Европейският съюз работи всеки ден за реализиране на стремежите на 500 млн души. Вярвам, че той може да бъде сила за обновяването на силно конкурентоспособната социална пазарна икономика в Европа и в световен мащабстраница2/7
Дата17.08.2018
Размер251 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

1.Контекст


При изготвянето на предложенията си за бъдещия бюджет на Европейския съюз Комисията бе изправена пред предизвикателството да бъде в състояние да финансира все по-големия брой области на политиката, в които ЕС може да постигне повече резултати чрез действия на равнището на Съюза, в настоящите условия на национални мерки за строги икономии и бюджетна консолидация. С оглед на това тя предлага бюджет със силна общоевропейска логика, който да осигури напредъка по стратегията за растеж „Европа 2020“. Настоящото предложение е новаторско по отношение на качеството на съдържащите се в него предложения за разходи, както и по отношение на начина, по който бюджетът на ЕС следва да се финансира в бъдеще, което би могло да намали прякото въздействие върху националните бюджети и да направи този бюджет наистина европейски.

Непосредствено след икономическата и финансова криза Европейският съюз предприе важни мерки за подобряване на координацията на икономическото управление с цел подкрепа на възстановяването. Европейският парламент и държавите-членки отчетоха ползите от управлението на взаимозависимостта на ЕС посредством структурирания подход, очертан в европейския семестър за координация на икономическата политика. Следващата финансова рамка е замислена така, че да подкрепи този процес. Тя осигурява дългосрочна визия за европейската икономика, като отива отвъд настоящите бюджетни трудности в някои държави-членки. Бюджетът на ЕС не е бюджет за „Брюксел“ — той е бюджет за гражданите на ЕС. Размерът му е малък и той е бюджет, който се инвестира в държавите-членки, за да създаде ползи за Европейския съюз и неговите граждани. Той подпомага изпълнението на стратегията на ЕС за растеж благодарение на силния си катализиращ ефект, особено когато се използва за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“.

Интелигентният, устойчив и приобщаващ растеж е водещата тема в настоящото предложение. Комисията предлага да се увеличат сумите, предназначени за научни изследвания и иновации, образование и развитие на МСП, да се разгърне в по-голяма степен потенциалът на единния пазар, като му се предостави инфраструктурата, от която се нуждае, за да функционира през 21 век, както и да се подобри ефективността на използването на ресурсите в рамките на общата селскостопанска политика, така че не само да се произвеждат висококачествени храни, но и да се съдейства за управлението на околната среда и борбата с изменението на климата. Солидарността също е повтаряща се тема в настоящото предложение — солидарност с най-бедните държави-членки и региони посредством съсредоточаване върху техните нужди на най-голямата част от разходите в областта на сближаването, солидарност при общите действия за справяне с предизвикателствата на миграцията и с бедствията, солидарност по отношение на енергийната сигурност и солидарност с хората в третите държави, които се нуждаят от подкрепата ни за посрещане на непосредствените си хуманитарни нужди и за дългосрочното си развитие.

Комисията споделя опасенията на Европейския парламент1, че „начинът, по който системата на собствени ресурси се е развила, … поставя несъразмерно ударение върху нетните салда между държавите-членки и по този начин противоречи на принципа на солидарност на ЕС, разводнява общия европейски интерес и до голяма степен пренебрегва европейската добавена стойност“. С тези предложения Комисията се стреми да преориентира финансите на ЕС, като започне процеса на отдалечаване от бюджет, в който преобладават вноските въз основа на брутния национален доход, чрез предоставяне на бюджета на ЕС на дял от истински „собствени ресурси“, съответстващ в по-голяма степен на разпоредбите на Договора, в които се посочва, че бюджетът се финансира изцяло от собствени ресурси.

При съставянето на настоящето предложение за следващата многогодишна финансова рамка (МФР) Комисията проучи въздействието на сегашните разходни инструменти и програми, проведе широки консултации със заинтересованите страни2 и анализира различни варианти за разработване на инструменти и програми по следващата многогодишна финансова рамка3.

2.Предложена многогодишна финансова рамка


При определянето на общия размер на средствата, който да предложи за следващата многогодишна финансова рамка (МФР), Комисията взе предвид становището на Европейски парламент, че „замразяването на следващата МФР на равнището на 2013 г. … не е осъществима възможност [и че] … за следващата МФР е необходимо увеличение на средствата в размер на поне 5 %“4. Тя се съобрази и със заключенията на Европейския съвет5, че е от съществено значение „бъдещата многогодишна финансова рамка да отразява усилията за консолидация, предприемани от държавите-членки с цел дефицитът и дългът да бъдат поставени върху по-устойчива основа. Като се зачитат ролята на отделните институции и необходимостта да се постигнат целите на Европа, … [трябва] да се направи необходимото с оглед разходите на европейско равнище да допринесат по подходящ начин за този процес“.

Комисията е убедена в добавената стойност от разходите на равнището на ЕС. Разходите по сегашната МФР представляват малко повече от 1 % от БНД на ЕС и размерът им е малък в сравнение с общоевропейските нужди, определяни редовно от Европейския парламент и Съвета. Комисията предлага финансова рамка с поети задължения в размер на 1,05 % от БНД, които намират изражение в плащания в размер на 1 %, идващи от бюджета на ЕС. Към тях се добавят потенциални разходи извън МФР в размер на 0,02 % и разходи извън бюджета в размер на 0,04 %, с което общата стойност достига 1,11 %, като тя включва финансовите средства, заделени за действия за реагиране при кризи и извънредни ситуации (които не могат да бъдат предвидени, като например хуманитарните действия), и разходите, които се ползват от ad hoc вноски от държавите-членки (например ЕФР, за който се прилага ключ за разпределение на вноските, различен от използвания по отношение на бюджета на ЕС). Предлагайки тази рамка, Комисията се стреми да намери точния баланс между амбициите и реализма предвид на периода, през който ще се състоят преговорите по бюджета.

В съответствие с установената практика за многогодишната финансова рамка Комисията представя предложението си, изразено в бъдещи финансови задължения. Тя предоставя и подробности за очаквания темп на плащанията с цел по-голяма предсказуемост, особено важна във време на бюджетна консолидация, която налага строг контрол на размера на плащанията в началото на следващия период.

Комисията реши да предложи следната многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г.

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница