Европейският съюз работи всеки ден за реализиране на стремежите на 500 млн души. Вярвам, че той може да бъде сила за обновяването на силно конкурентоспособната социална пазарна икономика в Европа и в световен мащабстраница3/7
Дата17.08.2018
Размер251 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

3.Финансиране на бюджета на ЕС


Необходимостта от осъвременяване на финансовата рамка се отнася не само до приоритетите за разходите и тяхното определяне, но и до финансирането на бюджета на ЕС, което през последните години все по-често се поставя под въпрос. В Договора за функционирането на Европейския съюз се затвърждава първоначалното намерение бюджетът на ЕС да се финансира изцяло от собствени ресурси. В действителност обаче понастоящем над 85 % от финансирането на ЕС се основават на статистически агрегати, произтичащи от брутния национален доход (БНД) и ДДС. Те се възприемат от много държави-членки като национални вноски, които трябва да бъдат минимизирани. Това положение породи у нетните вносители отношение, което може да се изрази като „искам си парите обратно“ и което изкривява смисъла на бюджета на ЕС и поставя под въпрос основополагащия принцип на солидарност на Съюза. То доведе и до прекалено концентриране върху нетните плащания и салда и не позволява на бюджета на ЕС да изпълнява пълноценно ролята си в създаването на добавена стойност за ЕС като цяло.

Време е да започнем процес на реорганизиране на финансирането на ЕС, така че то отново да съответства на принципите на автономност, прозрачност и справедливост, и на предоставяне на ЕС на необходимите средства за постигане на целите на политиката, които си е поставил. С предлагането на нови собствени ресурси не се цели да се увеличи общият бюджет на ЕС, а да се промени отношението „искам си парите обратно“ и да се въведе повече прозрачност в системата. Стремежът е не да се даде бюджетна независимост на ЕС, а по-скоро да се върнем към механизми на финансиране, които са по-близки до първоначалния замисъл, залегнал в Договорите. Следователно предложението на Комисията ще доведе до намаляване на преките вноски от бюджетите на държавите-членки.

В прегледа на бюджета6 Комисията представи неизчерпателен списък на възможните финансови средства, които биха могли постепенно да заменят националните вноски и да облекчат тежестта върху националните бюджети. Тя посочи и критерии, които да бъдат използвани при тяхното разглеждане. Комисията извърши обширен анализ на вариантите7 и реши да предложи нова система на собствените ресурси, основана на данък върху финансовите трансакции и на нов ресурс от ДДС. Тези нови собствени ресурси ще финансират отчасти бюджета на ЕС и могат да заменят напълно съществуващия сложен собствен ресурс на база ДДС, чието премахване Комисията предлага, както и да намалят размера на ресурса на база БНД. Предложението на Комисията за решение на Съвета относно новите собствени ресурси е представено подробно в придружаващ настоящото съобщение законодателен текст8. В този контекст Комисията подкрепя призива на Европейския парламент за междупарламентарна конференция с националните парламенти, на която да се обсъди този въпрос.

Поради посочените по-горе причини Комисията предлага също значително опростяване на проблема с намаленията и корекциите. Опитите за изравняване на разликите между плащанията на държавите-членки към бюджета на ЕС и приходите от различните разходни политики на ЕС предизвикват деформации в бюджета и намаляват способността му да създава добавена стойност. Ето защо в съответствие със заключенията от срещата на Европейския съвет във Фонтенбло през 1984 г. Комисията предлага да се ограничат вноските на държавите-членки, които в противен случай ще понесат прекалена бюджетна тежест в сравнение с относителния им просперитет.


4.Принципи, на които се основава бюджетът на ЕС


Бюджетът на ЕС е различен от националните бюджети. ЕС не финансира пряко здравеопазването или образованието, нито полицията или въоръжените сили за разлика от националните бюджети. Бюджетът му има общоевропейска, а не национална логика. Благодарение на сравнително малкия си размер той може да бъде съсредоточен в областите, в които създава голяма европейска добавена стойност9. Бюджетът на ЕС няма за цел да финансира действия, които държавите-членки могат да финансират сами. Той съществува, тъй като има дейности, които трябва да бъдат финансирани, за да може ЕС да функционира, или понеже тези дейности могат да бъдат извършени по-икономично и по-ефективно чрез колективното финансиране от бюджета на ЕС. Предназначението на бюджета на ЕС е:

а) да финансира общите политики, които държавите-членки са се договорили да бъдат управлявани на равнището на ЕС (например общата селскостопанска политика);

б) да изразява солидарността между всички държави-членки и региони, да подкрепя развитието на най-слабите региони, което също така позволява на ЕС да функционира като единно икономическо пространство (например посредством политиката на сближаване);

в) да финансира мерките за завършване на изграждането на вътрешния пазар, които дори най-проспериращите държави-членки не могат да финансират самостоятелно. Бюджетът на ЕС дава възможност за общоевропейска, а не чисто национална перспектива (например чрез финансиране на общоевропейски инвестиции в инфраструктурата). Освен това той допринася за премахване на скъпоструващото дублиране между отделните национални схеми, преследващи отчасти едни и същи цели;

г) да осигурява синергия и икономии от мащаба чрез улесняване на сътрудничеството и на намирането на съвместни решения на проблеми, които държавите-членки не могат да предоставят сами (например провеждане на научноизследователска и иновационна дейност на световно ниво, сътрудничество в областта на вътрешните работи, миграция и правосъдие);

д) да позволява посрещането на продължаващи и нови предизвикателства, които налагат прилагане на общ, паневропейски подход (например по отношение на околната среда, изменението на климата, хуманитарната помощ, демографските промени и културата).В този контекст при изготвянето на новата МФР Комисията приложи принципите, които очерта в прегледа на бюджета през 2010 г.:

  • съсредоточаване върху осъществяването на ключовите приоритети на политиката;

  • съсредоточаване върху европейската добавена стойност;

  • акцент върху въздействието и резултатите;

  • постигане на взаимни ползи за целия Европейски съюз.

Бюджетът на ЕС изразява политиката в цифри. Поради това финансирането трябва да е в синхрон със съществуващата регулаторна среда и приоритетите на политиката в съответните области. То трябва да води до очакваните резултати — публичните органи не разполагат с „право“ да получават средства, които да изразходват, както пожелаят, а по-скоро получават финансиране от ЕС, което да им помогне да постигнат съвместно договорените цели на ЕС. Ето защо включените в настоящото предложение за МФР програми и инструменти са преработени, за да се гарантира, че резултатите от тях и въздействието им водят до напредък по ключовите приоритети на политиката на ЕС. Главните характеристики на следващите финансови програми и инструменти ще бъдат акцентът върху резултатите, по-голямото обвързване с условия и опростяването на изпълнението:

  • Резултатите ще бъдат ясно свързани с изпълнението на стратегията „Европа 2020“ и с постигането на нейните цели. Това означава програмите да бъдат съсредоточени върху ограничен брой първостепенни приоритети и действия, с които се достига критична маса. Трябва да се избягват разпокъсаността и некоординираните действия. При възможност съществуващите програми ще бъдат обединени (например в области като вътрешните работи, образованието и културата) и/или преработени (например научните изследвания и сближаването), така че да се осигури интегрирано програмиране и единен набор от механизми за изпълнение, докладване и контрол.

  • Опростяване: сегашните правила за финансиране претърпяха развитие не само за да се отговори на необходимостта от отчетност относно това как се изразходват публичните средства, но и за да се вземат предвид срещнатите проблеми. В резултат на това те станаха разнообразни и сложни, което затруднява изпълнението и контрола. Тази сложност създава голяма административна тежест за бенефициерите, както и за Комисията и държавите-членки, която може да предизвика нежелано отказване от участие и забавяне на изпълнението. Понастоящем се работи по опростяването както на общите (Финансовия регламент), така и на специфичните за отделните сектори правила.

  • Обвързаност с условия: за да се постави по-силен акцент върху резултатите, а не толкова върху ресурсите, в рамките на програмите и инструментите ще се извършва по-голямо обвързване с условия. Това е особено уместно в големите разходни области „Политика на сближаване“ и „Селско стопанство“, в които държавите-членки и бенефициерите ще са длъжни да докажат, че полученото финансиране е използвано за допринасяне за осъществяването на приоритетите на политиката на ЕС. В по-общ план Комисията ще осигури съгласуваността между цялостната икономическа политика на ЕС и бюджета на ЕС, по-специално с цел да се избегнат ситуации, в които нестабилни макробюджетни политики намаляват ефективността на финансирането от ЕС.

  • Стимулиране на инвестициите: съвместната работа с частния сектор по новаторски финансови инструменти позволява да се увеличи въздействието на бюджета на ЕС, което дава възможност за повече стратегически инвестиции, като по този начин се подобрява потенциалът за растеж на ЕС. Работа най-вече с групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и с националните и международните публични финансови институции даде положителни резултати и ще бъде продължена в следващата МФР. Гаранционните механизми и механизмите за споделяне на риска могат да позволят на финансовия сектор да предостави повече капитал и да отпусне по-големи заеми на иновационните компании или за инфраструктурни проекти. По този начин тези финансови инструменти могат също да допринесат за цялостното развитие на финансовите пазари в периода след криза.

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница