Европейски съюз европейски фондДата12.10.2018
Размер0.55 Mb.
#84047ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и

от държавния бюджет на Република България

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ – Враца
И С К А Н Е

за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

и

У В Е Д О М Л Е Н И Е

по чл. 10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНи УСТРОЙСТВЕНи ПЛАНанове – ПУП

Планове за регулация на:

- кв.67 от УПИ І до УПИ ХІІІ, ж.к. „Река Лева” - част от зоната на публични функции с висока обществена значимост;

- кв. 1 от УПИ I до УПИ XLI, "Промишлена зона", кв. 2 от УПИ I до УПИ XXI, "Източна промишлена зона", кв. 4 от УПИ I до УПИ VII, Източна промишлена зона" и кв. 9, УПИ I – XXV, Източна промишлена зона" - част от зоната с потенциал за икономическо развитие;

- кв. 34, УПИ II, ж.к."Дъбника", кв. 56, УПИ III, ж.к."Дъбника" - част от зоната с преобладаващо социален характер;Работни устройствени планове за:

- УПИ І, УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІ от кв. 168, ЦГЧ;

- УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV и УПИ V от кв.1, ЦГЧ, гр. Враца - част от зоната на публични функции с висока обществена значимост.

Кръгови кръстовища на следните булеварди и улици:


 • бул.”Васил Кънчов” при спортен комплекс ”Христо Ботев”;

 • бул.”Васил Кънчов” и ул.”Екзарх Йосиф”;

 • бул.”Васил Кънчов” при „Лукойл”;

 • бул.”Мито Орозов” и бул.”Европа”;

 • бул.”Мито Орозов” и ул.”Околчица”;

 • бул.”Мито Орозов” и ул.”Никола Вапцаров”;

 • бул.”Мито Орозов” при пътен възел с бул.Васил Кънчов”;

 • бул.”Мито Орозов” и ул.”Стоян Заимов”;

 • бул.”Мито Орозов” и бул.”Христо Ботев”;

 • ул.”Георги Бенковски” и „Крайречен булевард”;

 • „Червения площад”;

 • бул.”Втори юни” и ул.”Екзарх Йосиф”;

 • бул.”Демокрация” и ул.”Екзарх Йосиф”;

 • бул.”Христо Ботев” при надлез „Дъбника”;

 • ул.”Околчица” и бул. „Европа”;

 • бул.”Христо Ботев” и бул.”България”.

От ОБЩИНА ВРАЦА


Уважаеми г-н/г-жо Директор,


Моля да бъде издадено Решение за преценяване необходимостта от екологична оценка на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПУП на

Планове за регулация на:

- кв.67 от УПИ І до УПИ ХІІІ, ж.к. „Река Лева” - част от зоната на публични функции с висока обществена значимост;

- кв. 1 от УПИ I до УПИ XLI, "Промишлена зона", кв. 2 от УПИ I до УПИ XXI, "Източна промишлена зона", кв. 4 от УПИ I до УПИ VII, Източна промишлена зона" и кв. 9, УПИ I – XXV, Източна промишлена зона" - част от зоната с потенциал за икономическо развитие;

- кв. 34, УПИ II, ж.к."Дъбника", кв. 56, УПИ III, ж.к."Дъбника" - част от зоната с преобладаващо социален характер;Работни устройствени планове за:

- УПИ І, УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІ от кв. 168, ЦГЧ;

- УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV и УПИ V от кв.1, ЦГЧ, гр. Враца - част от зоната на публични функции с висока обществена значимост.

Кръгови кръстовища на следните булеварди и улици:


 • бул.”Васил Кънчов” при спортен комплекс ”Христо Ботев”;

 • бул.”Васил Кънчов” и ул.”Екзарх Йосиф”;

 • бул.”Васил Кънчов” при „Лукойл”;

 • бул.”Мито Орозов” и бул.”Европа”;

 • бул.”Мито Орозов” и ул.”Околчица”;

 • бул.”Мито Орозов” и ул.”Никола Вапцаров”;

 • бул.”Мито Орозов” при пътен възел с бул.Васил Кънчов”;

 • бул.”Мито Орозов” и ул.”Стоян Заимов”;

 • бул.”Мито Орозов” и бул.”Христо Ботев”;

 • ул.”Георги Бенковски” и „Крайречен булевард”;

 • „Червения площад”;

 • бул.”Втори юни” и ул.”Екзарх Йосиф”;

 • бул.”Демокрация” и ул.”Екзарх Йосиф”;

 • бул.”Христо Ботев” при надлез „Дъбника”;

 • ул.”Околчица” и бул. „Европа”;

 • бул.”Христо Ботев” и бул.”България”,

както и да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31а на Закона за Биологичното разнообразие.


Във връзка с това предоставяме следната информация, изискваща се по чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
I. Информация за възложителя

Име: Община Враца

Пълен пощенски адрес: гр. Враца, ПК 3000, ул. „Стефанаки Савов” №6

Тел/факс/е-mail: 092 624 581; 092 627 085

Лице за връзка: инж. Виолета Божинова – координатор по проекта

Тел/факс/е-mail: 092 627 268; bojinova@vratza.bg
II. Обща информация за предложения план

 1. Основание за изготвяне на плана – нормативен или административен акт

Планът е изработен в съответствие с изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове на МРР, Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии на МРР и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони на МРР.

Заданието за изработване на проект за ПУП е изпълнено съгласно заданието на възложителя към Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца. и се основава от необходимостта от съвместяване на вътрешните регулационни линии на поземлените имоти с одобрената кадастрална карта на гр. Враца и липсата на актуална планова основа на описаните квартали.

Условията, при които се изработват предвидените ПУП, са следните:

1. Уличната мрежа да се изработи в съответствие с одобрената кадастрална карта и да съдържа бордюрни линии и улично регулационни линии;

2. Регулационните планове да се изработят в съответствие с чл. 15 от ЗУТ при предпоставката границите на поземлените имоти от кадастралната карта да се преобразуват във вътрешни регулационни линии на урегулираните поземлени имотните;

3. Уличнорегулационните линии да съвпадат при възможност с границите на поземлените имоти със съответен начин на трайно ползване от КККР;

4. Номерата на кварталите и по възможност номерата на УПИ да съвпадат със съответните номера от действащия регулационен план.

5. Да се отразяват само влезлите в сила частични изменения след одобряването на кадастралната карта;

6. Планът се изработва в цифров и графичен вид в две фази - предварителен и окончателен план.

7. Работните устройствени планове да предвидят свързано застрояване в цитираните имоти с характер на застрояването - средно застрояване - с височина до 15 м съгласно чл. 23, ал.1, т.2 от ЗУТ, като се предвиди надстрояване на съществуващи жилищни и административни сгради за оформяне на силуета на застрояването към площад „Христо Ботев” и ул.”Христо Ботев”.

8. Да се предвидят паркинги за до 18 автомобила в кв.34 и кв.56 в ж.к.”Дъбника” към ул.”Околчица”.

9. Да се разработят планове за регулация на кръговите кръстовища заедно с прилежащите към тях имоти.


Основна цел на проектите за ПУП е реализация на формулираните в ИПГВР приоритети, цели, мерки и проектни идеи за одобрените зони за въздействие в рамките на ИПГВР-гр.Враца. Изготвянето на подробни устройствени планове ще е основополагащ програмен документ за цялостното устройство на разглежданата територия и важен инструмент при формирането и провеждането на политиката за устойчиво и балансирано развитие на гр. Враца. С одобряването на новите ПУП – ПРЗ /чл.22,ал.1 и ал.2 от ЗУТ/ ще се осигурят условия за реализация на публични обекти и елементите на комуникационната и техническата инфраструктура.

Проектите за ПУП трябва да бъдат изготвени в съответствие с действащата в РБългария нормативна уредба: • Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

 • Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ)

 • Закон за защитените територии

 • Закон за опазване на околната среда (ЗООС)

 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 • Закон за биологичното разнообразие

 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

 • Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

 • Наредба № 6 от 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

 • Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

 • Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

 • Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

 • Наредба № 4 за проектиране в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително на хората с увреждания
 1. Период на действие и етапи на изпълнение на плана

Плановете ще бъдат изготвени в две фази: предварителен и окончателен проект.

Проектите ще се реализират в периода 2014-2020 г., съобразно отворените схеми за финансиране по съответните оперативни програми.
 1. Териториален обхват /национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии, с посочване на съответните области и общини/

В обхвата на разработката попадат части от трите одобрени зони за въздействие:

Планове за регулация на:

- кв.67 от УПИ І до УПИ ХІІІ, ж.к. „Река Лева” - част от зоната на публични функции с висока обществена значимост;

- кв. 1 от УПИ I до УПИ XLI, "Промишлена зона", кв. 2 от УПИ I до УПИ XXI, "Източна промишлена зона", кв. 4 от УПИ I до УПИ VII, Източна промишлена зона" и кв. 9, УПИ I – XXV, Източна промишлена зона" - част от зоната с потенциал за икономическо развитие;

- кв. 34, УПИ II, ж.к."Дъбника", кв. 56, УПИ III, ж.к."Дъбника" - част от зоната с преобладаващо социален характер;Работни устройствени планове за:

- УПИ І, УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІ от кв. 168, ЦГЧ;

- УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV и УПИ V от кв.1, ЦГЧ, гр. Враца - част от зоната на публични функции с висока обществена значимост.

Кръгови кръстовища на следните булеварди и улици:


 • бул.”Васил Кънчов” при спортен комплекс ”Христо Ботев”;

 • бул.”Васил Кънчов” и ул.”Екзарх Йосиф”;

 • бул.”Васил Кънчов” при „Лукойл”;

 • бул.”Мито Орозов” и бул.”Европа”;

 • бул.”Мито Орозов” и ул.”Околчица”;

 • бул.”Мито Орозов” и ул.”Никола Вапцаров”;

 • бул.”Мито Орозов” при пътен възел с бул.Васил Кънчов”;

 • бул.”Мито Орозов” и ул.”Стоян Заимов”;

 • бул.”Мито Орозов” и бул.”Христо Ботев”;

 • ул.”Георги Бенковски” и „Крайречен булевард”;

 • „Червения площад”;

 • бул.”Втори юни” и ул.”Екзарх Йосиф”;

 • бул.”Демокрация” и ул.”Екзарх Йосиф”;

 • бул.”Христо Ботев” при надлез „Дъбника”;

 • ул.”Околчица” и бул. „Европа”;

 • бул.”Христо Ботев” и бул.”България”.

 1. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

В землището на гр. Враца, община Враца попадат следните защитени зони:

 • ЗЗ „Врачански Балкан" с код ВG 0000166 по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

 • ЗЗ „Врачански Балкан" с код ВС 0002053 по Директива 79/479/ЕЕС за опазване на дивите птици.

Предвидените ПУП са в границите на зоните за въздействие в рамките на ИПГВР на гр. Враца и не се очаква негативно въздействие от реализацията им върху целите и предмета на опазване на посочените защитени зони по Натура 2000.
 1. Основни цели на плана

Главната цел на подробните устройствени планове /ПУП/ е създаването на оптимална пространствена и функционална структура в съответните зони за въздействие на ИПГВР - гр.Враца, за да се реши специфичната проблематика в тях и да се допринесе за постигането на избраната визия за града.

Конкретните цели на ПУП обхващат дейности свързани с изграждането на нова пространствена регулация, създаваща система от публични, публично-частни и частни пространства, организиране на транспортната инфраструктура с цел по- ефективно обвързване с прилежащата инфраструктура и обслужване на предвидените дейности, постигане на по-добри икономически показатели посредством инвестиции в пътна и техническа инфраструктура, което е предпоставка за засилване на инвестиционния интерес и осигуряване на повече приходи за местната икономика.

Тези дейности ще доведат до създаването на една полифункционална градска среда и постигне на синергичен ефект при бъдещото развитие на града и преход към устойчиво развитие.


 1. Финансиране на плана /държавен, общински бюджет или международни програми, др.финансови институции/

Разглежданите ПУП са част от ИПГВР на гр. Враца. Средствата за изготвянето на ИПГВР на гр. Враца се осигуряват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013г.”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и средства от бюджета на Община Враца.


 1. Срокове и етапи на изготвянето на плана; наличие на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността.

Плановете ще бъдат изготвени в две фази: предварителен и окончателен проект.

Съгласно действащото законодателство няма нормативно изискване за провеждане на обществено обсъждане на екологична оценка на ПУП. При необходимост от изготвяне на Доклад за екологична оценка и при постъпване на повече от две отрицателни становища по Доклада за ЕО, обществено обсъждане ще бъде проведено.


III. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана

Орган отговорен за прилагането на ПУП, е кметът на Община Враца.


ІV. Орган за приемане / одобряване / утвърждаване на плана

Орган отговорен за приемане и одобряване на ПУП е Общински съвет – Враца.


приложение:

I. Информация по ал. 2 на чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми – ПМС №139/ДВ бр. 57 /2004 г., изм. и доп. ПМС №301/ДВ, бр. 3/2006 г., посл.изм.и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012 г.

Информация по ал. 2 на чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми – ПМС №139/ДВ бр. 57 /2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2006 г., посл.изм.и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012 г.
1. Характеристика на плана

А. -инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл.92, т.1 и приложение №2 към чл.93, ал.1, т. 1 и 2 от ЗООС и/или други с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлагания план определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия 1

Изготвените проекти за ПУП ще са основополагащ програмен документ за цялостното устройство на разглежданата територия и важен инструмент при формирането и провеждането на политиката за устойчиво и балансирано развитие на гр. Враца. Заданието за ПУП е първи етап от процеса на изработване на подробния устройствен план. То се изготвя в изпълнение на договор за изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца, предвид необходимостта от осигуряване на избраната територия с ПУП с цел привеждането на територията в съответствие с формулираните в ИПГВР приоритети, цели, мерки и проектни идеи за одобрените зони.

Плановете за регулация са изработени в съотвествие с чл. 15 (с последващ подробен устройствен план могат да се урегулират само улици и квартали, без да се променят границите между поземлените имоти) от ЗУТ. За всеки един от УПИ са определени граници, достъп до улица, път или алея и режим на устройство. Изработването на уличната мрежа е основано на принципа на приемствеността, като са запазени съществуващите улици и на места разширени в разумни граници, за да може минимално да се засегнат имотите в района.

С цел транспортното обслужване на всички урегулирани поземлени имоти са проектирани нови улици, които по най-икономичен начин да удовлетворяват това изискване, а също така да отговарят на нуждите на населението.

Съществуващата улична мрежа в промишлените зони по действащите регулационни планове не е съобразена с нуждите за развитие на производствена и складова дейност. Затова са проектирани нови улици, осигуряващи транспортен достъп до всеки един от урегулираните поземлени имоти, както и кръгови кръстовища за по-бързо и безопасно преминаване на автомобилите на места с висока интензивност на движение.

Номерата на проектните кварталите отговарят в по-голямата си част на тези от действащия план за регулация на гр. Враца. Дворищнорегулационните линии на УПИ частна собственост съвпадат с границите на поземлените имоти от кадастралната карта. Върху терени общинска собственост са предвидени УПИ за обществени мероприятия – за училища, детски градини, озеленяване, както и за спорт, за обслужващи дейности и т.н.Планът за регулация съдържа и устройствени зони за един или група урегулирани поземлени имоти. Параметрите на всяка една зона съгласно действащите нормативни актове са представени в долната таблица:

Зони:

Макс. кота корниз (м)

Макс. плътност на застрояване (%)

Макс. кинт (%)

Мин. озеленена площ (%)

Предназначение

Жилищни устройствени зони

Жм

10

60

1,2

40

с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м)

Жс

15

70

2

30

с преобладаващо застрояване със средна височина (до 15 м)

Жг

 

80

3

20

с преобладаващо застрояване с голяма височина (над 15 м)

Смесена централна зона

Ц

 

80

3

20

територии на населените места, предназначени за многофункционално ползване

Производствени територии  

Пп

 

80

2,5

20

Територии от разновидност "предимно производствена зона" (Пп) се застрояват предимно с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения. В тях не се допускат производства с вредни отделяния

Озеленени територии

Оз

 

 

 

 

Зелената система включва обществените озеленени площи, в т.ч. всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и горски паркове, гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения и разсадници

Територии за спорт и развлечения

С

 

 

 

20

 

Територии за обществено обслужване

Оо

 

 

 

 

Обектите за обществено обслужване осигуряват следните видове дейности: образование, здравеопазване и социални грижи, култура, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене и битови услуги, други общественообсл. дейности

Терени за реки и други открити водни течения

Трк

 

 

 

 

 

Терени за инфраструктура на жп транспорт

Тжп

 

 

 

 

 

Терени за техническа инфраструктура

Тти

 

 

 

 

 С изпълнението на така предвидените дейности в проектите за ПУП се очаква да се подобрят условията за бизнес, производство, транспорт; да се създаде базова инфраструктура – пътища, тротоари; да се развие социалната инфраструктура и да се подобри качеството на средата за живот в града, с което ще се постигне преход към устойчиво развитие.
Б.-място на предлагания план в цялостния процес или йерархия на планиране, степен на подробност на предвижданията

Разглежданите ПУП са свързани с ИПГВР на гр. Враца. Изпълнението им ще допринесе за развитието на определените три зони за въздействие в града.

ИПГВР определя територията като част от съответните зони за въздействие, с режими, определени в ОУП на град Враца.
2. Обосновка за конкретната необходимост от изготвянето на плана.

Разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца и свързаните с него проекти за ПУП в трите зони за въздействие е задължително условие за финансиране на проекти за устойчиво градско развитие по линия на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС за периода 2014-2020 г.


3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план, включително и за извършени ЕО или ОВОС:

Разглежданите ПУП в трите зони за въздействие са свързани с ИПГВР на гр. Враца. С настоящите ПУП са свързани и всички други ПУП и проекти, които ще бъдат разработвани във връзка с прилагането на ИПГВР.


4. Характеристики на засегнатата територия и очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве

При изпълнението на дейностите по изготвяне на ПУП в обхвата на зоната с преобладаващ социален характер се очаква положително въздействие върху околната среда и човешкото здраве вследствие подобрената жилищна среда, микроклимат и подобрената инфраструктура. Зоната е с преобладаващ социален характер обхваща в по-голяма си част жилищни комплекси и квартали. Това са градски територии с жилищни функции, в които има проблеми на обитаването, жилищната среда, състоянието на техническата и социалната инфраструктура.

Предложените ПУП в зоната с публични функции с висока обществена значимост имат за цел проектиране на транспортна инфраструктура за по-ефективно обвързване с прилежащата инфраструктура и обслужване на предвидените дейности. В тази зона преобладават сгради с административни и обществени функции, като ще се търси възможност за създаване на условия за изграждане на нови обекти и решаване на проблемите, свързани с инженерните мрежи, благоустрояването и озеленяването. При изпълнението на идентифицираните с ИПГВР на гр. Враца дейности, в обхвата на зоната на публични функции с висока обществена значимост, не се очаква въздействията върху околната среда да бъдат значителни, тъй като зоната е урбанизирана със силно влияние на човешкия фактор в нея.

С предвидените дейности в проектите за ПУП в зоната с потенциал за икономическо развитие не се очакват значителни въздействия върху околната среда, а напротив подобряване перспективата за устройство на територията. Тази зона е градска територия с преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности и околната среда е част от индустриален ландшафт. Необходимо е при вземане на решение за разрешаването дейността на даден отделен обект вбъдеще да се предвидят всички необходими мерки за спазване на условиятата, свързани с изискванията за опазване на околната среда.


Заключение

В периода на строителство не се очакват значителни негативни въздействия върху околната среда, при вземане на мерки за ограничаването им в даден участък по отношение на шумовото натоварване (локално временно въздействие в рамките на светлата част на денонощието), запрашаване (при вземане на необходимите мерки в сухо време може да се сведе до минимум негативното въздействие, което се очаква да е локално, временно и с ограничен обхват).

По време на експлоатация на обектите, свързани с развитието на транспортната инфрастуктура и регулирането на движението, се очаква позитивен ефект върху качеството на атмосферния въздух в определени участъци. Този позитивен ефект се изразява в намаляването на източниците на прах, азотни окиси и отработени газове от транспортните средства в жилищните и обществени територии поради подобряването на транспортно-комуникационната схема на града, както и в намаляването на шумовото натоварване и дискомфорта на обитателите.
5. Карти или друг актуален графичен материал на засегната територия и съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други материали – по преценка на възложителя

В приложение са представени чертежи за съответните планове за регулация.


6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана, в т.число предложение за мерки за наблюдение и контрол по отношение на околна среда и човешкото здраве

Нормативни изисквания за провеждане на наблюдения и контрол по време на прилагане на ПУП са залегнали в Глава Шеста на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. В следващата таблица е представено предложение на мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве.
Мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве

Периодичност

Срокове

Контролен орган /отговорник

Редовен контрол за качеството на изпълнение на проекта

Постоянно

Специалист по съответната дейност

Спазване на нормативните изисквания относно проектирането

Постоянно


РДНСК Северозападен район, еколог или ландшафтен архитект на Община Враца

Оценка екологичността на предвидените проекти и контрол на дейностите по изпълнението им относно спазване на екологичното законодателство

Ежегодно

Община Враца

Мониторинг на предвидените мерки в ИПГВР

/планиране на транспортно и инженерно обзавеждане на териториите, развитие на социалната инфраструктура, благоустройство, подобряване качеството на жизнената и производствена среда /Ежегодно

Община Враца


ІІ. Задание за изработване, в обхват съгласно ЗУТ, или съответния друг специален нормативен или административен акт /за преценяване необходимостта от ЕО на планове/програми с нормативно изискваща се екологична част/

Заданието за изработване на ПУП е съобразено с методическите насоки, изискванията за кандидатстване за ИПГВР на гр. Враца, Закона за устройство на територията и са неразделна част от Договора за безвъзмездна финансова помощ между МРР и Община Враца.


Заключение

С реализацията на интегрирания план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Враца, чрез планирането на приоритетни проекти, включените дейности и мерки в тях и изготвянето на ПУП, се цели подобряване качеството на жизнената и производствена среда, благоустройство, планиране на техническата и социална инфраструктура в съответните зони за въздействие.

Дата: ...................... Възложител:……………..............Кмет на Община Враца

/подпис и печат/
1 /за устройствените схеми и планове не се прилага информация по т.І.1.А/


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОБЕДИНЕНИЕ АЛИАНС КОНСУЛТ

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Враца – устойчива Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница