Еврпейско обединение по икономически интереси- характеристикастраница1/4
Дата21.08.2022
Размер0.49 Mb.
#114959
ТипРеферат
  1   2   3   4
Реферат на тема Еврпейско обединение по икономически интереси- характеристика(1)
    Навигация на страницата:
  • УВОД
Реферат на тема:Еврпейско обединение по икономически интереси- характеристика.

ИЗГОТВИЛ:
Гергана Атанасова Домусчиева
V курс спец. : „Право“-задочно обучение
Факултетен номер: 02364
Съдържание:

1.Увод
1.1. Европейско дружествено право –възникване;
-Регламенти
-Директиви
2. Европейско обединение по икономически интереси – същност.
3. Учредяване на ЕОИИ.
4. Органи на ЕОИИ.
5. Членствени права и задължения.
6. Прекратяване на обединението.
7. Хармонизиране на дружествено право в ЕС
-Сближаване чрез директиви;
8. Правораздаване и тълкуване от Европейския съд
7. Залючение


УВОД
Условията, при които чуждестранните ЮЛ могат да осъществяват дейност на територията на местната държава, както и правните норми, които регулират тази дейност, образуват института на ПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЮЛ. В този смисъл, всички или голяма част от нормите ,които се съдържат в договорите за взаимно насърчаване на инвестициите, за ограничаване на ДОД, за осъществяване на дейност от чуждестранни юридически лица, образуват правното положение на чуждестранните ЮЛ, но не определят правния закон за тях нито техния правен институт
Член 220 от Договора за ЕО, нов член 293 ДЕО / Право на ЕС/ е написано, че държавите членки започват преговори помежду си, доклкото това е необходимо с цел да осигурят в полза на своите граждани взаимното признаване на дружествата по смисъла на пар. 48 от ДЕО /които се определят като привързани към общността/
Пар. 48 от ДЕО – за привързани към общността се смятат тези дружества, които са създадени съгласно правото на държава-членка/първото изискване/ и които/второ изискване/ имат седалище централно управление или основно място на дейност в рамките на общността – т.е. не е необходимо нито централното управление нито основното място на дейност, нито седалището да съвпадат с държавата, в която е учредено дружеството.
Следователно ако едно дружество ако е създадено по законодателството на английското право, център –Холандия, седалище – Сирия, действително управление – САЩ, ще се счита за дружество, привързано към общността и ще попада под режима на ЕО, свобода по преместване на седалището, данъчните съответни преференции, защото отговаря на изискванията по член 48
Въпросът с признаването на ЮЛ не е стар въпрос
През 2000 г съдът на ЕО се е занимал с този въпрос, това е т.нар. дело Юбезейринг / Uberseiring/ , наименованието на делото – по името на ищеца – означава се че делото е пред основния съд в Люксембург пише се годината и номерът на делото, след името
Съдът е сезиран да се произнесе относно признаване от държава членка на ЮЛ на дружество, образуване по правото на друга държава-членка. Официалното запитване е отправено пред немски съд, като пред немския съд висящото дело е на Юберзейринг, регистрирано в Холандия, съгласно холандското право и друго дружество, учредено според законодателството на Германия. Поради некачествено изпълнение на договор, немския съд постановява, че искането на холандския съд е недопустимо /липсват абсолютно процесуални пречки, липсва легитимация на страните/ делото не се гледа, прекратява се поради недопустимост на иска, в този случай немския съд се произнася за недопустимост на иска, тъй като дружеството/холандското/ има място на действително управление в Германия, а съгласно утвърдената практика в немското право, правоспособността на дружеството се определя от правото на държавата, в която е действителното седалище, тъй като това дружество има действително седалище в Германия, то следва да бъде регистрирано съгласно немските закони, а то е регистрирано съгласно холандските, следователно не може да бъде признато като пълноправен правен субект и оттам не може да бъде ищец. Съдът на ЕО се е произнесъл по това дело като е стигнал до заключението, че съгласно член 43 от ДЕО, всяко дружество, което е надлежно регистрирано в държава-членка може да има действително управление в друга държава членка, поради предвидената в договора свобода на установяване, следователно немският съд следва да признае правосубектността на чуждото ЮЛ, тъй като се приема че неговите норми на дружественото право – немските, са в противоречие с член 43 във връзка с член 48 от ДЕО.
В рамките на ЕО се е оформило ЕВРОПЕЙСКО ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО
Характерно за ЕДП е че то се състои предимно от ДИРЕКТИВИ
Някои от тях са наименовани Първа, Втора до Дванадесета.
Някои от тях нямат такава номерация, съществуват три Регламента в областта на Дружественото право, това е:
1. Регламент за създаване на европейското обединение на икономически интереси;
2. Регламент 2157 /2002 г. за европейското акционерно дружество;
3. Регламент 1435/2003 г. за европейското кооперативно дружество

Всички други норми в областта на дружественото право се съдържат в директиви, като почти всички са надлежно инкорпорирани в националните законодателства на държавите членки, в този смисъл, уеднаквени са разпоредбите относно публичността и данните, коит осе съдържат в търговските регистри . моментът на учредяван, дата, представителни права, представляващ орган, представяне на баланс, седалище, всичко , което се съдържа в нашия Търговски регистър, тъй като ТЗ и ТР у нас са уеднаквени, ще се видят и в търговските регистри на всяка държава членка


Въпросите със сливанията и вливанията са също унифицирано решени
Транспониране на трета и шеста директива. Преобразуването на дружествата се извършва приблизително по един и същ начин, тъй като нормите, които се съдържат в нашия ТЗ по отношение на преобразуванията представлява именно това транспониране на трета и шеста директива.

Клоновете и филиалите, редът, по който се учредяват филиалите е уеднаквен и това е въз основа на Дванадесета директива. Клонът не е самостоятелно ЮЛ.


Регламент 44/2001 тогава, когато предмет на делото произтича от пряко отношение с клон, иска да бъде предявен пред съда по седалището на клона, въз основа на този текст, чуждестранния съд следва да допусне разглеждането на иска /става дума за държава членка/Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница