Европейските проекти на община СливенДата02.06.2018
Размер71.86 Kb.
Европейските проекти на община Сливен

Стратегическият документ, на който се основава развитието на инфраструктурния сектор на България е Националната стратегическа референтна рамка Тя е документ, описващ ролята на Структурните фондове през периода 2007-2013 г.

Съгласно графика, разработен в НСРР, средствата по Оперативните програми трябва да бъдат договорени до края на 2012 г., а за 2013 г. да останат за договаряне само освободените финансови ресурси, получени в следствие на постигнати по-ниски цени при договарянето по обществените поръчки на бенефициентите.

От тук следва и логичния извод, че поканите, по които община Сливен е била потенциален бенефициент в по-голямата си част са обявени. Общината е кандидатствала и има сключени договори както следва:

За периода 2007 – 2011 г. община Сливен е кандидатствала по 21 покани. От тях има 7 неодобрени проектни предложения - 4 по ОП „Административен капацитет” и 3 по ОП ”Регионално развитие”. Има 14 сключени договора за безвъзмездна финансова помощ (БФП). Един от договорите за БФП е прекратен поради констатирана нередност от ГД „Регионална политика” на Европейската комисия.

Поради съмнение за нередност при възлагането на обществени поръчки чрез Рамкови споразумения за строителство и строителен надзор, временно на 19.08.2011 г. бяха временно спрени 5 договора за БФП по ОПРР, а именно:  1. № BG161PO001/1.1-01/2007/063, „Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен - саниране, реновиране и оборудване на социални заведения – дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”, Дом за стари хора - Сливен”

  2. BG161PO001/1.4-04/2009/006, „Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище” с бюджет 613 712,22 лв.;

  3. BG161PO001/1.1-09/2010/007, „Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност” с общ бюджет 2 047 917,18 лв., от които БФП 1 740 729,60 лв. и съфинансиране от община Сливен 307 187,58 лв.;

  4. BG161PO001/1.4-06/2010/005, „Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап” с общ бюджет 1 009 884,97 лв., от които БФП 959 390,72 лв. и съфинансиране от община Сливен 50 494,25 лв.;

  5. BG161РО001/1.4.-5/2009/022, „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” с общ бюджет 4 864 730,88 лв., от които БФП 4 619 930,88 лв. и съфинансиране от община Сливен 244 800,00 лв.;

Един договор продължи да се изпълнява, тъй като той нямаше инфраструктурен характер.

След встъпване в длъжност на новото ръководство на община Сливен бяха направени няколко важни стъпки по усвояване средствата по европейските програми. Възстановен бе диалога с управляващите органи на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. и Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. Бяха изпълнени предписанията по прекратяване договорите за обществени поръчки по сключените рамкови споразумения на община Сливен, съгласно указанията и изискванията на Европейската комисия. Замразените при предишното ръководство проекти бяха възобновени считано от 18.04.2012 г.

Тъй като за периода на спирането на проектите е недопустимо извършването на каквито и да е дейности, след възобновяване им са стартирани процедури за обществени поръчки за избор на изпълнители, като преминалите предварителен контрол са 6 и 5 са обявени в регистъра на агенцията за обществени поръчки.

Подадените до 30.06.2011 г. проектни предложения по ОПРР бяха одобрени и на 05.01.2012 г. бяха сключени още два договора за БФП:

1. BG161PO001/1.1-12/2011/026 „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен” с бюджет 2 104 939,74 лв.

2. BG161PO001/3.1-03/2010/028Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен” с общ бюджет 6 039 252,20 лв., от които БФП 5 903 453,34 лв. и собствени средства на община Сливен 135 798,86 лв.

На 29.11.2011 г. с писмо наш изх. 0406-108(3)/28.11.2011 г. община Сливен уведоми МОСВ за искането си за прекратяване на договор за БФП 58111-С082-273 по взаимно съгласие и с писмо наш изх. № 0406-127/29.11.2011 г. беше внесена документация за становище от Управляващия орган на ОП „Околна среда” по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16, която документация включва проект за водния цикъл на град Сливен, обединяващ неизпълнените дейности по проект по ИСПА мярка 2005/BG/16/P/PE/001 и тези неизпълнени по ДБФП 58111-С082-273 по ОПОС.

На 20.02.2012 г. съгласно Поканата за кандидатстване по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 Община Сливен внесе в МОСВ предложение за „Интегрирания воден цикъл на общ. Сливен”, което включва всички неизградени участъци по предпресъединителната програма ИСПА и тези по ОП”Околна среда” с общ бюджет 83 703 274,41 лв., от които БФП 77 431 938,99 лв. и съфинансиране от община Сливен 6 271 335,41 лв.

На 11.04.2012 год. е получено становище на работната експертна група относно „Оценка на проектно предложение № DIR-51011116-58-142 с наименование „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”, по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж”, предстои да се отстранят поставените забележки и до 29.06.2012 г. да бъде внесено окончателното проектнопредложение.

По Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. в партньорство с общините Котел и Твърдица беше подадено проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите". Индикативната стойност на проекта е 500 000 лв., като община Сливен ще съфинансира с 20 000 лв., което премина първия етап на оценка и към настоящия момент очакваме сключване на ДБФП.

След преглед на нуждите и поставяне на приоритетите в областта на ВиК-системите, общинското ръковоство взе решение съгласно Покана BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв.ж.” за набиране на проектни предложения по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” да бъдат подготвени, и до 31.01.2012 г. бяха подадени две проектни предложения:

1. „Изграждане на канализационна мрежа, доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в кв. Речица, гр. Сливен” с бюджет по окрупнени показатели на стойност 17 118 225 лв.

2. „Изграждане на канализационна мрежа, доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в село Тополчане, Община Сливен” с бюджет по окрупнени показатели на стойност 14 007 195 лв.

С писмо 08-00-1533/20.04.2012 г. МОСВ уведоми община Сливен, че поради големия брой проектни предложения и приоритизирането на получените им на база проектна готовност, проектните предложения на община Сливен са поставени в списъка на резервните проекти, за които през втората половина на 2012 г. ще се разпише становище на УО на ОПОС и ще се подготвят проектите до фаза – възлагане на обществени поръчки, за да може при освобождаване на финансов ресурс пред този програмен период да се пристъпи към сключване на ДБФП или приоритетното им поставяне за следващия 2014 – 2020 г.

Подготвени и подадени за оценка са две проектни предложения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: 1. По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.06 – „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен” с бюджет 241 432,02 лв.;

 2. По схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 проектопредложение „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на община Сливен” с бюджет 236 399,10лв.;

Освен по Оперативните програми, общинска администрация подготви и подаде за оценка проектни предложения и по други донорски програми:

 1. По Мярка 3 Високоприоритетна линия за енергийна ефективност за общински сгради за общини в страната на Международен фонд Козлодуй бяха подадени две проектни предложения: „Енергийно ефективно саниране на сградата на ОДЗ Елица” и „Енергийно ефективно саниране на сградата на детска ясла № 9”– Сливен.

 2. По проект „Социално включване”, финансиран от Световната банка е подадено проектопредложение за изграждане на детска градина и общностен център. Проектното предложение, подготвяно от Община Сливен касае създаване на „Общностен център за деца и семейства”, който представлява форма за интегрирано предлагане на услуги на целевите групи по проекта, насочена е към двете възрастови групи деца, предлага комбинация от консултативни и подкрепящи услуги с услуги за директна грижа за деца, позволява по-сериозна инвестиция в инфраструктура. За целта на мястото на терена на ЦДГ „Теменуга” – филиал гр. Сливен ще бъде построена нова сграда, в която ще се помещават Общностният център за деца и семейства и филиалът на ЦДГ „Теменуга”. Разходите за изграждането на новата сграда, както и разходите за оборудването на центъра и детската градина са допустими разходи по проект „Социално включване” и ще бъдат включени в бюджета на проектното предложение на Община Сливен. Допустими разходи са също така разходите за обучение на екипите на услугите и всички разходи за функциониране на услугите за период от една година. Общата стойност на безвъзмездната помощ е 1 600 000 лв.

 3. По програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Грюндвиг” е подадено проектно предложение за обмяна на добри практики в областта на защита правата на жените с водеща Център за семейството и жени Ерфурт, Германия – водеща организация в партньорство с Краковска форум организация – Краков, Полша; Институт за здравето на жените и мъжете – Виена, Австрия; Къща за жени Залцбург ООД – Залцбург, Австрия; Община Бозен – Италия с общ бюджет 82 000 евро, бюджет на община Сливен 14 000 евро.

 4. Подадено е проектно предложение по Оперативна програма за Югоизточна Европа, Приоритетна ос 4: „Изграждане на транснационални мрежи за зони на устойчив растеж” с лидер община Перуджа, Италия, което цели обмен на добри практики в областта на планирането на градското развитие

Както беше установено от всички бенефициенти по Оперативните програми, оснавната част от работата по усвояването на средствата от ЕС са обществените поръчки. След приемане на ПМС 134 от 5 юли 2010 г. за приемане на методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на Оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство от Управляващите органи на програмите бяха наложени редица финансови корекции, много от които достигнаха и до 100%, какъвто е случая и с община Сливен, заради нарушения при възлагането на обществени поръчки.

Съгласно „НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2005 - 2015 Г.” Обн. ДВ. бр.42 от 17 Май 2005 г. т.е. доста преди встъпването на настоящото ръководство на общината в длъжност, град Сливен е определен като „град, който организира растеж”, освен това за Югоизточен район е посочено, че „Като централни силно урбанизирани територии с регионално значение освен Бургас следва да се развиват и териториите на градовете Сливен и Ямбол. Като градове - центрове с микрорегионално значение за околните селски и планински територии, следва да се стимулират градовете: Нова Загора, Елхово, Котел, Карнобат, Айтос, Несебър, Царево и Малко Търново”.
Каталог: res -> news
news -> Храм „Свети Иоан Рилски” гр. Търговище
news -> Драматичен театър „стефан киров” сливен късноантична и средновековна крепост „туида” и ансамбъл за народни песни и танци „сливен”
news -> Сценарий за годишно утро в първи клас ден на провеждане: 24. 05 Децата са подредени на сцената. Изпълнение на песента „Първокласно”
news -> Пълен текст на разговора
news -> Илийчо, Август и седемте джуджета Пенко Гелев и Сотир Гелев
news -> П р о г р а м а есенен театрален салон
news -> Ху йем ай – Кой съм аз?
news -> 1 клас – посрещане 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница