Европейски съюз европейки фонд за регионално развитиеДата23.07.2016
Размер268.31 Kb.ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще


www.eufunds.bg
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Развитие на конкурентоспособносттана българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg
Д О Г О В О Р

BG161PO003-2.3.03-0001/Se-……./........................


Днес, ............................... 2015 г., в гр. София, се сключи настоящият договор между Министерство на енергетиката, представлявано от ............................, с адрес гр. София, ул. "Триадица" № 8, във връзка с изпълнението на проект ”Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия” (проекта), за който проектното предложение е одобрено със Заповед № РД-16-1816 от 21.12.2012 г., на ръководителя на Договарящия орган, за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-2.3.03 от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007–2013 г., с конкретен бенефициент Министерство на енергетиката, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна
и

……………………………………………………., със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………. ЕИК/БУЛСТАТ ……………………………………………………..; идентификационен номер по ДДС……………………, банкова сметка – IBAN ……………………………………………, код – BIC ………..…………………… при банка………………….……………………………………………, тел./факс: ……………………………….., представлявано от ……………………………………………………………………………………………, наричано по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга,


като страните се споразумяха за следното:


ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане да изпълни функциите на консултант съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строеж „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия”, който се изгражда по проект: „Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия”, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. за фаза 1 по проекта (Етап 1 по този договор) и по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за фаза 2 по проекта (Етап 2 по този договор).

1.2. Дейностите по т.1.1. включват:

1.2.1. Оценка за съответствие на техническия проект на строежа със съществените изисквания към строежа, съгласно чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 2 във връзка с чл. 142, ал. 4 от ЗУТ;

1.2.2. Изготвяне на Комплексен доклад съгласно чл. 142, ал.2, т. 6 от ЗУТ;

1.2.3.Оценка за съответствие на част “Конструктивна” на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;

1.2.4. Оценка за съответствие на работния проект за строежа със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 5 и ал. 10 от ЗУТ;

1.2.5.Упражняване на строителен надзор на строежа съгласно чл. 168 от ЗУТ;

1.2.6.Изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа съгласно изискванията на чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

1.2.7.Изготвяне на окончателен доклад за строежа съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ;

1.2.8.Съставяне на Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за съставяне на технически паспорти на строежите;

1.2.9.Оказване на експертна подкрепа на Бенефициента.

1.3. Дейностите се изпълняват на два етапа:

1.3.1. Етап 1 - Изпълнение на дейностите по т. 1.2.1 - т. 1.2.3 и по т. 1.2.9 - до 30 човекочаса;

1.3.2. Етап 2 – Изпълнение на дейностите по т. 1.2.4 – 1.2.8 и по т. 1.2.9 – до 170 човекочаса.
ІІ. ЦЕНА.

2.1. За изпълнение на услугите по предмета на договора в пълен обхват ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ............. лева (...................................словом) без ДДС.


2.2. Договорната цена за 1-вия Етап от изпълнение на дейностите е формирана както следва:

2.2.1. Оценяване на съответствието на инвестиционния проект на фаза “Технически проект” в размер на ............. лева (................................... словом) без ДДС;

2.2.2. Изготвяне на комплексен доклад в размер на ............. лева (................................... словом) без ДДС;

2.2.3. Оценка за съответствие на част “Конструктивна” на инвестиционния проект съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ в размер на ............. лева (................................... словом) без ДДС;

2.2.4. Оказване на експертна подкрепа на Бенефициента до въвеждане на строежа в експлоатация в максимален размер от ............. лева (...................................словом) без ДДС, формиран на база 30 човекочаса и часова ставка в размер на ............лв. без ДДС на час.
2.3. Договорната цена за 2-рия Етап от изпълнение на дейностите е формирана както следва:

2.3.1. Оценяване на съответствието на инвестиционния проект на фаза “Работен проект”, включително заверени всички части на работния проект, в размер на ............. лева (...................................словом) без ДДС;

2.3.2. Упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, в т.ч. изготвяне на Окончателен доклад в размер на ............. лева (...................................словом) без ДДС;

2.3.3. Съставяне на технически паспорт на строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ в размер на ............. лева (...................................словом) без ДДС;

2.3.4. За изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в размер на ............. лева (...................................словом) без ДДС;

2.3.5. Оказване на експертна подкрепа на Бенефициента до въвеждане на строежа в експлоатация в максимален размер от ............. лева (...................................словом) без ДДС, формиран на база 170 човекочаса и часова ставка в размер на ............лв. без ДДС на час.

2.4. Експертната подкрепа се оказва, ако бъде поискана от Бенефициента.
2.5. Договорената цена по т. 2.1. е окончателна, валидна и неподлежаща на промяна до пълното изпълнение на предмета на договора. Допълнителни работи, извън цената посочена в т.2.1 от този Договор не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изпълнени, но недоговорирани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.6. Свързаните с изпълнението на поръчката разходи за заплащане на възнаграждения на екипа на Изпълнителя, включително допълнително ангажирани от него експерти и разходите за осигуряване на офис, оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане, ремонти, телефон и всякакви други, са за сметка на Изпълнителя и са включени в предлаганата от него цена. Възложителят не дължи каквото и да е плащане при никакви условия във връзка с тези разходи извън цената по т.2.1.

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1. както следва:

3.1.1. Цената по т.2.2.1 се заплаща след одобряване на инвестиционния проект от Национален експертен съвет по устройство на територията, въз основа на приемо-предавателен протокол и оригинална данъчна фактура за дължимата сума;

3.1.2. Цената по т.2.2.2 и по т.2.2.3 се заплаща след издаване на разрешение за строеж за обекта, въз основа на приемо-предавателен протокол и оригинална данъчна фактура за дължимата сума;

3.1.3. Цената по т.2.2.4 се заплаща съобразно вложеното време и договорена часова ставка, и след представяне на следните документи: Отчет за вложеното време и изпълнената дейност, приемо-предавателен протокол за предоставената услуга и оригинална данъчна фактура за дължимата сума Стойността се изплаща до изчерпване на сумата по т.2.2.4;

3.1.4. Цената по 2.3.1. се заплаща след преглед и заверяване на всички части на работния проект за строежа и приемо-предавателен протокол, удостоверяващ прегледа и заверката на всички части на Работния проект и оригинална данъчна фактура за дължимата сума;

3.1.5. Цената по т.2.3.2 се заплаща както следва:

а) Междинни плащания на всеки три месеца – до достигане на 70% от стойността по т.2.3.2, в зависимост от обема (процентното изпълнение) на текущо извършените и приети строително-монтажни работи (СМР) за строежа, спрямо общия обем работи, съгласно представения от Строителя Отчет за напредъка (изпълнението) - след представяне на одобрен доклад от възложителя (приет с приемо-предавателен протокол) и оригинална фактура за дължимата сума;

б) 30 % от стойността по т.2.3.2 след издаване на Разрешението за ползване на строежа и след представяне на следните документи: приемо-предавателен протокол за представеното Разрешение за ползване на строежа и оригинална данъчна фактура за дължимата сума;
3.1.6. Цената по т.2.3.3 се заплаща изцяло след издаване на Разрешението за ползване на строежа и след представяне на следните документи: приемо-предавателен протокол за представеното Разрешение за ползване на строежа и оригинална данъчна фактура за дължимата сума;
3.1.7. Цената по т.2.3.4 се заплаща изцяло след съставяне на Констативен акт обр. 15 (без забележки) и представяне на следните документи: приемо-предавателен протокол и оригинална данъчна фактура за дължимата сума;
3.1.8. Цената по т.2.3.5 се заплаща както следва:

а) 100 % от стойността на всяка конкретно предоставена услуга, определена съобразно вложеното време и договорена часова ставка, и след представяне на следните документи: Месечен отчет за вложеното време и изпълнената дейност, представен до 5-то число на следващия месец, приемо-предавателен протокол за предоставената услуга и оригинална данъчна фактура за дължимата сума;

б) Стойността се изплаща до изчерпване на сумата по т.2.3.5.3.2. Изпълнителят се задължава да издава данъчни фактури за платените от Възложителя по настоящия договор суми. Задължителен реквизит на фактурата е изразът: „Разходът се извършва по проект BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия”,”.
3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.4. Плащанията се извършват в срок до 30 дни след получаване на изискуемите документи.

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане по настоящия договор, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички дейности, приети по реда на т.6.3.1, с изключение на случаите по т.6.3.2.
3.6. Всички направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи за държавни и общински такси, във връзка с издаване от специализираните контролни органи на окончателни становища за въвеждане на строежите в експлоатация, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не се включват в цената по т. 2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява тези разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на оригинални фактури за дължимите суми, заверени копия от оригиналните платежени документи и положителни съгласувателни документи от съответните компетентени органи.

Възложителят има право да заплати дължимите държавни и общински такси пряко при представяне от страна на Изпълнителя на надлежна информация относно основанието, размера и банковата сметка, по която следва да бъде извършено плащането.ІV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

4.1. Договорът влиза в сила от дата на подписването му.4.2. Изпълнението на дейностите от Етап 1 на обществената поръчка е до издаване на разрешение за строеж на обекта;

4.3. Изпълнението на дейностите от Етап 2 на обществената поръчка е до въвеждане в ескплоатация на обекта;

4.4. Всяка една от дейностите по т.1.2. се изпълнява след писмено уведомление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши оценка за съответствието на Инвестионния проект на строежа (фаза Технически проект) в срок до _______ (___________) работни дни от получаване на изработените инвестиционни проекти.

4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви комплексен доклад съгласно чл. 142, ал.2, т. 6 от ЗУТ в срок до 7 (седем) работни дни, след представяне от Възложителя на всички необходими документи.

4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши оценка за съответствието и ще завери съответните части от Работния проект на строежа срок до 7 (седем) работни дни от получаване на изработените части.

4.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на строителен надзор за строежа в периода от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр.2) до издаване на Разрешение за ползване за строежа.

4.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за съответния строеж.

4.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа в срок до 7 работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки) и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като съдейства за въвеждане на строежите в експлоатация.

4.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да състави и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ за строежа в срок до 7 работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки).

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1.1. Да извърши оценка за съответствие на Инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа, съгласно чл. 142, ал. 5 и чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 142, ал. 4 от ЗУТ, както и да завери всички части на Инвестиционния проект;

5.1.2. Да извърши Оценка за съответствие на част "Конструктивна" на Инвестиционния проект, за строежа, чрез лицето, упражняващо Технически контрол по част "Конструктивна", посочено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5.1.3. Да представи изготвената от него Оценка за съответствие на строежа, като Комплексен доклад чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред одобряващия орган;

5.1.4. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 3 (три) екземпляра на хартиен и електронен носител пълен Комплексен доклад с оригинални подписи и печати, вкл. и приложенията към него;

5.1.5. Да упражнява в съответствие с чл. 168, ал. 1 от ЗУТ строителен надзор;

5.1.6. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

5.1.7. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено за възникнали въпроси;

5.1.8. Да съставя и подписва съвместно със строителя всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

5.1.9. Да открие строителната площадка и да определи строителната линия и ниво на строежа като състави необходимия протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;5.1.10. Да завери заповедната книга за строежа в тридневен срок от съставяне на протокола по т. 5.1.9. от договора и да уведоми писмено в 7-дневен срок от заверката общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол;

5.1.11. Да осигури постоянно присъствие на строежа по време на изпълнение на строително-монтажните работи на координатора по безопасност и здраве за етапа на строителството от заверяване на заповедната книга до подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за съответния строеж;

5.1.12. Да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки.

5.1.13. Да уведомява при нарушаване на техническите правила и нормативи Регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението;

5.1.14. Да извърши съвместно със строителя необходимите действия за получаване на становища от специализираните контролни органи за законосъобразното изпълнение на строежите и готовността им за въвеждане в експлоатация;

5.1.15. Да изготви, след приключване на строително-монтажните работи и след издаване на всички писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация окончателния доклад за строежа в срока по т. 4.10. в по 3 (три) оригинални екземпляра на хартиен носител и в по 2 (два) екземпляра на електронен носител;

5.1.16. Да състави технически паспорт за строежа преди въвеждането му в експлоатация в срока по т. 4.11. в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

5.1.17. Да организира и проведе всички необходими процедури за въвеждане на обектите в експлоатация.

5.1.19. Да представи по 1 (един) екземпляр от техническия паспорт на строежа за преглед и одобряване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди внасянето му в общинската администрация;

5.1.20. Да отстрани всички забележки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по техническия паспорт в тридневен срок от предаването им;

5.1.21. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническия паспорт в по 4 (четири) оригинални екземпляра на хартиен носител и в по 2 (два) екземпляра на електронен носител за всеки един строеж;

5.1.22. Да е застрахован в съответствие с чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му;

5.1.23. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодично актуално копие от застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;

5.1.24. Да изпълнява предмета на договора с експертите, посочени в офертата му. В случай на промяна, ИЗПЪЛНИТЕЯТ е длъжен да я съгласува предварително писмено с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.1.25. Да изпълни дейностите свързани с експертна подкрепа на Възложителя в обхват, съгласно изискванията на Възложителя, и в срок, съгласно приетата Оферта;

5.1.26. Да поддържа валиден Лиценза/Удостоверението си по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за упражняване функциите на Консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ, през срока на действие на договора.

5.1.27. Да предостави възможност на одитори, наети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на Договарящия орган и/или упълномощени от него лица, Сертифициращия орган, одитиращи органи и/или органи и представители на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметната палата и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 5 години след приключването на оперативната програма.

5.1.28. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място, съгласно 5.1.27.

5.1.29. Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ месечни и тримесечни доклади: до 5-то число на месеца, следващ отчетния по електронна поща, до 10 число – в деловодството на Възложителя на адрес гр. София, ул. „Триадица“ № 8, съдържащ пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период. Такива доклади се изготвят през целия период на изпълнение на договора.

5.1.30. Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ годишен доклад за изпълнението: до 15-то число на месец януари –по електронна поща, до 20-то число на месец януари- в деловодството на Възложителя на адрес гр. София, ул. „Триадица“№8, съдържащ пълна информация за всички аспекти на изпълнението от сключване на договора до 31 декември на съответната година.

5.1.31. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор за период от 5 години от датата на приключване и отчитане на Оперативната програма.

5.1.32. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, съответно приложими по правилата на финансиращата Оперативна програма към периода на изпълнение на съответните дейности по договора – към датата на сключване на договора приложими са изискванията на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, публикувани на интернет адрес http://www.opcompetitiveness.bg,

5.1.33. Да следи и докладва за нередности и измами при изпълнението на договора, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да уведомяват незабавно Възложителя относно обстоятелства, които предизвикват или може да предизвикат нередност или измама. В случай на установена нередност, при поискване от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

5.1.34. Да спазва приложимите изисквания за изпълнение на дейностите по Оперативна програма “Иновации и конкуретноспособност” 2014-2020г.
5.2. Предаването на изработените/заверените документи се извършва в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес – ул. „Триадица“ № 8 и се удостоверява с регистрирането на придружително писмо на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към документацията с входящ номер от деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към всички предавани документи се представя списък на предаваните документи - с посочване на изх/вх. № на съответната институция, и точно описание на документа.

5.3. В срок до 10 (десет) календарни дни от датата на придружителното писмо по т. 5.2. за предаване на документацията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмените си възражения по изпълнението на възложената работа, като поиска ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в указан от Възложителя срок да допълни, поправи или преработи за своя сметка документацията, поради:

а) непълно, неточно или некачествено изпълнение;

б) несъобразяване с изходните данни и/или с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в съответните приложения към договора или несъответстващи на дадени указания от Възложителя;

в) неспазване на действащите нормативни актове и стандарти.

5.4. По отношение приемането на допълнени, поправени или преработени документи се прилагат т. 5.2. и 5.3., като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има същите права, както по отношение приемането на първоначалните.
5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

5.5.1. Да получи възнаграждението си в уговорените срокове, по реда и при условията на договора;

5.5.2. Да изисква чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, присъствието на проектанта, когато това се налага, както и когато се съставят задължителните актове и протоколи;

5.5.3. Да изисква чрез Възложителя отстраняване от проектанта на констатираните от него недостатъци (забележки) по предоставения му за преглед и оценка Инвестиционен проект
5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в случай, че е посочил, че ще ползва подизпълнител при изпълнение на поръчката, в срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

6.1.1. Да извършва по всяко време проверки по изпълнението на договора, без да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6.1.2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за хода по изпълнението на предмета на договора;

6.1.3. Да предявява в случаите, когато не е съгласен с предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възражения в 3-дневен срок пред органите на ДНСК съгласно чл. 168, ал. 4 от ЗУТ;

6.1.4. Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в по 3 (три) оригинални екземпляра на хартиен носител и в по 2 (два) екземпляра на електронен носител доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, включително и приложенията към тях за строежа;

6.1.4. Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в по 3 (три) оригинални екземпляра на хартиен носител и в по 2 (два) екземпляра на електронен носител окончателен доклад за упражнен строителен надзор, включително и приложенията към тях за строежа;

6.1.5. Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в по 4 (четири) оригинални екземпляра техническия паспорт на хартиен носител и в по 2 (един) екземпляр на електронен носител;

6.1.6. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци;

6.1.7. Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, до отстраняване на нарушението.
6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

6.2.1. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на своята компетентност, при изпълнение на задълженията му по този договор, като му предоставя своевременно цялата информация, необходима за изпълнение на предмета на договора, след предварително искане за това от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6.2.2. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в по 1 (един) екземпляр от одобрения от него и съгласуван инвестиционен проект за строежа за ползване по време на строителството и копие на разрешението за строеж;

6.2.3. Да осигурява свободен достъп до строителната площадка на експертите на Изпълнителя по всяко време за упражняване на функциите им;

6.2.4. Да определи свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;

6.2.5. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в сроковете, по реда и при условията на договора.
6.3. В случай, че за изпълнение на поръчката има сключен договор за подизпълнение:

6.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по настоящия договор, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, с приемо-предавателен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6.3.2. При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

VІІ. ЕКСПЕРТИ.

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да заменя лицата, посочени в представения към офертата му списък, без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да предложи смяна на експерт от екипа си в следните случаи:

а). при смърт на експерта;

б). при обективна невъзможност на експерта да изпълни възложената му работа;

в). при необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.7.3. При възникване на някое от обстоятелствата по т.7.2., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочва конкретните причини и прилага доказателства за настъпването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да замени досегашния. Предложеният експерт трябва да отговаря на всички минимални изисквания на възложителя, посочени в условията на обществена поръчка.

7.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения нов експерт. При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме предложения експерт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на възложителя с ново уведомление, което съдържа описаната в т.7.3 информация.

VІIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ.

8.1. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

8.1.1. в случай на прекратяване на проект ”Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия” - с едностранно уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8.1.2. по взаимно съгласие на страните;

8.1.3. при предсрочно лишаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от право да извършва консултантска дейност по чл. 166 от ЗУТ;

8.1.4. при невалиден в срока на изпълнение на договора лиценз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за упражняване функциите на консултант по смисъла на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.

8.1.5. в случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на договора по причини, за които страните не отговарят.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, с писмено уведомление без да дава срок за изпълнение, поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, когато е налице:

8.2.1. забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на задължения по този договор, която продължава повече от 20 дни;

8.2.2. непълно и/или некачествено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което не е отстранено след изтичане на уговорения в договора срок за отстраняване на бележките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.2.3. при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, както и по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

8.2.4. при установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности и/или на българската държава, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора;

8.2.5. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Системно неизпълнение е налице, когато за едно и също задължение по договора е констатирано неточно изпълнение два или повече пъти, независимо от срока между отделните неизпълнения.

8.3. При неизпълнение, системно неизпълнение или забавено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължения по договора, както и при неотстраняване на констатирани недостатъци в съответствие с този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от съответното възнаграждение, определено по т. 2.2. за съответната дейност, за всеки просрочен ден, но не повече от 15% от съответното възнаграждение.

8.4. При едностранно прекратяване на договора, поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от възнаграждението по т. 2.1., както и обезщетение в размера на причинените й вреди и пропуснати ползи.

8.5. Във всички случаи на прекратяване на настоящия договор, независимо от основанието, причината и/или вината ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи в 15 (петнадесет) дневен срок на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доклад за изпълнението и да представи доказателства за: извършените дейности, разходите, претендираните претърпени вреди от сключването на договора и претендираното възнаграждение за извършената до момента на прекратяването работа.

8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва съответно изплащане на дължимите суми по чл. 2.2. и т. 2.3. въз основа на приемо-предавателен протокол, съставен и подписан от страните (където е приложимо – и от подизпълнителите) по договора, след изпълнение на посоченото в т. 8.5., в случай на прекратяване на договора в резултат на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на поръчката по причини, за които страните не отговарят, включително:

8.6.1. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, веднага след настъпване на обстоятелствата;

8.6.2. при недостиг на средства по бюджета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като цяло, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя едномесечно писмено предизвестие;

8.6.3 ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълнява своите задължения.

8.7. Неустойки и обезщетения за пропуснати ползи по този Раздел не се дължат, когато неизпълнението е станало в резултат на форсмажорни обстоятелства.

ІX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното в една от следните форми:

9.1.1. Парична сума в лева в размер на 3 % от общата стойност по т. 2.1. или

9.1.2. Банкова гаранция за сума в лева в размер на 3 % от общата стойност по т. 2.1. със срок на валидност 1 (един) месец, след датата на получаване на Разрешение за ползване на строежа. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

9.2. Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9.3. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава поетапно, след приключване на изпълнението на всяка дейност, освен, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него. Частта от гаранцията, която се освобождава се определя в съответствие със стойността на дейността, чието изпълнение е приключило.

9.3.1. частта, която съответства на стойността по т. 2.2.1.– в срок до 60 (шестдесет) дни след одобряване на инвестиционния проект от Национален експертен съвет по устройство на територията;

9.3.2. частта, която съответства на стойността по т. 2.2.2. и по т. 2.2.3.– в срок до 60 (шестдесет) дни след получаване на Разрешението за строеж;

9.3.3. частта, която съответства на стойността по т. 2.2.4.– в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на дейностите от Етап 1;

9.3.4. частта, която съответства на стойността по т. 2.3.1.– в срок до 60 (шестдесет) дни след изпълнението на дейностите по т. 2.3.1.;

9.3.5. частта, която съответства на стойността по т.2.3.2. - т.2.3.5. след изтичане на 1(един) месец от датата на получаване на Разрешение за ползване.

9.4. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока, определен по т.9.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен до 5 работни дни преди изтичането на срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие. В противен случай, възложителяТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит (по 9.1.1) за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

Х. ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАНЕ.

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него дейности от датата на сключване на договора до изтичане на гаранционните срокове за строежите по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

10.2. Гаранционните срокове за строежите се определя съобразно договорите за строителство, като същите започват да текат от датата на въвеждане на съответния строеж в експлоатация.

10.3. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до отстраняването му.

10.4. За периода на гаранционната си отговорност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодично актуално копие от застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

10.5. За периода на действие на договорения срок за изпълнение на СМР и гаранционния период на всеки един от обектите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ валидна застрахователна полица за сключена застраховка за професионалната отговорност на участника по чл. 173, ал. 1 от ЗУТ, “Всички рискове на изпълнителя”, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с покрити рискове за “Материални щети” и “Отговорност към трети лица” или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП).

10.6. При прекратяване на дейността си, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се застрахова в съответствие с изискванията на действащите към конкретния момент нормативни актове.

10.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството и солидарна отговорност с проектанта и строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи при проектирането, строителство и за безопасност и здраве, предвидени в действащата нормативна уредба.

ХI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

11.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

11.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от седем календарни дни от настъпването на съответното събитие, уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. В 14 дневен срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган (Търговска палата). При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

11.4. Ако непреодолимата сила трае повече от 90 (деветдесет дни) и някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна.

11.5. Непредоставянето на финансов ресурс на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на договора от Управляващия орган на съответната Оперативна програма се счита за непреодолима сила по т. 11.1.

XII. ПОДСЪДНОСТ.
12.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

12.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство съд.

ХIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.
13.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва предоставената му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация само за целите на изпълнението на задълженията си по настоящият договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя, при каквито и да било обстоятелства, информацията или части от нея на трети лица. Задължението за конфиденциалност не се прилага, когато предоставянето на информацията следва по силата на закон или е част от изпълнението на договора.

13.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за спазване на задължението за конфиденциалност по 13.1. от страна на служителите си, както и от всяко друго лице, включително подизпълнител, ангажирано от него при или във връзка с изпълнението на договора.

13.3. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, включително и по факс, от писмено определените представители на страните.

13.4. Адресите за кореспонденция на страните по договора са, както следва:

- на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………………………………………………

електронна поща ..................

факс ...................


- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул .”Триадица” № 8.

електронна поща ..................

факс ...................

13.5. Когато някоя от страните е променила адреса/факса си/електронната поща, без да уведоми за новия си адрес/факс/електронна поща другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес/факс/електронната поща.

Изпратено съобщение по електронна поща или факс следва да бъде потвърдено писмено в предвидените в договора срокове, а когато такива не са предвидени – в срок до 3 дни от изпръщането им на съответния факс/електронна поща.13.6. Изменения в договора се допускат само в нормативно предвидените от Закона за обществените поръчки случаи и след писмено съгласие на Договарящия орган на Оперативната програма.

13.7. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

12.8. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

Приложения:

Приложение № 1 - Пълно описание на предмета на поръчката. Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение № 4 – Приемо-предавателен протокол.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

................................. .................................
Този документ е създаден в рамките на проект, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на енергетиката и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Стр. отПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница