Евросай – структура и работни групиДата09.01.2018
Размер131.09 Kb.
#41995
ЕВРОСАЙ – структура и работни групи
Работните органи на ЕВРОСАЙ са Конгрес‚ Управителен съвет и Секретариат. Официалните езици на организацията са английски‚ испански‚ немски‚ руски и френски.
Конгресът като висш орган се състои от ръководителите на всички ВОИ - членове на ЕВРОСАЙ, и се свиква на три години. Учредителният конгрес на ЕВРОСАЙ е проведен в Мадрид през 1990 г. Следващите конгреси са в Стокхолм‚ Прага‚ Париж, Москва. VІ-ят конгрес на ЕВРОСАЙ се проведе в Бон, 29 май – 3 юни 2005 г. Президент на ЕВРОСАЙ в момента е президентът на ВОИ на Германия проф. д-р Дитер Енгелс.
Делегации на Сметната палата са участвали в конгресите в Москва (2002 г.) и Бон (2005 г.).
Решения на VІ-ия Конгрес на ЕВРОСАЙ:

 • Членовете на ЕВРОСАЙ да преоценят цялостните си стратегии за одит на публичните приходи;

 • Да се проведе координиран одит на данъчните субсидии, в който могат да участват всички членове на ЕВРОСАЙ;

 • Да се приеме предложението на работната група на ЕВРОСАЙ по информационни технологии (ИТ) да се проучи и докладва за възможностите да се използват ИТ при одита на публичните приходи и измамите;

 • Членовете на ЕВРОСАЙ да обменят информация за постигнатите резултати, използваните дефиниции и критерии, което ще им даде

възможност да сравнят на международно равнище разходите и дейността на данъчните администрации; • Членовете на ЕВРОСАЙ да споделят инициативите си и подготвени указания по темата за публичните приходи чрез интернет страницата на ЕВРОСАЙ.

Конгресът реши да се изготвят доклади по горепосочените точки, които да се представят на VII-ия Конгрес на ЕВРОСАЙ през 2008 г.


Предстоящият VІІ Конгрес на ЕВРОСАЙ ще се проведе от 2 до 5 юни 2008 г. в Краков, Полша. Одобрени са следните три основни теми за разглеждане на конгреса:

  • Качество на одитния процес: начини и средства за осигуряване на високо качество на одитната работа и одитните доклади. Сесията ще се председателства от Арпад Ковач, президент на Сметната палата на Унгария;

  • Одит на социални програми: одит на образованието. Сесията ще се председателства от Гилермо д’Оливейра Мартинс, президент на Сметната палата на Португалия;

  • Одит на социални програми: одит на програмите за професионална интеграция на лишените от права. Сесията ще се председателства от сър Джон Борн, Генерален одитор на Великобритания.


Управителният съвет се състои от 8 души - ръководителите на ВОИ на Великобритания‚ Дания‚ Испания‚ Русия‚ Словения‚ Франция‚ Чехия и Естония. В състава му влизат и четирима наблюдатели - ръководители на ВОИ на Австрия‚ Германия‚ Норвегия и Португалия. Комитетът се събира веднъж в годината и неговата задача е да обезпечи работата на ЕВРОСАЙ в съответствие с решенията‚ приети от Конгреса.
Функциите на секретариат се изпълняват от Сметната палата на Испания‚ където се намира седалището на организацията. Секретариатът подготвя и организира заседанията на Управителния съвет, съставя и контролира бюджета на организацията и осигурява изпълнението на решенията‚ приети от Конгреса и Управителния съвет. Той публикува един път в годината списание “ЕВРОСАЙ” (EUROSAI Magazine), а всяко тримесечие - бюлетина „Новини от ЕВРОСАЙ”.
Функцията на вътрешен контрол на организацията, съгласно глава V от Устава на ЕВРОСАЙ, се изпълнява в момента от ВОИ на Ирландия и Белгия.

В рамките на ЕВРОСАЙ функционират: Работна група по одит на околната среда, Работна група по информационни технологии, Комитет за обучение и Работна група за координирани одити.


Участието в работни групи става по инициатива на съответната ВОИ. Подготвя се мотивирано писмо, изразяващо желание за включване в работната група на
основата на постигнати одитни резултати в тази област и желание за по-нататъшно развитие и сътрудничество. Предложението се разглежда от всички участници в работната група и след одобрение, се получава официално съобщение за взетото решение.

Работна група по одит на околната среда

www.nik.gov.pl
Работната група на ЕВРОСАЙ по одит на околната среда е създадена с резолюция, приета на ІV-тия Конгрес на ЕВРОСАЙ в Париж през м. май 1999 г. Тя продължава дейността на Регионалната европейска работна група по одит на околната среда към ИНТОСАЙ, създадена през 1998 г. в Монтевидео.
Целта на Работната група е да насърчи включването на ВОИ в международни одити на околната среда в Европа, както и да разшири обмяната на опит в тази област. Международните одити са в следните области:


 • замърсяване на въздуха;

 • опазване на водите;

 • опазване на природата;

 • управление на отпадъците и др.

Членове на Работната група са ЕСП и ВОИ от 35 страни: Албания, Андора, Австрия, Азербайджан, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Грузия, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Македония, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Руска федерация, Словакия, Словения, Швеция, Швейцария, Великобритания, Украйна.


Координатор на работната група е ВОИ на Полша, която има за задача да:

- осъществява инициативи за привличане на нови ВОИ от Европа в дейността на Работната група, като приоритетно е разширяването на Групата с ВОИ от Централна и Източна Европа;

- разпространява документи, наръчници, стандарти, методи и техники за координиране и провеждане на одит на околната среда;

- подпомага обмена на информация и опит относно констатации от извършените одити по околната среда;

- инициира извършването на международни одити в различни региони на Европа (най-вече в Централна Европа);

- популяризира дейностите на Работната група чрез разпространяване на информация по Интернет и организиране на периодични семинари и работни срещи, да поддържа тясно сътрудничество с Работната група на ИНТОСАЙ по одит на околната среда, както и с под-координаторите.


Работата на координатора се подпомага от шест под-координатора, които отговарят за различни региони на Европа: Холандия – за Западна Европа, Норвегия – за Скандинавия, Руската Федерация – за някои страни от Източна Европа, Малта и Франция – за Средиземноморието и Румъния – за Черноморския регион.


Сметната палата на България е активен член на работната група от 2000 г. и домакин на ІІІ-та среща през м. ноември 2004 г. в София (Приложение № 1).
Работна група по информационни технологии

www.eurosai-it.org
Решение за създаването на работната група се приема на Конгреса на ЕВРОСАЙ в Москва през м. май 2002 г. Целта на работната група е да подпомогне обмяната на експертни познания и опит между ВОИ и да насърчи изпълнението на съвместни дейности в областта на информационните технологии. Работната група координира дейността си с тази на постоянния Комитет на ИНТОСАЙ по ИТ одит.
В работната група членуват 29 национални ВОИ и Европейската сметна палата. Председател на работната група е г-жа Саския Стувелинг, президент на Сметната палата на Холандия. Сметната палата на България е член на работната група от основаването й (Приложение № 2).


 • Първата среща на Работната група се провежда на 30 септември –

1 октомври 2002 г. в Хага. На нея се очертава рамката за работа на групата, която включва дейности в четири стратегически области:

- одит с ИТ на международни споразумения и регламенти;

- одит на електронно правителство, електронни обществени поръчки и предоставянето на електронни услуги;

- одит на публични инвестиции в информационните технологии и изпълнението на ИТ програми;

- развиване на капацитета на ВОИ за осъществяване на техните стратегически цели чрез: прилагането на ИТ във вътрешното управление, използване на ИТ за повишаване на ефективността и ефикасността на извършваните одити, придобиване на необходимите умения за извършване на одити в ИТ среда.


 • Втората среща на работната група се провежда на 29 и 30 март 2004 г., в Берн, Швейцария, на която се решава всички ВОИ да проведат ИТ одит на собствените си системи (наблюдавана самооценка). Екип от националната ВОИ извършва самооценка, която се наблюдава от външен квалифициран одитор в областта на ИТ одита.


 • Третата среща на работната група се провежда от 13 до 15 февруари 2005 г. в Никозия, Кипър. На нея се обсъждат практически въпроси, свързани с провеждането на ИТ- самооценките, проекта на Работен план за 2005 – 2008 г. и предстоящите дейности за изпълнението на проектите за електронно правителство, електронно управление на документооборота и програмата за обучения по ИТ.
 • Четвъртата среща се провежда от 20 до 22 септември 2006 г. в Братислава, Република Словакия. На срещата са докладвани резултатите от ИТ-самооценките и са обсъждани следните теми: приложимостта на методите за одит на ИТ в (международната) борба с измамите в приходната част на бюджета; подход за одитиране на електронно правителство, вътрешни и външни комуникации.

През следващата години работата на групата ще бъде насочена към подготвянето на два проекта, свързани с одита на международни споразумения и регламенти и одита на електронното управление на документооборота. Дискусията по втората тема се води от Сметната палата на Великобритания, която я разглежда в два аспекта: законодателство и познания за управлението. Предвижда се разработването на одитни указания по тази тема.Комитет на ЕВРОСАЙ за обучение

http://formationeurosai.ccomptes.fr/
Решението за създаването на комитета се приема от Управителния съвет на ЕВРОСАЙ на 16 февруари 2000 г. в Мадрид (Испания). Основателки са осем ВОИ от Германия, Чешката република, Дания, Франция, Полша, Португалия, Испания и Обединеното кралство, към който се присъедини и ВОИ на Норвегия като наблюдател. Съпредседатели на комитета са ВОИ на Франция и Испания. Други наблюдатели на тази група са ВОИ на Унгария, ВОИ на Руската Федерация и ВОИ на Литва. На ХХХІ-то заседание на Управителния съвет на ЕВРОСАЙ в Рейкявик (Исландия) през 2006 г. за членове на комитета са приети ВОИ на Унгария и Литва, като са взети под внимание тяхната активна работа за развитието на обучението и принос към провежданото от ЕВРОСАЙ обучение.
На VІ-тия конгрес на ЕВРОСАЙ в Бон през 2005 г. е одобрена Обща стратегия за обучение, както и оперативен план за изпълнението й. Стратегическите задачи на документа са насочени към подпомагане на обучението чрез организиране на различни мероприятия и семинари, размяната на учебни посещения между ВОИ, както и на информация и опит относно обучението. Мандатът на комитета, който под ръководството на Управителния съвет, трябва да следи за ефективното изпълнение на стратегията, е продължен,.

Стратегията на ЕВРОСАЙ за обучение се основава на осъществяването на собствени дейности за обучение; мероприятия в сътрудничество с други институции и организации (работни групи на ЕВРОСАЙ, регионалните организации на ИНТОСАЙ, Инициативата на ИНТОСАЙ за развитие, СИГМА).

Освен това, тя включва оказване на подкрепа за развитието на вътрешните стратегии за обучение на всяка ВОИ.
Сметната палата на България не е член и не е поискала статут на наблюдател в комитета.

Работна група за координиран одит

coordinated.audit@brh.bund.de
На VІ конгрес на ЕВРОСАЙ се постига съгласие за извършване на координиран одит на данъчните субсидии, който да бъде открит за всички членки на организацията.
За целта се създаде Работна група, която да координира одитните планове на ВОИ и концепциите за координиран одит. До момента в работната група участват: Кипър, Дания, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Полша, Румъния, Руската федерация, Швеция, Швейцария, Словашката република и Великобритания.
Работната група проведе първата си среща през м. ноември 2005 г. в Бон (Германия). През 2006 г. са проведени още две срещи – през м. февруари в Бон и през м. август в Копенхаген (Дания).
Целите на провеждания координиран одит са:


 • засилване обмена на знания;

 • подобряване на комуникацията между членовете на ЕВРОСАЙ в области, към които има засилен интерес;

 • получаване на информация за най-добрите практики;

 • разширяване на неформалните работни контакти; и

 • подобряване на сътрудничеството с академичните /научните/ институти.

Приложение № 1


Участие на представители на Сметната палата на България

в Работната група по одит на околната среда • Български одитори участват в паралелен одит за съответствие със закона и прилагането на Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав (Конвенция за опазване на река Дунав) 2001г. - 2002 г., с ВОИ на Хърватия, Румъния, Словакия и Словения. В проведената среща през м. октомври 2000 г. в Букурещ, Румъния, Сметната палата е представена от Христина Симеонова, член на Сметната палата, и Таня Константинова, главен инспектор.
 • Във ІІ-та среща на координатора и под-координаторите на Работната група на ЕВРОСАЙ по одита на околната среда, през м. февруари 2000 г. в Букурещ, Румъния, участват Христина Симеонова, член на Сметната палата и Лилиана Терзиева, главен инспектор.
 • В първата среща на членовете на Работната група на ЕВРОСАЙ по одит на околната среда, през м. октомври 2000 г. във Варшава, Полша, вземат участие Христина Симеонова, член на Сметната палата и Лилиана Терзиева, главен инспектор.
 • В семинар по одит на околната среда, проведен през м. май 2001 г.

в Осло, Норвегия, участват Таня Константинова, Лилиана Терзиева и Надя Топалова, главни одитори.


 • Във втората среща на Работната група на ЕВРОСАЙ по одит на околната среда, проведена през м. април 2002 г. в Париж, Франция, участват Христина Симеонова, член на Сметната палата, Таня Константинова и Лиляна Терзиева, главни одитори.

 • В ІV-та среща на координатора и под-координаторите на Работната група на ЕВРОСАЙ по одит на околната среда и съпътстващ срещата семинар на тема „Международни одити по околната среда”, проведени през м. октомври 2002 г. във Варшава, Полша, участват Таня Константинова и Иванка Кесякова, главни одитори

 • В V-та среща на координатора и под-координаторите на Работната група на ЕВРОСАЙ по одит на околната среда, и семинар на тема “Отпадъци”, през м. декември 2003 г. в Хага, Кралство Холандия, участват Христина Симеонова, член на Сметната палата, Таня Константинова и Иванка Кесякова, главни одитори.

 • През м. август 2004 г. по време на официално посещение на председателя на Сметната палата на Република България във ВОИ на Република

Полша се подписва План за съвместни действия за периода 2004 г. - 2005 г. за сътрудничество в областта на одита на околната среда.

През месец ноември 2004 г. Сметната палата на Република България е домакин на:

- третата среща на Работната група на ЕВРОСАЙ по одит на околната среда;

- семинар по опазване на биологичното разнообразие и природата;

- VІ-та среща на координатора и под-координаторите на Работната група на ЕВРОСАЙ по одит на околната среда.

Приета е Стратегия на Работната група за 2005 г. - 2007 г. и е създадена Подгрупа по одит на ядрената безопасност.

Българската страна участва с 3 презентации на извършените три одита: на прилагането на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване; на изпълнение за управлението на защитените територии в Република България – национални и природни паркове и за управлението на природен парк „Витоша”. • През м. септември 2005 г. се провежда първата среща на Подгрупата по одит на ядрената безопасност в Киев, Украйна, без българско участие.

 • В семинара на тема „Одит на отпадъците, замърсяването на въздуха и възобновяемите енергийни източници” през м. септември 2005 г. във Виена, Австрия, участват Невена Балахурова, старши одитор-втора степен, с презентация на тема „Одит на изпълнението на дейности и проекти за управление на отпадъците в Министерство на околната среда и водите на Република България”, и Таня Константинова, главен одитор.

 • ІV-та среща на Работната група на ЕВРОСАЙ по одит на околната среда, която се провежда от 27 до 29 ноември 2006 г. в Люксембург с домакин ЕСП, включва семинар и обсъждане на дейностите на групата за 2007 г. Темите на семинара са: одити на биологичното разнообразие, одити за защита на храните и представяне на опита, свързан с развитието на методологията на одитите на околната среда. От Сметната палата на България участват Стефка Колева, главен одитор-координация и контрол, и Невена Балахурова, главен одитор, с презентация на тема „Одит на програмата за опазване на биологичното разнообразие в България и одит на изпълнението на Рамсарската конвенция за влажните зони”.

Приложение № 2


Участие на представители на Сметната палата в

Работната група по информационни технологии • В първата (учредителна) среща през 2002 г. участват Ангел Шишков, главен одитор, и Бойчо Мишляков, началник на ИТ отдела.
 • В двудневен практически семинар за прилагането на методиката Cobit в одита на ИТ системите през 2003 г. в Тирана, Албания, участват Ангел Шишков, главен одитор, и Бойчо Мишляков, началник на ИТ отдела.
 • Във втората среща през 2004 г. участват Кольо Бунков (член на Сметната палата, председател на Съвета по ИТ) и Бойчо Мишляков, началник на ИТ отдела. По предложение на българските участници се гласува единодушно от работната група решение за ускорено въвеждане на кирилицата в рамките на функционирането на институциите в ЕС. По този начин се осигуриха средства за тази езикова адаптация преди официалното приемане на България в ЕС.
 • В третата среща през 2005 г. участват Ангел Шишков, главен одитор, и Бойчо Мишляков, началник на ИТ отдела. Българските участници мотивирано подкрепят предложението на Сметната палата на Великобритания за одит на комуникационните технологии и средства в рамките на публичните институции в ЕС.
 • В двудневен семинар за практическото прилагане на TeamMate през м. април 2005 г. в Копенхаген (Дания) вземат участие Ангел Шишков, главен одитор, и Бойчо Мишляков, началник на ИТ отдела.
 • В изпълнение на решението на работната група за извършване на ИТ самооценки на ВОИ, в края на 2005 г. одитен екип от Сметната палата на България, заедно с експерт от ВОИ на Германия (в рамките на изпълнявания туининг проект), извърши одит на ИТ системата на Сметната палата.
 • В четвъртата среща през 2006 г. участват Пламен Маринов, одитор, и Николай Гелев, старши специалист ИТ.

Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница