Ф о н д №45к инвентарен описДата23.07.2016
Размер389.34 Kb.


ДЪРЖАВЕН АРХИВ - МОНТАНА
АТАНАС СТОЯНОВ ЕДРЕФОВСКИ(1835 - 1900)

Ф О Н Д № 45КИНВЕНТАРЕН ОПИС
Крайни дати на архивните документи

(1649-1930)

МОНТАНА, 2001Съставител: Красимира Цолова

Рецензенти: Светлана Стоянова

Бойка Дзипалска

ПРЕДГОВОР

Атанас Стоянов Едрефовски е роден на 14 октомври 1835 година в гр. Враца. Баща му Стоян Лилов е кожухар. Майка му Гена Бойчова е от Етрополе. Четиригодишен Атанас Едрефовски започва да учи в килийното училище в църквата “Св. Възнесение” при учителя Георги Софиянеца. След това в Долната махала на гр. Враца се обучава при Георги Чолаков по взаимноучителната метода. През 1850 г. в Неготин (Сърбия) и през 1851 г. в Цариград Атанас Едрефовски обогатява знанията си. В родния си град през пролетта на 1852 г. изучава гръцки език при Йованчо Дочов. Есента на същата година, през Оряхово по река Дунав отива в гр. Лом при своя съгражданин Кръстьо Пишурка. Държи изпит и става помощник - учител.

До Освобождението 1878 г. Атанас Едрефовски учителства 25 години в различни селища в Северна България: в гр. Лом, където създава и свое семейство е учител през учебните 1852/1853 г., 1855/1856 г., 1863/1864 г., 1873/1874 г.; в с. Арчар, Видинско - 1853/1854 г.; в с. Медковец, Ломско - 1854/1855 г.; в гр. Берковица - 1857/1858 г., 1861/1862 г.; в гр. Враца - 1859/1860 г., 1866/1867 г., 1867/1868 г.; в гр. Видин - 1865/1866 г.; в с. Кнежа, (дн. гр. Кнежа), Оряховско - 1871/1872 г.; в гр. Кула - 1872/1873 г.; в с. Гагаля (дн. с. Николово) Русенско - 1874/1875 г.; в с. Червена вода, Русенско - 1875/1876 г.; в гр. Русчук (дн. гр. Русе) - 1876/1877 г., 1877/1878 г.

Учителският труд на възрожденския учител е принос в развитието на новобългарското просветно движение. Атанас Едрефовски непрекъснато чете и се самообразова. Той, освен че ограмотява, възпитава и разпространява знания сред българското население. Преподава по всички учебни предмети. Владее и ползва няколко чужди езика - гръцки, турски, сърбохърватски, руски, френски, латински, немски, италиански. За неговата култура говорят богатата му библиотека и ръкописното наследство с различна тематика. Наред с учителстването, Атанас Едрефовски е писар и преводач на частни лица и държавни институции, проповедник и певец в църквите.

След Освобождението се завръща в гр. Лом при шестчленното си семейството, където е писар и преводач при Временната руска управа, Окръжния, Градския и Архиерейския съвет в града. От 25 ноември 1880 г. до 26 март 1881 г. е контрольор по тютюна във фабриката на Мехмед Кочалийски. В периода от 1882 до 1889 г. е учител в с. Голинци (дн. кв. Младеново на гр. Лом) и гр. Лом. Поради ниското и нередовно заплащане на учителския му труд, Атанас Едрефовски работи допълнително в църквите за да прехранва своето семейство. Започва да получава пенсия от 5 юни 1891 г.

Умира на 30 декември 1900 г. в гр. Лом.

* * *
Личният архивен фонд на Атанас Едрефовски е предаден необработен от Държавен архив - гр. Враца на Държавен архив – гр. Михайловград (дн. Монтана) на 3 април 1963 г., тъй като фондообразувателят живее и работи в гр. Лом, който е в състава на Михайловградски окръг (дн. област Монтана). През 1970 г. е извършена научно-техническа обработка на фонда. Съставен е инвентарен опис със 141 архивни единици за периода 1810–1930 г., без класификационна схема и историческа справка. Описанието на архивните единици не разкрива състава, вида и съдържанието на документите. По-голяма част от книгите са неидентифицирани - без заглавия и автори. С цел максимално повишаване информационните качества на инвентарния опис се извърши неговото пресъставяне и усъвършенстване.

Документите са подредени по следната класификационна схема:

І. ДОКУМЕНТИ ОТ БИОГРАФИЧЕН ХАРАКТЕР

1. Автобиографични

2. Биографични

3. Финансови

ІІ. СЛУЖЕБНА ДЕЙНОСТ

1. Учител

2. Писар и преводач

3. Контрольор по тютюна

ІІІ. ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ІV. ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ

1. Книги с учебно съдържание

2. Книги с религиозно съдържание

3. Книги с художествено и практическо съдържание

4. Вестници и списания


В първите три раздела е ръкописното наследство на фондообразувателя. В тях са включени 60 архивни единици с хронологичен обхват 1849–1900 г. Кореспонденцията по тематичен признак е към съответните раздели. При описанието на архивните единици, след анотацията на съдържанието са посочени датата на тяхното съставяне, оригиналността, начинът на възпроизвеждането им и езикът (ако е на чужд), броят на листата.

В раздел ІV. Печатни материали описанията на книгите са на български език със съвременен правопис, с оглед безпроблемното ползване от масовия читател. На първо място е посочен авторът на произведението (когато е известен), след което заглавието, езикът от който и на който е преводът, името на преводача. Следват мястото на издаване, името на издателя, мястото и собственика на печатницата, годината на издаване, на какъв език (ако е чужд) и броят на листата.

Пресъставянето и усъвършенстването на инвентарния опис се предшества от преводи на ръкописи и заглавия на книги; от установяване имената на автори, преводачи, издатели, печатници, година и място на издаване на книгите. За по-голяма точност и прецизност се използва справочна литература и спецализирана помощ от научни работници и преводачи в Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий” и Главно управление на архивите. Извърши се проучване и се установи, че в други фондохранилища в страната няма документи на Атанас Стоянов Едрефовски.

В процеса на пресъставянето и усъвършенстването на инвентарния опис се извърши: пресистематизиране на документите в личния фонд, съгласно разделите и подразделите на класификационната схема, съставяне на нови заглавия, преномериране на архивни единици и листа, обединяване на архивни единици и отделяне на нови, уточняване на крайните дати. Съставена е преводна таблица за промените в номерацията на архивните единици, спрямо стария опис.

Инвентарният опис съдържа 190 архивни единици за периода 1649 - 1930 г. Приложени са списък на съкращенията, именен и географски указатели, списък на ползваната справочна литература за описанията на книгите във фонда, преводна таблица, илюстрации. Понятията в указателите са подредени по азбучен ред с препратки към номера на архивната единица, в която се срещат. Името на фондообразувателя не е включено в именния указател, поради честото му срещане.

През 2000 г. се извърши цялостна реставрация на документите поради лошото им физическо състояние – разрушена основа и угаснал текст на ръкописите.

Благодарим за несъмнената компетентност при преводите на ръкописи и идентификацията на гръцки, руски и османотурски книги на ст.н.с. д-р Стоянка Кендерова, ст.н.с. Стефан Андреев, н.с. Марлена Димова, Росица Кирилова и Зорка Иванова.
От съставителя

I. ДОКУМЕНТИ ОТ БИОГРАФИЧЕН ХАРАКТЕР

1. АВТОБИОГРАФИЧНИ


1. Животоописателна книжица. 7 февр. 1874 г. Оригинал. Ръкопис. 59 л.
2. Генеалогия (родословие) и други автобиографични бележки. Б. д. Оригинал. Ръкопис. 3 л.

2. БИОГРАФИЧНИ


3. Писмо от Атанас Едрефовски до неговите майка, брат, сестра и зет в гр. Враца по лични въпроси. 11 ян. 1866 г. Оригинал. Ръкопис. 3 л.
4. Свидетелство от настоятелството на църква "Света Троица" - гр. Русе на Атанас Едрефовски за неговото усърдие при опазването на църковна ценна утвар през 1876-1877 г. 30 юни 1877 г. Оригинал. Ръкопис. 1 л.
5. Писмо от иконом Николай от гр. Враца до неговия учител Атанас Едрефовски с пожелания за благополучие през Новата 1888 г. 18 ян. 1888 г. Оригинал. Ръкопис. 1 л.

3. ФИНАНСОВИ


6. Бележка за дадени пари на заем от Атанас Едрефовски на Михаил Костадинов от гр. Враца. 4 окт. 1870 г. Оригинал. Ръкопис. 1 л.
7. Бележка на Атанас Едрефовски за получаване дължими пари от църквата в с. Гагаля (дн. с. Николово), Русенско. 4 май 1877 г. Оригинал. Ръкопис. 1 л.
8. Писмо от Атанас Едрефовски до началника на Русенски окръг с молба за съдействие за изплащане на дължими суми за учителстването му в с. Гагаля (дн. с. Николово), Русенско. 3 май 1878 г. Оригинал. Ръкопис. 1 л.
9. Писма от Атанас Едрефовски до М. Донец с молба за уреждане на заплащането му по време на отсъствие от работа поради заболяване. 9 март 1879 - 4 февр. 1880 г. Оригинали. Ръкопис. 2 л.

10. Списък на месечните парични възнаграждения във франкове и рубли на Атанас Едрефовски, получени от Градския съвет в гр. Лом. 19 септ. - 11 дек. 1879 г. Оригинал. Ръкопис. 1 л.


11. Преписка между Атанас Едрефовски, Министерството на народното просвещение и училищни настоятелства, относно неговото пенсиониране. 7 юли 1887 – 7 юни 1900 г. Оригинали. Ръкопис. 31 л.
12. Свидетелство от Министерството на народното просвещение на Атанас Едрефовски за пенсия. 5 юни 1891 г. Оригинал. Ръкопис. 1 л.
13. Писма от Атанас Едрефовски до Околийския мирови съдия в гр. Лом с възражение за неправомерно взет данък за негова нива от кмета на с. Голинци (дн. кв. Младеново на гр. Лом). 2 май -2 юни 1898 г. Оригинали. Ръкопис. 3 л.

II. СЛУЖЕБНА ДЕЙНОСТ

1. УЧИТЕЛ


14. Списък, съставен от Атанас Едрефовски, на учениците по махали в гр. Видин през учебната 1865/1866 г. 28 ноем. 1865 - 18 февр. 1866 г. Оригинал. Ръкопис. 4 л.
15. Българо-немски, френски, италиански разговорник, съставен от Атанас Едрефовски. 1 ян. 1866 г. Оригинал. Ръкопис. 8 л.
16. Съгласителни договори между кметове и училищни настоятелства с Атанас Едрефовски за учителстването му в с. Гагаля (дн. с. Николово), Русенско, с. Голинци (дн. кв. Младеново на гр. Лом) и гр. Лом. 23 юни 1874 - 29 юни 1888 г. Оригинали. Ръкопис. 13 л.

17. Исторически описания с карти от Атанас Едрефовски на Китай, Япония, Индия, Персия, Египет и записки по древна история. 13 ян. 1878 г. Оригинали. Ръкопис. 14 л.


18. Записки и карти на Атанас Едрефовски по география на Гърция, Италия, Русия, Англия, Дания, Норвегия. Състав и строеж на Земята. 1878 г. Оригинали. Ръкопис. 17 л.

19. Записки на Атанас Едрефовски по математическа география - тяло, повърхнина, линия, точка, кръг, градуси и по астрономия - небесни тела. 1878 г. Оригинали. Ръкопис. 10 л.

20. Училищни дневници на Атанас Едрефовски за успеха и поведението на учениците в с. Голинци (дн. кв. Младеново на гр. Лом) и гр. Лом през учебните 1881/1882, 1882/1883, 1885/1886, 1886/1887 и 1888/1889 години. 1881-1889 г. Оригинали. Ръкопис. 101 л.
21. Свидетелства от общински управления и училищни настоятелства в градовете Лом, Видин, Кула, Берковица и селата Голинци (дн. кв. Младеново на гр. Лом) и Арчар, Видинско за периодите на учителстването на Атанас Едрефовски. 1 юли 1882 - 5 юни 1891 г. Оригинали. Ръкопис. 15 л.
22. Писма от Градското общинско управление гр. Лом до Атанас Едрефовски за забрана приемането на болни деца в училище и вземане мерки против заразяване с грип. 9 март - 7 септ. 1883 г. Оригинали. Ръкопис. 4 л.
23. Списък от Атанас Едрефовски на училищните настоятели в населените места, в които е учителствал. 1884 г. Оригинал. Ръкопис. 3 л.
24. Седмични програми, съставени от Атанас Едрефовски, за обучението на ученици. Б. д. Оригинали. Ръкопис. 4 л.
25. Методически примери от Атанас Едрефовски за преподаване по седмична, лятна и зимна програма. Упътване за попълване на програмна таблица. Б. д. Оригинали. Ръкопис. 8 л.
26. Записки на Атанас Едрефовски по философия, логика и риторика с цитати на древногръцки философи. Б. д. Оригинали. Ръкопис. 27 л.
27. Турско - български разговорник, съставен от Атанас Едрефовски. Записки по турска и гръцка граматика. Б. д. Оригинали. Ръкопис. 6 л.
28. Немско - български разговорник, съставен от Атанас Едрефовски и записки по немска граматика. Б. д. Оригинали. Ръкопис. 9 л.
29. Научно-популярни записки на Атанас Едрефовски по ботаника за 150 билки, според д-р Карл Линей и за лекуването на някои болести. Правила за съхранение на здравето. Б. д. Оригинали. Ръкопис. 26 л.
30. Записки на Атанас Едрефовски по българска граматика-синтаксис и причастия. Б. д. Оригинали. Ръкопис. 8 л.
31. Записки на Атанас Едрефовски по музика. Тонове и музикални знаци по диатоничната лествица. Времето в църковната музика. Б. д. Оригинали. Ръкопис. 6 л.
32. Разработки на Атанас Едрефовски на уроци по аритметика, алгебра, геометрия и химия. Б. д. Оригинали. Ръкопис. 29 л.

2. ПИСАР И ПРЕВОДАЧ


33. Протокол на Кадийския съд в гр. Ивраджа (дн. гр. Враца) за покупко- продажба на недвижим имот от жители на града. 20 авг. 1849 г. Оригинал. Ръкопис. На тур. ез. 1 л.
34. Протокол на Кадийския съд в гр. Лом за покупко-продажба на недвижим имот от жители на града. 12 дек. 1870 г. Оригинал. Ръкопис. На тур. ез. 1 л.
35. Писмо от Врачанския каймакамин до мухтарите във Врачанската кааза за направата на хамбари за десятъка и реда за продажба на добитък. 9 ян. 1871 г. Копие. Ръкопис. 1 л.
36. Превод от Атанас Едрефовски на част от повестта “Алексис и Надина” от сърбохърватски на български език. 16 май 1871 г. Оригинал. Ръкопис. 7 л.
37. Сведения от Атанас Едрефовски за събирането на хранителни продукти от населението в с. Гагаля (дн. с. Николово), Русенско. 1 юли 1871 - 21 апр. 1872 г. Оригинали. Ръкопис. 24 л.
38. Известие от държавните власти до селяните в Османската империя, с което се разрешва вземането на тапии за притежаваните от тях имоти. 8 апр. 1874 г. Оригинал. Печатно. На тур. и бълг. ез. 2 л.

39. Писмо и заповед от Русенския окръжен управител до кмета на с. Гагаля (дн. с. Николово), Русенско за докарване на провинили се лица от селото в Окръжния съдебен съвет. 3 май 1878 г. Оригинал. Ръкопис. 1 л.


40. Писмо от началника на Ломски окръг до Ломския окръжен съвет, относно прекратяване дейността на Окръжния съд в града и създаване на Ломско - Белоградчишки съд. 11 ян. 1879 г. Препис. Ръкопис. 2 л.
41. Писмо от Видинския губернатор до началника на Ломски окръг за представяне списък на служители в окръжието за награждаване с медали по повод една година от Освобождението. 12 март 1879 г. Оригинал. Ръкопис. 1 л.
42. Договор за даване под наем на дюкян в гр. Лом от Георги Петров Козара и Атанас Монов на Йосиф Реш и Андон Руберт Витман. 1 апр. 1880 г. Оригинал. Ръкопис. 8 л.
43. Писма от жители на с. Костенци, Берковско до Окръжния управител в гр. Лом по имуществени въпроси. 12 юни 1880 г. Оригинали. Ръкопис. 3 л.
44. Таблици за движението на пощата по маршрутите: София-Берковица-Лом-Видин, Лом-Белоградчик и Лом-София. 23 ноем. 1884 г. Оригинали. Ръкопис. 3 л.
45. Писма от Атанас Едрефовски до Околийския началник в гр. Лом с молба за назначаване на работа като писар. 5 ноем. 1880 -13 юли 1887 г. Оригинали. Ръкопис. 5 л.
46. Писма от Атанас Едрефовски до окръжния просветен инспектор, училищни и църковни настоятели в гр. Лом с молба да бъде назначен за учител, писар, певец в църквата или разсилен в инспекцията. 6 май 1889 - 23 авг. 1894 г. Оригинали. Ръкопис.

11 л.
47. Писма от Атанас Едрефовски до Видинския митрополит Кирил и председателя на архиерейския съвет с молба да бъде назначен за писар в Общинския архиерейски съвет в гр. Лом. 28 - 30 ноем. 1890 г. Оригинали. Ръкопис. 4 л.


48. Писмо от Г. А. Берковски от гр. Търново до неизвестен адресат в гр. Лом по лични проблеми. 22 ян. 1893 г. Оригинал. Ръкопис. 2 л.
49. Писмо от Йованка Атанасова до кмета на гр. Лом за издаване на свидетелство за бедност, за да продължи образованието си и издаденото свидетелство. 25-28 авг. 1897 г. Оригинал. Ръкопис. 2 л.
50. Неизползвани квитанции (150 бр.) за удостоверяване размера на внесения данък. Б. д. Оригинал. Печатно. На тур. ез. 1 л.
51. Телеграма от гр. Видин до Атанас Едрефовски, относно кореспонденция с новоназначен даскал в гр. Адлие (дн. гр. Кула). Б. д. Оригинал. Бланка. Ръкопис. На тур. ез. 1 л.

3. КОНТРОЛЬОР ПО ТЮТЮНА


52. Сведения от Атанас Едрефовски за сортове, качество, количество и цени на тютюна във фабриката на Мехмед Кочалийски в гр. Лом. Наставления за контрол на тютюна. 1879-1880 г. Оригинали. Ръкопис. 10 л.
53. Писма от Ломския финансов чиновник до Атанас Едрефовски за назначаване и освобождаване от длъжност контрольор в тютюневата фабрика в града. 25 ноем. 1880 - 26 март 1881 г. Оригинали. Ръкопис. 2 л.
ІII. ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

54. Едрефовски, Атанас. "Песенник". Текстове на песни, музикални знаци и илюстрации. 17 май 1863 г. Оригинал. Ръкопис. 18 л.


55. Кратки разкази от Свещената история и слова към благочестиви читатели от Атанас Едрефовски. 13 ян. 1873 - 18 ян. 1874 г. Оригинали. Ръкопис. 8 л.
56. Едрефовски, Атанас. "Уписна книжица". Описания на природни и исторически забележителности, на личности и събития. 11-29 окт. 1873 г. Оригинал. Ръкопис. 18 л.
57. Проповеди на Атанас Едрефовски към православните християни с религиозно-поучително съдържание. 8 окт. 1877 г. Оригинали. Ръкопис. 6 л.

58. Едрефовски, Атанас. "Приказки басноисторически". Б. д. Оригинал. Ръкопис. 7 л.


59. Нравоучителни разсъждения на Атанас Едрефовски върху прочетена религиозно-образователна книжнина. Б. д. Оригинали. Ръкопис. 21 л.
60. Нравоучителни и фантастични разкази от Атанас Едрефовски. Б. д. Оригинали. Ръкопис. 37 л.


IV. ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ

1. КНИГИ С УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ61. Дукас, Неофитос. "Граматика Терпсихора, възможно най-кратка, предназначена за благородниците". Виена. Печатница на Георгиос Бендоти. 1809 г. На гр. ез. 49 л.
62. Тирол, Димитър. "Славянска граматика". Първа свезка. Виена. 1827 г. На ср. ез. 28 л.
63. "Помощник на детето за придобиване на полезно знание". 1830 г. На гр. ез. 25 л.
64. "Славенобългарско детеводство за малките деца". Втора част. Превод от гръцки на български език Емануил Васкидович и Неофит Хилендарски. Крагуевац. Печатница на Княжество Сърбия. 1843 г. 33 л.
65. Бардовски, В. "Всеобща география за децата". Превод от руски на български език Иван Андреев Богоров. Белград. Печатница на Княжество Сърбия. 1843 г. 162 л.
66. Османо-френски речник. Смирна. 1849 г. 191 л.
67. "Кратко ръководство за родители относно начина за естествено отглеждане на техните деца до 7 годишна възраст". Съчинение, събрано от френски източници от лекаря М. Л. Дидимос. Константинопол. 1849 г. На гр. ез. 53 л.
68. Шлецер, Август. "Въведение във всеобщата история". Първа част. Превод от руски на български език Атанасий Чолаков Хилендарец. Цариград. Печатница на "Цариградски вестник". 1851 г. 90 л.
69. "Христоматия или сборник от откъси на най-прославените гръцки автори на проза и поезия". Том III. Пето стереотипно издание. Разширено и поправено с най-голяма прецизност от С. Д. Византиос и А. Ранкавис. Атина. 1852 г. На гр. ез. 142 л.
70. "Ксенофонтови знаменитости на Сократ". Превод от елински на сръбски език Вукашин Радишич. Белград. Печатница на Княжество Сърбия. 1853 г. 91 л.
71. Цицерон, Марк Тулий. "Книга за длъжностите". Превод от латински на сръбски език Григори Лазич. Белград. Печатница на Княжество Сърбия. 1854 г. 83 л.
72. "История на Синдип философ - персийски". Превод от гръцки на сръбски език Найден Йованович. Белград. Печатница на Княжество Сърбия. 1855 г. 31 л.
73. Шулц, Антоний. "Практично наставление по немски език за сръбската младеж". Първа част. Белград. Печатница на Княжество Сърбия. 1857 г. На ср. ез. 146 л.
74. Смарагдов. "Кратка всеобща история". Превод Йоаким Пройчев Груев. Цариград. Печатница на Драган Киряков Цанков и Боян Мирков. 1858 г. 121 л.
75. "Общо землеописание за сръбските гимназии". Прегледала и одобрила училищна комисия. Белград. Държавна печатница. 1861 г. На ср. ез. 127 л.
76. Груев, Йоаким Пройчев. "Уроци от землеописание". Първо издание. Пловдив. Издава се от съдружие на българската книгопечатница. Виена. Печатница на Л. Сомер. 1861 г. 116 л.
77. Чорапчиев, Иван Петров, В. Д. Марков. "Скороучащий французин или сигурен и лесен учител, чрез когото един человек да може за малко време да се научи да говори, да пише и да чете французки". Букурещ. Печатница на Стефан Расидеску. 1863 г. 154 л.
78. "Методическо ръководство за първоначалната аритметика". Превод на български език Тодор Поппетров Икономов. Букурещ. Печатница на Стефан Расидеску. 1866 г. 94 л.
79. Павлович, Дамян. "Физика за гимназиите и всички приятели на естествените науки". Белград. Държавна печатница. 1868 г. На ср. ез. 93 л.
80. Попов, Стоил Димитров, Иван Петров Чорапчиев. "Турско-български писмовник". Първо издание. Русчук. Печатница на Дунавска област. 1868 г. 63 л.
81. Данов, Христо Груев. "Втора четеница за ученици в средните училища". Първо издание. Пловдив. Издава книжарница на Христо Груев Данов и &. Виена. Печатница на Л. Сомер. 1868 г. 69 л.
82. Иловайски, Димитър. "Съкратена всеобща история". Превод от руски на български език Драган Василев Манчов. Пловдив. Издава книжарницата на Драган Василев Манчов, Христо Груев Данов и &. Виена. Печатница на Л. Сомер. 1870 г. 138 л.
83. Петрович, Никола. "Из естествените науки. За електричеството и магнетизма". Белград. Държавна печатница. 1870 г. На ср ез. 50 л.
84. Лазаревич, Радован. "Сметанка". Белград. Печатница на Никола Стефанович. 1870 г. На ср. ез. 49 л.
85. Малинин, А., К. Бурянин. "Числителница". Превод от руски на български език Христо Димитров Павлов. Пловдив. Издава книжарницата на Христо Груев Данов. Виена. Печатница на Янко Стефанов Ковачев. 1875 г. 81 л.
86. Хибнер, Д. "Сметница с фигурки за първия основен разред в първото шестмесечие". Превод на български език Моско Поптонев Добринов. Пловдив. Издава книжарницата на Христо Груев Данов. Виена. Печатница на Янко Стефанов Ковачев.

1875 г. 25 л.


87. Шейх Махмуд бин Хасан ал Магниси. "Логични въпроси". Съчинение. Цариград. Императорска печатница. 1877 г. На араб. ез. 32 л.
88. Ушинский, Константин. "Родно слово". Петербург. 1879 г. На рус. ез. 85 л.
89. Тодоранов, Атанас. "Начално запознаване с геометрията и чертането". (Съдържа и ръкописи за източната църковна музика - лествица, тонове, музикални знаци). В. Търново. Издава книжарско дружество "Развитие". Велико Търново. Печатница на Киро Петрович Тулешков. 1883 г. 82 л.
90. Елницкий, К. "Курс на дидактиката. Помагало за учебните заведения, в които се преподава педагогика". Превод от руски на български език и издава Стоян Христов Нонов. Русе. Печатница на Райчо Михов Каролев. 1884 г. 105 л.
91. Георгов, Иван А. "Упътване за преподаването на букваря ми". Издава Димитър Ив. Панев. Виена. Печатница на И. Н. Вернай. 1885 г. 78 л.

2. КНИГИ С РЕЛИГИОЗНО СЪДЪРЖАНИЕ


92. "Триодион сиест трипеснец" (Пентикостар). Търговище. 1649 г. На рус. ез. 20 л.
93. "Триодион сиест трипеснец". Лвов. Печатница на Михаил Сльозки. 1664 г. На рус. ез. 179 л.
94. "Часослов". (Съдържа часослов, месецослов, различни служби и канони, пасхалия). Изправен от Георгиос Константину. Венеция. 1759 г. На гр. ез. 213 л.
95. "Ирмология". (Книгата е издадена по времето на руската императрица Екатерина II Велика 1762-1796 г.). Москва. На рус. ез. 187 л.
96. "Месяцослов". (Книгата е издадена по времето на руската императрица Екатерина II Велика 1762-1796 г.). Москва. На рус. ез. 205 л.
97. "Месяцослов". (Книгата е издадена по времето на руската императрица Екатерина II Велика 1762-1796 г.). Москва. На рус. ез. 131 л.
98. "Часослов". (Книгата е издадена по времето на руския император Николай I Павлович 1801-1855г.). Москва. На рус. ез. 313 л.
99. "Кратко съчинение, потребно на свещениците в църквата, извлечено от великия требник и съдържащо вечерното и утрешното последование за свещениците, предписания за службите, божествените и свещени литургии на Йоан Златоуст, Василий Велики и преждеосвещена литургия на Григорий Двоесловов, още и други потребни молитви, които се четат в църквата в някои дни и при някои обстоятелства". Константинопол. Патриаршеска печатница. 1841 г. На гр. ез. 68 л.
100. "Помощ за Светото писание". Съкратено издание, предназначено за младежта. Смирна. Печатница на Г. Грифиту. 1841 г. На гр. ез. 25 л.
101. "Свещена църковна история от Стария и Новия завет". Издава Васил Н. Ненович. Букурещ. Печатница на П. Каркалеки. 1846 г. 16 л.
102. "Цветя от градината на свети Ефрем Сирин". Москва. Университетска печатница. 1847 г. На рус. ез. 49 л.
103. "Часови благоговения за разпространение на истинското християнство". Първа част. Превод от немски на сръбски език Йоан Павлович. Белград. Правителствена печатница. 1850 г.

192 л.
104. "Часови благоговения". Превод от сръбски на български език Георги Стефанович Йошев. Белград. Правителствена печатница. 1850 г. 65 л.


105. "Новият завет на господа наш Исус Христос". Второ издание. Превод от словенски на български език Неофит Рилски. Смирна. Печатница на А. Дамянов. 1850 г. 258 л.
106. Кърчовски, Йоаким. "Чудесата на пресвета Богородица". Второ издание. Издава Никола Карастоянов. Самоков. Собствена печатница. 1851 г. 94 л.
107. "Новият завет на господа наш Исус Христос". Трето издание. Превод от словенски на български език Неофит Рилски. Букурещ. Печатница на митрополията. 1853 г. 468 л.
108. Кърчовски, Йоаким. "Книга, наричана митарства". Четвърто издание. Издава Петър Неделев. Цариград. Печатница на Тадей Дивитчиян. 1853 г. 75 л.
109. "Начално учение за хората, които искат да се учат от книгите на божествено писание". Четвърто издание. Москва. Синодална печатница. 1855 г. На рус. ез. 66 л.
110. "Нови завет". Цариград. 1857 г. На тур. ез. 138 л.
111. "Нов завет на господа и спасителя наш Исус Христос". Атина. Печатница на Х. Н. Филаделфеос. 1858 г. На гр. и алб. ез. 425 л.
112. Карполас, Ал. "Прочутият Казимия за високосната 1860 година". Атина. 1859 г. На гр. ез. 19 л.
113. "Във всеки дом една църква или домашно богослужение". Цариград. Печатница на А. Минисян. 1860 г. 8 л.
114. "Добри дела. Как трябва да ги разглежда християнинът и да ги върши". Цариград. Печатница на А. Минисян. 1860 г. 16 л.
115. "На кого трябва да вярваме?" Цариград. Печатница на А. Минисян. 1860 г. 13 л.
116. "Последните дни от земния живот на нашия господ Исус Христос, изобразени по сказанието на всичките четири евангелисти". Съчинение на преосвещенния Инокентий. Второ издание. Одеса. Печатница на П. Францов. 1860 г. На рус. ез.

269 л.
117. "Старият завет: Битие и псалмите на Давид". Лондон. 1860 г. На тур. ез. 138 л.


118. "Папата и римокатолическата църква, или заместник Христов ли е папата? И каква е римокатолическата църква?". Цариград. Печатница на А. Минисян. 1861 г. 41 л.
119. "За спасението няколко важни размишления". Второ издание. Цариград. Печатница на А. Минисян. 1861 г. 4 л.
120. "Помощ за прочитане на Светото писание". Цариград. Печатница на А. Минисян. 1862 г. 27 л.
121. "Свето писание на Стария завет". Трета част. Преведено от първообразното. Цариград. Печатница на А. Минисян. 1864 г.

485 л.
122. "Новият завет на господа наш Исус Христос". Вярно и точно преведен от първообразния. Цариград. Печатница на А. Минисян. 1866 г. 268 л.


123. "Начала на християнското учение или кратка свещена история и кратък катехизис". Превод от руски на български език Стоян Янков Маринов. Русчук. Печатница на Дунавска област. 1867 г. 34 л.
124. "Петте книги Моисееви: Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие". Цариград. Печатница на А. Х. Бояджиян. 1868 г. 349 л.
125. Фотинов, Константин Георгиев. "Псалтир или книга псалмска". Преведена от първообразната. Издава Британското и иностранно библейско общество. Виена. 1871 г. 107 л.
126. "Новият завет на нашия господар Исус Христос". Превод на полски език Якуб Вуек. Берлин. 1871 г. На пол. ез. 212 л.
127. "Избрани слова и беседи на светите отци и учители на църквата". Москва. Печатница на С. Орлов. 1874 г. На рус. ез.

52 л.
128. "Животът на Симеон юродиви и Йоан изповедник". Второ издание. Москва. Издава книгопродавница на Манухин. 1875 г. На рус. ез. 20 л.


129. Муравеев, В. "Животът на пресвета Богородица и приснодева Мария". Издава книгопродавница на Д. И. Преснов. Москва. Печатница на Ф. Йохансон. 1877 г. На рус. ез. 65 л.
130. Виноградов, П. "Преподобни Сергей Радонежеский и почиващите с него други светии в църквата "Света Троица". Москва. Печатница на С. Орлов. 1877 г. На рус. ез. 38 л.
131. "Редки примери на добродетели: целомъдрие, смирение, безкористност, търпение, милосърдие и самоотверженост". Москва. Печатница на Петър Николаевич Шарапов. 1879 г. На рус. ез. 54 л.
132. "Ангелско откровение на свети Макарий Александрийски за състоянието на душите на починалите". Пето издание. Москва. Печатница на И. Смирнов. 1880 г. На рус. ез. 51 л.
133. "Земният живот на пресвета Богородица и приснодева Мария". Москва. Печатницата на С. Орлов. 1881 г. На рус. ез.

42 л.
134. "Събрание на най-употребяваните молитви с обяснение на отделни думи и изражения и с изяснително изложение на целия състав на всяка молитва". Второ издание. Превод от руски на български език Райчо Михов Каролев. Виена. Печатница на Янко Стефанов Ковачев. 1883 г. 27 л.


135. Стефанов, Николай. "Земният живот на господа наш Исус Христос - неговото учение, служба на народа, страдание и смърт". Издава Григор Терентиевич. Москва. Печатница на А. Милюков. 1883 г. На рус. ез. 65 л.
136. "Краят на света, страшният съд и вечността на мъките, за божия свят и божието слово". Издава И. Д. Ситин. Москва. 1883 г. На рус. ез. 125 л.
137. "Живот, страдания и чудеса на свети великомъченик и целител Пантелеймон". Издава книгопродавница на А. Е. Губанов. Москва. 1883 г. На рус. ез. 20 л.
138. "Светите седем братя, тук в Ефес". Издава книгопродавница на А. Е. Губанов. Москва. 1883 г. На рус. ез. 20 л.
139. "Страстите Христови. Разкази за спасителните страдания и светлото Възкресение Христово". Издава книгопродавница на А. Е. Губанов. Москва. 1884 г. На рус. ез. 20 л.
140. "Живот и страдания на светата великомъченица Варвара". Осмо издание. Книгопродавница на А. Е. Губанов. Москва. 1884 г. На рус. ез. 38 л.
141. "Страдания на светите мъченици Гурии, Самон и Авив". Издава книгопродавница на А. Е. Губанов. Москва. 1884 г. На рус. ез. 20 л.
142. Стефанов, Стефан. "Православен християнски катехизис". Второ издание. Пловдив. Печатница на Драган Василев Манчов. 1895 г. 66 л.
143. "Света Петка и света Злата Български и света великомъченица Параскева - жития". Б. д. 18 л.
144. "Нов завет". Румънско издание. Б. д. 288 л.

3. КНИГИ С ХУДОЖЕСТВЕНО И ПРАКТИЧЕСКОСЪДЪРЖАНИЕ
145. "Алексис и Надина или англичанин в Америка". Повест. Превод от английски на славяносръбски език Йоаким Вуич. Буда. 1810 г. 44 л.
146. "Пътеводител за живота". Текстове от различни известни писатели със съвети и препоръки за духовно усъвършенстване на хората. Издава Димитрис Николау Дарварис. Виена. Печатница на Й. Свикиос. 1812 г. На гр. ез. 141 л.
147. Драма, посветена от автора на неговите деца - Димитрия, Мария и Анна. Пет действия. Нови Сад. 1831 г. На ср. ез. 56 л.
148. Вуич, Йоаким. "Животоописание". Карлштадт. Печатница на Йоан Претнер. 1833 г. На ср. ез. 63 л.
149. "Най-любопитното у философа Синтипа". Превод от персийски на гръцки език. Новопечатно и прилежно поправено издание. Венеция. Гръцка печатница на Франциско Андреола. 1836 г. На гр. ез. 40 л.
150. Петров, Йован. "Статистически преглед на руското, турското и австрийското царства, великобританското и френското кралства за външната и вътрешната търговия, на главните търговски места и пристанища", с посвещение на Лазар Арсениевич. Белград. 1845 г. На ср. ез. 59 л.
151. Йожике, барон Николе. "Лекомислени". Роман. Превод от унгарски на сръбски език Теодор Пропчани. Суботица. 1846 г. На ср.ез. 131 л.
152. "Сърбия - плачевна адска робия лето 1813". 1846 г. На ср. ез. 44 л.
153. Приказки от "Хиляда и една нощ". Сборник. Издава М. Попович. Белград. 1852 г. На ср. ез. 413 л.
154. "Езопови басни и за преподобния мъдрец Афтон и четверостишие за елина Гаврил". Първо издание. Превод от елински на славянобългарски език Йоан Еманоилович. Белград. Правителствена печатница. 1852 г. 43 л.
155. "Публична инструкция. Закон на комисиите за изпит за присъждане на академични степени". Брюксел. Печатница на Делтомб. 1857 г. На фр. ез. 33 л.
156. "Средства за предварвание за заравянието на мнимоумрелите или примрелите человеци". Второ издание. Превод от руски на български език Захари Петров Княжеский. Цариград. Печатница на "Цариградски вестник". 1858 г. 54 л.
157. "Наказателни закони на турски език". (Преписи от императорски постановления). 1858 г. На тур. ез. 31 л.
158. "Златни извори, заради домашно уреждение или лондонски домочадни потреби". Първо издание. Превод от сръбски на български език Христо Иванович Крантов. Издава Димитър Хаджииванов Смрикаров. Белград. Печатница на Никола Стефанович. 1870 г. 72 л.
159. "Пълно събрание на държавните закони, устави, наставления и високи заповеди на османската империя". Трета книжка. Издава Христо С. Арнаудов. Цариград. 1872 г. 50 л.
160. "Пълно събрание на държавните закони, устави, наставления и високи заповеди на османската империя". Четвърта книжка. Издава Христо С. Арнаудов. Цариград. 1872 г. 44 л.
161. "Слова, казани от Негово Високопреосвещенство Търновския Митрополит Иларион у Свищов". Съдържа и други негови слова. Издава Стефан Илиев Попов. Русе. Печатница на Дунавска област. 1872 г. 23 л.
162. "Правила за разглеждане на сродствията при сключване на брак". Превод от гръцки на български език свещеник Димитрий. Допълнение от Васил х. Иванов. Издават Данаил и Доситей Рилци. Одрин. Печатница на Одринска област. 1872 г. 34 л.
163. Попов, Николай Михайлов. "Сърдчелива Маринка. Истинско събитие". Повест. Русе. Печатница на Дунавска област. 1872 г. 47 л.
164. "Разкази за страровремски хора - за старите финикияне, асирияне и перси". Превод от руски на български език Любен Стойчев Каравелов. Пловдив. Издава книжарницата на Христо Груев Данов и &. Букурещ. Печатница на Д. Иванеску. 1873 г.

29 л.
165. Павлович, Б. А. "Разкази из руската история". Издава Д. Е. Кожанчиков. Петербург. 1873 г. На рус. ез. 55 л.


166. "Разкази за старовремски хора - за старите гърци". Превод от руски на български език Любен Стойчев Каравелов. Пловдив. Издава квижарницата на Христо Груев Данов и &. Букурещ. Печатница на Д. Иванеску. 1874 г. 64 л.
167. Ръкописен текст на турски език, който съдържа образци на официални писма. Наименования на месеците по лунната и по слънчевата година. Таблица за умножение. Линотипно издание. 1876 г. 31 л.
168. Гладстон, Уилям. "Черна гора". Статия от сп. "Гражданин". Издава К. П. Победоносцев. Санкт Петербург. 1877 г. На рус. ез. 23 л.
169. "5 февруари 1880". Брошура за атентата срещу руския цар Александър II. Издава книжарницата на Петър Николаевич Шарапов. Москва. 1880 г. На рус. ез. 10 л.
170. "Временни правила за обучение на ротите и дружините на разсипан строй, потвърдени от Военното министерство за руската армия". Превод от руски на български език подпоручик Кънчев. Пловдив. Издава книжарницата на Христо Груев Данов. 1880 г. 19 л.
171. "Очерци за селския живот". Москва. 1880 г. На рус. ез. 37 л.
172. Верн, Жул. "Пътуване около света в 80 дни". Превод от френски на български език Иван Петров Салабашев. Пловдив. Издава книжарницата на Христо Груев Данов. 1880 г. 132 л.
173. "Цар Освободител - в памет на 25-годишното царуване на император Александър II". Москва. Издава книжарницата на Никола Петрович Барков. 1880 г. На рус. ез. 10 л.
174. Суворов, В. "Приказка за царския син, жар-птица и сивия вълк". Москва. Издава книгопродавницата на Петър Николаевич Шарапов. 1880 г. На рус. ез. 46 л.
175. "Небивало събитие в Русия. Убийството на царя освободител". Брошура. Из правителствени вестници. Москва. Печатница на В. Пономарьов. 1 март 1881 г. На рус. ез. 10 л.
176. "Първатата молитва на Иванка". Повест. Издава американската евангелистка мисия. Свищов. 1890 г. 25 л.
177. Сегюр, Никола. "Европейският гений - Бергсон, Айнщайн, Толстой". Превод от френски на български език Петър Сапов и Ж. Маринов. София. Печатарска кооперация "Напред". 1926 г.

28 л.
178. Велков, Иван. "Плиска - столицата на българските ханове". Пътеводител. Шумен. Издава "Българска старина". София. Придворна печатница. 1930 г. 13 л.


179. Бекер, В. "Малкият зъболекар. Сигурни средства срещу зъбната болка". Лайпциг. Б. д. На нем. ез. 36 л.

4. ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ


180. "Зорница". Периодично списание. Издава американското евангелистко общество. Бр. 2, февр. 1864 г.; бр. 3, март 1864 г.; бр. 4, април 1864 г.; бр. 5, май 1864 г. Цариград. Печатница на А. Минисян. 16 л.
181. "Училище". Списание. Издава Рашко Илиев Блъсков. Бр. 15, 10 дек. 1874 г. Гюргево. Печатница на сп. "Училище". 4 л.
182. “Българин”. Вестник. Издават Христо Георгиев Бъчваров и Димитър Кръстев Попов. Бр. 70, 9 юли 1878 г.; бр. 105, 9 ноем. 1978 г.; бр. 419 и 420, 10 дек. 1881 г.; бр. 442, 22 апр. 1881 г. Гюргево. Печатница на в. “Българин”. 8 л.
183. "Руский мир". Вестник. Редактор и издател Евгений Рап. Бр. 205, 30 юли 1878 г.; бр. 260, 23 септ. 1878 г.; бр 275, 8 окт. 1878 г.; бр. 286, 19 окт. 1878 г.; бр. 289, 22 окт. 1878 г.; бр. 291, 24 окт.1878 г.; бр. 300, 2 ноем. 1878 г.; бр. 324, 26 ноем. 1878 г.; бр. 346, 18 дек. 1878 г. Санкт Петербург. На рус. ез. 18 л.
184. "Руский мир". Литературна притурка. Редактор и издател Евгений Рап. Бр. 39, 24 септ. 1878 г.; бр. 46, 12 ноем. 1878 г.; бр. 47, 19 ноем.1878 г.; бр. 48, 26 ноем. 1878 г. Санкт Петербург. 1878 г. На рус. ез. 32 л.
185. "Държавен вестник". София. Бр. 13, 4 март 1881 г.; бр. 14, 7 март 1881 г.; бр. 15, 11 март 1881 г.; бр. 16, 14 март 1881 г.; бр. 17, 18 март 1881 г.; бр. 18, 21 март, 1881 г.; бр. 19, 28 март 1881 г.; бр. 58, 14 авг. 1881 г.; бр. 62, 20 авг. 1881 г.; бр. 30, 20 март 1882 г.; бр. 38, 15 апр. 1882 г.; бр. 65, 19 юни 1882 г.; бр. 31, 17 март 1887 г. София. Държавна печатница. 57 л.
186. "Зорница". Седмичен вестник. Редактор Т. Л. Байнгтон. Издава американското евангелистко общество. От 17 до 51 брой. Цариград. Печатница на А. Х. Бояджиян. 27 апр. - 20 дек. 1885 г. 69 л.
187. "Зорница". Периодично списание. Издава американското евангелистко общество. Бр. 5, май 1885 г.; бр. 6, юли 1885 г.; бр. 7, юли 1885 г.; бр. 8, авг. 1885 г.; бр. 9, септ. 1885 г.; бр. 10, окт. 1885 г.; бр. 11, ноем. 1885 г.; бр. 12, дек. 1885 г. Цариград. Печатница на А. Х. Бояджиян. 16 л.
188. "Зорница". Седмичен вестник. Редактор Р. Томсън. Издава американското евангелистко общество. От 1 до 32 брой. Цариград. Печатницата на А. Х. Бояджиян. 3 ян. - 9 авг. 1886 г.

70 л.
189. “Зорница”. Седмичен вестник. Редактор Р. Томсън. Издава американското евангелистко общество. Бр. 20, 20 май 1889 г. Цариград. Печатница на А. Х. Бояджиян. 2 л.


190. “Читалищен лист”. Безплатно периодично издание. Издава читалище “Постоянство”. Бр. 2, 17 апр.1928 г. Лом. Печатница “Зора”. 17 апр. 1928 г. 2 л.

ГЕОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛА

Адлие, гр., вж. гр. Кула

Англия 18

Арчар, с., Видинско 21

Атина 69, 111, 112
Б

Белград 65, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 83, 84, 103, 104, 150, 153, 154,

158


Белоградчик, гр. 44

Берковица, гр. 21, 44

Берлин 126

Брюксел 155

Буда, гр., Унгария 145

Букурещ 77, 78, 101, 107, 164, 166
В

Велико Търново, гр. (Търново) 48, 89

Венеция, гр., Италия 94, 149

Видин, гр. 14, 21, 44, 51

Виена 61, 62, 76, 81, 82, 85, 86, 91, 125, 134, 146

Враца, гр. (Ивраджа) 3, 5, 6, 33

Врачанска кааза 35
Г

Гагаля, вж. с. Николово

Голинци, вж. кв. Младеново

Гърция 18

Гюргево, гр., Румъния 181, 182Д

Дания 18

Дунавска област 80, 123, 161, 163
Е

Египет 17


И

Ивраджа, гр. вж. гр. Враца

Индия 17


Италия 18


К

Карлштадт, гр., Германия 148

Китай 17


Константинопол, гр., вж. Цариград

Костенци, с., Берковско 43

Крагуевац, гр., Сърбия 64

Кула, гр. (Адлие) 21, 51
Л

Лайпциг, гр., Германия 179

Лвов, гр.,Русия 93

Лом, гр. 10, 13, 16, 20, 21, 22, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

52, 190


Лондон 117


М

Младеново, кв., гр. Лом (Голинци) 13, 16, 20, 21

Москва 95, 96, 97, 98, 102,109,127,128,129,130,131,132,133,

135,136,137,138,139,140,141,169,171,173,174,175


Н

Николово, с., Русенско (Гагаля) 7, 8, 16, 37, 39

Нови Сад, гр., Сърбия 147

Норвегия 18


О

Одеса, гр., Русия 116

Одрин, гр.,Турция 162

Одринска област 162


П

Персия 17

Пловдив, гр. 76, 81, 82, 85, 86, 142, 164, 166, 170, 172

Петербург, вж. Санкт-Петербург


Р

Русия 18

Русе (Русчук), гр. 4, 80, 90, 123, 161, 163

Русчук гр., вж. гр. Русе


С

Самоков, гр. 106

Санкт-Петербург (Петербург) гр., Русия 88, 165, 168, 183, 184

Свищов, гр. 176

Смирна, гр., Турция 66, 100, 105

София 44, 177, 178, 185

Суботица, гр., Сърбия 151

Сърбия 64, 65, 70, 71, 72, 73


Т

Турция 18

Търговище, гр. 92

Търново, гр. вж. Велико Търново


Ц

Цариград (Константинопол) 67, 68, 74, 87, 99, 108, 110, 113,

114, 115, 118, 119,120, 121, 122,

124, 156, 159, 160, 180, 186, 187,

188, 189
Ш

Шумен, гр. 178


Я

Япония 17

ИМЕНЕН УКАЗАТЕЛ


А

Александър II, руски император 169

Андреола, Франциско 149

Анна 147

Арнаудов, Христо С. 159,160

Арсениевич, Лазар 150

Атанасова, Йованка 49
Б

Байнгтон, Т. Л. 186

Бардовски, В. 65

Барков, Никола Петрович 173

Бекер, В. 179

Бендоти, Георгиос 61

Берковски, Г. А., 48

Блъсков, Рашко Илиев 181

Богоров, Иван Андреев 65

Бояджиян, А. Х. 124, 186, 187, 188, 189

Бурянин, К. 85

Бъчваров, Христо Георгиев 182


В

Васкидович, Емануил К. 64

Велков, Иван 178

Верн, Жул 172

Вернай, И. Н. 91

Византиос, С. Д. 69

Виноградов, П. 130

Витман, Андон Руберт 42

Вуек, Якуб 126

Вуич, Йоаким 145, 148


Г

Георгов, Иван А. 91

Гладстон, Уилям 168

Грифиту, Г. 100

Груев, Йоаким Пройчев 74, 76

Губанов, А. Е. 137, 138,139,140,141


Д

Дамянов, А. 105

Данаил, монах 162

Данов, Христо Груев 81, 82, 85, 86, 164, 166, 170, 172

Дарварис, Димитрис Николау 146

Делтомб 155

Дивитчиян, Тадей 108

Дидимос, М. Л. 67

Димитрий, свещеник 162

Димитрия 147

Добринов, Моско Поптонев 86

Донец, М. 9

Доситей, митрополит Самоковски 162

Дукас, Неофитос 61


Е

Екатерина II, руска императрица 95, 96, 97

Елницкий, К. 90

Еманоилович, Йоан 154


И

Иванеску, Д. 164, 166

Иванов, х. Васил 162

Икономов, Тодор Поппетров 78

Иловайски, Димитър 82

Инокентий, архиепископ 116


Й

Йованович, Найден 72

Йохансон, Ф. 129

Йожике, барон Николе 151

Йошев, Георги Стефанович 104
К

Каравелов, Любен Стойчев 164, 166

Карастоянов, Никола 106

Каркалеки, П. 101

Каролев, Райчо Михов 90, 134

Карполас Ал. 112

Кирил, митрополит Видински 47

Княжеский, Захари Петров 156

Ковачев, Янко Стефанов 85, 86, 134

Кожанчиков, Д. Е. 165

Козара, Георги Петров 42

Константину, Георгиос 94

Костадинов, Михаил 6

Кочалийски, Мехмед 52

Крантов, Христо Иванович 158

Кънчев, подпоручик 170

Кърчовски, Йоаким 106, 108
Л

Лазаревич, Радован 84

Лазич, Григори 71

Линей, д-р Карл 29


М

Малинин, А. 85

Манчов, Драган Василев 82, 142

Манухин 128

Маринов, Ж. 177

Маринов, Стоян Янков 123

Мария 147

Марков, В. Д. 77

Милюков, А. 135

Минисян, А. 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 180

Мирков, Боян 74

Монов, Атанас 42

Муравеев, В. 129
Н

Неделев, Петър 108

Ненович, Васил Н. 101

Николай, иконом 5

Николай I Павлович, руски император 98

Нонов, Стоян Христов 90


О

Орлов, С. 127, 130, 133


П

Павлов, Христо Димитров 85

Павлович, Б. А. 165

Павлович, Дамян 79

Павлович, Йоан 103

Панев, Димитър Ив. 91

Петров, Йован 150

Петрович, Никола 83

Победоносцев, К. П. 168

Пономарьов, В. 175

Попов, Димитър Кръстев 182

Попов, Николай Михайлов 163

Попов, Стефан Илиев 161

Попов, Стоил Димитров 80

Попович, М. 153

Преснов, Д. И. 129

Претнер, Йоан 148

Пропчани, Теодор 151


Р

Радишич, Вукашин 70

Ранкавис, А. 69

Рап, Евгений 183, 184

Расидеску, Стефан 77, 78

Реш, Йосиф 42

Рилски, Неофит 105, 106
С

Салабашев, Иван Петров 172

Сапов, Петър 177

Свикиос, Й. 146

Сегюр, Никола 177

Ситин, И. Д. 136

Сльозки, Михаил 93

Смарагдов 74

Смирнов, И. 132

Смрикаров, Димитър Хаджииванов 158

Сомер, Л. 76, 81, 82

Стефанов, Николай 135

Стефанов, Стефан 142

Стефанович, Никола 84, 158

Суворов, В. 174
Т

Терентиевич, Григор 135

Тирол, Димитър 62

Тодоранов, Атанас 89

Томсън, Р. 188, 189

Тулешков, Киро Петрович 89


У

Ушинский, Константин 88


Ф

Филаделфеос, Х. Н. 111

Фотинов, Константин Георгиев 125

Францов, П. 116


Х

Хибнер, Д. 86

Хилендарски, Неофит 64
Ц

Цанков, Драган Киряков 74

Цицерон, Марк Тулий 71
Ч

Чолаков, Атанасий Хилендарец 68

Чорапчиев, Иван Петров 77, 80
Ш

Шарапов, Петър Николаевич 131, 169, 174

Шейх Махмуд бин Хасан ал Магниси 87

Шлецер, Август 68

Шулц, Антоний 73СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

авг. – август ноем. - ноември

а.е. - архивна единица окт. - октомври

апр. - април пол. - полски

Б. д. - без дата рус. - руски

бр. - брой с. - село

г. – година септ. - септември

гр. – град сп. - списание

гр. - гръцки ср. - сръбски

дек. - декември тур. - турски

дн. – днес ф. - фонд

ез. – език февр. - февруари

л. – лист фр. - френски

кв. - квартал ян. - януари

нем. - немски


СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНАТА СПРАВОЧНА ЛИТЕРАТУРА

1. Стоянов, Маньо.“Стари гръцки книги в България”, С., НБКМ,

1978.

2. Стоянов, Маньо. “Българска възрожденска книжнина”. т. І, С.,1957.

3. Погорелов, Валери.”Опис на старите печатани български книги 1802-1877 г.” С. Държавна печатница, 1923.

4. Большая советская энциклопедия – ІІ-ро издание. М.1956.

5. “Българска възрожденска интелигенция” – енциклопедия, 1988.

6. Парижков, Петър. “Възрожденски книжари”. Сборник документални очерци. С. 1980.

7. “Български тълковен речник”- ІІІ-то издание. С. 1973.

8. “Полско-български речник”, С. 1961., БАН.

9. Игов, Ангел. “Сърбохърватско-български речник”. С.1959.

10. “Училищната книжнина в България през ХІХ век”- доклади и

съобщения от научна сесия , Пловдив 12-13 октомври 1994 г.ПРЕВОДНА ТАБЛИЦА


НОВ № НА А. Е. СТАР № НА А. Е. и Л.


а.е. 1 а.е. 18

а.е. 2 а.е. 2, л. 7,10 ; а.е. 6, л. 177

а.е. 3 а.е. 1, л. 6 - 7, 67

а.е. 4 а.е. 3, л. 8

а.е. 5 а.е. 1, л. 75

а.е. 6 а.е. 2, л. 13

а.е. 7 а.е. 2, л. 8

а.е. 8 а.е. 2, л. 11

а.е. 9 а.е. 1, л. 23 - 24

а.е. 10 а.е. 2, л. 9

а.е. 11 а.е. 1, л. 1-3, 8-9, 12-13, 15-16, 25–

29, 34-39, 41-45, 49, 55-56,

74, 76-77

а.е. 12 а.е. 1, л. 40

а.е. 13 а.е. 1, л. 18-19, 71

а.е. 14 а.е. 6, л. 123-126

а.е. 15 а.е. 6, л. 108-115

а.е. 16 а.е. 2, л. 6 ; а.е. 3

а.е. 17 а.е. 6, л. 27-32 , 169-176

а.е. 18 а.е. 6, л. 33-36, 92-104

а.е. 19 а.е. 6, л. 74-83

а.е. 20 а.е. 11, л. 13-15

а.е. 21 а.е. 1, л. 46-48, 50-54, 59-63, 66, 78

а.е. 22 а.е. 12, л. 3-4, 7, 16

а.е. 23 а.е. 2, л. 3-5

а.е. 24 а.е. 6, л. 189-190 ; а.е. 10, л. 7-8

а.е. 25 а.е. 6, л. 19-26

а.е. 26 а.е. 6, л. 41-45, 127-143, 230-234

а.е. 27 а.е. 6, л. 197-201, 207

а.е. 28 а.е. 6, л. 46-54

а.е. 29 а.е. 6, л.106,107, 116-121; а. е. 8

а.е. 30 а.е. 9

а.е. 31 а.е. 6, л. 15-18, 208-209

а.е. 32 а.е. 7 ; а.е. 10, л. 1-3

а.е. 33 а.е. 12, л. 12

а.е. 34 а.е. 12, л. 13

а.е. 35 а.е. 6, л. 165

а.е. 36 а.е. 6, л. 8-14

а.е. 37 а.е. 17

а.е. 38 а.е. 12, л. 5-6

а.е. 39 а.е. 2, л.12

а.е. 40 а.е. 12, л.18-19

а.е. 41 а.е. 12, л. 20

а.е. 42 а.е. 4

а.е. 43 а.е. 1, л. 20-21, 32

а.е. 44 а.е. 12, л. 8-10

а.е. 45 а.е. 1, л. 17, 70; а.е. 12, л. 11, 14-15

а.е. 46 а.е. 1, л. 10-11,14, 65, 69;

а.е. 6, л. 235-240

а.е. 47 а.е. 1, л. 30-31, 72-73

а.е. 48 а.е. 1, л. 4-5

а.е. 49 а.е. 2, л. 1-2

а.е. 50 а.е. 6, л.168

а.е. 51 а.е. 12, л. 17

а.е. 52 а.е. 16

а.е. 53 а.е. 1, л. 22, 33

а.е. 54 а.е. 6, л. 212-229

а.е. 55 а.е 5

а.е. 56 а.е. 6, л. 37-40, 68-69, 210 -211

а.е. 57 а.е. 6, л. 166-167, 191-194

а.е. 58 а.е. 6, л. 1-7

а.е. 59 а.е. 6, л. 180-188, 241-245;

а.е. 10, л. 4-6, 9-12

а.е. 60 а.е. 6, л. 60-67, 70-73, 144-164 , 202-

205

а.е. 61 а.е. 129а.е. 62 а.е. 38

а.е. 63 а.е. 130

а.е. 64 а.е. 109

а.е. 65 а.е. 44

а.е. 66 а.е. 140

а.е. 67 а.е. 128

а.е. 68 а.е. 53

а.е. 69 а.е. 134

а.е. 70 а.е. 77

а.е. 71 а.е. 77

а.е. 72 а.е. 46

а.е. 73 а.е. 65

а.е. 74 а.е. 53

а.е. 75 а.е. 43

а.е. 76 а.е. 45

а.е. 77 а.е. 64

а.е. 78 а.е. 32

а.е. 79 а.е. 27

а.е. 80 а.е. 41

а.е. 81 а.е. 72

а.е. 82 а.е. 52

а.е. 83 а.е. 28

а.е. 84 а.е. 30

а.е. 85 а.е. 33

а.е. 86 а.е. 31

а.е. 87 а.е. 138

а.е. 88 а.е. 39

а.е. 89 а.е. 34

а.е. 90 а.е. 42

а.е. 91 а.е. 40

а.е. 92 а.е. 125

а.е. 93 а.е. 124,126

а.е. 94 а.е. 135

а.е. 95 а.е. 110

а.е. 96 а.е. 99

а.е. 97 а.е. 93

а.е. 98 а.е. 96, 100

а.е. 99 а.е. 127

а.е. 100 а.е. 101

а.е. 101 а.е. 114

а.е. 102 а.е. 120

а.е. 103 а.е. 70

а.е. 104 а.е. 71

а.е. 105 а.е. 95

а.е. 106 а.е. 123

а.е. 107 а.е. 98, 89

а.е. 108 а.е. 94

а.е. 109 а.е. 37,103

а.е. 110 а.е. 136

а.е. 111 а.е. 133

а.е. 112 а.е. 53

а.е. 113 а.е. 101

а.е. 114 а.е. 101

а.е. 115 а.е. 101

а.е. 116 а.е. 122

а.е. 117 а.е. 137

а.е. 118 а.е. 101

а.е. 119 а.е. 101

а.е. 120 а.е. 101

а.е. 121 а.е. 87

а.е. 122 а.е. 91

а.е. 123 а.е. 118

а.е. 124 а.е. 92

а.е. 125 а.е. 90

а.е. 126 а.е. 86

а.е. 127 а.е. 106

а.е. 128 а.е. 115

а.е. 129 а.е. 105

а.е. 130 а.е. 112

а.е. 131 а.е. 104

а.е. 132 а.е. 113

а.е. 133 а.е. 117

а.е. 134 а.е. 116

а.е. 135 а.е. 119

а.е. 136 а.е. 85

а.е. 137 а.е. 102

а.е. 138 а.е. 102

а.е. 139 а.е. 102

а.е. 140 а.е. 121

а.е. 141 а.е. 121

а.е. 142 а.е. 121

а.е. 143 а.е. 111

а.е. 144 а.е. 97

а.е. 145 а.е. 69

а.е. 146 а.е. 131

а.е. 147 а.е. 67

а.е. 148 а.е. 83

а.е. 149 а.е. 132

а.е. 150 а.е. 66

а.е. 151 а.е. 73

а.е. 152 а.е. 54

а.е. 153 а.е. 74,76

а.е. 154 а.е. 78

а.е. 155 а.е. 56

а.е. 156 а.е. 35

а.е. 157 а.е. 139

а.е. 158 а.е. 29

а.е. 159 а.е. 58

а.е. 160 а.е. 59

а.е. 161 а.е. 63

а.е. 162 а.е. 55

а.е. 163 а.е. 82

а.е. 164 а.е. 51

а.е. 165 а.е. 49

а.е. 166 а.е. 47

а.е. 167 а.е. 141

а.е. 168 а.е. 48

а.е. 169 а.е. 61

а.е. 170 а.е. 57

а.е. 171 а.е. 75

а.е. 172 а.е. 84

а.е. 173 а.е. 62

а.е. 174 а.е. 81

а.е. 175 а.е. 60

а.е. 176 а.е. 80

а.е. 177 а.е. 68

а.е. 178 а.е. 50

а.е. 179 а.е. 36

а.е. 180 а.е. 19

а.е. 181 а.е. 24, л.1-2

а.е. 182 а.е. 24

а.е. 183 а.е. 26

а.е 184 а.е. 25

а.е. 185 а.е. 23

а.е. 186 а.е. 21

а.е. 187 а.е. 22

а.е. 188 а.е. 20

а.е. 189 а.е. 12, л.1-2

а.е. 190 а.е. 21, л.1-2

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР


І. ДОКУМЕНТИ ОТ БИОГРАФИЧЕН ХАРАКТЕР
1. АВТОБИОГРАФИЧНИ

2. БИОГРАФИЧНИ

3. ФИНАНСОВИ
ІІ. СЛУЖЕБНА ДЕЙНОСТ


  1. УЧИТЕЛ

  2. ПИСАР И ПРЕВОДАЧ

  3. КОНТРОЛЬОР ПО ТЮТЮНА

ІІІ. ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ


ІV. ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ

1. КНИГИ С УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

2. КНИГИ С РЕЛИГИОЗНО СЪДЪРЖАНИЕ

3. КНИГИ С ХУДОЖЕСТВЕНО И ПРАКТИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ

4. ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ
ИМЕНЕН УКАЗАТЕЛ
ГЕОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНАТА ЛИТЕРАТУРА


ПРЕВОДНА ТАБЛИЦА
ИЛЮСТРАЦИИКаталог: tda -> docs
docs -> По документални материали, съхранявани в тд „държавен архив
docs -> Списък на фондовете на държавния военноисторически архив велико търново
docs -> Класификационна схема І. Биографични документи
docs -> Списък на учрежденските фондове к-епоха в тда пазарджик
docs -> Териториална дирекция “държавен архив” благоевград
docs -> Списък на фондовете от масив "С" на териториален държавен архив габрово
docs -> Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница