба на определени обществени отношения. По този начин членовете играят до известна степен ролята на омбудсман за своите избиратели. За успешното изпълнение на тази функция, членовете на камарата са оправомощени да: изискват информация; да наблягат върху нуждата от бързо и точно произнасяне по даден въпрос, като се вземе предвид същината на случая; да уреждат срещи с администрацията; да дават съвети; да настояват за повторно разглеждане на даден въпрос в съответствие със законовата уредба или актове на администрацията.

Във връзка с изпълнението на тези им функции, правилата забраняват на членовете да оказват преференциално съдействие на свои поддръжници, сподвижници или приятели. Те следва да се отнасят към всеки гражданин с необходимия професионализъм, безпристрастно и само на базата на обективни факти, а не на субективни предпочитания, в съответствие с неговите искания.

Членовете следва да избягват неофициални срещи с органи (администрация или съдилища), които вземат решения по даден въпрос, без да са уведомили предварително всички заинтересовани страни.

Членове или служители в Камарата или Сената не могат да общуват с органи, от които зависи техен личен финансов интерес.

Те също така не могат да заплашват служители в такива органи с определени санкции или да им обещават получаването на някаква облага.

В случай, че членовете оказват съдействие на граждани при намирането на работа във федералната администрация или при частни лица, то препоръките на първите могат да съдържат само изявления, които се базират на лични контакти с лицето, на което се оказва съдействие или на черти на неговия характер (честност, всеотдайност и т.н.). Препоръки към частни лица могат да бъдат писани върху официални (служебни) бланки само когато членът на Камарата е работил в официално качество с лицето, на което се оказва съдействие.


Под страх от наказателна отговорност, членовете на Конгреса не могат да искат или получават възнаграждения за представителството на други лица или организации пред правителствената администрация по въпрос, от интерес за правителството, без това да произича от служебните им функции.
Официално или частно спонсорирани събития.

Член на Камарата не може съвместно с друго частно лице или група да спонсорира срещи, брифинги или други такива събития. Забранено е също така да се приемат пари в брой или друга подобна подкрепа от лице, с цел спонсорирането на официални събития.

Правилата позволяват в ограничени случаи средства, предназначени за кампании, да се изпозлват за заплащането на официални събития на Камарата. Те трябва да бъдат част от средствата, с които разполага главният комитет на члена. Допустима е тяхната употреба за храна, напитки, разпечатване на материали, които да бъдат раздавани по време на събитието, за заплащане на нощувки, разходи по транспорта на поканени лица.

Членовете могат да използват служебни средства, за да дадат гласност на официални събития на Камарата. Освободени са и от пощенски разходи.

Членовете могат да бъдат представяни официално като съ-домакини или гости-оратори на частно събитие, само когато поканата ясно указва спонсора на събитието. Трети лица не могат да използват официални бланки или печати на члена. Съществува също така забрана за трети лица да използват служебни на члена ресурси (като освобождаване от пощенски разходи, официални прес-съобщения или интернет сайта на Камарата), с цел да се рекламират частни събития.
Отношения с външни на Конгреса лица и организации

Членове на Конгреса могат да бъдат доброволци или да работят към трети лица или организации (включително благотворителни или с нестопанска цел организации), при условие че това не влиза в противоречие със задълженията им към Конгреса. В процеса на работата си с такива лица или организации, те не могат да изпозват служебни ресурси (като подръчни материали, електронна поща, официални бланки, печата на Камарата или на Сената). Забранено е също така да се използват помещения на Конгреса с тази цел.

За платена работа, членовете на Конгреса трябва също така да отговарят на условията и да спазват ограниченията, предвидени в съответния раздел на правилата.
Забрана за хонорари

Съгласно правилата, за хонорар се счита всяко плащане за реч, публична поява или статия на член, включително серии от речи, публични появи или статии, в случай че са пряко свързнаи със служебните функции на члена на Камарата на представителите или сенатора.

На членовете е наложена забрана за получаването на какъвто и да е било хонорар във връзка със служебните им функции. Предвидена е възможност вместо хонорар, спонсорът на събитие или издателят да дари не повече от 2000 долара за благотворителна кауза, при условие че дарението е направено направо на благотворителната организация и членът на Конгреса или негов роднина няма да получи каквато и да е облага в следствие на дарението. В този случай е разрешено и плащането да бъде направено от регистриран лобист или лобистка фирма, но само при условие, че се спази забраната благотворителната организация да не се контролира от члена на Конгреса и дарението да бъде докладвано от члена.
Стажанти и доброволци

Член на Конгреса може да приеме стажант за безвъзмездна работа, само когато последният постъпва заради участието си в програма, чиято главна цел е образователна полза (повишаване на квалификацията) и стажантът получава академични кредити от участието си в програмата. Кабинетът на члена може да създаде своя собствена стажантска програма, но е наложена забрана членовете да набират средства за програми, които осигуряват стажанти в техните кабинети.

Членовете могат временно да наемат доброволци, които не са част от определена програма, само когато членът или кабинетът му е разработил детaйлна програма, която да подсигури, че е налице значителна образователна полза на доброволеца и не се нарушават нормалните служебни задължения на редовните служители.

Налице е забрана за използване на служебни средства за набирането на доброволци.

На стажанти и доброволци не могат да се възлагат функции, които биха довели до пряка или косвена полза за организацията, която ги спонсорира. Единствената възможна полза трябва да бъде разширяване кръга от знания на лицата, участващи в дадената програма.


Несъвместимост

Ограничения за странична работа и странични възнаграждения.

Налице е лимит за получаване на странични доходи – за 2009 за членове на Камарата на Представителите той е бил 26 550 долара. За членове на Сената ограничението е в размер на 15% от заплатата на сенатора.


Забранено е на членове на Конгреса да участват в странични дейности, по отношение на които имат паричен интерес и дейностите са в сферата на правото, сделките с имоти, застраховки, финансови услуги или консултантски услуги, архитектура, инжинерска дейност. Налице е същата забрана и за съдружие и работа в организации, където те срещу заплащане ще предоставят професионални услуги (за членове на Камарата на Представителите е допуснато изключение – те могат да работят в такива организации, когато тяхната дейност е в сферата на медицината). Забранено е също така такива фирми да използват името на члена.
Наложена е забрана за участие като член на борда или като ръководен персонал в каквато и да е организация. Допустимо е единствено, в случай че участието е безвъзмездно. Налице са и някои изключения – така членството ще бъде допустимо, ако е възникнало поне две години преди избора му в Конгреса; ако нужното време, за да се изпълни тази функция е минимално или ако членът не участва в комисия, която има законодателни правомощия върху администрация, упражняваща контрол върху бизнеса.

Съществува забрана за получаване на доходи от преподавателска дейност без предварителното писмено разрешение на Комитета.

Налице е забрана за предявяване на искания за процент от прихода върху авторски права върху книги. Процент може да бъде търсен само ако е налице договор с регистриран издател, клаузите на договора сa в рамките на обичайното и договорът е одобрен от Комитета.

Ограничения след изтичането на мандата

Членовете на Конгреса не могат до изтичането на една година от прекратяването на мандата си да влизат в контакт от чуждо име с действащ член, на която и да е от двете камари или друг орган с нормотворчески функции, с намерението да оказват влияние върху осъществяването на действия от служебно естество. Забранено им е също така да се опитват по какъвто и да е друг начин да влияят на действащи членове на Конгреса или негови служители.

За същия период от време е наложена и забрана за членове или служители, участвали в търговски или други преговори, страна по които е било федералното правителство, да съветват който и да било другиго, различен от федералното правителство по въпроси от тези преговори.

Членовете не могат да представляват или да съветват чужди правителства или чужди политически партии. Те не могат също така да лобират пред служители в кабинетите на членове, с цел да избегнат лобирането пред самите членове.

Под страх от наказателна отговорност бивши членове или служители, които получават възнаграждение в размер на или над 75% от заплатата на член на Конгреса не могат да представляват чуждестранна организация или да подпомагат или съветват такава, с цел да повлияят на решение на служител на федералното правителство.


Деклариране и регистриране на интереси

На деклариране подлежат всички доходи, активи, пасиви, транзакции с ценни книжа, вещни права, определени подаръци, разходи по пътувания, заемани позиции, работа по външно съвместителство и споразумения. Финансова информация относно съпруга/та и децата, ненавършили пълнолетие също трябва да се декларира.

Конфликт на интереси

Конфликт на интереси
Наложена е забрана на членовете на Камарата да се възползват от служебното си положение или от достъпа си до информация с цел лично облагодетелстване.

Членовете следва да се въздържат от гласуване по даден въпрос, само ако имат пряк, явен личен или паричен интерес от дадения въпрос. Изрично е предвидено, че притежаването на дял в търговски дружества не представлява конфликт на интереси, който да е основание за отвод при гласуване.

Под страх от наказателна отговорност, членовете не могат да сключват договори с федералната администрация, освен в ограничени случаи (главно относно някои федерални програми, подкрепящи земеделието).

Под страх от наказателна отговорност като цяло съществува забрана за федерални служители извън техните служебни задължения да предстaвляват другиго пред федералното правителство или пред съдилищата по въпрос, по който правителството е страна или има пряк или съществен интерес. Забраната е налице дори и в случай на безвъзмедно представителство. Забраната включва и сключването на договор за лизинг или за продажба на имущество, в случай, че последното принадлежи на члена и договорът е сключен между него и структура на федералното правителство.

Членовете трябва да уведомят Комитета предварително в срок от три работни дни в случаи на предстоящи преговори за бъдещо постъпване на работа при частен работодател, без такова уведомление е налице забрана за започване на преговори преди да е завършил изборът на следващия мандатоносител.

Членовете не могат да наемат свои роднини за изпълнение на задължения в техните кабинети. Членовете не могат да имат специално отношение към своите роднини при осъществевяване на техните функции. Комитета следва да даде мнение преди член или негов роднина да започне да осъществява лобистка дейност.


В правилата, които регулират дейността на Сената е изрично предвидена забрана за сенатори да използват служебното си положение, с цел да прокарат закон, чиято основна цел е да се удовлетвори финансов интерес на сенатора, на ръководен служител или служител в Сената или на член на семейството на сенатора, както и интерес на ограничена група, към която сенатора принадлежи.
Предвидено е също така задължение за членове на комитети (комисии), чиито годишен доход от притежавани дружествени дялове възлиза на повече от 25 000 долара и това продължи за период от поне 90 дни, да продадат дяловете над този размер в случай че дейността на комитета (комисията) оказва пряко влияние върху източника на тези доходи.
Без предварително писмено искане е забранено на служители на Сената, чийто доход е над определен размер, да контактуват с агенции (федерална администрация) по въпроси от не-законодателен характер, които оказват влияние върху неправителствени организации, в които служителят има значим финансов интерес.
Средства на Сената

Частни лица не могат да поемат разходи относно служебни функции на Сената.

Средства на Сената, лични средства на член на Сената или излишъци от кампанията на член на Сената, могат да бъдат използвани за заплащането на служебни разходи с известни изключения. Под изключенията попадат заплати на служители, консумативи, разходи за помещения или подръжка на информационни технологии.


Лобиране: допустимост и предели

Лобирането на федерално ниво е регламентирано в отделен закон – това е “Lobbying Disclosure Act of 1995”. Целта на закона е да се даде прозрачност на лобистката дейност в САЩ. Там се съдържат правила, които задължават лобистите да се регистрират към всяка камара, както и да представят доклади пред камарите на всеки 6 месеца. Докладите трябва да съдържат данни относно упражнената лобистка дейност и получените резултати от нея. Съгласно закона за лобист следва да се счита всяко лице, което получaва възнаграждение с цел да упражнява лобиране повече от веднъж и това лобиране съставлява повече от 20% от общите задължения на лобиста, към лицето или организацията, които са го наели за период от 6 месеца. Така извън обхвата на закона попадат лица, които въпреки че фактически упражняват лобиране, то последното не попада в изискването да представлява поне 20% от общите услуги на лобиста към неговия клиент. На регистрация подлежи и всяка организация, която допринася с повече от 10 000 долара за лобистки дейности. Дефинициите на закона определят лобирането като дейност, която е насочена към прокарването и изменението на федерално законодателство или други правила, както и към въвеждането или провеждането на програми или най-общо политика на федерално ниво (като отпускането на заеми, сключването на договори, даването на разрешения и лицензи и др.).

Що се отнася до правилата относно лобирането, които се съдържат в правилниците на двете камари, то налице са отделни разпоредби, които забраняват на лобисти да правят определени подаръци, да спонсорират пътувания, да поемат разходите във връзка с посещение на събития.

Така например е налице забрана по отношение на лобисти да: покриват разходите по служебни пътувания; да дават подаръци по повод „лично гостоприемство” (освен ако не влизат в категорията „лични приятели”); да правят дарения на благотворителни организации, които са контролирани или поддържани от сенатор; да правят дарения на благотворителни организации по указание на сенатор.

Също така частни лица, които са работодатели на федерално регистрирани лобисти или на чуждестранни агенти, имат правото да спонсорират само еднодневни пътувания. В ограничени случай, Комитетът може да даде разрешение и за още един ден.

Служители в кабинетите на членовете не могат да лобират пред членовете, в чийто кабинет са служили. Налице е същата забрана и за служители в каквито и да е комитети по отношение на членове на тези комитети.


Санкции.

Конституцията дава правомощието и на двете камари да налагат наказания на своите членове. Наказанията не са изброени – упоменато е, че двете камари могат да налагат всички подходящи наказания. Те могат да бъдат както порицания, конфискации, глоби, лишаване от правомощия или привилегии, така също и всяка друга санкция, която би се оказала подходяща. Предвидена е и възможност за изключване на член на Конгреса с мнозинство от 2/3 от членовете на дадената камара.

Контролни органи.

Контролът се осъществява от двата комитета. Комитетите обикновено биват сезирани, но могат и да се самосезират. След като проведат разследването и се произнесат дали е налице нарушение, те предлагат и подходящите наказания. В правомощията им е обаче само да препоръчват определени наказания – крайното решение се взима от Камарата на представителите или от Сената. Единствената санкция, която са оправомощени да налагат комитетите е порицание, без за това да е нужно да се произнася дадената Kамара, тъй като това наказание се счита за наложено от името на последната.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница