Еврпейско обединение по икономически интереси- характеристика


Членствени права и задължениястраница3/4
Дата21.08.2022
Размер0.49 Mb.
#114959
ТипРеферат
1   2   3   4
Реферат на тема Еврпейско обединение по икономически интереси- характеристика(1)
Членствени права и задължения.

Имуществени и неимуществени права. Такива са правото на участие в печалбата, право на управление, право на информация по отношение на управителя;
Задължения. Основно е задължението за вноска. Особеното е, че членовете отговорят неограничено и солидарно за задълженията на ЕОИИ съобразно националното право (в България ще се прилагат субсидиарно правилата за събирателно дружество). Обединението не е ТД, а ЮЛ. Солидарната отговорност е субсидиарна. Всеки член отговаря и за старите дългове, но може д а бъде освободен от тази отговорност по силата на специална клауза, която следва да бъде оповестена. Давността отново е 5 години.
За прехвърляне на членствените права и задължения е необходимо единодушно съгласие. Същото се отнася и до тяхното залагане, освен ако не е предвидено друго. Членствените права могат да възникнат при учредяването на ЕОИИ или впоследствие по единодушно решене на останалите членове.
Членството се прекратява при:
напускане с едностранно предизвестие (ако тази възможност е уредена в учредителния договор) при наличието на важни причини;
изключване на член по причини посочени в учредителния договор, но във всички случай при грубо неизпълнение или създаване на заплаха (това изключване може да стане само с решение на съда).
смърт
Прекратяването на членството следва да се впише в съответния регистър. Това не води до прекратяването на ЕОИИ, освен ако е предвидено друго. Съответният член има право да получ стойността на дела си, която се опрееля към момента на прекратяване на участието.


Прекратяване на обединението.

Обединението може да бъде прекратено:
- По единодушно решение на неговите членове;
- По решение на членовете при изтичане на срока (не се прекратява автоматично); при постигане на целта, при отпадане на условията на учредяването,
- При нарушение на целите на ЕОИИ чрез иск за прекратяване и когато важни причини налагат това.

- Ликвидацията се извършва по националното право. Членовете на ЕОИИ продължават да отговарят солидарно за дълговете на обединението в рамките на 5 години от заличаването.

- Несъстоятелността също се провежда по националното право. Особеност при откриването на производството е, че това не води до откриване на произвдоство срещу членовете му.
Хармонизиране на дружествено право в ЕС

Правото на Европейската икономическа общност и на Вътрешния пазар отдавна оказва влияние върху дружественото право (ДП). Сближаването и хармонизирането на различните национални прави системи в областта на ДП се извършва основно по следните направления:


Първичното право на Общността изрично възлага като основна задача на Съвета и Комисията хармонизирането на дружественото право, чл. 44 (2) g ДЕО. Основните свободи също имат непряко въздействие върху ДП

- Сближаване чрез Директиви

Директивите нямат пряко действие. В тях само се посочват установените цели, като на националния законодател се предоставя избора на средствата и формата за постигането на тези цели. Държавите-членки са задължени да въведат в посочените срокове директивите. Тези директиви имат основно значение при сближаването на разпоредбите относно АД. Такива Директиви са:
- Първата директива (1968г.) – за принципа на публичност на ТР
- Втората директива (1976г.) – хармонизация в областта на акционерната защита
- Третата директива (1978г.) (Вливане и сливане)– за подобряване защитата на малцинството при сливане и вливане на ТД.
- Четвъртата директива (Балансова директива)– хармонизация в счетоводството
- Шеста директива (Отделяне и разделяне) – за подобряване защитата на акционерите и кредиторите
- 11. Директива – за огласяването (чрез регистриране?) на клоновете
- 12. Директива – за допустимостта на Едноличното ООД
и др.
Европейско наднационално дружествено право може да бъде създавано въз основа на чл. 308, 249 ДЕО. В случая става дума за общностно право, което има предимство пред националното и не може да бъде изменено или отменено от него.
Европейските дружествени форми оказват влияние и върху националното право, тъй като съжителството между националните и европейските дружества допринася за цялостното правно развитие.

Проявление на Европейското наднационално Дружествено право- засега са следните специфични европейски дружествени форми:


- Европейското обединение на икономически интереси (ЕОИИ) съществува от 1989г.
- Европейското (акционерно) дружество (Societas Europaea = SE) се разработва от 1966г., като става достъпна правна форма едва през 2005г. след серия от разпоредби, директиви и въвеждащи национални закони. Европейското дружество е вид АД.
-Европейската кооперация съществува от 2006г.
Европейското обединение на икономически интереси (ЕОИИ) има ограничено разпространение. Европейското дружество (SE) се радва на по-голяма популярност.
Обсъждат се:
-Европейско сдружение
-Европейско взаимно дружество
-Европейско ООД
-Малко / опростено Европейско АД

Хармонизация и развитие в областта на дружественото право се постига и чрез Международни договори– чл. 293 ДЕО. Така се уреждат различни проблеми, които възникват, когато дейността на едно предприятие излезе извън националните граници:


- взаимното признаване на дружествата,
- запазване на правосубектността при промяна на седалището в друга държава-членка,
- сливане на дружества от различни държави членки.
Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница